centrum zaawansowanych technologii pomorze n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE - PowerPoint PPT Presentation

zeroun
105 Views
Download Presentation

Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE

 2. Data założenia: 2000 r. • 24 partnerów (uczelnie i przedsiębiorstwa) • Koordynator: 2000-2009 prof. W. Sadowski, od 2010 proponowany prof. A. Zieliński (zwyczajowo jest nim prorektor Politechniki Gdańskiej)

 3. Technologie wytwarzania bioaktywnych implantów tytanowych Wytwarzanie metodami metalurgii proszków i szybkiego prototypowania bioaktywnych implantów metalowo-ceramiczno-polimerowych o porowatej strukturze z biodegradowalnym rdzeniem, wysokiej bioaktywności i trwałości

 4. Technologie wytwarzania supertwardych warstw na materiałach do zastosowań specjalnych Wytwarzanie warstw o bardzo wysokiej twardości, odporności na korozję, biozgodności na narzędzia, implanty przy zastosowaniu metod multipleksowych (elektrochemicznych i próżniowych)

 5. Technologia CVD wytwarzania cienkich struktur węglowych Wytwarzanie cienkich struktur węglowych do utwardzania powierzchni układów optycznych, mechanicznych, mechatronicznych

 6. Monitoring składu warstw in-situ Raman Nieniszczące i nieinwazyjne pomiary parametrów warstw służące do optymalnego sterowania procesem CVD lub PVD.

 7. Zdalny przestrzenny monitoring plazmy OES System światłowodowej spektroskopii emisyjnej (OES) do nieinwazyjnej diagnostyki plazmy, monitorowania procesów PVD i CVD wspomaganych wyładowaniem jarzeniowym oraz przebiegu procesów spalania.

 8. Dwójłomne warstwy polimerów ciekłokrystalicznych Wytwarzanie powłok dwójłomnych z polimerów ciekłokrystalicznych na powierzchnie szklanych elementów optycznych.

 9. Technologie materiałów luminescencyjnych • Charakteryzacja materiałów luminescencyjnych metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii wsokociśnieniowej. • Synteza spieków materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych. • Modelowanie struktury energetycznej oraz procesów promienistych i bezpromienistych w jonach przejściowych w matrycach stałych Zastosowanie -luminofory (energooszczędne -lampy jarzeniowe i lampy LED) -ekrany rentgenowskie -pigmenty do farb fosforescencyjnych.

 10. Technologie materiałów luminescencyjnych • Charakteryzacja materiałów luminescencyjnych metodami spektroskopii optycznej i spektroskopii wsokociśnieniowej. • Synteza spieków materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich i metali przejściowych.

 11. Technologia wytwarzania aerożeli tleno-azotkowych • Aerożele tleno-azotkowe charakteryzuje zwiększona wytrzymałość mechaniczna i termiczna w stosunku do aerożeli SiO2. Posiadają one podobną porowatość (> 90%) oraz powierzchnię właściwą (> 300 m2/g). • Zastosowanie technologii do wytwarzania materiałów termoizolacyjnych o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej

 12. Materiały ceramiczne dla tlenkowych ogniw paliwowych katoda anoda • Technologie wytwarzania materiałów perowskitowych dla tlenkowych ogniw paliwowych: • nowe technologiewytwarzania planarnych ceramicznych ogniw paliwowych pracujących w średnich temperaturach (IT-SOFC) • poszukiwanie i wytwarzanie nowych, perowskitowych materiałówdo stosowania jako anody w IT–SOFC

 13. Ceramika nadprzewodnikowa do zastosowań energetycznych • Technologie otrzymywania ceramik nadprzewodników YBaCuO i BiSrCaCuO do wytwarzania: • elementów nadprzewodzących elektromagnesów • ograniczników prądowych • kabli nadprzewodzących • czujników [Nature 414(2001)368]

 14. Magnetyczne nieniszczące metody badań stanu elementów konstrukcji oraz spektroskopia mechaniczna • Oryginalne metody badania: • naprężeń własnych w skali makro stosując polowy efekt Barkhausena (HEB) oraz funkcji rozkładu naprężeń wewnętrznych (w skali mikro) stosując mechaniczny efekt Barkhausena Zasada badania za pomocą elektromagnesu jarzmowego: 1 – detektor EMA, 2 – detektor HEB, 3 – smar, 4 – jarzmo • stopnia degradacji materiałów eksploatowanych w warunkach zmiennych naprężeń i temperatur stosując emisję magnetoakustyczną (EMA) i prądy wirowe • nieciągłości - mierząc magnetyczne pole rozproszone oraz stosując impulsy magnetostrykcyjne • (w laboratorium) zmian mikrostruktury na poziomie atomowym i modułu sprężystości za pomocą spektroskopii mechanicznej (tarcie wewnętrzne)

 15. Wytwarzanie materiałów polimerowych • Technologie wytwarzania różnych odmian poliuretanów i ich mieszanin z innymi polimerami. • Technologie wytwarzania poliuretanowych materiałów kompozytowych i nanokompozytowych. • Technologie wytwarzania materiałów otrzymywanych z poliuretanów i recyklatów pozyskiwanych z odpadów tworzyw sztucznych i gumy. • Technologie wytwarzania poliuretanowych artykułów technicznych do eksploatacji w szczególnie trudnych warunkach i wyrobów powszechnego użycia, przydatnych do praktycznych zastosowań oraz krótkoseryjna ich produkcja.

 16. Syntetyczne receptory molekularne dla potrzeb diagnostyki i nanotechnologii Sensory i czujniki rozpoznawania do celów analityki

 17. Optyczne sensory chemiczne Wytwarzanie optycznych sensorów chemicznych do zastosowań w medycynie i ochronie środowiska, przykładowo do rozpoznawania jonów takich, jak Cu(II) i Pb(II) w obecności innych jonów w środowiskach wodnych. Chemosensor stanowi element rozpoznający osadzony na mezoporowatej ceramice. Budowa sensora zapobiega jego rozpuszczaniu się w roztworach. Użytą techniką pomiarowa jest luminescencja. W celu podwyższenia czułości jako dodatkow składniki stosowane są srebrne lub złote nanostruktury. Elementy rozpoznające (czujniki) mogą być stosowane trzykrotnie w cyklu chemisorpcja – desorpcja.

 18. Materiały luminescencyjne jako nowe źródła światła Nowe materiały luminescencyjne jako źródła światła zielonego lub czerwonego. Luminescencja wytwarzana jest przez pierwiastki ziem rzadkich, jak terb i europ, zaś wytwarzana energia wzmacniana jest dzięki zastosowaniu wzbudzonych nanocząsteczek półprzewodników (ZnS, ZnO, CdS, WO3, TiO2, SrTiO3) lub nanostruktur metali (Ag or Au). Materiały luminescencyjne składaja się z kesrożeli tlenkowych (przede wszystkim tlenek krzemu) jako matrycy i wspomnianych optycznie czynnych składników. W przeciwieństwie do stosowanych materiałów z lantanem, proponowane materiały są fotochemicznie stabilne i mogą być stosowane nawet w wyższych temperaturach.

 19. Dziękuję za uwagę