latvijas darba tirgus att st bas prognozes vid ja termi a period
Download
Skip this Video
Download Presentation
Latvijas darba tirgus attīstības prognozes vidēja termiņa periodā

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Latvijas darba tirgus attīstības prognozes vidēja termiņa periodā - PowerPoint PPT Presentation


 • 222 Views
 • Uploaded on

Latvijas darba tirgus attīstības prognozes vidēja termiņa periodā. Informatīvais ziņojums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Latvijas darba tirgus attīstības prognozes vidēja termiņa periodā' - josie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informat vais zi ojums
Informatīvais ziņojums

Izpildot Ivara Godmaņa vadītā MK Neatliekamo darbu plāna (no 2007.gada 20.decembra līdz 2008.gada 14.aprīlim) uzdevumu Nr.4.3., EM ir sagatavojusiInformatīvo ziņojumu par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā

Saturs:

 • Tautsaimniecības un darba tirgus tendenču raksturojums
 • Tautsaimniecības attīstības scenāriju apraksts
 • Darba tirgus vidējā termiņa prognozes
 • Priekšlikumi situācijas uzlabošanai
nodarbin t ba un darbasp ka resursi t ksto os
Nodarbinātība un darbaspēka resursi, tūkstošos

* informācija par ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju statusu pieejama no 2002.gada

slide6
Nodarbināto skaita izmaiņas profesiju grupās sadalījumā pa izglītības un kvalifikācijas līmeņiem (2006.gads salīdzinājumā ar 2001.gadu, %)
slide8
Reālā ULC izmaiņas tautsaimniecībā kopumā, rūpniecībā un pakalpojumu nozarēs(2007.gads salīdzinājumā ar 2004.gadu, %)
izsniegto darba at auju skaits rzemniekiem
Izsniegto darba atļauju skaits ārzemniekiem**

* No 1.maija līdz 31.decembrim

** pēc PMLP datiem

slide11
Darbaspēka pietiekamība
 • Pieaug nodarbinātības līmenis, tomēr šis rādītājs vēl būtiski atpaliek no Skandināvijas valstu līmeņa, tāpēc Latvijā vēl nevar runāt par absolūtu darbaspēka trūkumu, kas veidojas pilnas nodarbinātības apstākļos
 • Latvijā vērojams relatīvs darbaspēka trūkums, jo ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits ir pietiekams, bet bezdarbnieki nevar aizpildīt vakances, jo pastāv -
  • kvalifikācijas neatbilstība – atbilstošas kvalifikācijas trūkums
  • reģionālā neatbilstība
  • izvēles neatbilstība – nav motivācijas aizpildīt vakanci
  • informācijas neatbilstība - nepietiekoša informācija par vakancēm vai par adekvātiem speciālistiem
 • Tomēr atsevišķās profesijās vērojams darbaspēka trūkums, uzņēmēji darbaspēka nepietiekamību uzskata pat vienu no galvenajām problēmām
galvenie faktori kas ietekm s situ ciju darba tirg vid ja termi a period l dz 2013 gadam
Galvenie faktori, kas ietekmēs situāciju darba tirgū vidēja termiņa periodā (līdz 2013.gadam)
 • Nelabvēlīgā demogrāfiskā attīstība, kuras rezultātā samazinās iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā
 • Tautsaimniecības izaugsme t.i. pieprasījuma izmaiņas
 • Iedzīvotāju līdzdalības līmeņa paaugstināšanās, ko savukārt ietekmē gan ekonomiskās izaugsmes tempi, gan valsts nodarbinātības politika
tautsaimniec bas att st bas scen riji
Tautsaimniecības attīstības scenāriji
 • EM ir izstrādājusi 3 iespējamos tautsaimniecības attīstības scenārijus:
   • dinamiskas attīstības scenārijs - IKP pieaugums ik gadu 7%
   • mērenas attīstības scenārijs - IKP pieaugums ik gadu 5%
   • vājas attīstības scenārijs - IKP pieaugums ik gadu 3%
slide17
IKP, produktivitātes un darbaspēka pieprasījuma izmaiņas attīstības scenārijos(2013.gads salīdzinājumā ar 2006.gadu)

