activa l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACTIVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACTIVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

ACTIVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 595 Views
 • Uploaded on

ACTIVA. Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen op meer dan één jaar Voorraden en bestellingen in uitvoering Vorderingen op ten hoogste één jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen. 1. OPRICHTINGSKOSTEN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ACTIVA' - Pat_Xavi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
activa
ACTIVA
 • Oprichtingskosten
 • Immateriële vaste activa
 • Materiële vaste activa
 • Financiële vaste activa
 • Vorderingen op meer dan één jaar
 • Voorraden en bestellingen in uitvoering
 • Vorderingen op ten hoogste één jaar
 • Geldbeleggingen
 • Liquide middelen
 • Overlopende rekeningen
1 oprichtingskosten
1. OPRICHTINGSKOSTEN

1.1. Bepaling en classificatie

- de kosten van oprichting en kapitaalverhoging

- de kosten bij uitgifte van leningen

- herstructureringskosten

- art. 95 §1, KB W.Venn.

1.2. Waardering

- ofwel activeren

- ofwel onmiddellijk in kosten opnemen

- art. 58 & 59 KB W.Venn.

1 oprichtingskosten3
1. OPRICHTINGSKOSTEN

1.2. Waardering

 • Waardering aan aanschaffingswaarde (art. 35 – 39 KB W. Venn.)
 • Afschrijvingsritme:
   • Ten minste 20% per jaar
   • Behalve kosten bij uitgifte van leningen (looptijd van de lening)
 • Geen herwaardering (art. 57 KB W.Venn.)
1 oprichtingskosten4
1. OPRICHTINGSKOSTEN

1.3. Controle-aspecten

- rubricering

- toekomstige nuttigheid

- consistente afschrijvingen (min. 20%)

- relatie met kost in resultatenrekening

1.4. Toelichting

 • Verantwoording van de keuze voor activering van de oprichtingskosten.
 • Verantwoording van de toekomstige rendabiliteit van de kosten van herstructurering.
1 oprichtingskosten5
1. OPRICHTINGSKOSTEN

1.5. Special items

 • Herstructureringskosten: 2 voorwaarden:
   • Ingrijpende wijziging in structuur of organisatie van onderneming
   • én blijvende en gunstige weerslag op rentabiliteit

Dus: op zichtbare wijze te activeren

 • Onderneming in vereffening of activiteiten stopgezet: oprichtingskosten volledig afschrijven
1 oprichtingskosten6
1. OPRICHTINGSKOSTEN

1.5. Special items

 • Herwaardering niet mogelijk
 • Geen uitkering wanneer netto-actief daalt of zou dalen beneden gestorte kapitaal, vermeerderd met alle onbeschikbare reserves en de nog niet afgeschreven kosten van oprichting en uitbreiding evenals de niet afgeschreven kosten van onderzoek en ontwikkeling (behoudens toelichting) (art. 320 & 617 W. Venn.)
topic aanschaffingswaarde
TOPIC: AANSCHAFFINGSWAARDE
 • Begrip aanschaffingswaarde art. 35 – 44 KB. W.Venn.
  • Aanschaffingsprijs:
   • Aankoopprijs
   • Bijkomende kosten (zoals niet terugbetaalbare belastingen en vervoerskosten)
  • Aanschaffingsprijs bij ruil:
   • Marktwaarde van het door ruil afgestaan actief;
   • Of indien die moeilijk is te bepalen: de marktwaarde van het in ruil verkregen actief.
  • Overeenstemming advies CBN bij verkrijging om niet?
topic aanschaffingswaarde8
TOPIC: AANSCHAFFINGSWAARDE
 • Begrip aanschaffingswaarde art. 35 – 44 KB. W.Venn.
  • Vervaardigingsprijs:
   • Aanschaffingskosten grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen
   • Én de rechtstreeks toewijsbare productiekosten;
   • Én onrechtstreekse productiekosten voor zover ze betrekking hebben op de normale productieperiode (keuze: afwijking te verantwoorden in toelichting).
  • Relevantie van de jaarrekening VKT: gebrek aan keuze impliceert keuze voor activering onrechtstreekse productie kosten.
topic aanschaffingswaarde9
TOPIC: AANSCHAFFINGSWAARDE
 • Begrip aanschaffingswaarde art. 35 – 44 KB. W.Venn.
  • Inbrengwaarde:
   • Bedongen waarde bij inbreng
   • Bovengrens = marktwaarde
   • Bijkomende kosten van de inbreng behoren niet tot de inbrengwaarde:
    • Volledig ten laste nemen
    • Óf onder de rubriek ‘oprichtingskosten’
2 immateriele vaste activa
2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

