Finan ţarea întreprinderii. Introducere (1) - PowerPoint PPT Presentation

finan area ntreprinderii introducere 1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finan ţarea întreprinderii. Introducere (1) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finan ţarea întreprinderii. Introducere (1)

play fullscreen
1 / 33
Finan ţarea întreprinderii. Introducere (1)
202 Views
Download Presentation
tab
Download Presentation

Finan ţarea întreprinderii. Introducere (1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finanţarea întreprinderii.Introducere (1) Necesitatea finanţării întreprinderii- asigurarea resurselor pentru: • Activitatea curentă • Investiţii Sursele finanţării întreprinderii (I) • Surse endogene (autofinanţarea) • Cash-flow generat de activitatea curentă • Majorarea capitalului social • Aporturi ale participanţilor la capitalul social • Încorporarea rezervelor • Conversia datoriilor societatii fata de etrti, in actiuni oferite tertilor creditori • [transnationale] Fonduri provenite de la: societatea-mama; filiale ale transnationalei • Surse exogene (finanţarea prin angajament) • Creditul bancar (piaţa creditului/ piaţa monetară) • Creditul obligatar (piaţa de capital) • Emisiunea de actini (piaţa de capital) • Creditul comercial • Tehnici speciale de finanţare • Forfetarea • Factoring-ul • Leasing-ul

 2. Finanţarea întreprinderii.Introducere (2)Ponderile surselor de finanţare utilizate de întreprinderile din România

 3. Finanţarea întreprinderii.Introducere (3) Sursele finanţării întreprinderii (II) Surse interne (naţionale) =>resurse disponibile pe piaţa financiară autohtonă Surse externe (internaţionale) =>resurse disponibile pe piaţa financiară internaţională Finanţarea internaţională=ansamblul instituţiilor, reglementărilor şi relaţiilor, care se stabilesc în procesul atragerii şi plasării de fonduri la nivel international Instrumente de finanţare internaţională • Finanţarea internaţională pe termen scurt • Împrumuturi pe termen scurt depe euro-piata bancara(Eurocurrency Short-Term Loans)au o dobânda variabila, ce are la baza dobânda de pe piata interbancara londoneza (LIBOR), la care se adauga o marja (marja de protectie a bancii), ce difera în functie bonitatea clientului. Scadenta împrumutului este de o zi pâna la un an • cea mai populară sursă de finanţare internaţională

 4. Finanţarea întreprinderii.Introducere (4) • Finanţarea internaţională pe termen mediu şi lung • Eurocreditele:împrumuturi acordate pe termene mai mari de 1 an, de banci din afara tarii de origine. Dobânzile sunt variabile, asemanatoare pietei eurovalutelor (LIBOR). Piata eurocreditelor este o piata în care împrumuturile depasesc 500 000 dedolari si au un nivel scazut al marjei adaugate dobânzii (marja de protectie a bancii). • Obligatiunile straine (Foreign Bonds) presupun emitereaobligatiunilor în alta tara decât cea de origine, cu respectareareglementarilor din tara respectiva. Moneda de exprimare a obligatiunii trebuie sa fiemoneda locala. Acest tip de obligatiuni au denumiri specifice, în functiede tara în care au fost vândute Ex. : Marea Britanie – „Bulldogs”,Australia – „Kangaroo bonds”, SUA –„Yankee bonds”, Japonia –„Samurai bonds” • Euroobligatiunile (Euro bonds): sunt lansate în afara tarii debitorului si sunt exprimate înalta moneda decât moneda tarii creditoare. Sunt usor si rapid de angajat, fac obiectul înspecial al plasamentelor private, emisiunea si plasarea formând continutul pietei primare decapital. • Credit sindicalizat

 5. Finanţarea întreprinderii. Piaţa financiară • Piata financiara =segmentul apartinand pietei mondiale (internationale) ori pietei nationale, pe care se concentreaza cererile si ofertele de bani si instrumente financiare. • Sectoarele pietei financiare - acceptiunea anglo saxona vs. acceptiunea continentala (europeana) - reglementarea romaneasca a pietei financiare conduce la concluzia ca Romania a optat pentru un sistem eclectic (conceptual anglo-saxon, dar continental ca institutii de reglementare/supraveghere) • piata monetara (cererea si oferta de bani si instrumente lichide) • cererea si oferta de capital pe termen scurt (1 an) • intrumente monetare • titluri de credit • contracte de credit • alte tehnici de finantare (mobilizare a creantelor) • piata de capital (cererea si oferta de instrumente financiare, in special piata valorilor mobiliare, dar notiunea de "instrument financiar" nu se limiteza la valorile mobiliare) • piata asigurarilor si a pensiilor private (pietele acestora au fost reglementate distinct si sunt supravegheate de catre institutii specializate)

