1 / 30

Tysk i gymnasiet

Tysk i gymnasiet. Om teoretisk og praktisk sprogpædagogik - og om at skrive speciale. Præsentation & program. Maria Hodel , Helsingør Gymnasium Marie Sørensen, Roskilde Katedralskole Program: Specialerne Om måder at undervise i grammatik på

cicely
Download Presentation

Tysk i gymnasiet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tysk i gymnasiet Om teoretisk og praktisk sprogpædagogik - og om at skrive speciale

 2. Præsentation & program • Maria Hodel, Helsingør Gymnasium • Marie Sørensen, Roskilde Katedralskole • Program: • Specialerne • Om måder at undervise i grammatik på • Om task-basedlearning og kommunikative tasks • Virkeligheden som gymnasielærer • Pause • Om at skrive speciale • 10 gode råd • Spørgsmål

 3. Fællestræk i specialerne • Fremmedsprogstilegnelse • Tysk i gymnasieskolen, stx • Kommunikative kompetencer • Tilegnelse af grammatisk kompetence – hvordan? • Fokus på form, ikke former • Marie: Den grammatiske kompetence • Maria: Integrationen af sprogkompetencerne

 4. Maries speciale:”Nu skal I tage grammatikken frem” • En undersøgelse af tretten gymnasietysklæreres tilgang til grammatikundervisning • ‘Fremmedsprogstilegnelse’ på sidefag • Den danske virkelighed? • Tilegnelsesteori • Undervisningsiagttagelse + spørgeskema • Midler, årsag, forskning

 5. ”Nu skal I tage grammatikken frem”Teori • Moderne tilegnelsesteori • klassisk  kommunikativ  fokus på form • Klassisk, P-P-P • Kommunikativ, især USA, implicit viden • Fokus på form • Ikke-dominerende • Plante vs. mur • Integreret, induktiv, input enhancement, task-based learning

 6. ”Nu skal I tage grammatikken frem”Empiri • Undervisningsiagttagelse + spørgeskema • elevernes modersmål • grammatisk terminologi • konkret tilgang • oversættelse • feedback/rettelser • styring

 7. ”Nu skal I tage grammatikken frem”konklusion • Midler: • Ingen rent kommunikativ • Ingen rent klassisk • Overordnet: Fokus på betydning • Grammatik: Overvejende klassisk

 8. ”Nu skal I tage grammatikken frem”konklusion • Årsag: • Stor tiltro til mange tilgange • Specifik grammatisk struktur: Mindst tiltro til kommunikativ undervisning • Elevforventninger, -præferencer, progressionsfornemmelse • ”Nu skal I tage grammatikken frem” • ”Før vi lukker grammatikken ned” • ”Er vi ved at lære noget?”

 9. Marias speciale: ”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” Udgangspunkt for specialet: • Årsvikariat: Første møde med undervisning i gymnasiet • Fra universitetet til gymnasiet • Mål: den kommunikative kompetence • Eksamensform: mundtlig (for de fleste elever) • Undervisningsmetoder? • Bjargum, Geist & Vonsbæk: ”Opgave og tekst” (2003) • Task-Based Learning (TBL): Dave & Jane Willis (bl.a.) • Kommunikative tasks

 10. ”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” – Teori Kommunikativ sprogundervisning • Sproget i brug vs. sproget som system: Kommunikation på fremmedsproget er både mål og middel – man skal bruge sproget for at lære det! • At opstille og afprøve hypoteser frem mod et stadigt mere nuanceret intersprog  målsprog • Fokus på indhold og betydningsudveksling  herefter på form, som skal opfattes brugbart • IKKE en afstandstagen fra grammatikundervisning!

 11. ”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” – Teori TBL: Kommunikative tasks Mål: Den kommunikative kompetence • At bygge bro mellem indhold og grammatik • At benytte målsproget på alle niveauer i en konstant udvikling af intersprog frem mod målsproget • Betydningsudveksling – fokus på en løsning Middel: Fasestruktur • Før-task-fasen (kontekst skabes) • Task-fasen: Task – planning – report (task løses) • Efter-task-fasen (fokus på sproget)

 12. ”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” – Cases Tre cases fra egen og kollegers undervisning med forskelligt analysefokus: • Case 1: Eksemplarisk TBL-opbygning i alle tre faser • Case 2: Sprogligt input i før-task-fasen som gennemgående element i alle tre faser • Case 3: Stationenlernen – ”ingen” rækkefølge (dog særlig før- og efter-task-fase)

