program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK –NAJLEPSZA INWESTYCJA PowerPoint Presentation
Download Presentation
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK –NAJLEPSZA INWESTYCJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK –NAJLEPSZA INWESTYCJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK –NAJLEPSZA INWESTYCJA' - zephr-richard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program operacyjny kapita ludzki 2007 2013 cz owiek najlepsza inwestycja

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoPublikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

CZŁOWIEK –NAJLEPSZA INWESTYCJA

gimnazjum publiczne w barcianach id grupy 96 48 p g1 kompetencja przedsi biorczo

Gimnazjum Publiczne w Barcianach ID grupy: 96/48_P_G1 Kompetencja: przedsiębiorczość

Temat projektowy

Unia Europejska-szanse i zagrożenia dla Polski jako członka UE po sześciu latach członkowstwa.

Semestr I rok szkolny 2009/2010

i filar unia gospodarcza i walutowa
I Filar- Unia gospodarcza i walutowa
 • Obejmuje on bardzo szeroki zakres funkcji i obszarów kompetencyjnych . Większość z nich została przedstawiona w artykule 2 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej . należą do nich przede wszystkim :- Rynek wewnętrzny , czyli swobodny przepływ towarów , osób , usług oraz kapitału .- Unia celna .- Wspólna polityka handlowa .- Wspólna polityka w dziedzinie transportu i energii .- Koordynacja państwowych polityk zatrudnienia .- Wspólna polityka w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego .- Ochrona niezakłóconej konkurencji .- Wspieranie rozwoju naukowego i technologicznego .- Ochrona zdrowia .- Ochrona konsumentów .- Ochrona cywilna .- Turystyka i sport .
ii filar wsp lna polityka zagraniczna i bezpiecze stwa
II Filar-Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa

Główną funkcją wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa jest wzmocnienie tożsamości Europejskiej i jej niezależności , co z kolei ma sprzyjać promowaniu pokoju , bezpieczeństwa i postępu na tym kontynencie i na świecie .

 • Cele:- Ochrona wspólnych wartości , podstawowych interesów , niezależności i integralność Unii – zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych .- Umocnienie bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej państw członkowskich .- Utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego . - Popieranie współpracy międzynarodowej .- Rozwijanie i umacnianie demokracji oraz rządów prawa , jak również poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności .
iii filar wsp praca policyjna i s dowa w sprawach karnych
III Filar-Współpracapolicyjna i sądowa w sprawach karnych
 • Traktat z Maastricht określa konkretne cele trzeciego filaru następująco :- Zapewnienie obywatelom Unii wysokiego poziomu ochrony w zakresie wolności , bezpieczeństwa i sprawiedliwości .- Zapobieganie rasizmowi i ksenofobii oraz walka z tymi zjawiskami.- Zapobieganie przestępczości zorganizowanej lub innej i walki z tym zjawiskiem a w szczególności – z terroryzmem , handlem ludźmi i przestępstwami przeciwko dzieciom , handlem narkotykami , handel bronią .Zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości mają z kolei służyć :- Ściślejsza współpraca między siłami policji , władzami celnymi i innymi władzami w państwach członkowskich , bezpośrednio i za pośrednictwem Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL) i inne agendy(CEPOL, Eurojust). - Ściślejsza współpraca między władzami sądowymi i innymi właściwymi władzami państw członkowskich .- Zbliżanie norm prawa karnego państw członkowskich .
slide10

Europejski Urząd Policji , czyli Europol (European Police Office) to europejska agencja policyjna z siedzibą w Hadze. Europol rozpoczął pracę 1 lipca 1999 r.

 • Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (ang. European Police College) – jedna z agencji Unii Europejskiej ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
 • Eurojust, właśc. Europejska Jednostka Współpracy Sądowej – agencja Unii Europejskiej o charakterze prokuratorskim. Zadaniem tej agencji jest koordynacja działań prokuratur krajowych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE. W zależności od państwa mogą to być prokuratorzy, sędziowie śledczy lub funkcjonariusze policji. Koordynacja ta połączona ma być z prowadzeniem postępowań śledczych oraz załatwianiem wniosków w zakresie pomocy prawnej.
biedni i bogaci w regionach
Biedni i bogaci w regionach…

Cel UE:

 • zrównoważony rozwój
 • wyrównanie poziomu życia

Miernik zamożności- PKB na mieszkańca w stosunku do średniej unijnej PKB na mieszkańca UE27=100

Np.. Luxemburg 267

Nord-Est(Rumunia) 25

slide12

PKB na mieszkańca Polski w stosunku do średniej UE (w %)

51,5

47,7

39,5

38,4

55,1

45,7

46,5

83,6

48,0

56,0

35,3

39,8

42,1

55,5

35,8

45,4

Źródło: Eurostat, dane z 2009r.

fundusze nss narodowa strategia sp jno ci
Fundusze NSS (Narodowa Strategia Spójności)

Środki unijne:

 • lata 2004-2006 13mld €
 • lata 2007-2013 67,3 mld € a po dodaniu środków własnych- 85 mld €
cele polityki regionalnej
Cele Polityki Regionalnej

lata 2000-2006

Lata 2007-2013

cel 1 – konwergencja,

cel 2 – konkurencyjność regionalna i zatrudnienie,

cel 3 – europejska współpraca terytorialna.

 • cel 1 – wsparcie regionów zapóźnionych w rozwoju,
 • cel 2 – odbudowa terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki,
 • cel 3 – modernizacja rynku pracy.
tendencje w latach 2000 2006
Tendencje w latach 2000-2006
 • malejący udział przemysłu w strukturze PKB
 • ożywienie aktywności przedsiębiorstw przemysłowych
 • wzrost produkcji w działach uznawanych za nośniki postępu technicznego
 • niski potencjał badawczo-rozwojowy gospodarki
 • niski poziom wykorzystania zasobów pracy
 • wzrost bezrobocia
 • wzrost skali zróżnicowań w wielkości PKB na mieszkańca w polskich regionach
 • rozwój lokalnych biegunów wzrostu (głównie aglomeracji miejskich)
szanse dla polskiej gospodarki
Szanse dla polskiej gospodarki
 • otwarcie rynków UE
 • przyspieszenie modernizacji gospodarki poprzez usprawnienia i promocję transferu nowoczesnych technik i technologii
 • rozwój badań i międzynarodowej współpracy naukowo – badawczej
 • tworzenie warunków do wykorzystania aktywności społecznej
 • modernizacja i poprawa jakości sieci drogowej i kolejowej
 • rozwój funkcji metropolitalnych w największych ośrodkach miejskich, w tym na obszarach Polski wschodniej
wyzwanie dla polskiej gospodarki
Wyzwanie dla polskiej gospodarki

zwiększanie stopnia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach Unii Europejskiej

poprzez:

 • skonsolidowanie finansów publicznych
 • wzrost zatrudnienia
 • redukcja barier rozwoju społeczno-gospodarczego
 • promowanie i wzmacnianie przedsiębiorczości
 • podnoszenie jakości kapitału ludzkiego
 • budowa społeczeństwa informacyjnego
udzia wojew dztw w tworzeniu pkb w procentach
Udział województw w tworzeniu PKB (w procentach)

4

2,4

7,7

7,6

2004 r

2,8

5,6

3,8

9,4

7,7

20,5

6,2

13,9

2,4

7,7

2,4

4,8

5,7

2,2

2,9

3,9

8

2008 r

9,4

21,8

6,3

8

3,7

12,6

2,3

2,3

8

2,6

2,6

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

wp yw funduszy unijnych na poziom pkb per capita w procentach
Wpływ funduszy unijnych na poziom PKB Per Capita(w procentach)