 6. Piaţa financiară. Arhitectura institutionala a pietei financiare • Instituţii de credit • Bănci • Organizaţii cooperatiste de credit • Bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ • Bănci de credit ipotecar • Instituţii emitente de monedă electronică • Instituţii financiare • Instituţii financiare nebancare (IFN) • Firme de investiţii (= orice persoană juridică a cărei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiţii financiare către terţi şi/sau desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi de investiţii pe baze profesionale) • fonduri de investitii - societati de administrare / SIF / SSIF • Societatile de asigurare si fondurile de pensii • Autorităţi de supraveghere sectorială

 7. Activitatea instituţiilor de credit (1)Activităţi permise instituţiilor de credit a) atragere de depozite şi de alte fonduri rambursabile; b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare; c) leasing financiar; d) operaţiuni de plăţi; e) emitere şi administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărţi de credit, cecuri de călătorie şi alte asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică; f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor cu: 1. instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; 2. valută; 3. contracte futures şi options financiare; 4. instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii; 5. valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; h) participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni; i) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă; j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta; k) custodie şi administrare de instrumente financiare; l) intermediere pe piaţa interbancară; m) prestare de servicii privind furnizarea de date şi referinţe în domeniul creditării; n) închiriere de casete de siguranţă; o) operaţiuni cu metale şi pietre preţioase şi obiecte confecţionate din acestea; p) dobândirea de participaţii la capitalul altor entităţi; r) orice alte activităţi sau servicii, în măsura în care acestea se circumscriu domeniului financiar, cu respectarea prevederilor legale speciale care reglementează respectivele activităţi, dacă este cazul.

 8. Activitatea instituţiilor de credit (2) Alte activităţi permise instituţiilor de credit: a) operaţiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entităţi din cadrulgrupului din care face parte instituţia de credit; b) operaţiuni de administrare a patrimoniului constând din bunuri mobile şi/sau imobile aflate înproprietatea acestora, dar neafectate desfăşurării activităţilor financiare; c) prestarea de servicii clientelei proprii care, deşi nu sunt conexe activităţii desfăşurate,reprezintă o prelungire a operaţiunilor bancare Operaţiuni interzise instituţiilor de credit: a) gajarea propriilor acţiuni pe contul datoriilor băncii; b) acordarea de credite garantate cu acţiuni, alte titluri de capital sau cu obligaţiuni emise de instituţia de credit însăşi sau de o altă entitate aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit; c) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile, titluri sau alte valori, de la public, când instituţia de credit se află în stare de insolvenţă d) condiţionarea acordarii de credite sau furnizarea altor servicii clienţilor, de vânzarea sau cumpărarea acţiunilor sau a altor titluri/instrumente emise de IC sau de o altă entitate aparţinând grupului din care face parte IC ori de acceptarea de către client a unor alte produse/servicii oferite de IC sau de o entitate aparţinând grupului acesteia, care nu au legătură cu operaţiunea de creditare sau cu produsul/serviciul solicitat

 9. Regimul juridic al institutiilor de credit (1) Institutie de credit (IC) = o entitate a cărei activitate constă în atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public şi în acordarea de credite în cont propriu sau o entitate, alta decât cea anterior mentionata, care emite mijloace de plată în formă de monedă electronică, denumită instituţie emitentă de monedă electronică (IEME); Desfasurarea activitatii in Romania reclama obtinerea unei autorizatii, eliberata de BNR dupa probarea indeplinirii cumulative a (i) conditiilor minime de acces la activitate si a (ii) conditiilor minime de desfasurare a activitatii I. Conditii minime de autorizare: - capital social varsat integral si in numerar la momentul subscrierii (aporturi in natura interzise), depus intr-un cont curent, blocat pana la inmatriculare, deschis la o IC autorizata -fonduri proprii distincte, situate la un nivel minim stabilit de BNR (diferit pe tipuri de IC) - informarea completa a BNR referitor la persoana actionarilor - conducerea operativa asigurata de minim doua persoane, care indeplinesc anumite criterii - sediul IC persoana juridica romana, situat(e) pe teritoriul Romaniei - IC sa desfasoare efectiv si cu preponderenta activitate pe teritoriul Romaniei - existenta unui plan de activitate Cadru legal comunitar: Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit; OUG 99/2006; Regulament autorizare BNR 11/2007

