1 / 21

Hovedstyremøte 31. mai 2006

Hovedstyremøte 31. mai 2006. Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent. 2006. 2007. Kilde: Consensus Forecasts. Aksjer og råvarer Indekser, 1. januar 2006 = 100. Dagstall. 1. januar – 29. mai 2006. Aksjer. Råvarer. Metaller. IR1/06. IR1/06.

beulah
Download Presentation

Hovedstyremøte 31. mai 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Hovedstyremøte31. mai 2006

 2. Vekstanslag Consensus ForecastsAnslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent 2006 2007 Kilde: Consensus Forecasts

 3. Aksjer og råvarerIndekser, 1. januar 2006 = 100. Dagstall. 1. januar – 29. mai 2006 Aksjer Råvarer Metaller IR1/06 IR1/06 Norge Gull Emerging markets Euro Olje USA Japan Kilder: STOXX, S&P500, Nikkei, Oslo Børs, FTSE og EcoWin

 4. Råvarepriser på metallerUSD.Indekser, 1. januar 2001 = 100. Dagstall 1. jan 2001- 26. mai 2006 Kobber Nikkel Aluminium Sink Kilde: EcoWin

 5. Rentedifferanse mot amerikanske stats-obligasjoner på lån til fremvoksende økonomier1)Basispunkter. 1.1.2000 – 29.5.2006 Hittil i år 1) JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI). Serien inkluderer Argentina, Brasil, Bulgaria, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, Polen, Russland og Venezuela. Kilde: EcoWin

 6. Konsumprisene (KPI/HICP)Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – april 2006. Prosent USA Euroområdet Storbritannia Japan Kilder: EcoWin/Nasjonale statistikkilder

 7. Kjerneinflasjon1)KPI/HICP-kjerne. Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – april 2006. Prosent USA Euroområdet Storbritannia Japan 1) USA: KPI uten mat og energi, Japan: KPI uten fersk mat Euroområdet og Storbritannia: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Kilder: EcoWin/Nasjonale statistikkilder

 8. 29. mai 2006 24. april 2006 Faktiske og forventede styringsrenter1) Storbritannia Norge Sverige Euroområdet USA 1) Ikke korrigert for kredittrisiko Kilder: Reuters og Norges Bank

 9. Oljepris Brent Blend og terminpriser USD per fat. Dagstall. Januar 2002 - desember 2008 24. april 2006 26. mai 2006 Kilder: Norges Bank og Ecowin

 10. IEAs anslag på vekst i etterspørsel etter og produksjon av olje i 2006Endring i millioner fat per dag fra året før Global etterspørselsvekst Ikke-OPEC produksjonsvekst Tidspunkt for anslag Kilde: International Energy Agency

 11. 3-måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44)1)Januar 2002 – desember 2009 I-44, h.a. Gjennomsnitt 2.- 30. mai Veid rente- differanse 3 mnd, v.a. 29. mai 06 15. mars 06 24. april 06 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs Kilder: Bloomberg og Norges Bank

 12. Ulike indikatorer for prisvekstTolvmånedersvekst. Januar 2002 - april 2006. Prosent KPI Vektet median 20 pst. trimmet snitt KPI-JAE1) 1) Justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 13. KPI-JAE1)Totalt og fordelt etter leveringssektorer2). Faktisk prisvekst og anslag fra IR 1/06. Tolvmånedersvekst. Prosent. Juli 2003 – april 2006 Norskproduserte varer og tjenester (0,7) KPI-JAE Importerte konsumvarer (0,3) 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 2) Norges Banks beregninger Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 14. Arbeidsledige AKU, registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak Antall i tusen. Sesongjustert Registrerte ledige og arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet Registrerte ledige Kilder: Statistisk sentralbyrå og Aetat Arbeidsdirektoratet

 15. Konjunkturbarometer for industrienIndikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent. 1. kv. 1983 – 1. kv. 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

 16. Ordretilgang bygg og anleggTrend. Verdiindeks, 2000 = 100. 1. kvartal 2002 – 1. kvartal 2006 Anlegg Boligbygg Andre bygg Kilde: Statistisk sentralbyrå

 17. KredittvekstSamlet kreditt, Fastlands-Norge (K3) Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2). Tolvmånedersvekst. Prosent Samlet kreditt til bedrifter Husholdninger Samlet kreditt Kilde: Norges Bank

 18. Foliorenten i referansebanen og markedets forventninger om foliorenten1)Prosent. 2. kv. 2006 – 4. kv. 2009 Referansebanen Markedets forventninger om foliorenten Markedet 29. mai 06 1) Utledet fra beregnede terminrenter. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane i tidsrommet 11. mai – 29. mai 06 Kilde: Norges Bank

 19. 30% 50% 70% 90% Foliorente i referansebanen fra Inflasjonsrapport 1/06 med usikkerhetsvifteProsent. Kvartalstall. 1. kv. 04 – 4. kv. 09 Kilde: Norges Bank

 20. Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 1/06 • Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2¼ - 3¼ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 29. juni, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått • Renten kan gradvis – i små og ikke hyppige skritt – bringes tilbake mot et mer normalt nivå. Hensynet til å bringe inflasjonen tilbake til målet og forankre inflasjonsforventningene tilsier likevel en fortsatt ekspansiv pengepolitikk.

 21. Hovedstyremøte31. mai 2006

More Related