2.1. Bepaling en classificatie (art. 95 §1 II KB W.Venn.)

- kosten van onderzoek en ontwikkeling

- concessies, octrooien, licenties, know-how, merken en andere gelijkwaardige rechten

- goodwill

- vooruitbetalingen op immateriële vaste activa

2 immateriele vaste activa11
2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

2.2. Waarderingsmethodes

Verkregen van derden of door inbreng:

aanschaffingswaarde

Andere: vervaardigingsprijs

voorwaarde: niet hoger dan voorzichtige raming

van gebruikswaarde of van toekomstig rendement

Intercalaire intresten: voor periode die bedrijfsklaarheid voorafgaat (vermelden in toelichting)

2 immateriele vaste activa12
2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

2.2. Waarderingsmethodes

Beperkte gebruiksduur: afschrijven volgens plan

Als gebruikswaarde lager dan boekwaarde:

aanvullende of uitzonderlijke afschrijving

Onbeperkte gebruiksduur: niet afschrijven

Ingeval van duurzame minderwaarde of ontwaarding:

waardevermindering

2 immateriele vaste activa13
2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

2.3. Controle-aspecten

- rubricering

- activering algemene onkosten

- aankoopbewijzen

- consistente afschrijvingen

- relatie met kost in resultatenrekening

2.4. Toelichting

2 immateriele vaste activa14
2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

2.5. Special topics

 • Goodwill: geen zelfstandig gegeven, maar steeds verbonden met handelszaak
 • Know-how: bijzondere kennis of vaardigheidInbreng van toekomstige arbeid: niet toegelaten
 • Niet herwaarderen
 • Bij vereffening of stopzetting: waarderen tegen vermoedelijke realisatiewaarde
2 immateriele vaste activa15
2. IMMATERIELE VASTE ACTIVA

2.5. Special topics

5. Indien waardevermindering niet langer verantwoord: terugname via “uitzonderlijke resultaten” of via passiefrekening ‘herwaarderingsmeerwaarden”.

6. Fiscaal toegelaten afschrijvingsritmes:

- kosten onderzoek en ontwikkeling: min. 3 jr.

- andere: min. 5 jr.

Afschrijvingsperiode “onderzoek en ontwikkeling” en “goodwill” max. 5 jr., tenzij motivatie in toelichting

7. In jaarverslag: informatie over werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling

topic intercalaire intresten
TOPIC: INTERCALAIRE INTRESTEN

Definitie: intrestkosten opgelopen vóór de bedrijfsklaarheid van materiële vaste activa of immateriële vaste activa (niet voor oprichtingskosten).

Intrestkosten bij vervaardiging van voorraden.

Voorwaarde voor activering:

 • intrest heeft betrekking op periode die de bedrijfsklaarheid voorafgaat
 • Enkel wat betreft de voorraden: normaal productieproces neemt méér dan één jaar in beslag.
3 materiele vaste activa
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.1. Bepalingen en classificatie

Alle vastgelegde middelen in de onderneming duurzaam voor bedrijfsdoeleinden gebruikt

A. terreinen en gebouwen

B. installaties, machines en uitrusting

C. meubilair en rollend materieel

D. leasing en soortgelijke rechten

E. overige materiële vaste activa

F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen

3 materiele vaste activa18
3. MATERIELE VASTE ACTIVA
 • Terreinen en gebouwen
 • bebouwde en onbebouwde terreinen
 • Constructies
  • evenals de inrichting ervan
  • die de vennootschap in eigendom heeft
  • andere zakelijke rechten die worden vooruitbetaald bij aanvang contract.
 • Onroerende reserve of buiten exploitatie gesteld:

klasseren onder overige materiële vaste activa

 • Terreinen niet afschrijven, behalve als voor ontginning van natuurlijke rijkdommen.
3 materiele vaste activa19
3. MATERIELE VASTE ACTIVA
 • Terreinen en gebouwen
 • Woonhuizen en onroerende reserve: niet boeken onder de 22 – rekeningen. Hoort onder de rekeningen 26.

