1 / 15

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife. Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej ( PMDIB ).

justin
Download Presentation

Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości ŻyciaEnFoodLife Projekt z zakresu strategicznej infrastruktury badawczej na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB)

 2. Projekt Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii dla Jakości Życia EnFoodLife • ma charakter przedsięwzięcia krajowego, interregionalnego i interdyscyplinarnego • obejmuje 17 jednostek naukowo-badawczych, które dysponują nowoczesną technologią badawczo-przemysłową oraz kapitałem ludzkim i tworzą masę krytyczną odpowiednią do realizowania ambitnego programu badań • unikatowy charakter proponowanej IB wynika z braku w Polsce tak skoordynowanej struktury umożliwiającej badania w łańcuchu: środowisko/ekologia – surowce – przetwórstwo – żywność – zdrowie - jakość życia

 3. Uczestnicy projektu – konsorcjum w składzie: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, PIB Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy) Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Instytut Agrofizyki PAN im. B. Dobrzańskiego w Lublinie Państwowy Instytut Weterynaryjny, PIB w Puławach

 4. EnFoodLife • Konsorcjum jest odpowiedzią na rosnącą konkurencyjność pomiędzy jednostkami badawczymi w obszarze transferu wiedzy i technologii do gospodarki, zwłaszcza w ramach kontraktów terytorialnych tzw. „smart specialisation”. • Badania wszystkich członków Konsorcjum są ściśle powiązane ze sobą i integrują badaczy ze społeczeństwem i gospodarką, czego potwierdzeniem jest włączenie powstania Konsorcjum do strategii rozwoju kilku regionów kraju. • Konsorcjum jest mobilną agendą badawczą, podmiotem otwartym, gotowym na szeroką, krajową i międzynarodową, interdyscyplinarną współpracę, w ramach regionalnych specjalizacji bazujących na programach RSI.

 5. EnFoodLife LIDER - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Operacyjna struktura projektu rozproszona w postaci 3 węzłów IUNG UWM UMK UMB

 6. EnFoodLife WĘZEŁ nr 1 środowisko / ekologia • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 7. EnFoodLife WĘZEŁ nr 2 surowce / technologia / żywność • Uniwersytet Mikołaja Kopernika • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy • Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie • Państwowy Instytut Weterynaryjny, PIB w Puławach • Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. A. Szczygła w Warszawie • Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. w Mrągowie • Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie • Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny UWM

 8. EnFoodLife WĘZEŁ nr 3 zdrowie / jakość życia

 9. EnFoodLife • Ideą projektu jest utworzenie zintegrowanych laboratoriów innowacyjnych technik i technologii na rzecz oceny surowców roślinnych i zwierzęcych (także ryb), prawidłowości realizacji procesów przetwórczych, a w efekcie bezpieczeństwa żywności. • Działania te docelowo mają sprzyjać wypracowaniu kryteriów środowiskowych sprzyjających produkcji „zdrowej” żywności wysokiej jakości. • EnFoodLife wychodzi naprzeciw współczesnym problemom, oczekiwaniom i wyzwaniom środowiskowym, epidemiologicznym i medycznym. • Proponowane badania mają charakter podstawowy, rozwojowy oraz wdrożeniowy i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom małych i średnich firm. • Wsparcie lokalnych jednostek administracji daje dużą szansę sukcesu • wdrożenia założeń, dzięki regionalnej polityce spójności.

 10. EnFoodLife • Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych do rozpoznawania i zapobiegania występującym w ostatnich latach procesów degradacji środowiska, rozwoju bezpiecznych i bezodpadowych technologii produkcji i przetwórstwa spożywczego oraz wpływu żywości i sposobu odżywiania na jakość życia i postawy konsumenckie. • Pomocne w tych działaniach mają być m.in. technologie zorientowane na izolację i charakterystykę substancji naturalnych i produktów ich transformacji wykazujących nutraceutyczny i profilaktyczny wpływ na przewlekłe choroby niezakaźne określane jako cywilizacyjne, w tym choroby dietozależne, takie jak cukrzyca, otyłość, choroby nowotworowe, alergie pokarmowe, itp. • W ramach skoordynowanych działań uczestników Konsorcjum możliwe będzie opracowanie nowoczesnych metod ich separacji i frakcjonowania oraz „stabilizacji”.

 11. EnFoodLife • Ważnymi kierunkami badań pozwalającymi na osiąganie założonych celów będą m.in. genomika, transkryptomika, proteomika, lipidomika i metabolomika. • Tylko połączenie wymienionych technik, w wyniku współpracy wchodzących w skład Konsorcjum jednostek naukowych może pozwolić na kompleksowe wyjaśnienie złożonych zależności w układach biologicznych. Wartość dodana przedsięwzięcia będzie wynikać z połączenia wysiłków wyspecjalizowanych laboratoriów poszczególnych ośrodków naukowych z obszaru całego kraju. Centrum Edukacyjno-Badawcze „Mleczarstwa” Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 12. EnFoodLife • Priorytetowym celem podejmowanego przedsięwzięcia będzie stworzenie naukowych podstawpozwalających na specjalizację i modernizację kluczowych dla większości regionów Polski działów gospodarki, obejmujących produkcję rolną oraz przetwórstwo surowców roślinnych i zwierzęcych, w połączeniu z interdyscyplinar- nymi badaniami łańcucha: • środowisko – rolnictwo – przemysł spożywczy – jakość żywności – jakość życia. • Efektem realizacji tego celu będzie określenie możliwości profilaktyki żywieniowej chorób cywilizacyjnych, w tym dzięki poszerzeniu propozycji produkcji nutraceutyków i bioproduktów na bazie surowców/zasobów naturalnych i tradycyjnych. • Wskaźnikiem prawidłowości proponowanych kierunków działań będą skojarzone techniki analityczne pozwalające na wykrywanie biomarkerów predyspozycji do zapadania na choroby cywilizacyjne.

 13. EnFoodLife • Takie interdyscyplinarne podejście możliwe jest dzięki wykorzystaniu już posiadanej, a także planowanej w niewielkim zakresie do uzupełnienia, specjalistycznej aparatury badawczej członków Konsorcjum. • Nadrzędnym założeniem projektu jest optymalizacja wykorzystania posiadanej przez partnerów infrastruktury w postaci nowoczesnych budynków, aparatury naukowo-badawczej oraz instalacji pilotażowych. • Do tej pory zainwestowano już ponad 700 mln złotych, pochodzących z Programów Operacyjnych, środków krajowych i własnych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 14. EnFoodLife KORZYŚCI / WARTOŚĆ DODANA • Zaproponowane nowe technologie dadzą możliwość wdrożenia i zwiększenia asortymentu produktów żywnościowych oraz zwiększenie rentowności przedsiębiorstw. • Proponowana IB umożliwi osiągnięcie postępu w badaniach o potencjale implementacyjnym związanym z bezpieczeństwem żywności, zrównoważoną produkcją sektora rolno-spożywczego, uwzględniającą zmiany środowiskowe, w tym klimatyczne i gospodarkę odpadami oraz profilaktykę chorób dietozależnych i ochronę zdrowia. Regionalne Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 15. Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

More Related