1 / 10

Tysk i felten

Tysk i felten. Fokus på udvikling af Interkulturel kompetence. Fagligt samarbejde om studietur til Hamburg Tysk – samfundsfag Tysk - naturgeografi (AT- forløb ). Forløb 2: Identität , deutsch-dänisch Deltagende fag: dansk, historie, tysk

ganya
Download Presentation

Tysk i felten

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tysk i felten Fokus på udvikling af Interkulturel kompetence

  2. Fagligtsamarbejdeomstudieturtil Hamburg Tysk – samfundsfag Tysk- naturgeografi (AT-forløb)

  3. Forløb 2: Identität, deutsch-dänisch Deltagende fag: dansk, historie, tysk Formål: At sætte fokus på spørgsmålet om national identitet med udgangspunkt i det dansk-tyske grænseområde. At øge bevidstheden om grænselandets historie, at skabe et kulturelt møde mellem de danske elever og elever fra grænseområdet og derved øge indsigt i problematikken om nationale fordomme og valg af (national) identitet. Fagene dansk og historie har arbejdet ud fra bogen Grænseland – krig og kulturmøde (af Hermann, Jensen, m.fl., Forlaget Columbus 2009) TYSK Arbejds- og produktformer: informationssøgning, lytteøvelse, læsning, frie og bundne skriftlige udtryk: digt, dialog/blog, mundtlig fremlæggelse, interview, klassesamtale, grammatisk gloseleg (automatisering)

  4. Kompetencemål: • Informationssøgning, (at kunne læse-forstå-sortere viden på tysk) • At undersøge og forholde sig til stereotyper, at formidle disse på tysk • At få indsigt i de dansk-tyske grænseforhold historisk og menneskeligt • At stille spørgsmål til og dermed undersøge disse forhold i interaktion med en repræsentant fra grænseområdet • At undersøge og reflektere over dilemmaer i forhold til national identitet og formulere nogle af disse på tysk • Sproglige kompetencer: at opbygge ordforråd , passivt og aktivt, at anvende tysk i en kommunikativ sammenhæng mundtligt og skriftligt

  5. Hamburg – Hanse - Heimat Overordnet fokus på udvikling af interkulturel kompetence: Måles i grad af a. Indsigt i den fremmede kultur/kulturer, b. Åbenhed og anerkendelse af den fremmede kultur/kulturer, samt c. Villighed til at agere efter/indoptage den fremmede kultur/kulturer i en passende handlemåde. Det sproglige element indgår på alle niveauer.

More Related