2,1

3

12,1

5,8

2,6

12,1

1,6

6,8

3,7

2,1

1,6

7,4

2,7

1,7

4,1

2,1

1,2

9,1

5,9

6,3

10,6

1,7

1,4

10,5

5

1,8

10,1

4,8

5,1

1,4

lata2004-2009

1,2

2,0

Prognoza-2010-2015

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

slide22
Pieniądze UE wydane w poszczególnych województwach w ramach Programów Zarządzanych Centralnie do 2010 r.(mld zł)

620

440

481

559

472

1023

657

423

587

440

819

507

437

645

912

650

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

programy zarz dzane centralnie dofinansowanie ue w ramach po w mld z
Programy Zarządzane Centralniedofinansowanie UE w ramach PO w mld zł

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

d ugo zmodernizowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnych i wodoci gowych w ramach zporr w km
Długość zmodernizowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ramach ZPORR( w km)

60

377

119

77

126

354

130

336

752

124

68

240

33

402

139

436

220

277

206

145

25

519

274

268

119

379

wodociągi

210

143

218

kanalizacja

428

902

417

Źródło: MRR, dane 31.03.09r

wsparcie rolnictwa w ramach spo rol
Wsparcie rolnictwa w ramach SPO ROL

1936

1311

4028

1983

7954

5752

3874

696

6338

1704

4457

1430

1328

3056

2647

Liczba projektów

1553

Źródło: MRR, dane 31.03.09r

fundusze unijne a zatrudnienie os b w wieku 15 64 lata
Fundusze unijne a zatrudnienie osób w wieku 15-64 lata

9,9

3,4

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

szybko i bezpiecznie czyli drogi w km
Szybko i bezpiecznie-czyli drogi(w km)

107

42

50

55

140

73

173

129

372

98

110

55

42

181

126

211

130

127

87

123

156

98

28

222

106

217

217

217

194

53

wojewódzkie

213

196

powiatowe i gminne

Źródło: MRR, dane koniec 2008r

oddano do u ytku koniec maja 2009
Oddano do użytku –koniec maja 2009
 • 264 km autostrady
 • 2506 km dróg krajowych i regionalnych
 • 2074 km dróg lokalnych
 • 565 km torów kolejowych
 • 317 obiektów mostowych
 • 14 skrzyżowań wielopoziomowych
bezpiecze stwo ty z
Bezpieczeństwo(tyś zł)

Straż Pożarna

Policja

sport i edukacja infrastruktura
Sport i edukacja- infrastruktura

63

127

68

95

120

90

67

80

56

112

76

56

57

93

Liczba projektów

126

113

Źródło: MRR, dane 31.03.09r

internet szerokopasmowy dla wsi i ma ych miasteczek
Internet szerokopasmowy dla wsi i małych miasteczek
 • na budowę łączy w latach 2007-2013 przeznaczono 5mld zł
 • powstać miało 28 tyś. km sieci komunikacyjnej, podpisano umowy na 350 km …
 • brak wsparcia dla samorządów w inwestycjach telekomunikacyjnych
 • brak punktów doradczych dla gmin
mietnik
Śmietnik …
 • Zmniejszenie o ¼ wyrzucanych śmieci, a jest tylko 8% mniej( zobowiązanie po wstąpieniu do UE)
 • Odzyskiwanie surowców, spalanie pozostałości a nie składowanie
 • Polak produkuje 280 kg odpadów, a człowiek starej UE 500 kg
 • Likwidacja szarej strefy śmieciowej- ok. 200 kg na statystycznego obywatela
 • Likwidacja nielegalnych wysypisk- 40% odpadów trafia
 • Ustawa o odpadkach

