Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIBLE PowerPoint Presentation

BIBLE

109 Views Download Presentation
Download Presentation

BIBLE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIBLE BIBLE BIBLE BIBLE BIBLE BIBLE STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON STARÝ ZÁKON BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY BIBLICKÉ PŘÍBĚHY ŽÁNRY V BIBLI ŽÁNRY V BIBLI ŽÁNRY V BIBLI ŽÁNRY V BIBLI ŽÁNRY V BIBLI

 2. BIBLE Co je to „biblický kánon“? SEZNAM KNIH, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA BOŽÍ SLOVO

 3. BIBLE Jaký byl materiál, na který byly původně biblické texty zapisovány? PAPYRUS PERGAMEN

 4. BIBLE Jmenuj některý z českých překladů Bible. Cyrilometodějský překlad Bible kralická Bible svatováclavská Český ekumenický překlad Jeruzalemská Bible Bible 21. století

 5. BIBLE Na co Bibli rozdělili Stefan Landton a Robert Estienne? KAPITOLY VERŠE

 6. BIBLE Jak se jmenuje místo, kde byly nalezeny svitky s biblickým textem z Ježíšovy doby? KUMRÁN jeskyně

 7. STARÝ ZÁKON Jak se jmenují „velcí“ proroci? IZAJÁŠ JEREMJÁŠ EZECHIEL DANIEL

 8. STARÝ ZÁKON Kolik je knih Starého zákona? 46

 9. STARÝ ZÁKON Jmenuj některou z deuterokanonických knih. TÓBIJÁŠ, JÚDIT, PŘÍDAVKY K ESTER, PŘÍDAVKY K DANIELOVI, KNIHA MOUDROSTI SÍRACHOVEC A 2. KNIHA MAKABEJSKÁ BÁRUCH

 10. STARÝ ZÁKON Jak dělíme knihy Starého zákona? HISTORICKÉ KNIHY BÁSNICKÉ KNIHY A KNIHY O MOUDROSTI PROROCKÉ KNIHY

 11. STARÝ ZÁKON Kolik je v Bibli zpráv o stvoření? 2

 12. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY Co patří mezi tzv. skutky milosrdenství? SYTIT HLADOVÉ DÁT NAPÍT ŽÍZNIVÝM OBLÉKAT NAHÉ DÁT NOCLEH POCESTNÝM NAVŠTĚVOVAT NEMOCNÉ NAVŠTĚVOVAT VĚZNĚNÉ POHŘBÍVAT MRTVÉ

 13. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY Jak se jmenuje král, za jehož vlády byl v Jeruzalémě postaven chrám? ŠALAMOUN

 14. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY Jak se jmenuje město, kam z Jeruzaléma odcházeli učedníci a po cestě se potkali se vzkříšeným Ježíšem? • EMAUZY

 15. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY Jak se jmenuje otec krále Davida? JIŠAJ

 16. BIBLICKÉ PŘÍBĚHY Co to jsou „pašije“? BIBLICKÉ TEXTY O UMUČENÍ A SMRTI JEŽÍŠE KRISTA

 17. ŽÁNRY V BIBLI Jedná se o mýtus, smlouvu nebo historickou zprávu? Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“ I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“ I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi. (Gn 11,1-9) MÝTUS

 18. ŽÁNRY V BIBLI Jedná se o kázání, dopis nebo bajku? Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru; doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář. Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně! (3 J 1,13-15) DOPIS

 19. ŽÁNRY V BIBLI Jedná se o přísloví, podobenství nebo požehnání? „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. (Mt 13,44-46) • PODOBENSTVÍ

 20. ŽÁNRY V BIBLI Jedná se o žalozpěv, hádanku nebo autobiografii? Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat? Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat? (Ž 13,2-3) ŽALOZPĚV

 21. ŽÁNRY V BIBLI Jedná se o mýtus, seznam nebo historickou zprávu? Tu povstalo celé shromáždění a odvedli ho k Pilátovi. Vznesli proti němu žalobu: „Podle našeho zjištění rozvrací tento člověk náš národ, brání odvádět císaři daně a prohlašuje se za Mesiáše krále.“ Pilát mu položil otázku: „Ty jsi král Židů?“ On mu odpověděl: „Ty sám to říkáš.“ Pilát řekl velekněžím a zástupům: „Já na tomto člověku žádnou vinu neshledávám.“ Ale oni na něj naléhali: „Svým učením pobuřuje lid po celém Judsku; začal v Galileji a přišel až sem.“ Jakmile to Pilát uslyšel, otázal se, zda je ten člověk z Galileje. Když se dověděl, že podléhá Herodově pravomoci, poslal ho k němu, protože Herodes byl právě v těch dnech také v Jeruzalémě. (Lk 23,1-7) HISTORICKÁ ZPRÁVA

 22. BIBLE