Download
lukiolaiselle ro n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lukiolaiselle / ro PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lukiolaiselle / ro

Lukiolaiselle / ro

173 Views Download Presentation
Download Presentation

Lukiolaiselle / ro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lukiolaiselle / ro “Lukio on kuinvuori: kiipeäminenvaatiipaljontyötä, muttaylhäällävoi olla mahtavatmaisemat.” “Lukio on kuinresepti: Pitäänoudattaatyöjärjestystä, ettälopputulosvalmistuuhyväksi”. “Lukio on kuinkävelytie: Eteenpäineipääsekuinomillajaloilla.” -opiskelijoidenmietteitä-

 2. Mistäapua? • Aineenopettaja • Ryhmänohjaaja • Opinto-ohjaaja ‏ • Rehtori • Tutorit • Koulusihteeri • Terveydenhoitaja • Koulukuraattori • Erityisopettaja • Kaverit

 3. Aineopettaja • Ainekohtainenopinto-ohjaus (opiskelutavat, ja -valmiudetsekäarviointiperusteet)‏ • Katsoensinkurssiensuorittamisenyleisohjeetopinto-oppaasta! • Mikälihaluatsuorittaakurssinitsenäisesti, sinuntäytyy • Keskustellaaineenopettajankanssa • Anoarehtoriltalupa • Tämänjälkeenopettajatoteuttaakurssinohjauksen

 4. Ryhmänohjaaja (ro)‏ • Opiskelijanlähintukihenkilö • Auttaaopintojensuunnittelussajakurssivalinnoissa • Hoitaaryhmänsisäisentiedottamisen mm. ro-tuokioissa • Seuraaopintojesietenemistä • kurssikertymä, arvosanat, poissaolotjne. • Pitääyhteyttähuoltajiin • Sopiiyhdessäopiskelijanjahuoltajankanssa 3.5-4 vuodensuunnitelmasta • Haluaa, ettäinformoit, mikälitarvitseterityistukeaopinnoissasi (esim. lukivaikeus, sairaus, vamma)

 5. Opinto-ohjaaja(OPO)PäiviVanninentyöhuone 2. krs (229)‏ • Vastaajatko-opintoihinliittyvästätiedottamisestajaohjauksesta • Tekeeyhteistyötäryhmänohjaajanjarehtorinkanssaopintoihisiliittyvissäpulmatilanteissa • Auttaajaneuvooopintojasikoskevissakysymyksissä (pulmatilanteet, opintojensuunnittelu, ylioppilaskirjoitukset, jatko-opinnot)‏ • Haluaatietäämahdollisestipoikkeavastaopintosuunnitelmasta, esim. josopintosivenyvät 3.5-4 vuoteenjatekeekanssasisuunnitelman • Ohjaa, mikälioletaikeissavaihtaapitkänmatematiikanlyhyeenoppimäärään

 6. RehtoriJaakkoJulkunenTyöhuone 2. krs • Johtaakoulua • Vastaa • ylioppilaskirjoitustentiedottamisestajatoimeenpanosta • muuallasuoritettujanopintojenhyväksilukemisesta • etäopetuskursseista • aikuislukiokursseista • opetuksenerityisjärjestelyistä • otahuoltajasikanssayhteysrehtoriinmikälitarvitseterityisjärjestelyjä • Hoitaa • Hallinnollisetasiat

 7. KoulusihteeriVirpiHäsäTyöhuone 2. krs • Opintotukihakemukset • Koulumatkatukianomukset • Lupalaputkurssinitsenäiseensuorittamiseen

 8. TerveydenhoitoKaroliinaSundholm2. krs (203) • Neuvontaa, tukeajahoitoaliittyenterveyteen, kehitykseenjaerilaisiinelämäntilanteisiin • Terveystarkastuksiaja -todistuksiaesim. ajokorttiajakutsuntojavarten • Opiskeluunjaammatinvalintaanliittyvääterveystietoa