Źródło: Ministerstwo Środowiska

minusy
Minusy
 • emigracja ludności,przestępczość
 • aborcja, eutanazja - w wielu państwach Unii dopuszczalna jest eutanazja lub aborcja, czyli legalne pozbawienie życia człowieka
 • ograniczenie niezależności państwowej - stracona istotna część swobodnego decydowania o niektórych sferach życia głównie gospodarczego,
 • straty finansowe oraz koszty wynikające z integracji - podwyżka cen żywności, nieruchomości i usług, upadek polskich przedsiębiorstw na skutek zbyt silnej konkurencji,
 • globalizacja - wzmoże się zacieranie różnic kulturowych,
 • choroby zakaźne - istnieje zagrożenie rozprowadzania się różnych chorób zakaźnych, ponieważ ludzie mogą swobodnie przemieszczać się do państw Unii.
 • -wprowadzenie wiz dla obywateli niektórych państw trzecich ;w związku z tym nastąpił spadek obrotów na przygranicznych targowiskach, wymiany walut w kantorach, sprzedaży w przygranicznych punktach handlowych i gastronomicznych, zmniejszenie ruchu w zlokalizowanych np. hotelach czy zajazdach,
slide38

Pieniądze UE wydane w I półroczu 2010

(mln zł)

358,8

68,4

258

280,9

289,3

3348

406,8

236,9

341,8

291,6

334,1

318,8

199,2

370,5

539,1

490

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – I półrocze 2010

program operacyjny innowacyjna gospodarka
Program operacyjny-Innowacyjna gospodarka

641,9

68,4

258

280,9

289,3

3348

406,8

236,9

341,8

291,6

334,1

318,8

199,2

370,5

539,1

490

programy krajowe programy operacyjne
Programy krajowe(programy operacyjne)

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – I półrocze 2010

budowa dr g mld z
Budowa dróg(mld zł)

Wydatki na budowę- plan i wykonanie

Wydatki na budowę dróg na Euro 2012

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury, GDDKiA

dop aty do unijnych projekt w z bud etu dane w mld z
Dopłaty do unijnych projektów z budżetudane w mld zł

Z polskiego budżetu należy dołożyć w 2011 roku do projektów unijnych o 2 mld zł więcej niż w roku poprzednim, co jest trudne z uwagi na deficyt budżetowy przewidywany przez Rząd i politykę fiskalną.

Źródło: Plan finansowy Państwa 2010-2013

finanse
Finanse

DŁUG PUBLICZNY

w mld zł

DŁUG PUBLICZNY

w proc. PKB

Źródło: Wieloletni Plan finansowy Państwa 2010-2013

pow d
Powódź

Szacunkowy koszt strat- ok. 12mld zł

 • Zmiany cen usług budowlanych- drożeją!
 • Przesuniecie funduszy np. z inwestycji na naprawy
 • Zmiany w budżetach gmin, miast, regionów
 • Podwyżka cen żywności
 • Podwyżka cen materiałów budowlanych
 • Podniesienie cen ubezpieczeń przez ubezpieczycieli
 • Straty materialne ludności
 • Straty w infrastrukturze, różnych sektorach gospodarki
kryzys w europie
Kryzys w Europie

Grecja

 • zadłużenie dzisiaj -120% PKB
 • zadłużenie -150% PKB w 2013 r
 • 7% PKB na od zadłużenia spłatę odsetek w 2013 r
 • możliwość bankructwa
 • stabilność gospodarki Hiszpanii i Portugalii
 • solidarność poszczególnych państw w podejmowaniu „drastycznych decyzji”
 • polityka fiskalna w kryzysie
 • nierównowaga w konkurencyjności gospodarek
 • system zapobiegania kryzysom
 • przyszłość państw nadmiernie zadłużonych

Źródło: Bloomberg, Reuters

bezrobocie na wiecie w grupie 15 24 lata
Bezrobocie na Świecie w grupie 15-24 lata
 • Wzrost bezrobocia w grupie wiekowej 15-24 lata -81 mln bez pracy w 2009r (wg ILO- Międzynarodowej Organizacji Pracy)
 • Młodzi są lokomotywą wzrostu gospodarczego
 • Absolwenci nie mogą znaleźć pierwszej pracy
 • Wzrost wieku emerytalnego nie wpływa pozytywnie na sytuacje młodych ludzi

Źródło: ILO

na realizacj polityki sp jno ci w latach 2007 2013 zaplanowano programy
Na realizację polityki spójności w latach 2007-2013 zaplanowano programy:
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ)
 • Program Operacyjny Innowacja Gospodarka (PO IG)
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW)
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)
 • 12 Programów Operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EWT)
slide52

Podział środków z NSS pod względem dostępnych funduszy dla każdego województwa (w mld zł)

1,2

1,7

1,1

1,2

1,3

2,6

0,6

1,8

1,4

1,6

2,1

1,4

0,6

2,3

Źródło: NSS 2007-2013,maj 2007r.

