Stanisław Płaska Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Stanisław Płaska Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Stanisław Płaska Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

play fullscreen
1 / 42
Stanisław Płaska Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej
171 Views
Download Presentation
edan
Download Presentation

Stanisław Płaska Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. II Forum Gospodarcze Polska - Ukraina 2009" Współpraca regionów-nowe wyzwania"Lublin 4 - 5 czerwca 2009 rok Stanisław Płaska Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej

 2. Plan prezentacji • Od czego zależy efektywność procesu transferu wiedzy • Znaczenie innowacji powstającej jako efekt transferu wiedzy • Pytanie: gdzie występują problemy • Pomysłowość, wiedza i jej poziom • Wspomaganie procesu innowacji • Działalność Lubelskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej • Stan rozwoju innowacji w Polsce • Bariery rozwoju innowacyjnego • Wsparcie finansowe rozwoju innowacji • Wnioski

 3. Sformułowanie problemu Definicje Proces: zbiór logicznie połączonych działań prowadzących do osiągnięcia określonego celu (logicznie połączone działania: określony schemat przepływu przetwarzania informacji tworzący jednoznaczną strukturę). Procesy innowacyjne: takie, których do tej pory nie było (w węższym znaczeniu → nie były stosowane wcześniej w organizacji). Transfer: przekazywanie. PROCESY INNOWACYJNE W GOSPODARCE A TRANSFER WIEDZY ↨ PROCESY TWORZENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ A PRZEKAZANIE WIEDZY W TYM ZAKRESIE

 4. 1. Od czego zależy efektywność procesu transferu wiedzy? • TEZY: • 1.ŹRÓDŁEM NOWYCH ROZWIĄZAŃ (INNOWACJI) SĄ: • POMYSŁOWOŚĆ TWÓRCÓW, • WIEDZA TWÓRCÓW. • 2. TWORZENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ (INNOWACJI) UZALEŻNIONE JEST OD POZIOMU PRZEKAZYWANIA (TRANSFERU) WIEDZY I POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO REGIONU. • 3. W PROCESIE ROZWOJU INNOWACYJNEGO NALEŻY WYRÓŻNIĆ KILKA POZIOMÓW: • PODSTAWOWY – ZWIĄZANY Z ROZWOJEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA, • ZAAWANSOWANY – ZWIĄZANY GŁÓWNIE Z ROZWOJEM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I BAZUJĄCY GŁÓWNIE NA OFERTACH ŚWIATOWYCH, • WYSOKI – CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ROZWINIĘTĄ WSPÓŁPRACĄ PRZEDSIĘBIORSTW ZE ŚWIATEM NAUKI, GENERUJĄCY WŁASNE OFERTY. • 4. EFEKTYWNOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY UZALEŻNIONA JEST OD: • POZIOMU ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI, • WYKSZTAŁCENIA KOMPLEKSOWO DZIAŁAJĄCYCH WYSPECJALIZOWANYCH JEDNOSTEK („ŻADNYCH ZAMKNIĘTYCH DRZWI”). • DOWÓD: HASŁO „GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY”

 5. 2. Znaczenie innowacji powstającej jako efekt transferu wiedzy Opracowanie własne.

 6. 3. Pytanie: gdzie występują problemy? CZY TO FUNKCJONUJE? GDZIE WYSTĘPUJĄ PROBLEMY?

 7. 4. Pomysłowość, wiedza i jej poziom • Środowisko transferu wiedzy do przedsiębiorstw, Opracowanie własne.

 8. Formy transferu wiedzy do przedsiębiorstw, • Absolwenci uczelni • Doktorzy (pracownicy przemysłu) • Uczestnicy studiów podyplomowych, szkoleń specjalistycznych • Publikacje, referaty, konferencje • Opinie, ekspertyzy, recenzje • Zgłoszenia wynalazków i opisy patentów • Badania zamawiane, projekty celowe • Wspólne projekty • Umowy o know-how • licencje • Wskaźnik jakości kształcenia, • Wskaźnik kapitału ludzkiego, • Wskaźnik potencjału innowacyjnego.

