Download
knut ro n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Knut Ro PowerPoint Presentation

Knut Ro

229 Views Download Presentation
Download Presentation

Knut Ro

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Knut Ro Regionsbesøket i Ålesund mai 2010

 2. Formålet med bobehandlingen • Privatrettslig – skaffe kreditorene best mulig dekning- Ivaretagelse av beslaglagte eiendeler- Forsøke å forøke boets masse • Offentligrettslige oppgaver- innrapportere straffbare forhold- Behandle lønnskrav- innrapportere om fare for forurensing - vurdere konkurskarantene

 3. Sikring og registreringen kkl § 80 ”…skyldnerens regnskaper og regnskapsmateriale blir sikret og at det blir foretatt registrering og verdsetting av skyldnerens eiendeler.” • Hvor detaljert? • Kontroll mot skyldnerens regnskaper? • Redegjørelse for hvordan registrerte verdier er håndtert.

 4. Avklare om det er noen frie eiendeler • Innhente og gjennomgå panteutskrifter • Vurdere verdi av pant • Vurdere mulige omstøtelige pant

 5. Forvaltning av eiendelene • Skal man abandonere raskt?Formell beslutning, se kkl § 117b ” skriftlig erklæring til skyldneren om at eiendelen er abandonert. Erklæringen skal angi tidspunktet for abandoneringenKkl. § 79, syvende ledd: • brev til Skattetaten med opplysning om abandoneringen • Overføring til panthaver kkl § 117c • Avtale med panthaver om utgiftdekning • Forsikring av eiendeler

 6. Videre drift / realisasjon • Ansvar for husleie deknl § 7-10Må fristille lokalene raskt eller få en avtale med huseier • Ved drift – er boet ansvarlig for:- lønn og arbeidsgiveravgift som massekrav- For alle driftsutgifter som påløper

 7. Forøke boets masse • Omstøtelige forhold Les kontoutskriftene • Se på transaksjoner med nærstående

 8. Legalpantet • Bør ha en klar avtale med panthaver før man abandonerer • Får man ikke det – så får man tinglyse sitt legalpant og begjære tvangssalg • Kun til nødvendige omkostninger

 9. Innberetningen • Gi informasjon til retten og kreditorene • En grei huskeliste for bobestyrerne om hva som bør vurderes (malen greit utgangspunkt) • Kommer et skjema i 2012

 10. Revisjon av boregnskapet • Skal revideres av revisor, kreditorutvalget eller retten • Revisjon av innsiden i boet? • Bostyrers revisors oppgaver.

 11. Innstilling av bobehandlingen kkl § 135 • Før bobehandlingen innstilles skal man vurdere å kontakte fordringshavere og berørte offentlige myndigheter for å forespørre om de vil stille midler til fortsatt bobehandling. • Dersom bobestyrer ikke har gjennomgått skyldnerens regnskaper og forretningsførsel, skal det redegjøres for hvorfor dette ikke har skjedd

 12. Samarbeid med skatteetaten • Skatteetaten bør ha et bevist forhold til hvilke boer man engasjerer seg i • Forsto at det var godt samarbeide med kemneren – viktig at man har en kontaktperson også hos Skatt Midt Norge – slik at man kan ha uformelle diskusjoner og hva som er hensiktsmessig

 13. Kompetanse • En fordel at man har flere boet – slik at man får erfaring og kan lage seg rutiner og standardbrev • Bygge opp kompetanse hos medarbeidere på kontoret • Kunne med fordel vært en bo medhjelper i distriktet som kan bistå med salg av eiendeler og rydding av lokaler med mer.

 14. Prøveprosjekt i Bergen Før første skiftesamling skal det avholdes et møte (gjerne på telefon) mellom bobestyrer, skattefogden og kemneren eventuelt også påtalemyndigheten der man skal: • Orientere om boet – hva finnes av eiendeler? • Er regnskapet à jour? • À jour med oppgaver til skatteetaten? • Har det offentlige store krav? • Hva mener de andre store kreditorene? • Vil det bli avholdt bokettersyn? • Er det noe å vinne på en grundig bobehandling? • Foreligger det mistanke om straffbare forhold? Konkusjon –lukkes raskt eller bobehandlingen fortsetter

 15. Formål med denne kontakten • Koordinering av ressursbruken • Et bevist forhold til hvilke av de tomme boene man skal se nærmere på Om det ikke er noen interesse for videre bobehandling Kan boet innstilles raskt.

 16. Samarbeid med politiet • Bli bedre på omtale straffbare forhold • Beskrive faktum «gjerningsbeskrivelsen» • Tidfeste om mulig (periode) • Hvem man mener er ansvarlig • Hjemmel Gjerne i et eget brev – og kort omtale i innberetningen

 17. Hvordan gikk det i Bergen (51 boer) • 26 (50 %) valgt ut til rask avsluttingMer enn forventet –men ble ikke avsluttet på første skiftesamling. • 18 (31 %) Behandles videre av bostyrer • 7 (18%) Behandles av prosjektgruppen (sett nærmere på)

 18. Oppdrag til revisor i gruppe 3 boene • Bounndragelse • Mellomregningskonti – kontantuttak • Innbetalt aksjekapital • Skattetrekk og lønn • Skatteunndragelse • Er det som avdekkes straffbart?

 19. Konklusjon prosjektet Skatteetaten mente at nedlagt arbeide ikke hadde avdekket mer unndratt skatt og avgift