1 / 20

A z óvodáskorú gyermek

A z óvodáskorú gyermek. Fejlődés. Öröklés Érés (biológiai program). A gyermek első éveiben jelentősebb Tanulás (kölcsönhatás a környezettel). Anyanyelv elsajátítása után veszi át a vezető szerepet. Fejlődés : spirálszerű, szakaszos folyamat. Fejlődési szakaszok. Méhen belüli fejlődés

zlata
Download Presentation

A z óvodáskorú gyermek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Az óvodáskorú gyermek

 2. Fejlődés • Öröklés • Érés (biológiai program). A gyermek első éveiben jelentősebb • Tanulás (kölcsönhatás a környezettel). Anyanyelv elsajátítása után veszi át a vezető szerepet. • Fejlődés: spirálszerű, szakaszos folyamat

 3. Fejlődési szakaszok • Méhen belüli fejlődés • Csecsemőkor • Kisgyerekkor • Óvodáskor • Iskoláskor • Serdülőkor • Ifjúkor • Felnőttkor • időskor

 4. Fiziológiai és pszichikai fejlődés üteme eltér • A különböző pszichikus funkciók fejlődési üteme is eltér▼ • Koegzisztencia törvénye ( túlterhelés elkerüléséért) • Átmenetek, átfedések a szakaszok között

 5. Testi sajátosságok • Óvodáskor vége: első alakváltás • Csontrendszer: megerősödőben, porcos szövetek ! Helyes testtartás! • Izomrendszer: összerendezettebb mozgások, finomodó mozgások • írás! Még ellenjavallt.

 6. Idegrendszer: • Idegsejt-csoportok differenciálódása • Mielinizáció • Agytömeg 6 éves korra szinte eléri a felnőttét: nagy oxigén-igény • Serkentés-gátlás → nagy mozgásigény, szabad levegőn

 7. Testséma kialakulása (testi én-kép) • Tapintásos, vizuális, motoros, viszceroceptív úton • Ritmusérzék fejlődése (ritmus: időbeli tagolódás mozgásban, énekben, beszédben, belső ritmus) • Egyensúlyérzék alakulása

 8. Feladataink az óvodáskorú gyermek testi fejlesztésével kapcsolatban • Mozgásigény kielégítése • Pihenés biztosítása • Helyes táplálkozás • Tisztaság • Egészségmegőrzés

 9. Érzelmi sajátosságok • Egyéni és társas érzelmek összekapcsoltan • Alapérzelmek vagy elsődleges érzelmek (már csecsemőkorban is) • Alapszükségletek kielégítettségének mértékével függenek össze (harag, düh, elégedettség, félelem, szorongás, kíváncsiság, öröm) • Óvodáskorban: másodlagos érzelmek (a társas lét következményeként) • Pl. Büszkeség, szégyen, zavar, bűntudat, irigység, empátia

 10. Érzelmek kontrollálása (nyelvi átfordítás is) • Késleltetés képességének alakulása • Akadálytűrő képesség • Negatív, kellemetlen feszültségek leküzdése, tűrése • Érzelmi intelligencia (EQ) • Saját érzelmek felismerése, adekvát kifejezése • Az érzelmek kifejezése különböző módozatainak megismerése (felnőtt minta, interakció gyerekkel, szerepjáték)

 11. MESE (népmese!) – érzelmek átélésének terepe • Mások érzelmeinek felismerése • Együttérzés képessége

 12. Társas viselkedés • Egyszerű erkölcsi szabályok alapján • Erkölcsi heteronómia • Érzelmileg terhelt helyzetben: • Feltétlen engedelmeskedés vagy • Nyílt ellenszegülés • Óvodáskor végén: belsővé vált szabályok, lelkiismereti működés

 13. Agresszivitás • Nem minden fajtája destruktív (meggondolatlanság, türelmetlenség) • Valódi agresszivitás: tudja, hogy mi a viselkedésének következménye a másikra nézve • Instrumentális agresszió (vminek a megszerzéséért) • Kapcsolati agresszió („nem leszek a barátod”) • Verbális agresszió (csúfolódás, fenyegetés) • Indirekt agresszió (a célszemély holmiját rongálja)

 14. Proszociális viselkedés: támogatás, együttműködés, segítségnyújtás, részvét

 15. Értelmi fejlődés sajátosságai • Érzékelés, észlelés • Globális észlelés – szinkretizmus • Helyes alaklátás: 6/7 éves korban (Bender-próba) • Írás/olvasás tanuláshoz: egyszerre észlelni a szót, mint egészet, és differenciáltan: a hangokat, betűket • Színfelismerés • Térészlelés, téri tájékozódás (9. évben lesz biztonságos) • Időészlelés – személyes élményhez kötődik

 16. A figyelem • Önkéntelen jellegű • Elterelhető • Nagy eltérések gyermekenként • Emlékezet • Inkább az önkéntelen, mint a szándékos • Szóbeli emlékezet kezdetben cselekvésbe ágyazottan (pl ritmikus testmozgás) • Helyzetek, szövegek érzelmi telítettsége is segíti az emlékezést • Vizuális emlékezet jobban működik, mint a verbális → szemléltetés

 17. Tanulás: latens, játékban • Gondolkodás: az óvis gyermek nem hibásan, hanem másképp gondolkodik, mint a felnőtt • Piaget: asszimiláció és akkomodáció (a 2 egyensúlya: adaptáció) • Óvisnál túlsúlyban: asszimiláció („mondjuk, hogy”, „tegyünk úgy, mintha” játékok

 18. Gondolkodás formai oldala • Énközpontúság (egocentrizmus) – a gyermek „én”-je fokozatosan leválik a külvilágról • Képszerűség • Előfogalmak szakasza (tapadás az egyedihez, nincs általánosítás) • Nincs elvonatkoztatási képesség (ami van, abban uralkodó az érzelmi szempont) • Intuitív jelleg • Egyszempontúság

 19. Valóság és képzelet közti határok elmosódottak • A gondolkodás tartalmi oldala. A gyermeki világkép • Világkép: a világ jelenségeit magyarázó elvek rendszere (értékelésmentes) • Artificializmus • Finalizmus (pl eszünk, mert főztünk) • Animizmus • Realizmus (pl álom) • Mágikus gondolkodás (az ember mindenhatósága)

 20. A képzelet • Inkább a produktív, mint a reproduktív • Kreativitás csírái: játékban, eredetiségben, változatosságban • Kreativitást gátló tényezők: siker vagy teljesítmény orientáltság, a kortársakhoz igazodás túlzott elvárása, kérdezés és felfedezés tilalma, munka és játék merev elhatárolása a gyermek életében

More Related