finan u tirgus un t dal bnieki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finanšu tirgus un tā dalībnieki PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finanšu tirgus un tā dalībnieki

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Finanšu tirgus un tā dalībnieki - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Finanšu tirgus un tā dalībnieki. Laima Špude, maģ. uzņēmejdarbības vadībā, Ventspils Tehnikums, Mācību priekšmets :Finanses, kredīts. Finanšu tirgus būtība (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Finanšu tirgus un tā dalībnieki' - zelenia-jarvis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
finan u tirgus un t dal bnieki

Finanšu tirgus un tā dalībnieki

Laima Špude,

maģ. uzņēmejdarbības vadībā,

Ventspils Tehnikums,

Mācību priekšmets :Finanses, kredīts

finan u tirgus b t ba 1
Finanšu tirgus būtība (1)

Būtība - Nauda veic savas funkcijas, kuru veikšanas laikā vienām fiziskām vai juridiskām personām rodas brīvi naudas līdzekļi, bet citām rodas vajadzība pēc naudas līdzekļiem.

Finanšu tirgus ir tirgus, kur tiek nodrošināts mehānisms finanšu aktīvi izveides apmaiņai.

finan u tirgus b t ba 2
Finanšu tirgus būtība (2)

Svarīgākās ekonomiskās funkcijas:

 • Finanšu tirgū mijiedarbojoties pircēju un pārdevēju interesēm, veidojas finanšu aktīvu cena;
 • Finanšu tirgus nodrošina investoriem mehānismu darījumu veikšanai ar finanšu aktīviem, tādā veidā nodrošinot likviditāti (iespēju aktīvus apmainīt pret naudu);
 • Finanšu tirgus samazina izdevumus un pieskaitāmās izmaksas.
finan u akt vs
Finanšu aktīvs

Finašu aktīvs ir īpašums, kurš dod likumīgas tiesības nākotnē saņemt labumus (piemēram, noteiktas naudas summas) un kuram ir sava tirgus vērtība.

finan u instrumenti
Finanšu instrumenti
 • Finanšu instrumenti ir nauda, vērtspapīri, noguldījumi, kredīti, finanšu līgumi.
finan u tirgu iedala 1
Finanšu tirgu iedala (1):

Atkarībā no termiņa:

 • Īstermiņa naudas līdzekļu tirgos (īstermiņa saistību tirdzniecība līdz vienam gadam)
 • Ilgtermiņa kapitāla (ilgtermiņa vērtspapīri un parādzīmju tirdzniecība);
stermi a dar jumi
Īstermiņa darījumi
 • Visi darījumi (piem. kredīti, noguldījumi, naudas pārvedumi, u.c.), kuriem termiņš ir līdz 1 gadam, ir naudas instrumenti. Latvijā pie naudas tirgus instrumentiem tiek pieskaitīti vekseļi un darījumi ar tiem.

Vekselis ir parādzīme, kas apliecina turētāja neapstrīdamās tiesības atprasīt no maksātāja vai akceptētāja vekselī noteikto summu noteiktajā laikā.

ilgtermi a dar jumi
Ilgtermiņa darījumi
 • Instrumenti, kuru termiņš ir ilgāks par 1 gadu, ir kapitāla tirgus instrumenti. Piem., ilgtermiņa kredīti, noguldījumi.

Akcija vienmēr ir kapitāla tirgus vērtspapīrs tādēl, ka tā ir beztermiņa- akcijai nav atmaksas laiks.

Kapitāla instruments ir Ķīlu zīme.

Ķīlu zīme ir bankas emitēts parāda vērtspapīrs , kas nodrošināts ar reģistrēto nekustamo īpašumu.

finan u tirgu iedala 2
Finanšu tirgu iedala (2):

Atkarībā no finanšu tiesību tipa var iedalīt:

 • Parāda tirgus instrumenti ( obligācijas, ķīla zīmes, vekseļi);
 • Aktīvu tirgus instrumenti ( akcijas).
finan u tirgu iedala 3
Finanšu tirgu iedala (3):

Atkarībā no finanšu aktīva apgrozības stadijas:

 • Primāro finanšu tirgu;
 • Sekundāro finanšu tirgu.
finan u tirgu iedala 4
Finanšu tirgu iedala (4):

Pēc teritoriālās pazīmes:

 • Iekšējo jeb nacionālo tirgu;
 • Ārējo vai starptautisko tirgu.
finan u tirgus sast v no
Finanšu tirgus sastāv no:

Trīs savstarpēji saistītiem tirgiem

 • Naudas tirgus - Skaidrās naudas apgrozības tirgi un īstermiņa maksāšanas līdzekļu tirgus
 • Aizdevuma kapitāla tirgus- vidēja un īstermiņa bankas kredītu tirgus
 • Vērtspapīru tirgus.