Idem voor inrichting.

 • Onroerende goederen bedoeld om te verkopen: boeken naar 35 – rekeningen.
 • Uitrusting van eigen gebouwen die afscheidbaar blijft: 23 -rekeningen
3 materiele vaste activa20
3. MATERIELE VASTE ACTIVA
 • Installaties, machines en uitrusting

Diverse installaties noodzakelijk voor exploitatie, behalve meubilair of rollend materieel

Klein materiaal: voor vast bedrag als bestendig vernieuwd en verwaarloosbare waarde

 • Meubilair en rollend materieel

Meubilair: ook bureelmachines

3 materiele vaste activa21
3. MATERIELE VASTE ACTIVA
 • Leasing en soortgelijke rechten

Financieel huurcontract

Wedersamenstelling kapitaal:

Contractueel vastgestelde bijdrage dekt de integrale wedersamenstelling van het kapitaal + intresten + bijkomende kosten.

 • Art. 95 KB W. Venn.: enkel de kostprijs van het gebouw moet wedersamengesteld worden. Geen vereisten voor de kostprijs van de grond.
 • - Roerend goed: rekening houden met optie als ten hoogste 15% van geïnvesteerde kapitaal

- Onroerend goed: aankoopoptie nooit in aanmerking als element van kapitaal

3 materiele vaste activa22
3. MATERIELE VASTE ACTIVA
 • Leasing en soortgelijke rechten
 • Uitoefeningsprijs van verkoopoptie of te betalen prijs krachtens verbinding tot aankoop, als onderschreven bij sluiten van contract: boeking bij uitoefening aankoopoptie.
 • Indien off – balance: totale verplichting verwerken in de orderekeningen

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

0701 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming.

3 materiele vaste activa23
3. MATERIELE VASTE ACTIVA
 • Leasing en soortgelijke rechten

Boeking bij leasingnemer:

 • Bij aankoop:
  • activering voor kapitaalwaarde exclusief optie
  • Rekeningen 17 & 42: schuld
 • Bij afbetaling:
  • Afboeking van 42 – rekening (kapitaal)
  • Boeking op 65 – rekening (intrest)
 • Bij afsluiting boekjaar:
  • Overboeking 17 – 42.
3 materiele vaste activa24
3. MATERIELE VASTE ACTIVA
 • Leasing en soortgelijke rechten

Boeking bij leasingnemer:

 • Bij einde contract:
  • Geen aankoopoptie (eigendom gaat contractueel over naar leasingnemer): overboeking naar passende rekening.
  • Uitoefening optieprijs: overboeking en bijkomende activering optieprijs (afschrijvingstermijn van de optie?)
  • Niet – uitoefening van de optie: uitzonderlijke waardevermindering en afboeking van de rekeningen 25.
3 materiele vaste activa25
3. MATERIELE VASTE ACTIVA
 • Overige materiële vaste activa

- Kosten voor inrichting gehuurde gebouwen

 • Onroerende goederen als onroerende reserve, de woongebouwen en buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa
 • Activa in aanbouw of vooruitbetalingen

Als werken beëindigd: naar andere categorie

3 materiele vaste activa26
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.2. Waardering

Aanschaffingswaarde: aanschaffingsprijs – vervaardigingsprijs

of inbrengwaarde.

Eventueel inclusief intercalaire intresten.

