1 / 11

FORELDREMØTE 8. TRINN

FORELDREMØTE 8. TRINN. Rådgiver – Bente Aarsvoll/Anne Merethe Øvstebø Emne: Nye fag på 8. trinn. NYE FAG PÅ 8. TRINN:. 2. fremmedspråk: tysk, fransk og spansk Norsk og engelsk fordypning UTV = Utdanningsvalg. VALG AV 2. FREMMEDSPRÅK. 2 timer per uke (60 min) Tysk Fransk Spansk.

Download Presentation

FORELDREMØTE 8. TRINN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FORELDREMØTE 8. TRINN Rådgiver – Bente Aarsvoll/Anne Merethe Øvstebø Emne: Nye fag på 8. trinn

 2. NYE FAG PÅ 8. TRINN: • 2. fremmedspråk: tysk, fransk og spansk • Norsk og engelsk fordypning • UTV = Utdanningsvalg

 3. VALG AV 2. FREMMEDSPRÅK 2 timer per uke (60 min) • Tysk • Fransk • Spansk

 4. INNHOLD 8. TRINN: Elevene lærer blant annet: • Tall/alfabetet • Klokka • Ukedagene • Farger • Grammatikk • Å lese korte tekster Ellers: • Ordbingo/gloseprøver • Grammatikkprøver • Muntlige presentasjoner

 5. ØNSKER ELEVEN IKKE ET NYTT FREMMEDSPRÅK? Man kan også velge: • Norsk fordypning • Engelsk fordypning

 6. INNHOLD: NORSK OG ENGELSK FORDYPNING: • Dersom eleven ønsker å fordype seg i et språk som er kjent fra før. • Praktisk orientert. For eksempel: å lage film, bygge modeller, lage kniv osv. • Temabasert

 7. HVA BØR MAN TA HENSYN TIL VED VALG AV SPRÅK? • Hvis eleven ønsker å velge et studieforberedende utdanningsprogram etter ungdomsskolen, bør/skal man velge tysk, fransk eller spansk. Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama. • Dersom eleven ønsker en yrkesrettet utdanning, kan han/hun velge engelsk og norsk fordypning (Eks. kokk, mekaniker, frisør, tømrer, fotograf osv.).

 8. UTV = UTDANNINGSVALG Totalt: 113 timer (fordelt på 3 år)

 9. HVA SKAL ELEVENE LÆRE? • Hvordan arbeidslivet fungerer. • Hvordan videregående skole er organisert med 12 ulike utdanningsprogram (eks: idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon osv.) • Hvilke yrker utdanningen fører frem til. • Hvilke interesser, evner og anlegg man har.

 10. ORGANISERING: 8. trinn: • Teori på skolen, ca 18 timer + 1 arbeidsdag. 9. og 10. trinn: • Noe teori på skolen • Hospitering på videregående skole: 1 dag på valgt utdanningsprogram. • Arbeidsuke 3-4 dager • Yrkesmesser

 11. DERSOM DERE LURER PÅ NOE • Ta kontakt : 8 A, B, C: bente.aarsvoll@sandnes.kommune.no 51 33 79 12 8D, E, F: anne.merethe.ovstebo@sandnes.kommune.no 51 33 79 15

More Related