 9. WSKAŹNIK JAKOŚCI KSZTAŁCENIA • Miary: • poziom uczelni określony w rankingu „Rzeczpospolitej”, • poziom zdawalności matur. [Raport ITE-PIB w Radomiu, PARP „Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”, 2008, s.64]

 10. ŹRÓDŁA WIEDZY DLA INNOWACJI WG PRZEDSIĘBIORCÓW MSP PODANE WYNIKI ŚWIADCZĄ O SŁABOŚCI WSPÓŁPRACY SEKTORA NAUKI I PRZEDSIĘBIORSTW [Redakcja A.Żołnierski: RAPORT Innowacyjność 2008, PARP, Warszawa 2008 s.54-55]

 11. WSKAŹNIK KAPITAŁU LUDZKIEGO i SPOŁECZNEGO • Miary: • odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem, • liczba organizacji pozarządowych/10000 mieszkańców. [Raport ITE-PIB w Radomiu, PARP „Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”, 2008, s.63]

 12. WSKAŹNIK POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO • Miary: • wysokość nakładów na B+R/10000 mieszkańców, • odsetek przedsiębiorstw opartych na wiedzy/przedsiębiorstw należących do obszaru nowej ekonomii w liczbie zlokalizowanych na terenie województwa przedsiębiorstw zaliczonych do 500 największych firm w Polsce. [Raport ITE-PIB w Radomiu, PARP „Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”, 2008, s.68]

 13. 5. Wspieranie procesu tworzenia innowacji • Rodzaje badań wspomagających transfer wiedzy do przemysłu: • badania podstawowe – zdobywanie nowej wiedzy (wiedza, publikacje, patenty), • badania stosowane – ukierunkowanie wiedzy na zastosowania praktyczne, np. w danej technice wytwarzania (pomysł, koncepcje, publikacje, patenty), • prace rozwojowe – pozyskiwanie wiedzy związanej z pewnym obszarem zastosowań, • badania przemysłowe – pozyskanie wiedzy dla opracowania lub udoskonalenia konkretnych produktów lub procesów wytwórczych, • badania przedkonkurencyjne związane z wytworzeniem prototypu nieprzydatnego komercyjnie, • badania prototypowe – związane z budową prototypu, • prace wdrożeniowe – wprowadzenie rozwiązania do produkcji.

 14. WSKAŹNIK SPRAWNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ • Miary: • wydatki na administrację publiczną/10000 mieszkańców. [Raport ITE-PIB w Radomiu, PARP „Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”, 2008, s.68]

 15. WSKAŹNIK KLIMATU DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI • Miary: • wskaźnik poziomu instytucjonalizacji otoczenia biznesu (liczba instytucji: doradczych, finansowych, inicjatyw wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności, • wskaźnik poziomu wsparcia przedsiębiorczości (liczba inicjatyw i programów aktywizacji przedsiębiorczości). [Raport ITE-PIB w Radomiu, PARP „Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”, 2008, s.70]

 16. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ [Praca zbiorowa: Transfer technologii z uczelni do biznesu, PARP, Warszawa 2008, s.119]

 17. SCHEMAT WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI W WIELKIEJ BRYTANII Opracowanie własne.

 18. 6. Działalność Lubelskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej • Elementy funkcjonalne procesu transferu wiedzy i rozwoju procesów innowacyjnych formalizujące działania LCTT/PL • Wybrane wskaźniki ilościowe

 19. Opracowanie własne.

 20. WYBRANE WSKAŹNIKI ILOSCIOWE DZIAŁALNOŚCI LCTT PL W OKRESIE 01.2008 – 05.2009

 21. 7. Stan rozwoju innowacji w Polsce POCHODZENIE INNOWACJI PRODUKTOWYCH (2006) – dane GUS [Praca zbiorowa: Innowacyjność 2008, PARP, Warszawa 2008, s.43]

 22. POCHODZENIE INNOWACJI PROCESOWYCH(2006) – dane GUS [Praca zbiorowa: Innowacyjność 2008, PARP, Warszawa 2008, s.44]

 23. ZAKUP NOWYCH TECHNOLOGII (MSP, 2006, dane GUS) [Praca zbiorowa: Innowacyjność 2008, PARP, Warszawa 2008, s.53]

 24. LUBELSKIE INNOWACJE Podany wykaz zawiera rozwiązania powstałe we współpracy z LCTT (w ostatnim okresie 18 m-cy) lub promowane przez LCTT INNOWACJE PROCESOWE Opracowanie własne.

 25. LUBELSKIE INNOWACJE INNOWACJE PRODUKTOWE Opracowanie własne.

 26. Przykłady rozwijanych technologii

 27. Przykłady rozwijanych technologii

 28. Przykłady rozwijanych technologii

 29. Przykłady rozwijanych technologii

 30. Przykłady rozwijanych technologii

 31. Przykłady rozwijanych technologii

 32. Przykłady rozwijanych technologii

 33. Przykłady rozwijanych technologii

 34. Przykłady rozwijanych technologii

 35. 8. Bariery w rozwoju innowacyjności Koszt procesu innowacji ? Zasoby finansowe wynalazców Poziom nakładów Inwestycje prywatne Budżety ośrodków naukowych Rozwój innowacji Badania podstawowe Produkcja i sprzedaż na rynku Opcja transferu technologii lub start-up Badania stosowane Prototyp „technologiczny” Koniec fazy laboratoryjnej - działający prototyp .