1,9

1,8

slide53

Dostępne środki w ramach RPO(w mln euro)

835,44

885,06

1036,54

636,21

951

439,,17

1831,5

1279,79

1006,38

1213,14

1156

725,81

427,14

1712,98

1136,3

1290,27

Źródło: Eurostat, dane z 2009r.

slide55

Program Kapitał Ludzki

Priorytety

Zatrudnienie i integracja społeczna

Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz popraw stanu zdrowia osób pracujących

Wysoka jakość systemu oświaty

Szkolnictwo wyższe i nauka

Dobre rządzenia

Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Promocja integracji społecznej

Regionalne kadry gospodarki

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

10. Pomoc techniczna

slide56

Dostępne środki w ramach Programów Infrastruktury i Środowisko

Priorytrety :

Gospodarka wodno-ściekowa

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Przedsięwzięcie dostowosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

Transport przyjazny środowisku

Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikażródeł energii

Kultura i dziedzictwo kulturowe

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Pomoc techniczna-EFRR

Pomoc techniczna –Fundusz Spójności

Razem

program operacyjny infrastruktura i rodowisko do 2015 r 37 mld
Program operacyjny „infrastruktura i środowisko” do 2015 r -37 mld €

Przewidywania

 • kanalizacja – podłączenie dla ≈ 800 tyś ludzi
 • nowe czyszczalnie ścieków – 318
 • regionalne zakłady utylizacji odpadów – 20
 • drogi
   • nowe autostrady -477 km
   • ekspresowe- 1400 km
 • tory
   • 1250 km
   • 410 km –tramwajowe
 • gazociąg – 5900 km
 • linie energetyczne wysokiego napięcia- 600 km
 • rewitalizacja budynków
 • doposażenie ponad 100 szpitali
 • 600 nowych karetek

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

program rozwoju polski wschodniej
Program Rozwoju Polski Wschodniej
 • 5 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie,świętokrzyskie,warmińsko-mazurskie
podzia rodk w na wojew dztwa program rozwoju polski wschodniej mln
Podział środków na województwaProgram Rozwoju Polski Wschodniej(mln €)

447,37

386,86

508,57

375,30

487,48

program innowacyjna gospodarka
PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA

Priorytety

 • Badania i rozwój nowoczesnych technologii
 • Infrastruktura sfery B+R
 • Kapitał innowacji
 • Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
 • Dyfuzja innowacji
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 • Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji
 • Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

9. Pomoc techniczna

innowacyjna gospodarka 2007 2013 trafi 10 mld
Innowacyjna gospodarka (2007-2013 trafi ≈ 10 mld €)
 • Dofinansowanie badań i rozwoju nowoczesnych technologii dla przedsiębiorców
 • Inwestycje o dużym znaczeniu dla gospodarki
 • Wdrażanie i stosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych
 • Wsparcie jednostek naukowych i badawczych
 • E-usługi( nie hosting)
 • Usługi typu „business to business”
 • Wsparcie i ochronę własności przemysłowej- patenty

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

jak fundusze europejskie wp ywaj na polsk gospodark
Jak fundusze europejskie wpływają na Polską gospodarkę?

Źródło: Badanie PBS -lipiec 2010 na 500 –osobowej próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności Polski

czy dzi ki funduszom europejskim jako ycia polak w si poprawia
Czy dzięki funduszom europejskim jakość życia Polaków się poprawia?

Źródło: Badanie PBS -lipiec 2010 na 500 –osobowej próbie reprezentatywnej dla dorosłej ludności Polski

r d a
Źródła:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.mrr.gov.pl

europa.eu

wikipedia.org

opracowania własne