Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV) - PowerPoint PPT Presentation

collectieve belangenbehartiging in het samenwerkingsverband swv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV)

play fullscreen
1 / 11
Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV)
114 Views
Download Presentation
afra
Download Presentation

Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Collectieve belangenbehartiging in het Samenwerkingsverband (SWV) Een model voor medezeggenschap en communicatie met de achterban Utrecht, 18-01-2011

 2. Programma • Voorwaarden collectieve belangen-behartiging • Het Samenwerkingsverband en medezeggenschap • De belanghebbenden • De achterban • De samenhang • Afronding

 3. Voorwaarden collectieve belangenbehartiging • Representatief voor alle scholen in de regio • Ingebed in de onderwijsstructuur • Inbreng = een getrouw beeld van wat er leeft • Deskundigheid • Orgaan dient over rechten te beschikken (vanuit de WMS) • Faciliteiten (zeker bij de initiële besluitvorming) • Laagdrempelig (zeker voor ouders)

 4. Het Samenwerkingsverband • Samenwerkende schoolbesturen • PO/SO, VO/SO, MBO • Bestuur met rechtspersoonlijkheid? • Het onderwijszorgplan • Aandacht voor leerlingenvervoer, ZAT, SABD, ……. • Welke voorzieningen handhaven c.q. inrichten

 5. Het Samenwerkingsverband

 6. De medezeggenschapsorganen • Ieder bestuur heeft een (G)MR • Iedere (G)MR levert een afvaardiging voor de Themaraad • Themaraad = personele unie

 7. De medezeggenschapsorganen • Een themaraad als personele unie - WMS (art. 20) - bezetting met of zonder externen - verplichte achterbanraadpleging • Minimaal twee bijeenkomsten per jaar a. bespreking elementen onderwijs zorgaanbod b. beoordeling van onderwijs zorgaanbod • Instemming met 2/3 meerderheid

 8. De achterban • (Toekomstige) gebruikersgroepen leggen hun visie voor • Uitspraken ná overleg met groepen • Ergo: verplichte achterbanraadpleging

 9. De achterban • Bestaat uit verschillende oudergroepen: - ouders van hoogbegaafde kinderen - ouders van autistische kinderen - ouders met een kind met het syndroom van Down - ouders van de …….. school - ouders uit Schooldorp - ouders van toekomstige leerlingen (peuters) - …………………………… Deze oudergroepen onderhouden een directe communicatie met de themaraad.

 10. De Samenhang • Bestuur SWV schrijft onderwijszorgplan • Bestuur SWV legt het plan voor aan de themaraad die namens alle GMR’en optreedt • De themaraad buigt zich over dit plan • De themaraad stemt in met dit plan (WMS art. 10 lid b) na een verplichte achterbanraadpleging

 11. Afronding • Laatste vragen en opmerkingen R. van Dijk, beleidsadviseur Vereniging Openbaar Onderwijs, Almere