slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BJAA Academie 21 november 2013 Vechtscheidingen: OTS bij omgangsproblemen PowerPoint Presentation
Download Presentation
BJAA Academie 21 november 2013 Vechtscheidingen: OTS bij omgangsproblemen

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 62
Download Presentation

BJAA Academie 21 november 2013 Vechtscheidingen: OTS bij omgangsproblemen - PowerPoint PPT Presentation

gerda
230 Views
Download Presentation

BJAA Academie 21 november 2013 Vechtscheidingen: OTS bij omgangsproblemen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BJAA Academie 21 november 2013 Vechtscheidingen: OTS bij omgangsproblemen

 2. Vechtscheiding en de rechter Door Mr. J. Jonkers en Mr. Dr. B.M. Vroom-Cramer Rechtbank Amsterdam Afdeling Familie en Jeugd

 3. Wat doet de kinderrechter • Jeugdstrafrecht: 12 tot 18 jaar. • Civiel jeugdrecht: Onder toezicht stelling (OTS), machtigingen uithuisplaatsing (MUHP), gesloten plaatsing etc.

 4. Wat doet de familierechter Verzoeken van ouders (die uit elkaar gaan of zijn) over de kinderen, zoals - vaststelling hoofdverblijfplaats kinderen - omgangsregeling - gezagskwesties - kinderalimentatie

 5. De zitting bij de familierechter • Verzoek van een van de ouders over een omgangsregeling/ hoofdverblijfplaats/de ouderlijk gezagssituatie • Als de andere ouder het daar niet mee eens is volgt een zitting • Uitgenodigd worden: • Ouders/advocaten • Andere belanghebbenden zoals BJ, RvdK • Niet de kinderen (wel gesprek met de rechter als ouder dan 12)

 6. Mogelijkheden voor de familierechter -1 • Schikken ter zitting • Eindbeslissing • Voorlopige omgangsregeling • Doorverwijzen: • Mediation (ook forensische mediation) • Opvoedpoli/Omgangshuis/Lorentzhuis • Advies van RvdK over het verzoek • Benoeming Bijzonder Curator voor de kinderen

 7. Mogelijkheden voor de familierechter -2 • Wijziging hoofdverblijfplaats kind • Wijziging van het ouderlijk gezag (gemeenschappelijk of eenhoofdig) • Advies van RvdK over mogelijke OTS • Dwangsom • Lijfsdwang

 8. Gezinsvoogd ter zitting bij de familierechter • Infoverstrekking over • Verloop OTS en omgangsregeling tot nu toe • Is er andere hulpverlening betrokken en zo ja wat is hun standpunt ten aanzien van het verzoek • Omgangsregeling in de toekomst • Wat is nodig in het belang van de kinderen

 9. Juridische (on)mogelijkheden bij OTS • OTS wordt opgelegd door Kinderrechter op verzoek van Raad/ouder/OM • Rechter kan verzoek toewijzen/afwijzen/aanhouden • Ook mogelijkheid van Voorlopige OTS, bij spoed (zitting later) • Op zitting: kaders geven, toespreken (sanctie?) • aanwezigheid gezinsvoogd en verhoor minderjarige (kinderverhoor) • Let op: Hoge Raad jurisprudentie over “omgangs-ots”

 10. OTS bij vechtscheiding: (on)mogelijkheden • Gezinsvoogd kan (al dan niet) verlenging OTS vragen bij kinderrechter • Gezinsvoogd kan schriftelijke aanwijzing geven: mogelijkheid voor ouder om bij kinderrechter “vervallenverklaring” te vragen/”intrekking wegens gewijzigde omstandigheden” te vragen. • Gezinsvoogd kan (in uiterst geval) machtiging UHP vragen bij kinderrechter. • Gezinsvoogd kan wijziging omgangsregeling vragen (art. 1: 263a en art. 1: 263b BW) aan kinderrechter. • Kinderrechter kan bijzonder curator benoemen (art. 1: 250 BW)

 11. Effectiviteit OTS bij omgangsproblemen • Zie rapport kinderombudsman 2012 • Let op : art. 1: 257 BW: “BJAA” bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige. • Let op: internationale rechten: art. 3 en 9 IVRK (belang van het kind), art. 8 EVRM (family life).

 12. Vechtscheiding en de rechter Door Mr. J. Jonkers en Mr. Dr. B.M. Vroom-Cramer Rechtbank Amsterdam Afdeling Familie en Jeugd

 13. Wat doet de kinderrechter • Jeugdstrafrecht: 12 tot 18 jaar. • Civiel jeugdrecht: Onder toezicht stelling (OTS), machtigingen uithuisplaatsing (MUHP), gesloten plaatsing etc.

