1 / 15

Europakontoret har sterk fokus på:

Ungdom og internasjonalisering - Her har kommunane ein viktig jobb å gjere… Hordalandskonferansen 2007 v/ Barbara Harterink, Europakontoret / Internasjonalt arbeidslag. l. Hordaland fylke si teneste for å auke den europeiske dimensjonen i det regionale utviklingsarbeidet Fokusområde:

nate
Download Presentation

Europakontoret har sterk fokus på:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ungdom og internasjonalisering- Her har kommunane ein viktig jobb å gjere…Hordalandskonferansen 2007 v/ Barbara Harterink, Europakontoret / Internasjonalt arbeidslag

 2. l Hordaland fylke si teneste for å auke den europeiske dimensjonen i det regionale utviklingsarbeidet Fokusområde: Næringsutvikling Informasjons- og nyheitstenester Ut for å lære – utdanning i Europa Regionalt samarbeid

 3. Europakontoret har sterk fokus på: å gi unge vestlendingar internasjonal kompetanse

 4. Kva er internasjonal kompetanse? ”en kompetanse som gjør et menneske i stand til å fungere i et flerkulturelt norsk samfunn og i et internasjonalisert verdenssamfunn. Men de skal ikke bare fungere, de må også utvikle meninger om – og kunne påvirke – i hvilken retning utviklingen bør gå.” Frå: ”Metodisk veiledning om internasjonalisering”, Nasjonalt læremiddelsenter

 5. Korleis få internasjonal kompetanse? Nokre tilbod til ungdom: • Ungdomsutvekslingar • Praksisplassar i utlandet • Skoleår og studiar i utlandet • Frivillige/betalte jobbar i utlandet • Internasjonale seminar og konferansar for ungdom og ungdomsarbeidarar

 6. Korleis nå ut til ungdom? - Informasjon - Kompetanse - Prosjekt …der ungdom bur og er!

 7. Her ligg ei utfordring for kommunane som Europakontoret kan hjelpe med

 8. Positive effektar for kommunen: • Internasjonale prosjekt som verktøy for å oppfylle kommunale mål • EU-midlar til ungdomsaktivitetar • Inspirasjon og motivasjon i lokalsamfunnet

 9. Positive effektar for kommunen: • Økt forståing for mangfald i europeisk kultur og verdiar • Gjer kommunen meir attraktiv som bustad for ungdom • Ungdom med internasjonal kompetanse er kommunen si framtid!

 10. 1. Informasjon • Nyheitsbrev for ungdom og dei som arbeidar med ungdom: www.unytt.no • Informasjonspakke: Plakatar og brosjyrar om EU-program og andre mobilitetsprogram for ungdom …i samarbeid med Europakontoret!

 11. 2. Kompetanse Europakontoret hjelper med kompetansebygging: - Programmet for Livslang læring: Leonardo da Vinci - Programmet for uformell læring: Aktiv Ungdom - Seminar om Ungdom og internasjonalisering: * 15. mai: EU-program med fokus på Aust-Europa * 8. juni: EU-program og sosial inkludering - Vi anbefalar Aktiv Ungdom sine kurs og seminar. Egenandel 1000 kronar

 12. 3. Prosjektinitiativ Utfordringa ligg i å prøve ut nye typar internasjonale prosjekt, som for eksempel: - Prosjekt om sosial inkludering av ungdom - Prosjekt om europeiske verdiar/demokrati - Lokale ungdomsstyrte prosjekt - Utanlandsk ungdom til hjelp og inspirasjon i kommunen

 13. Frå nettverksgruppa Ungdom og Internasjonal kompetanse: - Internasjonalisering bør forankrast i kommunale planar - Etablere tverrfaglege (inter)kommunale team for internasjonalisering

 14. Oppsummering: All ungdom må få høve til å tilegne seg internasjonal kompetanse. Kommunen bør leggje til rette for det og får svært mykje positivt igjen for det. Det internasjonale arbeidet bør forankrast i kommunale planar.

 15. Ta kontakt med: www.hordaland.no/europakontoret Barbara.Harterink@post.hfk.no Telefon: 55 23 95 33

More Related