 10. Regimul juridic al institutiilor de credit(2) II. Conditii minime de desfasurare a activitatii A. Cerinte de capital si administrare a riscului - fondurile proprii sa nu scada sub nivelul minim al capitalului initial - IC sa dispuna de un cadru formal de administrare riguros, incluzand o structura organizatorica - mecanismele de control intern asigura organizarea functiilor de control al riscurilor, asigurare a conformitatii si audit intern B. Cerinte in legatura cu actionariatul - BNR evalueaza circumstantele si informatiile legate de calitatea persoanelor care intentioneaza sa dobandeasca participatii calificate intr-o IC persoana juridica romana, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si stabilitatea IC Procedura de autorizare: Etape: (i) aprobarea constituirii; (ii) aprobarea functionarii Legislatie secundara: Regulamentul BNR nr. 11/2007 - interdictia constituirii prin subscriptie publica - autorizatia este valabila nedeterminat, nu e transmisibila si este notificata Comisiei Europene Retragerea autorizatiei - de catre BNR - (i) pt.motive tinand de prudentialitate; (ii) ca sanctiune - efect: declanseaza intrarea in lichidare a IC; activitatea IC se restrange la cea strict legata de lichidare;

 11. Institutiile de credit (3) Regimul institutiilor de credit din alte state membre IC autorizate si supravegheate in alte state membre (SM) pot desfasura activitate in Romania pe baya principiului licenţei unice, cu respectarea legislatiei romanesti, in urmatoarele forme: 1. prin infiintarea de sucursale (libertatea de stabilire) - infiintarea de sucursala se notifica autorităţii de supraveghere competente din Statul Membru, care, la rândul său, notificăBăncii Naţionale a Romaniei - notificarea autoritatii de supraveghere se insoteste de documente provenind de la IC - deschiderea de reprezentante este permisa cu notificarea prealabila a BNR si sub conditia limitarii activitatii la acte de cercetare a pietei, de reprezentare si publicitate 2. prin furnizarea de servicii in mod direct (libertatea de prestare a serviciilor; notificare) Ambelor forme (sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre şi instituţiilor de credit din alte state membre care furnizează servicii în mod direct în România) le sunt aplicabile: a) dispoziţiile privind secretul profesional în domeniul bancar b) dispoziţiile privind deschiderea contului curent la BNR c) dispoziţiile privitoare la elementele de identificare a instituţiei de credit d) reglementările BNR în materia supravegherii lichidităţii (active lichide / total obligaţii) e) reglementările în domeniul statistic şi cel al politicii monetare emise de BNR

 12. Institutiile de credit (4) Regimul institutiilor de credit din state terte IC având sediul social în state terţe pot desfăşura activităţi în România numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a.) activitatea se desfăşoară prin înfiinţarea unei sucursale b.) sucursala este autorizată de BNR c.) autoritatea competentă din statul de origine nu se opune înfiinţării sucursalei în România; d.) sunt respectate dispoziţiile legale romanesti - activitatea sucursalei din Romania se supune supravegherii prudentiale a BNR - capitalul initial al sucursalei se asigura prin punerea la dispozitie in forma baneasca a capitalului de dotare, de catre institutia de credit din statul tert - autorizatia se acorda in baza unor documente si studiind reputatia IC din statul tert; Comisia Europeana va fi notificata de acordarea autorizatiei Acordurile internationale la nivelul UE privitoare la regimul IC din anumite state terte, care contina prevederi diferite fata de cele continute in legislatia romaneasca se aplica prioritar. Reprezentantele institutiilor din statele tert au un regim similar celor din alte state membre

 13. Institutiile de credit (5) Desfasurarea activitatii in afara teritoriului României A. Infiintarea de sucursale si prestarea de servicii in alte state membre • posibile fara autorizatia autoritatii de supraveghere competente din statul membru • Sistemul licentei unice - IC care are aceasta intentie transmite BNR o notificare (insotita de anumite date si informatii pentru cazul in care IC de nationalitate romana intentioneaza deschiderea unei sucursale) - BNR informeaza autoritatea de supraveghere competenta din statul membru (termen: 3 luni - deschiderea de sucursale; termen: 1 luna - prestarea de servicii in mod direct) - IC de nationalitate romana are obligatia de a se supune dispozitiilor legale din statul gazda B. Deschiderea de sucursale in state terte - este unica modalitate de desfasurare de activitate pe teritoriul unor state terte - este supusa aprobarii prealabile a BNR in anumite conditii Legislatie secundara: Regulamentul BNR nr. 6/2008

