Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIBLE PowerPoint Presentation

BIBLE

269 Views Download Presentation
Download Presentation

BIBLE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIBLE

 2. BIBLE = τὰ βιβλíα ta biblia knihy, svitky

 3. BIBLE • KOLIK JE KNIH V BIBLI? • 48 • 56 • 73

 4. Tóbijáš Júdit 1.Makabejská 2.Makabejská Kniha moudrosti Sírachovec Báruk BIBLE STARÝ ZÁKON 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH 5 KNIH MOJŽÍŠOVÝCH KNIHY DĚJEPISNÉ 46 1. Mojžíšova Genesis 2. Mojžíšova 3. Mojžíšova 4. Mojžíšova 5. Mojžíšova Jozue Soudců Rút 1 Samuelova 2 Samuelova 1 Královská 2 Královská 1 Letopisů 2 Letopisů Ester Ezdráš Nehmjáš KNIHY POUČNÉ KNIHY PROROCKÉ Žalmy Přísloví Kazatel Píseň písní Jób (39 + 7) Izajáš Jeremjáš Pláč Ezechiel Daniel Ozeáš Jóel Ámos Abdiáš Nahum Zacharjáš Jonáš Micheáš Abakuk Sofonjáš Ageus Malachiáš NOVÝ ZÁKON 27 EVANGELIA LISTY APOŠTOLŮ LISTY APOŠTOLŮ Matouš Marek Skutky Titovi Filemonovi Římanům 1 Korintským 2 Korintským Galatským Efezským Filipským Koloským 1 Tesalonickým 2 Tesalonickým 1 Timoteovi 2 Timoteovi Lukáš Jan SKUTKY ZJEVENÍ Židům Jakubův 1 Petrův 2 Petrův 1 Janův 2 Janův 3 Janův Judův Zjevení Janovo

 5. JAZYKY BIBLE Starý zákon hebrejština

 6. JAZYKY BIBLE Nový zákon řečtina

 7. BIBLE • Je rozdělená na kapitoly anglickým • arcibiskupem Stefanem Landtonem • ve 13. století • Je rozdělená do veršů ženevským tiskařem • Robertem Estienne v 17. století

 8. BIBLE (Marie) porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Lk 2, 7 KNIHA KAPITOLA VERŠ

 9. BIBLE • Bible je vdechnuta Bohem, inspirována. • KOLIK MÁ PISATELŮ? • přibližně 12 • přibližně 72 • přibližně 40

 10. BIBLE • NA CO BYLY PŮVODNĚ ZAPISOVÁNY BIBLICKÉ TEXTY? • na ruční papír • na papyrus a pergamen • do kamene

 11. BIBLE

 12. BIBLE

 13. BIBLE

 14. PŘEKLADY BIBLE hebrejský Starý zákon Septuaginta Řecký překlad z hebrejštiny (1.-3. stol. př. Kr.) Tenak Židovský kánon (100 po Kr.) ŘECKÝ Nový zákon (150 po Kr.) Bible kralická (1579-1594) Český ekumenický překlad (1979) LATINSKÝ Jeronýmova Vulgáta (kol. 400 po Kr.) Reformační překlady (16. stol. po Kr.) Pravoslavné Bible Bible husitská (15. stol. po Kr.) Staroslověnský překlad Cyrila a Metoděje (před 843) Římskokatolické překlady Vetus Latina (2. století po Kr.) Neovulgata arménský, egyptský, gruzínský a další překlady

 15. PŘEKLADY BIBLE • Staroslověnský, tzv. Cyrilometodějský překlad (9. století) • Bible leskovecko-drážďanská (1360) • Blahoslavův Nový zákon (1564) • Bible kralická (1579-1588) • Bible svatováclavská (1677-1715) • Český ekumenický překlad (1979) • Jeruzalemská Bible (2009) • Bible 21. století (2009)

 16. BIBLE literární žánry v Bibli požehnání nařízení přísloví žalozpěv mýtus podobenství dopis historická zpráva chvalozpěv kázání smlouva dopis autobiografie

 17. BIBLE MÁ NĚKOLIK „NEJ“ • Nejrozšířenější kniha na světě • Byla přeložená do 2 479 jazyků • První kniha tištěná mechanicky roku • 1456 tiskařem Gutenbergem • Nejdražší tištěná kniha prodaná při dražbě (více než 63 000 000 Kč)

 18. KTERÁ INFORMACE PRO VÁS DNES BYLA „NEJ“? • NEJnovější • NEJpřekvapivější • NEJzajímavější • NEJ…

 19. BIBLE