 9. Terveydenhoito 2/2 • Ehkäisyneuvontapalvelut, rokotukset • Ensiapuatapaturmissajasairauksissa:

 10. KoulukuraattoriRiinaMyllyniemi • Lukiokuraattoriinvoitottaayhteyttäesimerkiksi, kun - kaveri- tai perhesuhteissasi on vaikeuksia - Itsenäistyminenaskarruttaa - opiskelusieivätsuju tai motivaatiosi on hukassa - haluattietoataloudellisistaetuuksista - mietitmuuttamistapoiskotoa - erilaisetriippuvuudet, kutenpäihteidenkäyttö, mietityttävätsinua • Lukiokuraattori on Sinuakuuntelevaaikuinen! • TavattavissaArkadianyhteislyseossakerranviikossa (Riinainformoitapaamisajoistaalkusyksynaikana)

 11. ErityisopettajaTuomoLoukomies • Oppilaitostammekonsultoivaerityisopettaja • Tekeeoppimiskartoituksenkaikille 1.vuoden opiskelijoille • Kutsuuosanopiskelijoistakeskustelemaanjaantaaohjeitaopiskeluntueksi • Tekeetarvittaessavirallisenlukitestin • Varataantapaamisaikatarvittaessaoponkautta

 12. Ryhmänohjaustuokiot • Pidetäänensimmäisessäjaksossakerranviikossaro:nilmoittamanaajankohtana • Jatkossa n. 2 kertaajaksossa • Opiskelija on velvollinenosallistumaantuokioihin • Ajankohdatilmoitetaan info-TV:ssäjaosalöytyymyöskalenterista • Mikäliet pakottavansyyntakiapääsepaikalle, otayhteyttäryhmänohjaajaasi

 13. Maanantaituokio • Maanantaisinklo10.30 MAANANTAITUOKIO– Kokoonnummeala-aulaankokokoulunyhteiseentilaisuuteen.

 14. Kurssimuotoisuus • Pakollisiakursseja47 • Paitsi51, josluetpitkäämatematiikkaa‏ • Syventäviäkurssejakäytäväainakin10 • Päättötodistusedellyttääkuitenkin75kurssimerkintää

 15. Kurssikertymä

 16. Poissaolot • Jospoissaolojakurssiltatuleekolmeoppituntia, eikäopiskelijaselvitäniitätyydyttävästiaineenopettajalle, voiopettajakatsoa, etteikurssiavoidaarvioida (E). Kurssi on aloitettavauudelleenalusta. • Lomamatkatluetaanpoissaoloiksi, elleimatkaliitykoulunjärjestämäänkurssiin • OpettajamerkitseepoissaolotjamyöhästymisetWilmaan, jota myöshuoltajajaryhmänohjaajavoivatseurata. HuoltajaselvittääpoissaolonWilmankautta.

 17. Koeviikko 1/3 • Jaksopäättyykoeviikkoon • Koepäivätlöydätkurssitarjottimesta • Opiskelijahuolehtiiomatkonseptitjavälineetmukaansa, kännykätjamuuttarpeettomattavaratlokeroon.

 18. Koeviikko 2/3 • Koepäiväntyöjärjestysklo 9-13, -> koepäivänohjelmamääräytyykurssinopettajanantamienohjeidenmukaisesti. Mikälioletkokeestapoissa, tuleesinunilmoittaapoissaolosisyykurssinopettajalleklo 12 mennessäWilmanvälityksellä!

 19. Koeviikko 3/3 • Koeviikonruokailutalkavatklo 11.00 • Mikäliopiskelijalla on erityisestäsyystäoikeuspidennettyynkoeaikaan tai muuhunerityisjärjestelyyn, tuleelisäajastakeskustellaopettajankanssahetikurssinalussa Aloitavalmistautuminenajoissa!

 20. Kurssinarviointi 1/2 • Jokainenkurssiarvioidaanitsenäisesti • Perustuukirjallisiinkokeisiin, jatkuvaannäyttöönjaopiskelijanmuihintuotoksiin • Koeei ole ainavälttämätön

 21. Kurssinarviointi 2/2 • Numeroin (4-10) arvostellaankaikkipakollisetjavaltakunnallisetsyventävätkurssit • Muitaarvosanoja • S = Suoritettu • H = Hylätty • K = Keskeytetty. Jospakollinenkurssi, aloitettavaalusta. • O = Osallistunutopetukseen, muttajokin (esim. koe) puuttuu.Puuttuvasuoritus on tehtäväkuntoonseuraavanjaksonaikana tai muutenkurssion aloitettavaalusta. • E= Eivoidaarvioida (runsaatpoissaolot, tehtävienlaiminlyöntitms.)