 13. ”Brobygning mellem form og indhold i tyskundervisningen” – konklusion Læringspotentialet i TBL • Task-designet: Variationsmuligheder • At tale ”flydende forkert?” • Kombination af TBL og mere traditionel grammatikundervisning – overvej bl.a. stilladsering og elevens behov for overblik • At blødgøre rammerne i task-desigent – cases

 14. Virkeligheden som gymnasielærer • Alt er nyt – AT, AP, SRP, SRO, pædagogikum, karaktergivning osv. • Administrative udfordringer – fravær, elevtid, skema, aflysninger, samarbejde • Praktiske udfordringer – læreplaner, materialer, tid (skriftlige opgaver!), forløb, overblik • Klasserumsdynamik – studieretninger, elevtyper, elevforventninger, motivation • Plads til visioner?

 15. PAUSE

 16. Om at skrive speciale • Hver vores proces • 10 gode råd • Spørgmål • Specialet: • Seks måneder, 60 sider = 10 sider/måned • Reelt 20 sider i første 4½ måneder, 40 den sidste 1½

 17. Marias proces • Praktisk udgangspunkt: at forene hverdag og specialeskrivning • Svær opstart: tag en beslutning! • Deltagelse i skrivekonsulenternes specialeworkshops + kig på tidligere specialer • Overblik: Disposition, inddeling i afsnit mm. • Læsning – skrivning (især citater) • Reel skrivning: 2 måneder før aflevering – tæt kontakt til vejleder • Slutspurt: 2-3 ugers ”konstant” arbejde

 18. Maries proces • Udgangspunkt i fag på sidefag • Beslutning om empirisk undersøgelse • Undervisningsiagttagelse • Spørgeskema • Egentlig skriveproces • Slutspurt – analyse, diskussion, problemformulering, struktur, konklusion, abstract

 19. Afgrænsning • Kun fokus på tysk som færdighedsfag • Kun fokus på den grammatiske kompetence • Ikke fokus på motivation, klasserumsdynamik, læringsstile, elevforventninger • Alligevel: Meget bredt fokus

 20. 10 gode råd til specialeprocessen 1. ARBEJDSFORM • Tid • Sted • Måde

 21. 10 gode råd til specialeprocessen 2. SKRIV HELE TIDEN • Skriv fra starten • Brug mindmaps, brainstorming, hurtigskrivning osv.

 22. 10 gode råd til specialeprocessen 3. LÆS HELE TIDEN • Du bliver aldrig færdig med at læse • Det kan være frustrerende, men det er også helt fint • Jo mere man ved, jo mere ved man, hvad man endnu ikke ved

 23. 10 gode råd til specialeprocessen 4. BRUG CITATER SOM REDSKAB • Lav fx en citatvæg eller et dokument udelukkende med citater • Brug fx et citat til at skrive ud fra • Husk at angive kilde med det samme

 24. 10 gode råd til specialeprocessen 5. LAV EN DISPOSITION • Overblik over strukturen • Små og overskuelige bidder, sidetalsestimat • Placer teoretikere • Se på indholdsfortegnelser i ældre specialer

 25. 10 gode råd til specialeprocessen 6. BRUG DIN VEJLEDER • Din vejleder forstår dig • Din vejleder ved, hvad en kladde er • Hold løbende kontakt med din vejleder • Fortæl din vejleder, hvordan du gerne vil hjælpes • Slug din stolthed

 26. 10 gode råd til specialeprocessen 7. SYNLIGGØR PROCESSEN • Kalender • To do-lister • Pentagonmodel • Problemformulering • Disposition • Osv.

 27. 10 gode råd til specialeprocessen 8. ”DEN GODE OPGAVE” • Brug bogen ”Den gode opgave” • Brug skrivekonsulenterne • Brug pentagonmodellen • Osv.

 28. 10 gode råd til specialeprocessen 9. TAG LÆSEREN I HÅNDEN • Den røde tråd: Specialets opbygning • Begrebsafklaring • Interne henvisninger • Bind afsnit og kapitler sammen • Et fravalg er også et valg, der skal argumenteres for

 29. 10 gode råd til specialeprocessen 10. HOLD FRI!

 30. Spørgsmål?

More Related