Kapitāls plūst no viena finanšu tirgus uz citu atkarībā no tirgus ienesīguma līmeņa, ienākuma aplikšanas ar nodokļiem, riska līmeņa un iepējām zaudēt kapitālu, tirgus organizācijas un ērtībām, kādas tiek piedāvātas investoriem.

finan u tirgus dal bnieki
Finanšu tirgus dalībnieki

Dalībnieki ir valsts, pašvaldības un citas valsts iestādes, uzņēmumi, fiziskas personas, finanšu starpnieki, dīleri, brokeri un citi.

Kopumā finanšu tirgus dalībniekus var iedalīt:

 • Brīvo naudas līdzekļu aizdevējos
 • Naudas līdzekļu aizņēmējos
 • Finanšu starpniekos.
finan u starpnieks
Finanšu starpnieks

Finanšu starpnieks ir institūcija, kas sasaista aizēmējus ar aizdevējiem, piemēram, pieņemot noguldījumus no aizdevējiem un pēc tam nododot šo naudu aizņēmējiem.

Finanšu starpniekus var iedalīt:

 • Depozitārās institūcijās ( komercbankas)
 • Krājinstitūcijās (apdrošināšnas un pensiju fondi)
 • Ieguldījumu starpnieki (investīciju fondi)
stermi a naudas l dzek u tirgus
Īstermiņa naudas līdzekļu tirgus
 • Primārajā
 • Paralēlajā
 • Valūtas tirgū
 • Nākotnes darījumu tirgū
prim rais tirgus
Primārais tirgus

Primārajā tirgū darbojas naudas līdzekļu brokeri un lielāko klīringu banku līdzekļu dīlinga nodaļas.

Šī tirgus galvenā funkcija ir veidot vekseļu un citu parādzīmju tirgu, glabāt citu banku noguldījumus īstermiņa saistību veidā un tādējādi nodrošinot bankas ar iespēju glabāt aktīvus gandrīz vai likvīdā veidā, finansēt valdību īstermiņa aizņēmumus, kā arī finansēt uzņēmējdarbības īstermiņa parādus, diskontējot vekseļus.

paral lais tirgus
Paralēlais tirgus

Paralēlo tirgu veido:

 • Pašvaldību un citu valsts institūciju instrumenti- ir pašv. obligācijas un parādzīmes. Starpbanku tirgū galvenokārt rīkojas ar īstermiņa aizņēmumiem ( uz vienu dienu, nakti). % likmes tiek noteiktas vienai dienai, nedēlai, mēnesiem, gadam.

Valsts laiž apgrozībā vērtpaīrus ar diskontu, tas nozīmē, ka vērtspapīrs tiek pārdots vērtībā kas ir zemāka par nominālvērtību.

Diskonts- starpība starp nominālvērtību un pārdošanas cenu .

 • Starpbanku tirgus – bankas, pirmkārt līdzsvaro saņemtos un izmaksājamos maksājumus. Otrkārt, tās var aizņemties n.līdzekļus, lai pēc tam aizdotu šo naudu citai bankai par augstāku % likmi;
 • Depozītu sertifikātu tirgus, - bankas izsniedz tiem klientiem,kam ir termiņa noguldījumi šajās bankās. Noteiktā termiņa beigās uzrādot sertifikāti ir tiesības saņemt noguldījuma summu +%. Sertifikātu var pārdot pirkt un pārdot pirms termiņa beigām.
 • U.c.
val tas dar jumu tirgus
Valūtas darījumu tirgus

Valūtas darījumu tirgus:

 • SPOT tirgus- valūtas darījumi tiek veikti divu darba dienu laikā;
 • Nākotnes tirgus- darījumu slēgšanas dienā atrunā kursu, pirkšanas/ pārdošanas apjomu un datumu nākotnē, kurā darījums reāli tiks veikts. (piemērs)
ilgtermi a kapit la tirgus
Ilgtermiņa kapitāla tirgus
 • Sākotnējais tirgus- vērtspapīru pārdošana pirmajam turētājam (jaunizlaistās akcijas);
 • Sekundārais tirgus- apgrozībā ir jau izlaistās akcijas.

Ilgtermiņa kapitāla piesaistīšanai izmanto akciju un obligāciju izlaišanu.

oblig cija
Obligācija

Obligācija ir vērtspapīrs, kas reprezentē parāda saistību un dod tā turētājam tiesības saņemt iepriekš noteiktu fiksētu ienākumu, izteiktu % no obligācijas nominālvērtības.

akcijas
Akcijas

Akcijas ir vērtspapīri, kas apliecina tā īpašnieku līdzdalību akciju sabiedrības pamatkapitālā un dod tiesības uz zināmu sabiedrības peļņas daļu (dividenti).

Izšķir:

 • parastās akcijas- dividendes ir mainīgas, atkarībā no uzņēmuma peļņas
 • priviliģētās akcijas- maksā nemainīga apjoma dividentes
 • vārda akcijas -
 • uzrādītāja akcijas-
izmantot literat ra
Izmantotā literatūra

1. Finanses un Kredīts. Olga Kutuzova, SIA Biznesa augstskola Turība, 2012, 224.lpp.