 22. Kokeidenpalautus 1/2 • Koepalautuspäivänaikataululöytyykurssitarjottimesta • Kokeenhakeminen on osakurssisuoritusta • Mikäliopiskelijaeiosallistupalautukseen, merkitäänhänenkohdalleen O-merkintäjapoissaolotkasvavatyhdellä • Opiskelijantuleeselvittääpalautuspäivänpoissaolotko. opettajille, jotkasenjälkeenmerkitsevätkurssiarvosanatWilmaan

 23. Kokeidenpalautus 2/2 • Palautuksessaselviäämahdollistenhylättyjenkurssienuusintatarve • Kokeenuusintaanilmoittautuminentehdäänkokeenpalautustuokiossasuoraanopettajlle täyttämälläilmoittautumislomake.

 24. Uusintakuulustelu 1/2 • Kurssikokeestavoi olla pois vain pätevästäsyystä! • Jokaisessajaksossa on yksiuusintapäivä. • Oppilasvoiyhdenkerrankorottaahylättyä (4) arvosanaa. • Uusintaantäytyyilmoittautuakokeidenpalautustuokionyhteydessäsuoraankurssinopettajalle

 25. Uusintakuulustelu 2/2 • Mikäliilmoittaudut, mutta et saavuuusintaanmenetätuusintaoikeuden. Vain lääkärintodistussalliiuudenuusinnan. • Uusinnanepäonnistuessa on kurssikäytäväuudelleen. Ilmoittaudu vain yhteenuusintakokeeseen / päivä  jossinullekertyyuseitauusittaviakurssejasamallepäivälle, keskusteleasiastaopettajankanssaennenuusintakokeeseeenilmoittautumista.

 26. Hyväksytynarvosanankorottaminen • Yleinenkorotuspäivä on elokuunalussa • Korotusoikeuskoskee vain hyväksyttyjäkursseja

 27. Itsenäisestisuoritettukurssi • Mahdollistasamassajaksossa, kun kyseinenkurssi on tarjollakurssitarjottimessakin. • Aineenopettajapäättää, onnistuukoitsenäinensuorittaminen. • Tämänjälkeentuleeanoalupaavielärehtorilta. • Sovitaanopettajankanssaviimeistäänkurssinalkaessa! • Itsenäinensuorittaminenvoikattaaosankurssista tai kokokurssin. • Sisältäätehtäviä, tapaamisiajakuulustelua.

 28. Lukihäiriö tai muuopintoihinvaikuttavasairaus tai vamma • Jos sinullaon jotodettulukihäiriö tai taimuuopintoihinvaikuttavasairaus tai vamma, ilmoitasiitäryhmänohjaajallesi. • Kerroasiastaopettajallekurssinalussa!! Asia huomioidaantarpeenmukaantuntityöskentelyssäjakoejärjestelyissä. • VaraaohjausaikaOPOllejatuoohjaukseenkaikkialkuperäisettodistuksetmukanasi. Tarvittaessavarataanaikaerityisopettajalle.

 29. Epäiletkölukihäiriötä? • Erityisopettajatekeekaikille 1. vuodenopiskelijoilleoppimiskartoitukset • Erityisopettajajututtaatulostenperusteellaosanopiskelijoista: mahdollinenjatkotutkimustarve/ virallisetlukitestit? , antaamyöshyödyllisiävinkkejäopiskelunavuksi

 30. PS. 1/2 • Vastuuopinnoistasi on sinullaitselläsi! • Pohdiajankäyttöäsi / vapaa-aikajaläksyt -> läksyihinkäytettäväaikatuleelisääntymään!! • Muistahan, ettäoppiminen on pitkäkestoinenprosessi. • Huomioituntiaktiivisuuskokojaksonajan. • Tee läksyt (myöslukuläksyt) huolellisesti. • Varaakokeisiinlukemiseenpaljonaikaa.

 31. PS. 2/2 • Muistaaloittaakursseihinkuuluvatpalautettavattyötajoissajahuolehdi, ettämyöspalautattyötajallaanopettajalle! • Jos jokuasia on epäselvä, kysyryhmänohjaaltasi! (tiettyynkurssiinliittyvätasiatkysytäänsuoraanaineenopettajalta) • ONNEA OPINTOIHISI 