Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife - PowerPoint PPT Presentation

centrum bada rodowiska i innowacyjnych technologii dla jako ci ycia enfoodlife n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife

play fullscreen
1 / 15
Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife
322 Views
Download Presentation
justin
Download Presentation

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości ŻyciaEnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB)

 2. Projekt Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife • ma charakter przedsięwzięcia krajowego, interregionalnego i interdyscyplinarnego • obejmuje 17 jednostek naukowo-badawczych, które dysponują nowoczesną technologią badawczo-przemysłową oraz kapitałem ludzkim i tworzą masę krytyczną odpowiednią do realizowania ambitnego programu badań • unikatowy charakter proponowanej IB wynika z braku w Polsce tak skoordynowanej struktury umożliwiającej badania w łańcuchu: środowisko/ekologia – surowce – przetwórstwo – żywność – zdrowie - jakość życia

 3. Uczestnicy projektu – konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy) Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie Państwowy Instytut Weterynaryjny, PIB w Puławach

 4. EnFoodLife • Konsorcjum jest odpowiedzią na rosnącą konkurencyjność pomiędzy jednostkami badawczymi w obszarze transferu wiedzy i technologii do gospodarki, zwłaszcza w ramach kontraktów terytorialnych tzw. „smart specialisation”. • Badania wszystkich członków Konsorcjum są ściśle powiązane ze sobą i integrują badaczy ze społeczeństwem i gospodarką, czego potwierdzeniem jest włączenie powstania Konsorcjum do strategii rozwoju kilku regionów kraju. • Konsorcjum jest mobilną agendą badawczą, podmiotem otwartym, gotowym na szeroką, krajową i międzynarodową, interdyscyplinarną współpracę, w ramach regionalnych specjalizacji bazujących na programach RSI.

 5. EnFoodLife LIDER - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Operacyjna struktura projektu rozproszona w postaci 3 węzłów IUNG UWM UMK UMB

 6. EnFoodLife WĘZEŁ nr 1 środowisko / ekologia • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 7. EnFoodLife WĘZEŁ nr 2 surowce / technologia / żywność • Uniwersytet Mikołaja Kopernika • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie • Państwowy Instytut Weterynaryjny, PIB w Puławach • Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie • Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny UWM

 8. EnFoodLife WĘZEŁ nr 3 zdrowie / jakość życia

 9. EnFoodLife • Ideą projektu jest utworzenie zintegrowanych laboratoriów innowacyjnych technik i technologii na rzecz oceny surowców roślinnych i zwierzęcych (także ryb), prawidłowości realizacji procesów przetwórczych, a w efekcie bezpieczeństwa żywności. • Działania te docelowo mają sprzyjać wypracowaniu kryteriów środowiskowych sprzyjających produkcji „zdrowej” żywności wysokiej jakości. • EnFoodLife wychodzi naprzeciw współczesnym problemom, oczekiwaniom i wyzwaniom środowiskowym, epidemiologicznym i medycznym. • Proponowane badania mają charakter podstawowy, rozwojowy oraz wdrożeniowy i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich firm. • Wsparcie lokalnych jednostek administracji daje dużą szansę sukcesu • wdrożenia założeń, dzięki regionalnej polityce spójności.

 10. EnFoodLife • Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych do rozpoznawania i zapobiegania występującym w ostatnich latach procesów degradacji środowiska, rozwoju bezpiecznych i bezodpadowych technologii produkcji i przetwórstwa spożywczego oraz wpływu żywości i sposobu odżywiania na jakość życia i postawy konsumenckie. • Pomocne w tych działaniach mają być m.in. technologie zorientowane na izolację i charakterystykę substancji naturalnych i produktów ich transformacji wykazujących nutraceutyczny i profilaktyczny wpływ na przewlekłe choroby niezakaźne określane jako cywilizacyjne, w tym choroby dietozależne, takie jak cukrzyca, otyłość, choroby nowotworowe, alergie pokarmowe, itp. • W ramach skoordynowanych działań uczestników Konsorcjum możliwe będzie opracowanie nowoczesnych metod ich separacji i frakcjonowania oraz „stabilizacji”.

 11. EnFoodLife • Ważnymi kierunkami badań pozwalającymi na osiąganie założonych celów będą m.in. genomika, transkryptomika, proteomika, lipidomika i metabolomika. • Tylko połączenie wymienionych technik, w wyniku współpracy wchodzących w skład Konsorcjum jednostek naukowych może pozwolić na kompleksowe wyjaśnienie złożonych zależności w układach biologicznych. Wartość dodana przedsięwzięcia będzie wynikać z połączenia wysiłków wyspecjalizowanych laboratoriów poszczególnych ośrodków naukowych z obszaru całego kraju. Centrum Edukacyjno-Badawcze „Mleczarstwa” Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 12. EnFoodLife • Priorytetowym celem podejmowanego przedsięwzięcia będzie stworzenie naukowych podstawpozwalających na specjalizację i modernizację kluczowych dla większości regionów Polski działów gospodarki, obejmujących produkcję rolną oraz przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych, w połączeniu z interdyscyplinar- nymi badaniami łańcucha: • środowisko – rolnictwo – przemysł spożywczy – jakość żywności – jakość życia. • Efektem realizacji tego celu będzie określenie możliwości profilaktyki żywieniowej chorób cywilizacyjnych, w tym dzięki poszerzeniu propozycji produkcji nutraceutyków i bioproduktów na bazie surowców/zasobów naturalnych i tradycyjnych. • Wskaźnikiem prawidłowości proponowanych kierunków działań będą skojarzone techniki analityczne pozwalające na wykrywanie biomarkerów predyspozycji do zapadania na choroby cywilizacyjne.

 13. EnFoodLife • Takie interdyscyplinarne podejście możliwe jest dzięki wykorzystaniu już posiadanej, a także planowanej w niewielkim zakresie do uzupełnienia, specjalistycznej aparatury badawczej członków Konsorcjum. • Nadrzędnym założeniem projektu jest optymalizacja wykorzystania posiadanej przez partnerów infrastruktury w postaci nowoczesnych budynków, aparatury naukowo-badawczej oraz instalacji pilotażowych. • Do tej pory zainwestowano już ponad 700 mln złotych, pochodzących z Programów Operacyjnych, środków krajowych i własnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 14. EnFoodLife KORZYŚCI / WARTOŚĆ DODANA • Zaproponowane nowe technologie dadzą możliwość wdrożenia i zwiększenia asortymentu produktów żywnościowych oraz zwiększenie rentowności przedsiębiorstw. • Proponowana IB umożliwi osiągnięcie postępu w badaniach o potencjale implementacyjnym związanym z bezpieczeństwem żywności, zrównoważoną produkcją sektora rolno-spożywczego, uwzględniającą zmiany środowiskowe, w tym klimatyczne i gospodarkę odpadami oraz profilaktykę chorób dietozależnych i ochronę zdrowia. Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 15. Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie