1 / 24

Odma opłucnowa leczenie

Odma opłucnowa leczenie. Wojciech Pachacz. Postępowanie w stanach nie zagrażających życiu. 1) Obserwacja, leczenie spoczynkowe i tlenoterapia Stanowią podstawowe metody postępowania u chorych z małą zamkniętą odma jatrogenną bądź samoistną pierwotną i z niewielkimi objawami podmiotowymi.

gaura
Download Presentation

Odma opłucnowa leczenie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Odma opłucnowa leczenie Wojciech Pachacz

 2. Postępowanie w stanach nie zagrażających życiu • 1) Obserwacja, leczenie spoczynkowe i tlenoterapia • Stanowią podstawowe metody postępowania u chorych z małą zamkniętą odma jatrogenną bądź samoistną pierwotną i z niewielkimi objawami podmiotowymi. • U tych chorych można rozważyć leczenie ambulatoryjne, jeżeli w kontrolnym RTG klp wykonywanym po 3-6h nie obserwuje się powiększania odmy. Należy poinformwać pacjenta o konieczności niezwłocznego zgłoszenia się w przypadku nasilenia dolegliwości i możliwości nawrotu. • Pozostali chorzy wymagają hospitalizacji. • Gdy nie ma przeciwwskazań to należy podać tlen 10l/min co sprzyjać będzie resorpcji powietrza z jamy opłucnej • Po upływie 5-7dni kontrola RTG->gdy powietrze wchłonięte wtedy można chorego wypisać ze szpitala.

 3. 2) Aspiracja strzykawką przez kaniulę • W odmie samoistnej pierwotnej i jatrogennej, po nakłuciu opłucnej i wprowadzeniu kaniuli, powietrze z jamy opłucnej usuwa się strzykawką połączoną z kaniulą trójdrożnym kranikiem. • Gdy nieskuteczne->można powtórzyć aspirację • W odmie samoistnej wtórnej tę metodę można stosować wyłącznie u osób poniżej 50 roku życia z niewielką dusznością i małą odmą • Nie zaleca się stosowania aspiracji przez kaniulę u chorych z nawracającą odmą

 4. 3) Drenaż jamy opłucnowej przez przestrzeń międzyżebrową • Dren wprowadzony do jamy opłucnej należy połączyć z zestawem trójkomorowym i pozostawić aż do całkowitego rozprężenia płuca lub ustania przecieku powietrza. Jeżeli pomimo drenażu płuco się nie rozpręża, należy zastosować drenaż ssący umożliwiający przepływ przy niskim ciśnieniu ( od -10 do -20 cmH2O)

 5. 4) Leczenie operacyjne • Wskazania: • 1) drugi epizod odmy po tej samej stronie klp • 2)nawrót odmy po przeciwnej stronie klp • 3) obustronna odma samoistna • 4) utrzymujący się przeciek powietrza lub niecałkowite rozprężenie płuca po >5 dniach drenażu opłucnej • 5) Odma krwotoczna • 6) praca w zawodzie ze zwiększonym ryzykiem odmy( nurek, pilot, zawodowy kierowca, maszynista, marynarz, rybak, pracownik huty szkła, trębacz). • 7) mukowiscydoza- rozważyć zabieg po pierwszym epizodzie odmy

 6. Rodzaje zabiegów • 1)pleurodeza ( najczęściej z użyciem talku) w czasie zabiegu operacyjnego • 2) pleurektomia- całkowite usunięcie opłucnej ściennej doprowadza do trwałego zarośnięcia jamy opłucnej i niemal całkowicie zabezpiecza przed nawrotem odmy.

 7. Wpływ na aktywność życiową • Chorzy leczeni ambulatoryjnie powinni unikać podróży samolotem do czasu radiologicznego potwierdzenia ustąpienia odmy( linie lotnicze zalecają odstęp 6 tygodniowy). • Przebycie odmy jest trwałym przeciwwskazaniem do nurkowania- wyjątek stanowią osoby po pleurektomii.

 8. Zalecany schemat leczenia odmy samoistnej wg BTS

 9. Postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia • 1) Odma prężna • 2) Odma obustronna • 3) Odma z krwiakiem opłucnej

 10. POSTĘPOWANIE: • - udrożnij drogi oddechowe • - podać tlen o wysokich stężeniach • - odbarczyć odmę, przez wkłucie kaniuli dożylnej (np. 12,14,15 G) o długości 4-5cm do dolnej części II przestrzeni międzyżebrowej (omijając pęczek nerwowo - naczyniowy) w linii środkowo obojczykowej lub w V-VII międzyżebrze w linii pachowej. Wyjąć igłę o słuchać czy syk gazu. Przylepcem umocować kaniulę do klatki piersiowej. Wprowadzić dren do klatki piersiowej w linii pachowej po stronie chorej. Usunąć kaniulę. Zbadać pacjenta i wykonać RTG klatki piersiowej.

 11. Drenaż jamy opłucnej • 1875- pierwszy opis zamkniętego drenażu jamy opłucnej za pomocą drenu wprowadzonego przez ścianę klatki piersiowej- Hewitt • Celem drenażu jest usunięcie powietrza, krwi lub płynu, rozprężenie płuca i zniesienie przesunięcia śródpiersia, powodującego zaburzenia hemodynamiczne.