 14. Wat doet de familierechter Verzoeken van ouders (die uit elkaar gaan of zijn) over de kinderen, zoals - vaststelling hoofdverblijfplaats kinderen - omgangsregeling - gezagskwesties - kinderalimentatie

 15. De zitting bij de familierechter • Verzoek van een van de ouders over een omgangsregeling/ hoofdverblijfplaats/de ouderlijk gezagssituatie • Als de andere ouder het daar niet mee eens is volgt een zitting • Uitgenodigd worden: • Ouders/advocaten • Andere belanghebbenden zoals BJ, RvdK • Niet de kinderen (wel gesprek met de rechter als ouder dan 12)

 16. Mogelijkheden voor de familierechter -1 • Schikken ter zitting • Eindbeslissing • Voorlopige omgangsregeling • Doorverwijzen: • Mediation (ook forensische mediation) • Opvoedpoli/Omgangshuis/Lorentzhuis • Advies van RvdK over het verzoek • Benoeming Bijzonder Curator voor de kinderen

 17. Mogelijkheden voor de familierechter -2 • Wijziging hoofdverblijfplaats kind • Wijziging van het ouderlijk gezag (gemeenschappelijk of eenhoofdig) • Advies van RvdK over mogelijke OTS • Dwangsom • Lijfsdwang

 18. Gezinsvoogd ter zitting bij de familierechter • Infoverstrekking over • Verloop OTS en omgangsregeling tot nu toe • Is er andere hulpverlening betrokken en zo ja wat is hun standpunt ten aanzien van het verzoek • Omgangsregeling in de toekomst • Wat is nodig in het belang van de kinderen

 19. Juridische (on)mogelijkheden bij OTS • OTS wordt opgelegd door Kinderrechter op verzoek van Raad/ouder/OM • Rechter kan verzoek toewijzen/afwijzen/aanhouden • Ook mogelijkheid van Voorlopige OTS, bij spoed (zitting later) • Op zitting: kaders geven, toespreken (sanctie?) • aanwezigheid gezinsvoogd en verhoor minderjarige (kinderverhoor) • Let op: Hoge Raad jurisprudentie over “omgangs-ots”

 20. OTS bij vechtscheiding: (on)mogelijkheden • Gezinsvoogd kan (al dan niet) verlenging OTS vragen bij kinderrechter • Gezinsvoogd kan schriftelijke aanwijzing geven: mogelijkheid voor ouder om bij kinderrechter “vervallenverklaring” te vragen/”intrekking wegens gewijzigde omstandigheden” te vragen. • Gezinsvoogd kan (in uiterst geval) machtiging UHP vragen bij kinderrechter. • Gezinsvoogd kan wijziging omgangsregeling vragen (art. 1: 263a en art. 1: 263b BW) aan kinderrechter. • Kinderrechter kan bijzonder curator benoemen (art. 1: 250 BW)

 21. Effectiviteit OTS bij omgangsproblemen • Zie rapport kinderombudsman 2012 • Let op : art. 1: 257 BW: “BJAA” bevordert de gezinsband tussen de met het gezag belaste ouder en de minderjarige. • Let op: internationale rechten: art. 3 en 9 IVRK (belang van het kind), art. 8 EVRM (family life).

 22. Tot Slot

 23. Echtscheidingsproblematiek Gekleurd begin

 24. Echtscheidingsproblematiek in beschermingszaken • Ondersteuning gezinsvoogden in praktisch handelen in deze complexe zaken • Aanvulling theoretisch kader bij de • Deltamethodiek ter onderbouwing van praktisch • handelen • Verdieping pedagogische visie van BJZ Friesland • bij echtscheidingsproblematiek • Ervaringen benutten, uitwerken en vastleggen

 25. Methodiek Voorbereiding Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 extra Analyse Bedreiging-en Verstoring in ontwikke- ling Dossier- analyse Veiligheids- beslissing Als de blokkades niet worden opgeheven Inventa-riseren Zorg Punten en Sterke punten Gewenste Ontwikke-lings- uitkomsten Actie-agenda Werk- doelen en Middelen Voorwaar-den Bodem-eisen Psycho-educatie Eind Doelen Aanvulling Dossier- Analyse Eerste gesprek Positionering Psycho- educatie Mogelijk- Heden Sturende acties en Middelen Escalatie- ladder Belangen Partijen Netwerk Juridisch Specifieke problematiek ouders en kinderen Specifieke Doelen en Interven-ties Specifiek bij echtschei- dings- problema-tiek

 26. Voorbereidingsfase • Bij bovenliggende echtscheidingsproblematiek • Lezen raadrapport en overige informatie door • casuïstiekgroep en gedragswetenschapper • Dossieranalyse maken en noteren • Veiligheidsbeslissing maken • Voorbereiding eerste gesprek twee • gezinsvoogden