Herwaardering: voorwaarden:

 • vaststaande en duurzame meerwaarde in functie van het nut voor de onderneming
 • verantwoord door rentabiliteit
 • toelichting
3 materiele vaste activa27
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.2. Waardering

Herwaardering: afschrijving

De geboekte meerwaarden worden rechtstreeks toegerekend aan rubriek III van het passief "Herwaarderingsmeerwaarden" en daar behouden zolang de goederen waarop zij betrekking hebben, niet werden gerealiseerd. Deze meerwaarden mogen nochtans :

 • worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen;
 • in kapitaal worden omgezet;
 • bij latere minderwaarde worden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.
3 materiele vaste activa28
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.2. Waardering

Afschrijvingen: beperkte gebruiksduur volgens lineaire of degressieve methode en volgens plan Raad van Bestuursamenvatting waarderingsregels in toelichting

onbeperkte gebruiksduur: waardevermindering

duurzame minderwaarde of ontwaarding

afschrijvingen niet fiscaal geïnspireerd

3 materiele vaste activa29
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.2. Waardering

Te snel afgeschreven activa (gewijzigde economische of technologische omstandigheden): terugname via uitzonderlijke opbrengsten.

Indien boekwaarde de gebruikswaarde overstijgt: aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen.

3 materiele vaste activa30
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.2. Waardering

Uitzonderlijke afschrijvingen:

Indien in de voorgaande jaren geen of onvoldoende afschrijvingen werden geboekt, dan beantwoorden de activa niet meer aan het principe van het getrouw beeld. Er is een overwaardering van het vast actief en dus dienen er aanvullende afschrijvingen geboekt te worden.

3 materiele vaste activa31
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.3. Controle-aspecten

- mutatietabel

- aankoopbewijzen (facturen op naam)

- fysische controle

- werk in onroerende staat: BTW

- afschrijvingspercentages consistent

- afschrijvingen relateren met kost in resultatenrekening

- meer- & minderwaarden: berekening en relateren met posten in resultatenrekening

- link tussen vast actief en leasingschulden

- te activeren materieel in de kosten of omgekeerd

- eigendom nagaan: attest Kadaster

zekerheden: confirmatie hypotheekkantoor

3 materiele vaste activa32
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.4. Special topics

 • Onderscheid materieel vast actief en voorraden
 • Intercalaire interesten: activering mogelijk
 • Afschrijvingen op geherwaardeerd vast actief:

vermoedelijke residuele gebruiksduur

 • Onderneming in vereffening: vermoedelijke realisatiewaarde
 • Goederen verworven tegen betaling lijfrente (advies CBN)
 • Sale and lease back: meer- of minderwaarde op overlopende rekening – elk jaar deel in resultaat a rato afschrijving geleasde vast actief
3 materiele vaste activa33
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.4. Special topics

 • Verschil: - vruchtgebruik – naakte eigendom – erfpacht & opstal – erfdienstbaarheden
 • Verwerving vast actief voor variabele prijs (advies CBN)
 • Verhuring onroerende goederen: BTW niet aftrekbaar (eventuele verbouwingen)
 • Afschrijvingen: lineair t.o.v. degressiefJaarlijkse degressieve afschrijving maximum 40% APUitzondering degressief afschrijven: verhuurd materieel
3 materiele vaste activa34
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.4. Special topics

 • Geproduceerde activaAlle werkzaamheden en prestaties van diensten verricht voor eigen rekening en op actief geboektoprichtingskosten, immat. en mat. vaste activaWaardering: voorzichtig, getrouw, goede trouwAan kostprijs zonder financiële lastenDe kostprijs bevat:- aanschaffingskost - directe vervaardigingskosten - indirecte productiekosten
3 materiele vaste activa35
3. MATERIELE VASTE ACTIVA

3.4. Special topics

 • IJzeren voorraad: kan ook voor materiële vaste activa.
 • Tijdstip van aankoop onroerend goed: datum compromis.
 • Dieren:
  • Voorraad: indien het dier zelf verkocht wordt;
  • Materieel vast actief: indien de producten van de dieren verkocht worden.
 • Vooruitbetalingen: afschrijving mogelijk indien: overeenkomst, effectieve betaling en betaling geboekt als vooruitbetaling activum.
topic afschrijvingen
TOPIC: AFSCHRIJVINGEN

Degressieve afschrijvingen:

 • Niet voor immateriële vaste activa, behalve investeringen in audiovisuele werken;
 • Niet voor personenwagens en wagens voor dubbel gebruik;
 • Niet voor vaste activa waarvan gebruik is afgestaan aan derden.