Dinamiskas attīstības scenārijs

Mērenas attīstības scenārijs

Vājas attīstības scenārijs

pied v juma un piepras juma attiec ba prognoz anas scen rijos 2013 gad pa nozar m
Piedāvājuma un pieprasījuma attiecība prognozēšanas scenārijos 2013.gadā pa nozarēm, %*

*- Ja rādītājs ir mazāks par 100%, tad ir darbaspēka trūkums, savukārt, ja rādītājs pārsniedz 100%, tad veidojas darbaspēka pārpalikums.

slide20
Piedāvājuma un pieprasījuma attiecība prognozēšanas scenārijos 2013.gadā pēc izglītības un kvalifikācijas līmeņiem, %*

*- Ja rādītājs ir mazāks par 100%, tad ir darbaspēka trūkums, savukārt, ja rādītājs pārsniedz 100%, tad veidojas darbaspēka pārpalikums.

slide21
Piedāvājuma un pieprasījuma attiecība prognozēšanas scenārijos 2013.gadā sadalījumā pa profesiju grupām, %*

Augstākās izglītības profesijas

*- Ja rādītājs ir mazāks par 100%, tad ir darbaspēka trūkums, savukārt, ja rādītājs pārsniedz 100%, tad veidojas darbaspēka pārpalikums.

slide22
Piedāvājuma un pieprasījuma attiecība prognozēšanas scenārijos 2013.gadā sadalījumā pa profesiju grupām, %*

Vidējās kvalifikācijas profesijas

*- Ja rādītājs ir mazāks par 100%, tad ir darbaspēka trūkums, savukārt, ja rādītājs pārsniedz 100%, tad veidojas darbaspēka pārpalikums.

priek likumi
Priekšlikumi
 • Lai novērstu (minimizētu) iespējamās darba tirgus problēmas savlaicīgi ir jāveic korekcijas izglītības piedāvājumā un bezdarbnieku un darba meklētāju apmācībā un jāturpina iedzīvotāju līdzdalības līmeņa paaugstināšanas pasākumi
 • Dinamiskā attīstības scenārija gadījumā 2013.gadā Latvijā var izveidoties absolūts darbaspēka trūkums. Līdz ar to darbaspēka trūkums var būt šķērslis izaugsmes tempa nodrošināšanai. Lai izaugsmes tempu saglabātu pietiekami augstu būtu nepieciešams:
   • veicināt līdzdalības līmeņa paaugstināšanos
   • nodrošināt pēc iespējas lielāku Latvijas iedzīvotāju reemigrāciju
   • īstenot pārdomātu imigrācijas politiku ?
 • Nepieciešams turpināt regulāri sekot pārmaiņām/procesiem situācijā darba tirgū
turpm k r c ba
Turpmākā rīcība
 • Informatīvajam ziņojumam pievienotais MK sēdes protokols uzdod:
   • IZM un LM līdz 2008.gada 1.augustam iesniegt MK informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem izglītības piedāvājuma izmaiņām, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sagatavotās darba tirgus vidēja termiņa prognozes
   • LM (NVA) īstenot regulāru darba tirgus monitoringu, veicot operatīvu darba tirgus situācijas novērtēšanu un sagatavojot priekšlikumus neatliekamu pasākumu īstenošanai, un sniegt reizi pusgadā MK informāciju par situāciju darba tirgū attiecīgi līdz 1.februārim un 1.jūlijam
   • EM katru gadu aktualizēt informatīvajā ziņojumā atspoguļotās darba tirgus vidēja termiņa prognozes un līdz 15.aprīlim iesniegt MK attiecīgu informatīvo ziņojumu
paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!

Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519

Tālrunis: 67013101

Fakss: 67280882

E-pasts: [email protected]

Mājas lapa: www.em.gov.lv

ad