 12. Wskazania: • - odma samoistna • - odma prężna (wentylowana) • - odma otwarta (po urazach klatki piersiowej) • - po zabiegach torakochirurgicznych (zabiegi w obrębie klatki piersiowej) • - czynniki jatrogenne (w skutek działań medycznych)

 13. Wskazania do odbarczenia opłucnej bez wczesnej kontroli radiologicznej: • - zapaść • - hipotonia • - sinica • - spadek wysycenia hemoglobiny • - przepełnione żyły szyjne • - boczne przesunięcie tchawicy • - jednostronne zniesienie szmerów

 14. NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE: • - cewniki z tworzywa sztucznego z prowadnicą do nakłucia opłucnej typu intracath • - troakar lub skalpel • - dren do odprowadzenia treści • - lignokaina 1% strzykawka i igły do znieczulenia skóry • - środek antyseptyczny • - jałowe kleszczyki typu pean do zaciskani drenu • - żaneta • - jałowe probówki do badań • - jałowy zestaw do ssania (1-, 2-,3-, butylowy) • - jałowe rękawiczki • - jałowe gaziki • - plaster • - wazelina biała • - szwy skórne

 15. Opis zabiegu: • W zależności od wskazań dren wprowadza się przez V-VIII przestrzeń międzyżebrową w linii pachowej środkowej lub rzadziej przez II przestrzeń międzyżebrową w linii środkowoobojczykowej, zawsze po górnym brzegu żebra. • Nakłuwa się jamę opłucnej, aby potwierdzić obecność odmy. • Dreny cienkie wprowadza się metodą Seldingera • Grubsze dreny wymagają nacięcia skóry i rozpreparowania na tępo tkanek miękkich międzyżebrza w celu wytworzenia otworu. Po przedziurawieniu opłucnej ściennej zakłada się szew odroczony, służący do zamknięcia otworu po usunięciu drenu, wprowadza dren, a następnie mocuje go szwem do ściany klp. • Zabieg najczęściej wykonuje się u chorego w pozycji leżącej na zdrowym boku z uniesioną kończyną górną po stronie drenowanej. • Dreny kieruje się do szczytu płuca. • Położenie drenu należy zweryfikować w RTG

 16. Drenaż ssący: • Wszystkie dreny wprowadzone do jamy opłucnej powinny być połączone z układem przepływu jednokierunkowego, najlepiej zestawem trójkomorowym z zabezpieczeniem przed przepływem wstecznym. • Zaleca się stosowanie układów ssących umożliwiających przepływ dużej objętości powietrza przy niskim ciśnieniu ssania ( od -10 do -20 cmH2O).

 17. POWIKŁANIA: • - zakażenia • - krwotok z naczyń międzyżebrowych • - wysięk do opłucnej • - zrosty w jamie opłucnej • - uszkodzenie narządów leżących pod przeponą i samej przepony • - zrastanie i uszkodzenie płuca • - wysunięcie się drenu i spowodowanie odmy wtórnej • - wysunięcie się drenu i spowodowanie odmy wtórnej • - zmniejszenie wydolności oddechowej (spłycony oddech spowoduje obkurczenie oskrzelików) • Zbyt szybkie rozprężenie płuca w trakcie leczenia dużej odmy opłucnowej może odprowadzić od obrzęku płuc. • Po takim zabiegu pacjent przez rok czasu nie może wykonywać pracy fizycznej i nie może palić tytoniu

 18. Usuwanie drenu: • Dren usuwa się jeżeli spełnione są następujące warunki: • 1) Powietrze nie przepływa przez dren( w zestawie z zastawką podwodną nie ma pęcherzyków powietrza) • 2)RTG potwierdza całkowite rozprężenie płuca Niektórzy zalecają zaciśnięcie drenu na 12-48h przed jego usunięciem. Nie należy zaciskać drenu, z którego wydobywają się pęcherzyki powietrza, ani drenu wprowadzonego z powodu odmy opłucnej. W chwili wysuwania drenu z opłucnej nakazuje się choremu wykonanie próby Valsalvy, co zmniejsza ryzyko zassania powietrza i nawrotu odmy. Po usunięciu drenu należy zawiązać szew, aby uszczelnić kanał po drenie. Podczas drenażu i po jego zakończeniu należy stosować rehabilitację oddechową.

 19. Odma otwarta urazowa • - zapewnić drożność dróg oddechowych, • - szybko zamknąć otwartą ranę klatki piersiowej w jakikolwiek sposób, np.: defibrylator, nawazelinowana gaza, gumowa rękawiczka, kawałek folii. Założenia szczelnego opatrunku grozi przekształceniem odmy otwartej w prężną - aby tego uniknąć należy zakleić opatrunek plastrem jedynie z trzech stron - tworząc mechanizm zastawkowy- powietrze swobodnie wydostaje się z klatki piersiowej a nie będzie zasysane do środka. W dalszym postępowaniu konieczne będzie założenie drenażu ssącego, i chirurgiczne zamknięcie rany ściany klatki piersiowej, • - podać tlen,

 20. Piśmiennictwo • Choroby wewnętrzne- Andrzej Szczeklik • Chirurgia- Jan Fibak • www.mp.pl • www.youtube.pl • ebookpp.com

More Related