 36. Bariery wg. opinii MSP [Redakcja A.Żołnierski: RAPORT Innowacyjność 2008, PARP, Warszawa 2008 s.56-57]

 37. 9. Wsparcie finansowe innowacji na Lubelszczyźnie STAN REALIZACJI 2008 w zakresie wdrożenia I i II Osi Priorytetowej RPD WL 2007÷2013 Opracowanie własne, na podstawie danych LAWP

 38. Podział branżowy wsparcia finansowego na Lubelszczyźnie (2008-2009) Opracowanie własne, na podstawie danych LAWP

 39. 10. Wnioski Wsparcie procesu rozwoju innowacji na Lubelszczyźnie, w stosunku do Polski, można określić jako poziom średni (dane z opracowań PARP). Wiedza przedsiębiorców w zakresie źródeł innowacji w regionie Lubelskim jest nieco wyższa niż w innych regionach Polski. W celu uzyskania większej efektywności w zakresie transferu wiedzy i transferu technologii do przedsiębiorstw, jednostki wspomagające te procesy powinny dostarczać kompleksowego wsparcia, być zdolne do organizacji merytorycznej współpracy nauka-biznes zgodnie z hasłem „Żadnych zamkniętych drzwi”. W regionie powinna funkcjonować jedna jednostka koordynująca wsparcie dla przedsiębiorstw delegująca jedną osobę do obsługi określonego przedsiębiorcy. Z analizy praktyk w zakresie wspomagania procesu rozwoju innowacji w Krajach Europy Zachodniej wynika, że proces ten można udoskonalić przez wzmocnienie współpracy Lubelskiego Ośrodka ENTERPRISE EUROPE NETWORK (głównego dostawcy ofert technologii i organizatora współpracy gospodarczej) z samorządem. W Lubelskim środowisku naukowym można zaobserwować istnienie znaczących dla gospodarki rozwiązań innowacyjnych, będących najczęściej w fazie badań przedkonkurencyjnych.

 40. 10. Wnioski • Autor tego opracowania zdołał dotrzeć do rozwiązań innowacyjnych o b. dużym znaczeniu dla energetyki (przekładających się również na obniżenie emisji zanieczyszczeń w powietrzu), do których należą: • spalanie katalityczne węgla, • fotosynteza paliw płynnych z CO2, • technologia bioetyliny II generacji, • technologia biodiesla, • technologia wytwarzania oleju opałowego z odpadów tworzyw, • technologia upraw roślin energetycznych. • Większy przepływ wiedzy i ofert opracowanych w środowisku naukowym można uzyskać przez rozbudowę działalności sieci EEN do jednostek naukowych. • Pozyskiwane ze środowiska naukowego oferty nowych rozwiązań powinny być opracowane zgodnie ze światowymi standardami i powinny być wprowadzane do światowej sieci EEN, światowych baz danych, światowych informatorów. • Umiędzynarodowienie procesu transferu wiedzy i technologii pozwala na większe uaktywnienie świata nauki i biznesu w tym zakresie przez nawiązanie współpracy międzynarodowej, zwiększenie rynku innowacji.

 41. 10. Wnioski Z analizy danych o rozwoju innowacji na Lubelszczyźnie można wnioskować, że na obecnym etapie rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa są głównie zaangażowane w działania o charakterze inwestycyjnym związanym z unowocześnieniem środowiska wytwórczego. W ostatnim okresie można zaobserwować wzrost zainteresowania przedsiębiorców współpracą ze światem nauki i rozwojem nowych rozwiązań ze znaczącym udziałem rozwiązań własnych (przykładami są: rozwój produkcji narzędzi skrawających, konstrukcje nowych maszyn, technologie recyklingu opon i samochodów, innowacyjne na skalę światową palety i wyroby z papieru oraz włókien węglowych, podejmowane próby badań przedkonkurencyjnych związanych z energią inteligentną). Wg autora tego opracowania należy zwrócić uwagę na zgodność wsparcia rozwoju innowacji i przedsiębiorczości z założeniami RSI oraz prowadzić systematyczną analizę w tym zakresie.

 42. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Stanisław Płaska Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej