Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PZT = samenwerkingsverband PowerPoint Presentation
Download Presentation
PZT = samenwerkingsverband

PZT = samenwerkingsverband

219 Views Download Presentation
Download Presentation

PZT = samenwerkingsverband

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PZT =samenwerkingsverband • Geestelijke Gezondheidszorg • Beschut Wonen De Overweg • Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart • C.G.G.Z. Largo PZT regio Ieper- Diksmuide • Eerstelijnszorg • Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnszorg(SEL) • Huisartsenkring regio Ieper • CAW De Papaver • ICAW (CM, BM, LM)

 2. PZT - equipe 2 voltijdse thuiszorgwerkers Mestdagh Johan (psychiatrische verpleegkundige) (4/5 FTE) Evi Vanbecelaere (psychiatrische verpleegkundige) (1/5 FTE) Vanhee Gerrit (sociaal verpleegkundige) (1 FTE) 1 teamverantwoordelijke (4 uren) Katrien Jacques 1 coördinator (PZT gekoppeld aan BW) Koen Demuynck

 3. PZT = pilootproject Erkend als pilootproject betreffende ‘psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie’ door de federale overheidsdienst Volksgezondheid

 4. Werkgebied Arrondissement Ieper - Diksmuide Regio Ieper: Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkappelle, Mesen, Poperinge, Vleteren, Wervik, Zonnebeke en alle betrokken deelgemeenten ________ Regio Diksmuide: Diksmuide, Lo-Reninge, Houthulst, Kortemark en alle betrokken deelgemeenten

 5. 3 1 2 1 9 14 68 32 14 68 13 Buiten regio: 3 Onbekend: 1 8

 6. Zorgaanbod PZT Begeleiding aan huis Begelei- ding Coördinatie Coaching Dienst-verlening Advies / Consult Sensibilisering

 7. Zorgaanbod:PRINCIPE We werken volgens het “subsidiariteitprincipe” (spaarzame zorg) M.a.w.: ‘niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk’

 8. Zorgaanbod:Sensibilisering Bekendmaking – Vorming – Samenwerking (o.a.Kopp, Puente, symposium…) Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie

 9. Zorgaanbod: Advies/consult Eénmalige interventie: Aanbieden van informatie m.b.t. het hoe omgaan met personen met psychische problemen Doorverwijzing naar gepaste hulpverlening (o.a. activeringsprojecten,…) Brug slaan tussen GGZ en Eerstelijnszorg Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie

 10. Zorgaanbod: Coaching D.m.v. meerdere contacten, psychiatrischeexpertise toevoegen aan diensten,organisaties zonder hun autonomie in het gedrang te brengen Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie

 11. Zorgaanbod: Coördinatie Beperkt aantal huisbezoeken Uitbouwen van een netwerk (inschakelen van externe diensten) Exploratie – verkenning van de thuissituatie Meezoeken naar gepaste daginvulling (oriënteren naar o.a. activeringsprojecten,vrijwilligerswerk, tewerkstelling,opleiding,…) Zorgafstemming – zorgbemiddeling Puente:opvolging cliënten langwerkende antipsychoticum Voor alle hulpverleners, mantelzorgers en cliënten werkzaam of woonachtig binnen arro. Ieper - Diksmuide Geen exclusie

 12. Zorgaanbod: BegeleidingInclusie Volwassenen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen Gering sociaal netwerk Grote kans op herval Geen goede toegang tot ambulante zorg Begeleiding a/huis = meerwaarde Zorgwekkende zorgmijders Cliënten woonachtig in arro. Ieper – Diksmuide =Criteria die in overweging worden genomen =Begeleidingsperiode (per) 3 of 6 maanden

 13. Zorgaanbod :BegeleidingExclusie Stoornissen t.g.v. middelenmisbruik Stoornissen t.g.v. organische stoornis Primaire relatieproblemen

 14. Wat doen we ? Ondersteuning v/d cliënt Psycho-sociale ondersteuning Hervalpreventie – opvolging behandeling Meezoeken daginvulling (o.a.oriënteren naar activeringsprojecten,vrijwilligerswerk, tewerkstelling,opleiding,…) … Ondersteuning v/d directe omgeving (familie,buurt,werkgever, huurmaatschappij,…) Ondersteuning v/d hulpverleners (zorgafstemming en bemiddeling, zorgcoördinatie,…)

 15. Wat doen we niet ? Somatische zorg Budgetbegeleiding Huishoudelijke activiteiten Doorverwijzing naar de reguliere thuiszorg

 16. Wie kan aanmelden ? Wie moeilijkheden ervaart in het omgaan met psychiatrische problemen in de thuissituatie kan ons contacteren. Voor hulpverlenersgeconfronteerd met psychische en/of psychiatrische problemen in een thuissituatie. Voor mantelzorgersdie ondersteuning wensen in het omgaan met hun ziek familielid. Voor cliënten (volwassenen) die ondersteuning wensen, die een beter rolfunctioneren wensen, die moeite hebben om zelf de stap te zetten naar de hulpverlening, …

 17. Adviserend & ondersteunend team

 18. Adviserend - ondersteunend team Samenstelling: Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart (Sociale dienst) SEL Midden West-Vlaanderen (Bond Moyson) Centrum Geestelijk Gezondheidszorg Largo Beschut Wonen ‘ De overweg ’ - Katrien Jacques (voorzitter) Psychiater - Dr Guy Touquet Huisarts - Dr. Gaston Delbeke CAW De Papaver – Greet Maenhout ICAW- mutualiteiten (CM-BM-LM) Thuiszorgwerkers: Gerrit Vanhee - Johan Mestdagh-Evi Vanbecelaere

 19. Adviserend - ondersteunend team Opdracht: Beslissen welk zorgaanbod wordt aangeboden op de gestelde hulpvraag, op basis van de intake gegevens. (Indirect) Adviseren van zorgverstrekkers uit de reguliere thuiszorg met vragen m.b.t. het omgaan van met een cliënt met psychiatrische problemen. Forum voor PZT-thuiszorgwerkers bij probleemsituaties / knelpunten. Frequentie: Om de 2 weken 1 uur

 20. PZT regio Ieper-Diksmuide Poperingseweg 14 8900 Ieper GSM Johan Mestdagh: 0495/32.15.83 GSM Gerrit Vanhee: 0498/10.31.60 GSM Evi Vanbecelaere:0475/85.60.76 fax: 057/23.91.87 e-mail: info@pztieper.be www.pztieper.be

 21. Psychiatrisch Ziekenhuis H.Hart C.G.G.Z. - Largo vzw BESCHUT WONEN “De Overweg” Samenwerkingsverband Geestelijke Gezondheidszorg Secretariaat: Poperingseweg 71 a - Ieper www.beschutwonenieper.be

 22. BESCHUT WONEN aan volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale kwetsbaarheid, begeleiding en ondersteuning nodig hebben in hun woon- en leefomgeving. huisvesting Beschut Wonen biedt begeleiding

 23. DOELGROEP Volwassenen met psychiatrische problematiek en/of psychosociale kwetsbaarheid • Voorwaarden: • Motivatie • Zelfredzaamheid: • Zelfstandig kunnen leven – geen continue begeleiding • Minimale vaardigheden • Psychisch en sociaal functioneren • Psychische stabiliteit • Sociale vaardigheden

 24. VERSCHIL MET PZT ? • Ontwikkeling in woonvormen • Beschut wonen: • huisvesting én integrale begeleiding • (= gebruiksovereenkomst) • Psychiatrische Zorg Thuis: • eigen huisvesting • en • (tijdelijke) psychiatrische begeleiding

 25. HUISVESTING • Kamer in groepswoning • 4 – 5 bewoners per woning • gebruiksvergoeding – incl. energie • aantal groepswoningen: 15 • Individuele studio of woning • gebruiksvergoeding – excl. energie • aantal studio’s: 18

 26. BEGELEIDING • Integrale begeleiding • = begeleider volgt bewoner op verschillende punten: • Psychiatrische problematiek • Psychosociale kwetsbaarheid • Woonvaardigheden • Dagbesteding

 27. BEGELEIDING • Samenwerking met “betekenisvolle anderen”: • Familie • Sociale contacten • Diensten - organisaties Participatie bewoners: • Begeleidingsplan • Organisatie - planning activiteiten • Bewonersoverleg

 28. BEGELEIDING Individuele begeleidingsgesprekken • in de woning • in de gespreksruimten secretariaat • Groepsvergaderingen in de woning • Permanentie via oproepsysteem

 29. HET GGZ LABYRINT Netwerk geestelijke gezondheidszorg – Regio Ieper, Diksmuide

 30. Situering • Verdere evolutie i/d vermaatschappelijking v/d zorg • Omvorming van een aanbodgestuurde (hoofdzakelijke residentiële GGZ) naar een vraaggestuurde meer gedifferentieerde GGZ • Vertrekken vanuit de concrete leef-,leer-werkomgeving van de cliënt • Samenwerking tussen de verschillende zorgactoren stimuleren en versterken via netwerking

 31. HET GGZ LABYRINT Functie 1 Functie 2 Sturing door netwerkcomité Functie 3 Functie 4 Functie 5

 32. GEOGRAFISCHEWERKINGSGEBIED

 33. 5 Functies: 1. Ggz-promotie, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie 2. Mobiele behandelingsteams die zich verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt : thuis of elders, in zijn of haar leefomgeving 3. Teams inzake psychosociale rehabilitatie 4. Intensieve gespecialiseerde residentiële ggz-units 5. Specifieke woonvormen en verblijfsformules

 34. Bedankt voor uw aandacht