1 / 4

Sterk tysk følelser Data heis europeiske aksjer

http://www.foxbusiness.com/markets/2013/02/19/strong-german-sentiment-data-lift-european-shares/ Europeiske aksjer så deres sterkeste gevinster i en uke på tirsdag etter en pick-up i tyske økonomiske følelser data styrket håper regionens største økonomi ville rebound raskt fra sin nylig bout av svakhet. Etter forrige ukes BNP-tall viser at euro-sonen så en svakere slutten til 2012 enn forventet, Tysklands ZEW undersøkelse av investorer og analytikere lysnet stemningen som det komfortabelt slå forventninger å treffe sitt høyeste nivå siden April 2010. "Finansmarkedet eksperter har laget deres fred med svake fjerde kvartal 2012, sier ZEW president Wolfgang Franz. "Etter deres mening den tyske økonomien står overfor mindre av en motvind fra euro-krisen enn gjennom de siste månedene."Europeiske aksjemarkeder, som har mistet rundt 1,5 prosent siden slutten av januar, utvidet tidlig morgen gevinster etter at tallene er utgitt for å sette dem på vei for deres største gevinster i en uke. FTSEurofirst 300.FTEU3 hadde lagt 0,7 prosent av 1120 GMT, ledet av 1 og 0,8 prosent gevinster på Paris's CAC-40.FCHI og Frankfurts DAX.GDAXI og 0,3 prosent stiger i London.FTSE og Madrid.IBEX.

zimmearry
Download Presentation

Sterk tysk følelser Data heis europeiske aksjer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. www.wondershare.com european financial bp holdings madrid reviews Sterktyskfølelser Data heiseuropeiskeaksjer

  2. Europeiskeaksjersåderessterkestegevinster i en ukepåtirsdagetter en pick-up i tyskeøkonomiskefølelser data styrkethåperregionensstørsteøkonomiville rebound rasktfra sin nylig bout avsvakhet. Etterforrigeukes BNP-tall viser at euro-sonenså en svakeresluttentil 2012 ennforventet, Tysklands ZEW undersøkelseavinvestoreroganalytikerelysnetstemningensomdetkomfortabeltslåforventninger å treffesitthøyestenivåsiden April 2010. "Finansmarkedeteksperterharlagetderesfred med svakefjerdekvartal 2012, sier ZEW president Wolfgang Franz. "Etterderesmening den tyskeøkonomienståroverformindreav en motvindfra euro-krisenenngjennom de sistemånedene."Europeiskeaksjemarkeder, somharmistetrundt 1,5 prosentsidensluttenavjanuar, utvidettidligmorgengevinsteretter at talleneerutgitt for å settedempåvei for deresstørstegevinster i en uke. FTSEurofirst 300.FTEU3 haddelagt 0,7 prosentav 1120 GMT, ledetav 1 og 0,8 prosentgevinsterpå Paris's CAC-40.FCHI ogFrankfurts DAX.GDAXI og 0,3 prosentstiger i London.FTSEogMadrid.IBEX. "Selvom den virkeligeøkonomien bare lever opptilhalvpartenforventningenenyligopprettetavmykeindikatorer, noenfrykt for resesjontekniske (i Tyskland) skulle vise seg å ha værtuberettiget," sa ING økonomCarstenBrzeski. Euroenstegogsåogtyskestatsobligasjonerslått negative etter tall, selvombeggetrekkvisteseg for å værekort, med euro raskttilbaketil $1.3340 ogmålestokk Bunds tilbake i positivtterritoriumpå 142.80. Europeiskesentralbanken President Mario Draghigjentakelsepåmandagsombankenvillefortsette å overvåke euro's sistestyrkeholdtnedadgående press påvalutaen, somtoknoenkommentarersom et hint som en rate kuttkanvære i kortene.UnderstrekerdraEuropasøkonomisketreghetskaper, nye tall vistebilfirmaerhaddesittsvakestejanuarsidenregistreringeravforeningenaveuropeiske Carmakers begynte i 1990 med salgslippe 8,5 prosentpoeng."Hva folk flest venter nåpåerhva ECB møtet bringer nestemåned, ogom vi får en rate cut, sier Tobias Blattner i Daiwa Securities i London.

  3. YEN BEDRIFTENE Andre steder i valutamarkedetsteg yen etterjapanskeministrenespiltesnakkomutenlandske-bond kjøpavlandetssentralbanken, og sterling, en annenvaluta i rampelyset, kantetfrasyvmåneders lav. Yen falt 20 prosent mot dollar sidenmidtenavnovember, sparking snakkom en "valutakrig", selvom Japans ekspansiveretningslinjer, somhardrevethøsten, rømtedirektekritikkfra G20 politikereforrigeuke. Finansminister Taro Asofortalte en pressekonferanse at hanikkevurdererutenlandske bond kjøpsom en del avlettelser i pengepolitikken, mensøkonomienenergiminister Akira AmarisastatsministerShinzoAbeskommentarersomuttrykkermandag bare refererttilpolitikkalternativer land hargenerelt. Dereskommentarersendtedollarennedtil 93.50 yen. Euro lettet 0,5 prosenttil 124.74 yen, godt under sitthøydepunktsiden April 2010 på 127.71 yen rørtepå 6 februar.Poundsteg 0,1 prosenttil $1.5482, inching oppframandagslavtpå $1.5438. Men med Bank of England minuttergrunnonsdag, utvinningsåsårbare for videreforslagpolitikereønskerdetsvakere.

  4. KONSOLIDERING-MODUS MSCIS verdenegenkapital indeksen.MIWD00000PUS varlitthøyerepådagtid, selvommarkedeneharværtfallende i to ukersiden en storoppkjøringen i januar. Etter en dag friåpneamerikanskeaksjeindeks futures pektetil en høyerepå Wall Street, med futures for S & P 500 opp 0,1 prosent, Dow Jones futures opp 0,1 prosentogNasdaq 100 futures opp 0,2 prosent. Gradvisforbedring i den globaleøkonomiskemiljøetharstøttetvarer, selvombekymringeromItaliasvalgdennehelgenogforhandlingene i Washington over en pakkeavbudsjettetkutt sett å sparke i på 1 mars harhjulpetgrensegevinster.Oljeprisenvar lite endretpå $117.46 dollar fatetpådagtidsominvestoreretterlengtedereturav USA-basertehandelsmennfra en offentligfridagogutgivelsenavamerikanskeoljelager data påonsdagogtorsdag. Platinapriser, i mellomtiden, stegtilnær $1700 en unse, lukketilbake i på $1,740 høydettrafftidligeredennemåneden, etter Anglo American Platinum (AMSJ.J) stengt sin virksomhet i Sør-Afrikaetterarbeidereoppholdtsegbortfølgendevoldpå en avgruvenepåmandag.Gullsteg for en andreøktnårhandelsmenn i Kina, tilbakefra en ukes-lang pause, kjøptoppedeltmetall, etter å ha sett priserslippe 3 prosent i sittfravær.Spot gull kantetopp 0,2 prosenttil $1,612.56 en unse, like over seksmånederslavtpå $1,598.04 hit sent forrigeuke.

More Related