 14. Regimul juridic al institutiilor de credit (6) Cadru legal autohton: - dreptul comun aplicabil IC: legisl. comerciala (LSC, LPC, legislatia in dom.concurentei) - dreptul special: (i) O.U.G. nr. 99/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr.227/2007, (ii) reglementarile emise de BNR (formeaza legislatia secundara); (iii)transpuse: directivele eur Organizarea si conducerea se stabilesc prin actele constitutive si reglementari interne - principiul prudentialitatii in activitatea institutiilor de credit: intreaga activitate se organizeaza in conformitate cu regulile unei practici bancare prudente si sanatoase - potrivit LSC: administrarea IC - sistem unitar (CA) sau sistem dualist (CSuprav&Directorat) - sistem unitar: conducerea IC este delegata de CA catre cel putin 2 directori (executivi) - sistem dualist: Directoratul format din cel putin 3 membri - membri CA si directorii / membrii Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului - se supun aprobarii BNR inainte de inceperea exercitarii responsabilitatilor - legea prevede incompatibilitati-interdicţii referitoate la functia de administrator / membru in C.Surprav. Secretul profesional = IC este obligată să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, precum şi asupra oricărui fapt, dată sau informaţie, aflate la dispoziţia sa, care privesc persoana, proprietatea, activitatea, afacerea, relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor ori informaţii referitoare la conturile clienţilor - solduri, rulaje, operaţiuni derulate -, la serviciile prestate sau la contractele încheiate cu clienţii

 15. Regimul juridic al institutiilor de credit (7) - obligatia de pastrare a secretului profesional in domeniul bancar nu poate fi opusa unei autoritati competente in exercitarea atributiilor sale de supraveghere Nu se consideră încălcări ale obligaţiei de păstrare a secretului bancar: a) furnizarea de date agregate, astfel încât identitatea şi informaţiile privind activitatea fiecărui client nu pot fi identificate; b) furnizarea de date structurilor constituite sub forma Centralei Riscurilor Bancare (CRB), Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP) sau Fondului de Garantare a Depozitelor (FGD) c) furnizarea de date auditorului financiar al instituţiei de credit d) furnizarea de informaţii la cererea instituţiilor de credit corespondente, dacă aceste informaţii au legătură cu operaţiunile derulate prin conturile de corespondent; e) furnizarea de date şi informaţii entităţilor aparţinând grupului din care face parte instituţia de credit, necesare pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată şi pentru combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului - IC trebuie să asigure identificarea în mod corespunzător a clientelei Ridicarea secretului profesional bancar (art.113-114 OUG 99/2006) - in urmarire penala, la solicitarea procurorului sau instantei - in cercetare penala, la solicitarea OCP, cu autorizarea procurorului - sotului, in cadrul actiunii in partaj - cand IC justifica un interes legitim si pentru raţiuni de executare silită bancară

 16. Institutiile de credit Băncile Banca= institutie de credit cu vocatie universala (poate desfasura oricare dintre activitatile permise institutiilor de credit) - se constituie sub forma societatilor pe actiuni (SA), urmand regimul juridic corespunzator acestei forme de societate comerciala, conform LSC - bancilor le sunt aplicabile in intregime dispozitiile referitoare la institutiile de credit Statistica activitatii bancare in Romania - in Romania, conform Registrului BNR (Partea I, Sectiunea I), in prezent exista 28 de banci persoane juridice de nationalitate romana - in Romania, conform Registrului BNR (Partea II, Sectiunea I), in prezent exista 12 sucursale ale unor institutii de credit din alte state membre (toate sunt banci) - in Romania, conform Registrului BNR (Partea II, Sectiunea a II-a) nu functioneaza nicio sucursala a institutiilor de credit din state terte - BNR a primit notificari de la 167 de banci din statele membre care furnizeaza servicii in mod direct pe teritoriul Romaniei

 17. Institutiile de credit Organizatiile cooperatiste de credit (1) Cooperativa de credit = instituţia de credit, constituită ca o asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a cărei activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori Casacentrală a cooperativelor de credit = instituţia de credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor-cadru, emise de casa centrala pentru toate afiliatele sale, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii şi a controlului administrativ, tehnic şi financiar asupra organizării şi funcţionării acestora Afiliată la o casă centrală= cooperativa de credit care a subscris şi a vărsat la capitalul social al casei centrale cel puţin numărul de părţi sociale stabilit în actul constitutiv al casei centrale şi care se subordonează acesteia acceptand condiţiile de afiliere stabilite de casa centrală. Afilierea este obligatorie. Reţea cooperatistă= ansamblul format din casa centrală şi cooperativele de credit afiliate la aceasta