Art. 64 KB W. Venn. en art. 36 – 43 KB WIB92

 • Boekjaar verschillend van 12 maanden: pro rata aanpassen.
topic afschrijvingen37
TOPIC: AFSCHRIJVINGEN

Vereisten:

 • Wetboek Vennootschappen: economisch verantwoord & fiscaal aanvaard, maar steeds ‘getrouw beeld’
 • WIB 92: fiscaal aanvaardbaar
 • Pro rata afschrijvingen?
 • Economisch vs. Vervangingswaarde of verkoopwaarde?
 • Lineair of degressief
 • Beperken tot 40% ?

Probleem:

Economische afschrijvingen fiscaal beperken is toegelaten. Economische afschrijvingen fiscaal aanvullen is bediscussieerbaar.

topic afschrijvingen38
TOPIC: AFSCHRIJVINGEN

Afschrijvingen – vrije keuze:

 • Oprichtingskosten
 • Bijkomende kosten en onrechtstreekse productiekosten

NIET voor bijkomende kosten van aankoop personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, tenzij uitsluitend gebruikt voor bezoldigd personenvervoer.

Mogen in één keer in kosten, of gespreid worden in gelijke fracties over aantal jaren naar keuze.

topic afschrijvingen39
TOPIC: AFSCHRIJVINGEN

Keuze tussen activering en boeking als kost:

 • Boekhoudwet: periode van bruikbaarheid is doorslaggevend;
 • Vennootschapsbelasting: geen grens bepaald;
 • BTW: bedrijfsmiddel vanaf 250 EUR.

Classificatie voor BTW – administratie (vak 83) hoeft niet overeen te stemmen met fiscale behandeling. Verschillen tussen afschrijvingstabel en tabel bedrijfsmiddelen is mogelijk.

topic grootte criteria
TOPIC: GROOTTE CRITERIA

Criteria: grote vennootschap, indien 2 criteria overschreden

 • Omzet: 7.300.000 EUR
 • Balanstotaal: 3.650.000 EUR
 • Personeel: 50

Of indien meer dan 100 personeelsleden (gemiddeld).

Gevolgen:

 • Commissaris en Volledig schema jaarrekening
 • Verplichting tot opstellen jaarverslag
 • Pro rata afschrijvingen
 • Activering bijkomende kosten
 • Verschil notionele intrest: 0.5%
4 financiele vaste activa
4. FINANCIELE VASTE ACTIVA

4.1. Bepaling en classificatie

Verbonden ondernemingen

deelnemingen 280 & vorderingen 281

Ondernemingen met deelnemingsverhouding

deelnemingen 282 & vorderingen 283

Andere financiële activa

aandelen 284, vorderingen 285 en borgtochten 288

4 financiele vaste activa42
4. FINANCIELE VASTE ACTIVA

4.1. Bepaling en classificatie

verbonden onderneming => controle

- controle in rechte en in feite

- consortium (centrale leiding)

Onderneming met deelnemersverhouding is geen verbonden onderneming

4 financiele vaste activa43
4. FINANCIELE VASTE ACTIVA

4.1. Bepaling en classificatie

Controle in rechte (art. 5 W.Venn.), onweerlegbaar:

 • wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van de betrokken vennootschap;
 • wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan;
 • wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken vennootschap of krachtens met die vennootschap gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;
 • wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap, een vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van die vennootschap;
 • in geval van gezamenlijke controle.
4 financiele vaste activa44
4. FINANCIELE VASTE ACTIVA

4.1. Bepaling en classificatie

Controle in feite (art. 5 W.Venn.), weerlegbaar:

 • Andere factoren dan ‘in rechte’
 • Een vennoot wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken op een vennootschap, wanneer hij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze vennootschap stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten verbonden aan de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordigde aandelen.
4 financiele vaste activa45
4. FINANCIELE VASTE ACTIVA

