1 / 16

Bible

Bible. 6. ročník. Bible. Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005.

zayit
Download Presentation

Bible

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Bible 6. ročník

 2. Bible Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

 3. Písmo svaté • významná památka • hebrejské literatury • nejčtenější kniha na světě • už 2000 let se opisuje, tiskne a • překládá do všech jazyků světa

 4. Je to kniha dvou světových náboženství – judaismu (židovského) - křesťanství

 5. Židé jsou potomci malého národa Izraelců. Bible vypráví jejich dějiny od roku 1800 do roku 50 před Kristem.

 6. Křesťané jsounásledovníci Žida jménem Ježíš, který žil před 2000 lety.

 7. Slovo „bible“ pochází z řeckého • „ ta biblia“ = knihy • je to skutečně celá knihovna více než 40 knih • napsaná v průběhu deseti století • není dílem jediného autora, ale celé řady spisovatelů, většinou neznámých (první • z nich používali ústní tradici)

 8. Bible se skládá: • ze Starého zákona – vznikal pravděpodobně od 15. st. př. Kr. • po dobu asi 1 100 let • - napsán v hebrejském jazyce • - skládá se z 39 žánrově různorodých knih • - základem židovského náboženství • Obsahuje: • Pět knih Mojžíšových (řecky Pentateuch, hebrejsky- tóra) • Genesis(o dějinách lidstva od stvoření světa, o potopě a zmatení jazyků, o době patriarchů Abraháma, Izáka a Jákoba) • Exodus (vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví) • Leviticus • Numeri • Deuteronomium Svitek tóry s ukazovátkem zvaným jad

 9. Knihysoudců • Samuelovy knihy • Královské knihy • Prorocké knihy– obracely se nejen k soudobým posluchačům, ale v mnohém zůstávají platné až do dnešních dnů • Mudroslovné knihy– obsahují části • Žalmy • Přísloví • Píseň písní zachycují osudy Izraelitů v době vlády králů Saula, Davida a Šalamouna a v době rozděleného království (severní Izrael, jižní Judsko)

 10. 2.zNového zákona – vzniklv1. a 2. st. n. l. • - napsán Židy řečtinou • - tvoří 27 knih • - základem křesťanského náboženství • Obsahuje: • Čtyři evangelia(Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo) • - vyprávějí o životě a učení Ježíše z Nazaretu, jeho ukřižování a vzkříšení • Skutky apoštolů– zachycují počátky křesťanství a osudy prvních • zvěstovatelů poselství o Spasiteli (o působení Kristových žáků) • Listy apoštolů (epištoly) – zde je vyloženo křesťanské učení a • zásady jak pro život jednotlivce, tak pro chování lidí mezi sebou • prorocká kniha Zjevení– apoštol Jan v ní • poodhaluje okolnosti druhého příchodu Krista, • jeho tisíciletého království, posledního • soudu a nové Země

 11. Překlady Bible Bible se rozšířila do jiných kultur a k jiným národům poměrně rychle díky překladům. • tzv. Septuaginta– překlad Starého zákona už před vznikem křesťanství(3.-2. století př. n. l., název znamená „sedmdesát“, podle tradice totiž překlad provedlo 72 rabínů) • Vulgata (lat. vulgatus – lidový) – Bible se tímto latinským překladem sv. Jeronýma (4.-5. století) dostala do Evropy Z literárního hlediska je Bible souborem textů nejrůznějších žánrů (např. mýtická vyprávění, historické a filozofické spisy, náboženské úvahy, duchovní a milostná lyrika, listy).

 12. Pro dějiny českých zemí je důležitý překlad části biblických textů do staroslověnštiny, který přinesli na Moravu Konstantin a Metoděj v 9. století. Nejstarší český překlad Bible se dochoval ze 70.-80. let 14. století, tzv. Drážďansko-leskovecká Bible. Významná je dále Bible kralická, která vznikla v prostředí Jednoty bratrské (1579-1594), Nejnovější překlad Bible do češtiny, tzv. ekumenický překlad do češtiny, pochází ze 70. let 20. století.

 13. Bible jako pramen umělecké inspirace Michelangelo Buonarroti - Sixtinská kaple muzikál Jesus Christ Superstar Lev Nikolajevič Tolstoj Jan Amos Komenský

 14. Mnohé filmy se jen volně inspirují prostředím či zápletkou a vycházejí z fantazie tvůrců filmu či literární předlohy. Příkladem může být Šifra mistra Leonarda (2006) Rona Howarda.

 15. Jiné filmy představují nový netradiční pohled na známá biblická témata. Např. Gibsonův film Umučení Krista (2004) Má diváka vyburcovat, ukázat poslední hodiny Ježíšova života jinak, důrazněji, než je obecně zažité.

 16. Téma: Bible – 6.ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

More Related