 18. Organizatiile cooperatiste de credit(2) Organizatii cooperatiste de credit se organizeaza in forma de SA, cu regimul juridic aferent - cu toate acestea: (i) capitalul social se dividide in parti sociale (1PS = min.10 RON) (ii) cooperativele de credit nu pot emite obligatiuni - partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile - partile sociale sunt purtatoare de dividende - se supun autorizarii: cooperativele de credit (individual) si casele centrale (colectiv, cu cooperativele afiliate), conform normelor aplicabile institutiilor de credit - nivelul minim agregat al unei retele cooperatiste (casa centrala si cooperativele afiliate) este minim EUR 7.000.000 (Normele BNR 13/2002) - titularii partilor sociale raspund in limita partilor sociale subcrise de fiecare - organul de decizie: Adunarea Generala a Cooperativei de Credit / Casei Centrale - la nivelul unei retele cooperatiste se opteaza pentru un singur sistem de administrare (sistem monist - CA sau sistem dualist - Cons.Suprav. si Directorat) - cooperativele afiliate constituie rezerva mutuala de garantare a casei centrale - numarul minim de membri cooperatori: 1.000, exceptional 100.

 19. Organizatiile cooperatiste de credit(3) - casele centrale se constituie prin asocierea a minim 30 de cooperative afiliate - fuziunea unei case centrale este permisa numai cu o alta casa centrala - casele centrale deschid cont curent la BNR - cooperativele afiliate deschid cont curent la casa centrala la care s-au afiliat - cooperativele afiliate functioneaza conform (i) normelor emise de BNR si (ii) reglementarilor - cadru emise, cu aprobarea BNR, de casa centrala la care sunt afiliate - activitatea de control intern revine casei centrale - OCC organizeaza activitatea conform unei practici bancare prudente si sanatoase - casa centrala intocmeste situatia financiara agregata a retelei cooperatiste - situatiile financiare ale casei centrale se supun auditarii; facultativ cele ale CoopCred - supravegherea prudentiala a cooperativelor de credit afiliate se realizeaza de catre casa centrala - supravegherea prudentiala a caselor centrale se exercita de catre BNR - cooperativele de credit pot fi supuse procedurilor specifice insolventei institutiilor de credit: (i) supravegherea speciala si (ii) administrarea speciala - falimentul casei centrale: conform procedurii derogatorii prevazute de O.G 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată, completată şi modificată prin Legea nr. 278/2004 - in Romania, conform Registrului BNR (Partea I, Sectiunea a V-a), in prezent exista o singura casa centrala - Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP, avand toate cooperativele afiliate

 20. Institutiile de credit Băncile de economisire si creditare in domeniul locativ Definitie - BECDL = instituţii de credit specializate în finanţarea pe termen lung a domeniului locativ, al căror obiect principal de activitate constă în economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ Activitatile in domeniul locativ = construirea, cumpărarea, reabilitarea, modernizarea, consolidarea sau extinderea imobilelor cu destinaţie locativă / cumpărarea de terenuri intravilane sau dobândirea drepturilor de concesiune pentru construirea de imobile cu destinaţie locativă Contract de economisire şi creditare în sistem colectiv pentru domeniul locativ, (contract de economisire-creditare) = angajamentul părţilor în baza căruia clientul se obligă să economisească o sumă (depozit) reprezentând suma minimă de economisire, iar BECDL se obligă, dacă toate condiţiile de repartizare a creditului sunt îndeplinite, să acorde un credit cu dobândă fixă destinat unor activităţi în domeniul locativ, care reprezintă diferenţa dintre suma totală contractată şi suma economisită incluzând dobânzile şi primele acordate clientului -se constituie sub forma SA, urmand regimul juridic prescris acestora de LSC - statul roman incurajeaza economisirea in sistem colectiv pentru domeniul colectiv; s-a instituit prima de stat (15 % din suma economisita intr-un an de client - maxim 150 EUR) - in Romania, conform Registrului BNR (Partea I, Sectiunea a II-a), in prezent exista 3 banci de economisire si creditare in domeniul locativ (BECDL) - Raiffeisen, HVB si BCR

 21. Institutiile de credit Băncile de credit ipotecar Bancile de credit ipotecar (BCI) = institutii de credit specializate, al caror obiect principal de activitate il constituie desfasurarea cu titlu profesional a activitatii de acordare de credite ipotecare pentru investitii imobiliare si atragerea de fonduri rambursabile de la public prin emisiune de obligatiuni ipotecare - BCI, persoane juridice romane, se constituie sub forma societatilor pe actiuni (SA), conform LSC. - singura activitate interzisa BCI, dintre activitatile permise institutiilor de credit, este cea de atragere de depozite - BCI le sunt aplicabile integral dispozitiile ce reglementeaza institutiile de credit - in Romania, conform Registrului BNR (Partea I, Sectiunea a III-a), in prezent nu exista nicio banca de credit ipotecar (BCI)