4.2. Waardering

Deelnemingen/aandelen: aanschaffingswaarde

Vorderingen: nominale waarde

Herwaarderingen en waardeverminderingen

deelnemingen mogelijk als meer- of minderwaarde

vaststaand en duurzaam is

Herwaardering verantwoord door rentabiliteit

Waardeverminderingen over vorderingen alsonzekerheid over de betaling

4 financiele vaste activa46
4. FINANCIELE VASTE ACTIVA

4.3. Controle-aspecten

- mutatietabel

- documentatie mutaties: onderliggende documenten

- deelnemingen/aandelen: eigen vermogen onderliggende vennootschap

4.4. Toelichting

4 financiele vaste activa47
4. FINANCIELE VASTE ACTIVA

4.5. Special Topics

 • Bonusaandelen: uitgifte op basis incorporatie reserves: geen vermogensoverdrachtEventueel: aanleiding tot herwaardering
 • Overheidsfondsen worden steeds beschouwd als geldbeleggingen
 • Bijkomende kosten mogen ten laste van het resultaat geboekt worden.
 • Kapitaalaflossingen: aan te rekenen op aanschaffingswaarde.
5 vorderingen op meer dan een jaar
5. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

5.1. Bepaling en classificatie

Contractuele looptijd: meer dan één jaar

Kortlopend deel: vorderingen op – 1 jaar

- handelsvorderingen

- overige vorderingen

5 vorderingen op meer dan een jaar49
5. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

5.2. Waardering

Nominale waarde na verrekening van rente of disconto en eventuele waardeverminderingen

Soms: nominale waarde corrigeren via overlopende rekening voor rente of disconto begrepen in nominale waarde

Rente of disconto: pro rata temporis in resultaat via overlopende rekeningen passiva

5 vorderingen op meer dan een jaar50
5. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

5.3. Controle-aspecten

- samenstelling langetermijnvorderingen

- nieuwe vorderingen: onderliggende documenten bekijken

- vreemde valuta: wisselkoersrisico

- confirmatieprocedure

- aandacht voor inbaarheid

- event. interestaanrekening LT-vorderingen

5 vorderingen op meer dan een jaar51
5. VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

5.4. Special topics

 • Actualisering: enkel verplicht voor vorderingen op meer dan één jaar
 • Waardevermindering:- betaling op vervaldag onzeker- realisatiewaarde op datum jaarafsluiting lager dan boekwaardeOverbodige waardevermindering: terugnemen
6 voorraden en bestellingen in uitvoering
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.1. Bepalingen en classificatie

Voorraden

- grond- en hulpstoffen

- goederen in bewerking

- gereed product

- handelsgoederen

- onroerende goederen voor verkoop

- vooruitbetalingen

Bestellingen in uitvoering

6 voorraden en bestellingen in uitvoering53
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.2. Waardering

Grond- en hulpstoffen

- aanschaffingsprijs of vast bedrag

- marktwaarde indien lager

Goederen in bewerking

- vervaardigingsprijs (incl. directe kosten)

- waardevermindering als nettoverkoopprijs < vervaardigingsprijs +

kosten van afwerking

6 voorraden en bestellingen in uitvoering54
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.2. Waardering

Gereed product

- vervaardigingsprijs

- marktwaarde indien lager

Handelsgoederen

- aanschaffingsprijs

- marktwaarde indien lager

6 voorraden en bestellingen in uitvoering55
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.2. Waardering

Onroerende goederen bestemd voor verkoop

- aanschaffingsprijs

- marktwaarde indien lager

Vooruitbetalingen

- nominale waarde

6 voorraden en bestellingen in uitvoering56
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.2. Waardering

Bestellingen in uitvoering

- vervaardigingsprijs + verworven winstmarge

óf vervaardigingsprijs

- waardevermindering indien nettoverkoopprijs < vervaardigingsprijs + nog te maken kosten

- bijkomende waardevermindering rekening houdend met realisatie of marktwaarde of inherente risico’s

