1 / 4

Podmínky úspěšné realizace metodiky nového monitoringu Jiří Winkler, FSS MU Brno 30.9. 2014

Podmínky úspěšné realizace metodiky nového monitoringu Jiří Winkler, FSS MU Brno 30.9. 2014.

zola
Download Presentation

Podmínky úspěšné realizace metodiky nového monitoringu Jiří Winkler, FSS MU Brno 30.9. 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Podmínky úspěšné realizace metodiky nového monitoringu Jiří Winkler, FSS MUBrno 30.9. 2014 Projekt OP LZZ „Aktivní matching: Strategická podpora poradenství na pracovním trhu” (CZ.1.04/5.1.01/77.00400) je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Více informací na webu projektu: http://www.cepres-muni.cz/aktualni-vyzkum/aktivni-matching/

  2. Výchozí otázka pro implementační strategii: Je efektivní spolupráce všech účastníků při realizaci nové veřejné databáze možná? Předpoklady formulace otázky: • Monitoring, tvorba a využívání nové informační databáze TP je veřejná kolektivní aktivita. • Realizace veřejné kolektivní akce předpokládá zajistit efektivní spolupráci všech jejich účastníků. Rozporné vědecké odpovědi: • Tradiční ekonomie – versus – Teoretický rámec Institucionální analýzy a rozvoje (IAR) • IAR: efektivní veřejná kolektivní akce je možná za určitých institucionálních podmínek. • Představitelka ElinorOstromová; 10 podmínek úspěšného fungování

  3. 10 podmínek efektivní spolupráce při užívání veřejných zdrojů* *ElinorOstrom: Beyond Markets and States: PolycentricGovernanceofComplexEconomicSystems. Nobel PrizeLecture, December 8, 2009

More Related