 22. Institutiile de credit Institutiile emitente de moneda electronica Moneda electronica= valoare monetara reprezentand o creanta asupra emitentului, care este: • stocata pe un suport electronic • emisa in schimbul primirii de fonduri a caror valoare nu poate fi mai mica decat valoarea monetara emisa • acceptata ca mijloc de plata si de alte entitati decat emitentul Institutia emitenta de moneda electronica(IEME) = persoana juridica romana constituita ca societate pe actiuni (SA) conform LSC sau o IEME autorizata in mod corespunzator in UE sau SEE. - una dintre conditiile esentiale: IEME trebuie sa dispuna de un nivel minim al capitalului initial (= capital social) de minim EUR 1.000.000 - in Romania, conform Registrului BNR (Partea I, Sectiunea a IV-a), in prezent nu exista nicio IEME, persoana juridica de nationalitate romana; - in prezent, exista 10 notificari din partea unor IEME din UE privind furnizarea de servicii in mod direct pe teritoriul Romaniei Cadru legal comunitar: Directiva nr. 2000/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică

 23. Institutiile financiare Instituţie financiară = o entitate, alta decât o instituţie de credit, a cărei activitate principalăconstă în dobândireade participaţii în alte entităţi sau îndesfăşurarea uneia sau mai multora dintreurmatoarele activităţi: a) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetare; b) leasing; c) exclusiv pentru derularea activităţilor aferente creditelor de consum,IFN pot emite şi administra carduri de credit pentru clienţi; operaţiunile de plăţi se desfăşoară NUMAI prin intermediul Instituţiilor de credit !; aceasta activitate se poate desfaşura numai de o IFN ! f) emitere de garanţii şi asumare de angajamente; g) tranzacţionare în cont propriu şi/sau pe contul clienţilor (activitate permisă numai pentru “Firmele de Investiţii”, nu şi pentru IFN !) cu: 1. instrumente ale pieţei monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit; 2. valută; 3. contracte futures şi options financiare; 4. instrumente având la bază cursul de schimb şi rata dobânzii; 5. valori mobiliare şi alte instrumente financiare transferabile; h) participare la emisiunea de valori mobiliare şi alte instrumente financiare, prin subscrierea şi plasamentul acestora ori prin plasament şi prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (numai firme de investiţii !) i) servicii de consultanţă si conexe aferente activităţilor sus-enunţate; j) administrare de portofolii şi consultanţă legată de aceasta (numai firme de investiţii !); k) custodie şi administrare de instrumente financiare (numai firme de investiţii !);

 24. Institutii Financiare Nebancare - I.F.N. (1) Definitie: IFN = persoană juridică constituită cu scopul de a desfăşura, cu titlu profesional, anumite activităţi de creditare şi ale căror surse de finanţare provin (nu de la clienti !) din resurse proprii sau împrumutate de la instituţii de credit, de la alte instituţii financiare sau, după caz, din alte surse prevăzute în legi speciale. - Romania: activitatea de creditare se desfasoara prin: a) institutii de credit; b.) I.F.N. - 13 banci comerciale detin 88% din capitalul IFN-urilor in RO) Cadru legal: O.G. nr. 28/2006, aprobata prin Legea nr. 266/2006 - esential: IFN-urile NU sunt institutii de credit Organizare si functionare. IFN-urile se constituie ca societati pe actiuni (SA), conform LSC Activitati permise IFN (activitati principale): a) acordare de credite, incluzând, fără a se limita la: credite de consum, credite ipotecare, credite imobiliare, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare b) leasing financiar c) emitere de garanţii şi asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului d) alte forme de finantare de natura creditului - IFN pot desfasura, in aplicarea dispozitiilor referitoare la activitatile (principale) permise, activitati auxiliare necesare derularii activitatii.