Methode van waardering: completed contract of percentage of completion

6 voorraden en bestellingen in uitvoering57
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.2. Waardering

Aanschaffingsprijs = aankoopprijs + bijkomende kosten

Vervaardigingsprijs =

- grondstoffen, verbruiksgoederen en hulp-stoffen

- rechtstreekse productiekosten

- evenredig deel van onrechtstreekse productiekosten

(= variabele kosten)

(t.o.v. full costing methode)

6 voorraden en bestellingen in uitvoering58
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.2. Waardering

Vast bedrag:

Bestendig hernieuwen – aanschaffingswaarde

te verwaarlozen – hoeveelheid, waarde en

samenstelling veranderen niet veel

Inbrengwaarde = bedongen waarde inbreng

Marktwaarde = aanschaffingsprijs balansdatum

6 voorraden en bestellingen in uitvoering59
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.2. Waardering

Realisatiewaarde = verkoopprijs, rekening houdend met

nog te maken verkoopskosten

Waarderingsmethodes:

- individualisering van de prijs van elk bestanddeel;

- methode van de gemiddelde prijzen;

- methode FIFO

- methode LIFO

6 voorraden en bestellingen in uitvoering60
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.3. Controle-aspecten

1) Fysische controle voorraad: steekproef van telling

- aandacht voor oudere producten

- procedures voor voorraadopnames respecteren en opvolgen

- orde in magazijnen

- informatie over cut-off-procedure

2) Gewaardeerde voorraadlisting: aansluiten met hoeveelheden voorraadopname

6 voorraden en bestellingen in uitvoering61
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.3. Controle-aspecten

3) Relatie permanente voorraad en fysische voorraadopname: verklaring grote verschillen

4) Waardering: steekproef aankoopfacturen

5) Vergelijking tussen verkoopprijs en voorraadwaarde

6) Productie-ondernemingen: berekening voorraadwaardering: consistentie?

7) Afwaarderingen: oude en traag roterende voorraad

6 voorraden en bestellingen in uitvoering62
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.3. Controle-aspecten

8) Cut-off test:

Leveringen – facturatie – voorraad

Retourzendingen: creditnota’s

9) Goederen in bewerking: gemaakte en nog te maken kosten vergelijken met verkoopprijs

Als verkoopprijs lager: waardevermindering

10) Aansluitingen met resultatenrekening

6 voorraden en bestellingen in uitvoering63
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.4. Special topics

1) Waarderingsregels bij bestellingen in uitvoering

- percentage of completion method;

- completed contract method.

2) Andere waarderingsmethodes:

- vervangingswaarde: niet meer mogelijk

- ijzeren voorraad: niet toegelaten (behalve grond en hulpstoffen indien bestendig vernieuwd en verwaarloosbaar bedrag).

6 voorraden en bestellingen in uitvoering64
6. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

6.4. Special topics

2) Andere waarderingsmethodes (vervolg):

- aangeduide verkoopprijs verminderen met bepaalde winstcoëfficiënt (fiscaal aanvaard)

- methode standaardprijzen is geenwaarderingsmethode

- opbrengstprijs verminderd met nog te besteden verkoopkosten en normale winstmarge: verantwoord mits de nodige voorzichtigheid en goede trouw

7 vorderingen op ten hoogste een jaar
7. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

7.1. Bepalingen en classificatie

- handelsvorderingen

- overige vorderingen

7.2. Waardering

Nominale waarde minus waardeverminderingen

Waardevermindering indien betaling onzeker

7 vorderingen op ten hoogste een jaar66
7. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

7.2. Waardering

Waardevermindering:

- kredietverzekering: enkel voor deel waarover onzekerheid bestaat

- forfaitaire waardevermindering soms toegelaten: talrijke vorderingen klein bedrag

- als overbodig: terugnemen

7 vorderingen op ten hoogste een jaar67
7. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

7.3. Controle-aspecten

Doel controle

- opgenomen bedragen: reëel juridische, resp. economische rechten

- nodige waardeverminderingen op vorderingen waarvoor betaling op vervaldag onzeker

7 vorderingen op ten hoogste een jaar68
7. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

