1 / 12

Leczenie choroby Alzheimera

Leczenie choroby Alzheimera. T.Parnowski Instytut Psychiatrii i Neurologii 1 5.11.2013 Konferencja BRPO. Lata ± 15 7 2 4 6. Nasilenie otępienia i BPSD. AAMI SCI MCI Lekkie umiarkowane znaczne.

zeke
Download Presentation

Leczenie choroby Alzheimera

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Leczenie choroby Alzheimera T.Parnowski Instytut Psychiatrii i Neurologii 15.11.2013 Konferencja BRPO

 2. Lata ± 15 7 2 4 6 Nasilenie otępienia i BPSD AAMI SCI MCI Lekkie umiarkowane znaczne Procesy poznawcze Zaburzenia zachowania Zaburzenia zachowania Zaburzenia zachowania Zaburzenia zachowania Zaburzenia zachowania Zaburzenia zachowania Omamy słuchowe Omamy wzrokowe Urojenia ksobne Urojenia prześladowcze ZBR Zespół Bonneta Krzyk Stereotypie mowy i ruchu Pobudzenie Błądzenie Agresja upadki Drażliwość Wybuchowość Labilność Depresja Izolacja Zaburzenia snu Depresja Depresja Apatia Drażliwość Depresja Apatia Lęk Drażliwość pobudzenie

 3. Oddziaływania indywidualne i społeczne zmniejszające dyskomfort psychiczny i fizyczny chorego i opiekuna Leczenie zmieniające przebieg otępienia Stymulacja procesów poznawczych Zmniejszenie zaburzeń zachowania i objawów psychopatologicznych

 4. Standardowe oddziaływania

 5. Inhibitory cholinesteraz i ANMDA Hepatotoksyczny Nazwa Mechanizm dawkaRejestracja • Takryna odwracalnyAchE/BchE--- FDA 1993 • Donepezil odwracalnyAchE/BchE5-10mg FDA 1996 • Metrifonat nieodwracalny ChE --- 1960 (Bilarcil) • Riwastygmina pseudonieodwracalnyAChE + BChE6-12mg FDA 2000 • Galantamina odwracalny AchE + BchE + modulacja r.N12-24 FDA 2000 • Memantyna antagonista NMDA 10-20 mg FDA 2003 Zaburzenia oddechu Wycofana rejestracja

 6. Wpływ riwastygminy na zmniejszenie dawek innych lekówFinkel :Effects of rivastigmine on behavioral and psychologicalsymptoms of dementia in Alzheimer’sdisease.Clinical Therapeutics,2004,26,7,980-990 % chorych – redukcja innych leków Chorzy z DPS – 12 m-cy stosowania riwastygminy