 25. Institutii Financiare Nebancare - I.F.N. (2) Activitati permise (activitati conexe): - (în derularea activităţilor aferente creditelor de consum) - emiterea şi administrarea de carduri de credit pentru clienţi şi activităţi legate de procesarea tranzacţiilor cu acestea (conform reglementărilor BNR în domeniu) - (legat de activitatea de creditare desfăşurată) operaţiuni în mandat în relaţia cu alte IFN şi/sau instituţii de credit Alte activitati permise (operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile): a) operaţiuni necesare desfăşurării activităţii; b) închiriere de bunuri mobile şi imobile către terţe părţi, inclusiv leasing operaţional, dar valoarea bunurilor mobile şi imobile închiriate să nu depăşească limita stabilita BNR; c) operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanţelor IFN sau renunţării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar Interdictii a.) desfăşurarea de activităţi de atragere de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public; b) emiterea de obligaţiuni, cu excepţia ofertei publice adresate investitorilor calificaţi c) includerea în obiectul principal de activitate a oricărei alte activităţi decât cele permise d) includerea în obiectul secundar de activitate a oricărei alte activităţi decât celelate permise

 26. Institutii Financiare Nebancare - I.F.N. (3) Interdictii in desfăşurarea următoarelor activităţi: a) operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile, cu excepţia celor aratate ca fiind permise b) gajarea propriilor acţiuni în contul datoriilor IFN c) acordarea de credite, condiţionată de vânzarea sau de cumpărarea acţiunilor IFN d) acordarea de credite garantate cu acţiunile proprii ale IFN; e) acordarea de credite condiţionată de acceptarea de către client a altor servicii care nu au legătură cu operaţiunea de creditare respectivă Managementul prudent si sanatos - asigurat prin: - calitatea actionariatului (fondatori, actionari semnificativi) si a conducatorilor - limitari - monitorizarea IFN inscrise in Registrul general si supravegherea prudentiala a IFN inscrise in Registrul special, de catre BNR, in scopul asigurarii stabilitatii financiare - pe baza, in principal, a raportatilor IFN; secundar, a inspectiilor BNR la IFN Acces la activitate - IFN notifica BNR inmatricularea in Registrul Comertului (30 de zile) si solicita, prin cerere, luarea in evidenta, conform procedurii (Norma BNR nr. 4/2006) - BNR verifica indeplinirea conditiilor legale pentru desfasurarea activitatii si elibereaza IFN documentul care atesta luarea respectivei IFN in evidenta - activitatea IFN poate incepe legal

 27. Institutii Financiare Nebancare - I.F.N. (4) Cerinte generale (indeplinirea cerintelor = inscrierea in Registrul general - BNR) - capital social (capital de dotare): minim EUR 200.000, varsat integral, la data subscrierii - capitalul social format exclusiv din actiuni nominative - conditii de onorabilitate, bonitate, educatie si experienta a conducatorilor Entitatile indeplinind cerintele generale sunt supuse monitorizarii BNR Cerinte speciale (indeplinirea cerintelor = inscrierea in Registrul special - BNR) - nivelul capitalurilor proprii şi surselor împrumutate existente în sold să fie de minimum 50 milioane RON (conform Normei 6/2006, modificata prin Norma 4/2007) - nivelul creditelor/finanţărilor acordate şi angajamentelor asumate existente în sold să fie de minimum 25 milioane RON (conform Normei 6/2006, modificata prin Norma 4/2007) - conditii privind experienta profesionala relevanta a conducatorilor IFN - conditii privind existenta unor norme interne care implementeaza cerintele speciale - conditii privind respectarea cerintelor prudentiale referitoare la: fonduri proprii, expuneri, calitatea activelor, constituirea si utilizarea provizioanelelor de risc, organizare & control intern Entitatile indeplinind cerintele generale sunt supuse supravegherii prudentiale a BNR. Diferente de soliditate financiara si incredere din partea investitorilor !

 28. Institutii Financiare Nebancare - I.F.N. (5) Registrul de evidenta - reuneste alte entitati de tipul IFN, care sunt exceptate de la constituirea sub forma SA si utilizeaza in mod facultativ abrevierea "IFN": (i) casele de amanet; (ii) casele de ajutor reciproc (CAR); (iii) persoanele juridice fara scop patrimonial Case de amanet - obiectul principal de activitate - acordarea de credite cu primire de bunuri spre păstrare, respectiv amanetare prin case de amanet Case de ajutor reciproc - Legi speciale Legea nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor - activitate de creditare limitata - acordare de credite către membrii unor asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimţământ al salariaţilor /pensionarilor, în vederea sprijinirii prin împrumuturi financiare a membrilor lor, respectiv CAR Persoanele juridice fara scop lucrativ (PJFSL) - OG 26/2000, aprob. prin Legea 246/2005 - activitate de creditare limitata - acordarea de credite de catre persoanele juridice fara scop patrimonial din fonduri publice sau puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale, cu caracter rambursabil / nerambursabil - entitatile inscrise in Registrul de evidenta respecta (i) procedura privind luarea lor in evidenta (Norma BNR nr. 4/2006); (ii) obligatia de raportare si informare catre BNR