 27. Dossieranalyse Fase van strijd • Probleemgebieden Partijen en Belangen Juridisch Tijdslijn en Genogram

 28. Escalatieladder 1 2 3 4 5 6 Samen de afgrond in 8 9 Probleem Strijd Oorlog

 29. Bedreigstrategie Ouders - Er worden harde eisen gesteld - Paniekreacties - Sanctie • Hardnekkige misverstanden worden gecreëerd - Ervaren zelf veel stress - Dreigen naar elkaar - Ultimatums - Sterke onmachtgevoelens • Inzet van advocaten, procedures • (duren lang) • Men probeert allebei de baas te worden • Blokvorming Iedereen moet kiezen Professionals worden hiermee geconfronteerd en gemobiliseerd - Situaties escaleren • Angst voor geweld • De ander controleren Kinderen - Heel onveilig voor de kinderen - Zien dat hun ouders verbitterd zijn - Veel stress in opvoedingssituatie • Krijgen tegenstrijdige opdrachten en informatie - Krijgen te maken met verbaal en lichamelijk geweld • Ouders zijn emotioneel niet beschikbaar voor de kinderen • Broertjes en zusjes worden uit • elkaar gehaald - Laten reactief gedrag zien - Psychosomatische klachten 6

 30. Totale ontwrichting Ouders -Alleen maar boosheid en woede -Systematische vernietiging -Verlamming -Versplinteren van tegenpartij -Dulden geen tegenspraak -Geen contact meer met de andere partij -Remmen worden losgelaten. -Spullen worden kapotgemaakt -Eerwraak -Frontale dreigingen -Stalking -Andere personen inzetten -Vernietiging is doel op zich Kinderen -Kinderen hebben geen stem meer -Worden niet teruggebracht -Ontvoering -OTS -Geconfronteerd met ernstige bedreigingen en geweld -Zeer onveilig -Ernstige signalen -Hebben nog maar met één ouder contact 8

 31. De cirkel van wantrouwen Wantrouwen Agressieve houding Vijandige reactie Glasl

 32. Belangen en partijen

 33. Ontwikkelingsbedreigingen Verbroken familieverbanden Tekort aan basisbehoeften Ouders emotioneel niet beschikbaar Onduidelijkheden Verlies hechtingsfiguur Blokkade contact met andere ouder Verandering ouder-kind relatie kind Verlies en rouw Betrokkenheid of getuige ruzie en geweld ouders Veranderingen school,verhuizing vrienden Parentificatie Loyaliteit problematiek ouderverstoting

 34. In stand houdende en escalerende factoren Draagkracht en draaglast Afspraken niet nakomen Communicatie en conflicthantering Geen afspraken ouderschaps- plan Financiën Ouders Individuele problematiek ouder Juridische procedures Echtschei-dingsmelding Invloeden netwerk Voorgeschiedenis

 35. Juridisch • Raadsonderzoek • Gezag na scheiding • Omgang en omgangsregeling • Ouderschapsplan • Alimentatie

 36. Wat levert een dossieranalyse op • Kind meer in beeld, kind centraal • Ouders als ouders aanspreken • Beter zicht op jouw positie als werker • Beter kunnen positioneren • Handvatten voor plan van aanpak en • onderbouwing • Beter zicht op kansen • Doelen helderder neer kunnen zetten

 37. Voorkomt meegenomen te • worden in partijdigheid • Helikopterview • Beter zicht op ernst van de zaak )

 38. Echtscheidingsproblematiek Je kunt de strijd niet stoppen maar wel kaderen Lieve Cottyn

 39. !

 40. Vechtscheidingen en samenwerking in de keten. • Werkwijze: 2 gv, 1 voor ouders, 1 voor het kind. Kind staat centraal, gezamenlijke gesprekken, schriftelijke aanwijzing. • BJZ heeft samenwerking gezocht in de keten om eenduidige boodschap naar ouders af te geven. • Afspraak met RvdK: Advies in raadsrapport om werkwijze vechtscheiding in te zetten • Afspraak met KR: in beschikking OTS opnemen dat werkwijze vechtscheiding wordt ingezet (2 gezinsvoogden) • Bij 1e zitting OTS: oudergezinsvoogd direct aanwezig.

 41. Ontwikkelingen • Werkwijze is nog in ontwikkeling. • Er zijn gesprekken met de rechtbanken over de mogelijkheid om de OTS voor 6 maanden af te geven. : dit is bedoeld om kaders strakker neer te zetten, doelen eerder te evalueren om te lang (schadelijk) proces te voorkomen. • Er wordt meer gebruik gemaakt van de positie van Kinderrechters.

 42. Vechtscheidingen

 43. Stappenplan vechtscheiding • Er zijn twee gezinsmanagers betrokken bij het gezin. • Eén gezinsmanager richt zich op de ouders. • Eén gezinsmanager richt zich op de kinderen. • Gesprekstechniek: Functional Family Parol Service (FFPS).

 44. Doel: Ieder kind veilig • Er wordt vastgesteld wat de kinderen nodig hebben (therapie etc.). • Er wordt een gezinsplan gemaakt.

 45. Transparantie maatwerk • Het gaat uitsluitend over de kinderen. • Er wordt gesproken over de huidige en nabije toekomst. • Wanneer er wederzijdse beschuldigingen worden geuit, grijpt de gezinsmanager in. • Blijven ouders beschuldigingen herhalen wordt het gesprek beëindigd.