 7. Efekt działania riwastygminy 2008-2011 • Zarówno kapsułki jak i plastry wykazują podobne działanie kliniczne Grossberg i wsp. Impact of rivastigmine patch and capsules on activities of daily living in Alzheimer's disease.Am J Alzheimer,s Dis.2011;26(1):65-71 • Plastry są następną generacji leczenia Alzheimera WinbladB, Machado JC.Useof rivastigminetransdermalpatchin the treatment of Alzheimer'sdisease. Expert Opin DrugDeliv. 2008 Dec;5(12):1377-86. • Riwastygminadziała na ADL,zwłaszczazaburzenia funkcjonowania Alva G, Grossberg GT, Schmitt FA, Meng X, Olin JT. Efficacyof rivastigminetransdermalpatch on activities of dailyliving: itemresponderanalyses. Int J Geriatr Psychiatry. 2011 Apr;26(4):356-63. doi: 10.1002/gps.2534. • Plastry riwastygminy dają znacznie mniej objawów niepożądnych BirksJ, Grimley Evans J, Iakovidou V, Tsolaki M, Holt FE. Rivastigmine for Alzheimer'sdisease. Cochrane Database SystRev. 2009 Apr 15;(2):CD001191. • Dobra tolerancja plastrów,niezależnie od masy ciała Lee JH, Sevigny J. Effectsof body weight on tolerability of rivastigminetransdermalpatch: a post-hoc analysis of a double-blind trial in patients with Alzheimer disease. lzheimerDisAssocDisord. 2011 Jan-Mar;25(1):58-62. • Plastry - jedyna droga do leczenia AD i PDD Darreh-ShoriT, Jelic V.Safety and tolerability of transdermal and oral rivastigmine in Alzheimer's disease and Parkinson's disease dementia. Expert Opin Drug Saf. 2010 Jan;9(1):167-76. • Próba stosowania riwastygminy plastrów 15cm(13.3 mg/24/h) w MMSE 6-12 punktów FarlowMR, Grossberg G, Gauthier S, Meng X, Olin JT.The ACTION study: methodology of a trial to evaluate safety and efficacy of a higher dose rivastigmine transdermal patch in severe Alzheimer's disease. Curr Med Res Opin. 2010 Oct;26(10):2441-7. • Wprowadzenie riwastygminy TTS 15 cm do terapii • Jeffrey Cummings i wsp. ,,Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, 48-Week Study for Efficacy and Safety of a Higher-DoseRivastygminePatch (15 vs. 10 cm) in Alzheimer’sDiseaseDement”, GeriatrCognDisord 2012;33:341-353.

 8. Przewodnik EFNS w AD Eur J Neurol,2010;17:1236-1248

 9. Leczenie zaburzeń zachowania w otępieniu Czynniki wywołujące: Czynniki wyzwalające: Ból Leczenie Przerwane leczenie Kąpiel Leki Posiłki Samotność Towarzystwo Leczenie niefarmakologiczne: Leczenie farmakologiczne: Fototerapia Neuroleptyki typowe – (-) Muzykoterapia Neuroleptyki atypowe Aktywność zaburzenia RIS,OLA,KWE Zwierzęta zachowania SSRI Hałas BDZ Leczenie farmakologiczne Optymalizacja psychospołeczna Riwastygmina Podtrzymanie Religia Donepezil zainteresowań Wsparcie Galantamina Kontakty społeczne Reminescencje Gingkobiloba (?), Vit.E(?) Znajome przedmioty memantynaNieważne co mówisz,ważne jak mówisz

 10. LPPIIG (w psychozie) Efektywność 20%+ Risperidon: 5 RCT i 18 badań z PL; poprawa: pobudzenia, agresji,2 mg/dz 6-12 tyg (CATIE-AD +) Aripiprazol: 2 RCT - poprawa;Mintzer,2007-poprawa Olanzapina: 2 RCT - n.s. (CATIE-AD +) LPPIIG - LPD LNT – Kwas walproinowy,karbamazepina,lamotrygina: 2007-2013: częściowa efektywność w zaburzeniach zachowania LPD (depresja,psychoza) • Citalopram - pobudzenie/agresja Pollock,2002 • Citalopram - Drażliwość Siddique,2009 • Sertralina - ( ±) Finkel,2004;Teri,2000;Sertralina - ES=0.51 Lyketsos,2003 • Trazodon - ( ±) Sultzer,2000;

 11. Kliniczna efektywność COMBOAtri i wsp.Alzheimer Dis.Assoc.Disord.2008;22,3:209-221 • N=382 • Ocena: BDS,ADL, co 6 mcy • Grupy: N=144 –bez IChE/MEM N=122 - IChE N=116 - IChE + MEM • Katamneza:30 mcy (4.1wizyt), czas leczenia - 22.5 mcy • Wyniki: we wszystkich testach zwolnienie deterioracji po COMBO p<0.001 w porównaniu z IChE i bez leków Im dłuższe leczenie tym większy efekt Działanie neuroprotekcyjne ?

 12. Efektywność leczenia Poprawa – ok.30% Stabilizacja – ok.30% do 2 lat Brak reakcji – ok.40% Dobór leku

More Related