 29. Autoritatile de supraveghere sectoriala • Banca Nationala a Romaniei (B.N.R.) Cadru legal: Legea nr. 312/2004 - institutia de supraveghere a pietei monetare • Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) Cadru legal: OUG nr. 95/2002, aprobata prin Legea nr. 514/2002 - institutia de supraveghere a pietei de capital • Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) Cadru legal: Legea nr. 32/2000 - institutia de supraveghere a pietei asigurarilor • Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.) Cadru legal: OUG nr. 50/2005, aprobata prin Legea nr. 313/2005 - institutia de supraveghere a pietei pensiilor private si facultative

 30. Banca Naţională a României - BNR(1) Banca Naţională a României (BNR) - banca centrală a României: - are personalitate juridică; este o instituţie publică independentă - în îndeplinirea atribuţiilor, BNR şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate - BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental Obiectivul fundamental al BNR: asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Principalele atribuţii ale BNR: • elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb • autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare • emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României • unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. • stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia • administrarea rezervelor internaţionale ale României

 31. Banca Naţională a României - BNR (2) Activitatea BNR. În cadrul politicii monetare şi de curs de schimb, BNR poateacordainstituţiilor de creditcredite, pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la: - titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul BNR - depozite constituite la BNR sau la alte persoane juridice agreate de BNR BNR stabileşte condiţiile si costurile de creditare, deschide şi operează conturi ale instituţiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României. Conducerea BNR este asigurată de un Consiliu de Administraţie, compus din nouă membri, iar conducerea executivă a BNR se exercită de către Guvernator, prim-viceguvernator şi de cei doi viceguvernatori. Membrii Consiliului de Administraţie al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiţi de Parlament, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. În cazul descompletării Consiliului de Administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă pe întreaga durată a mandatului. Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de Administraţie se face de către Parlament, dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave.

 32. Banca Naţională a României - BNR (3) Situaţiile financiare ale BNR sunt întocmite conform principiilor şi regulilor contabile prevăzute de standardele internaţionale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană şi cuprind: bilanţul, contul de profit şi pierdere şi notele explicative. Acestea sunt supuse auditării de către auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), selectaţi de către Consiliul de Administraţie, pe bază de licitaţie. La data de 31 decembrie 2004, capitalul BNR (de 100 miliarde lei) s-a majorat la 300 miliarde lei vechi (ROL), respectiv 30 milioane lei noi (RON) şi aparţine în întregime statului. BNR este autorizată să colecteze date şi informaţii statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale, asigurând măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecţi individuali - persoane juridice sau fizice - date obţinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse. Membrii Consiliului de Administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii pentru obţinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancţionată conform legii. Aceştia sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii, orice încălcare fiind sancţionată în condiţiile legii. Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, BNR a devenit membru al Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), iar de la data aderarii la zona euro va deveni membru al Bancii Centrale Europene (BCE) si al Eurosistem-ului.

 33. Banca Naţională a României - BNR (4)Supravegherea prudentiala - In scopul protejarii intereselor deponentilor si al asigurarii stabilitatii si viabilitatii intregului sistem bancar, BNR asigura supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, persoane juridice romane, inclusiv a sucursalelor acestora infiintate in alte state membre ori in state terte, prin stabilirea unor norme si indicatori de prudenta bancara si urmarirea respectarii acestora si a altor cerinte prevazute de lege si de reglementarile aplicabile, atat la nivel individual, cat si la nivel consolidat sau sub-consolidat, dupa caz, in vederea prevenirii si limitarii riscurilor specifice activitatii bancare. - BNR realizeaza aceasta pe baza (A) raportarilor de prudenta bancara transmise de institutiile de credit Bancii Centrale, precum si prin (B) inspectii la sediul bancilor. - Pentru supravegherea prudentiala a institutiilor de credit din Romania, care desfasoara activitate in alte state membre, in special printr-o sucursala, BNR colaboreaza cu autoritatile competente din statele membre gazda. - Pentru supravegherea prudentiala a activitatii din Romania a sucursalelor institutiilor de credit din state terte, BNR coopereaza cu autoritatile competente din aceste state. In acest sens, BNR incheie acorduri de cooperare cu autoritatea competenta din statul tert de origine al institutiei de credit. - Începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana, BNR a devenit membru al Sistemului European al Bancilor Centrale (SEBC), iar de la data aderarii la zona euro va deveni membru al Bancii Centrale Europene (BCE) si al Eurosistem-ului