7.3. Controle-aspecten

Handelsvorderingen

1. Confirmatieprocedure:

- als verstuurd vóór jaareinde: roll-forward naar jaareinde

- tabel confirmaties: verschillen uitzoeken

geen antwoord: alternatieve procedures

2. Ouderdomsbalans: lang openstaande saldi kunnen gecheckt worden.

7 vorderingen op ten hoogste een jaar69
7. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

7.3. Controle-aspecten

Handelsvorderingen

3. Provisie dubieuze debiteuren:

- Wijzigingen: aansluiten met resultatenrekening

- Fiscaal attest

4. Creditsaldi: eventueel reclass. handelsschulden

5. Vreemde valuta: wisselkoersrisico

6. Intercompany saldi: tabel en confirmatie; interco-transacties in kaart brengen

7. Op te stellen facturen / te ontvangen creditnota’s: afloop na balansdatum

7 vorderingen op ten hoogste een jaar70
7. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

7.3. Controle-aspecten

Handelsvorderingen

8. Te innen wissels: inning na balansdatum

Overige vorderingen

1. Controle onderliggende documenten:

- confirmatie saldi personeel

- BTW

- afloopcontrole

2. Intercompany: tabel en confirmatie

3. Wisselkoersrisico

7 vorderingen op ten hoogste een jaar71
7. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

7.4. Special topics

1. Vorderingen in vreemde valuta:

- verwerking omrekeningsverschillen

- Euro

2. Klantenwissels:

- te innen wissels: in portefeuille tot vvd.

- verdisconteerde wissels: risico tot vvd.

8 geldbeleggingen
8. GELDBELEGGINGEN

8.1. Bepaling en classificatie

- Eigen aandelen: art. 620-626 W.Venn.

- Overige beleggingen

8.2. Waardering

Nominale of aanschaffingswaarde

Waardevermindering:

als boekwaarde hoger dan realisatiewaarde

8 geldbeleggingen73
8. GELDBELEGGINGEN

8.3. Controle-aspecten

1. Inkoop eigen aandelen: bepalingen W.Venn.

2. Bankconfirmaties

3. Volledigheid financiële opbrengsten

4. Wisselkoersrisico

8.4. Toelichting

8 geldbeleggingen74
8. GELDBELEGGINGEN

8.5. Special topics

1. Geldbeleggingen in vreemde valuta: aan historische koers

2. Gekochte call- en put-opties:

aanschaffingsprijs

waardevermindering: i.f.v. realisatiewaarde

(evolutie marktwaarde – inherente risico’s)

toelichting!

3. Waardevermindering aandelen: fiscaal

4. vastrentende effecten: pro rata

9 liquide middelen
9. LIQUIDE MIDDELEN

9.1. Bepaling en classificatie

- kasmiddelen

- tegoeden op zicht bij financiële instellingen

- te incasseren vervallen waarden

9.2. Waardering

Nominale waarde

Waardevermindering: als realisatiewaarde lager

Omrekening vreemde valuta (onderscheid niet – gerealiseerd verlies vs. Niet – gerealiseerde opbrengst)

9 liquide middelen76
9. LIQUIDE MIDDELEN

9.3. Controle-aspecten

1. Bankbrieven

2. Transacties voor/na balansdatum

3. Omrekening vreemde valuta

4. Volledigheid intrestafrekening

5. Transferten tussen bankrekeningen

6. Kas: telling tijdens controle voorraad

10 overlopende rekeningen
10. OVERLOPENDE REKENINGEN

10.1. Bepaling en classificatie

- toe te rekenen kosten

- over te dragen kosten

- verworven opbrengsten

- over te dragen opbrengsten

10.2. Waardering

aanschaffingswaarde: overlopend gedeelte

consistentie waarderingsregels

Onderscheid met te ontvangen facturen

10 overlopende rekeningen78
10. OVERLOPENDE REKENINGEN

10.3. Controle-aspecten

1. Controle inhoud: onderliggende documenten

2. Analytisch: vergelijking vorige boekjaren

3. Wachtrekening: 0 of fundering

10.4. Toelichting