slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. PowerPoint Presentation
Download Presentation
De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Updated on

IB studiedag 3-10-2006. De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. De PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg: - de plaats binnen het SWV - SBO en SO Procedures en Werkwijze PCL:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. IB studiedag 3-10-2006 De PCL in het Samenwerkingsverband Eindhoven e.o.

  2. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • De PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg: - de plaats binnen het SWV - SBO en SO • Procedures en Werkwijze PCL: - De route van een leerling naar het Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

  3. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • Het Nederlands Onderwijsbestel • Regulier Onderwijs (WPO) • Basisonderwijs • Speciaal Basis Onderwijs (SBO) • Speciaal Onderwijs (WEC) • Clusterscholen

  4. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • Clusterscholen binnen de WEC • Cluster 1 Visueel gehandicapten • Cluster 2 Auditief en Communicatief gehandicapten • Cluster 3 Zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een lichamelijke handicap, langdurig somatisch zieken en meervoudig gehandicapten • Cluster 4 Kinderen met gedrags- en psychiatrische stoornissen

  5. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. Clusterscholen in de regio REC 1: Sensis (Grave) REC 2: De Beemden, De Horst, Ekkersbeek REC 3: ZMLK - Mgr. Bekkersschool, Mytylschool Eindhoven, Prins Willem Alexanderschool, De Berkenschutse REC 4: ZMOK - De Rungraaf, De Hilt, Michaëlschool

  6. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • WSNS en REC’s • Geografisch niet dezelfde gebieden • Wel structureel overleg coördinatoren WSNS / REC’s • De PCL is bedoeld voor BAO en SBO, dus niet voor toelating tot de scholen van de REC clusters - Zie ook workshop 8: De routes naar het SO

  7. IB studiedag 3-10-2006WSNS Eindhoven e.o • Struktuur SWV Eindhoven e.o.: -82 basisscholen en 4 SBO-scholen -15 besturen • In het SWV: -BOZ = bestuur SWV -WOZ = werkoverleg -PCL = uitvoerend

  8. IB studiedag 3-10-2006WSNS Eindhoven e.o. Algemene Ledenvergadering bestuur bestuur bestuur bestuur Bestuur Samenwerkingsverband Hiërarchische lijn Inhoudelijke lijn PCL coördinator Werkoverleg zorgverbreding - zorgplatform zorgplatform school school school school school school

  9. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • Permanente Commissie Leerlingenzorg Wie: • Onafhankelijk voorzitter: Karel Cuypers • Vertegenwoordiger Speciaal Basis Onderwijs: Guus Beerens • Vertegenwoordiger Basis Onderwijs: Jean Raijmakers • Psycholoog: Marius Berends • Secretaris: Hans Maas

  10. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • Permanente Commissie Leerlingenzorg Criteria i.v.m. SBO en BSH (PAB) • Cognitieve problemen • Leerachterstanden • Sociaal-emotionele Problematiek • Werkhoudingproblemen • Fysieke Problemen • Gediagnosticeerde Syndromen • Effecten van Zorg • Nog minimaal 2 jaar SBO mogelijk

  11. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL • Cognitieve problemen: • Informatie over I.Q. profiel • IQ tussen 60 en 90 van 60-70: bezien in relatie tot ZMLK-criteria (REC 3) • Recente onderzoeksgegevens

  12. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL • Leerachterstanden • Groter dan 25% op tenminste 2 van de 4 leergebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen • Of: Cito D en E scores

  13. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL Leerachterstanden? -t.o.v. groep -in relatie tot de capaciteiten -meer aandacht voor leerlijnen Zie ook workshop 2: Individuele leerlijnen

  14. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL • Sociaal – emotionele problematiek: • Naar binnen gericht • Naar buiten gericht • Interactie medeleerlingen • Interactie leerkrachten • Overactief • Afwachtend / passief

  15. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL • Werkhoudingsproblemen • Zelfbeeld • Motivatie • Faalangst • Concentratie • Taakgerichtheid • Impulsiviteit • Structureringszwakte

  16. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL • Fysieke problemen • Zien • Gehoor • Spraak • Grove motoriek • Fijne motoriek

  17. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL • Gediagnosticeerde syndromen • ADHD • Autistisch spectrum • Gilles de la Tourette • Epilepsie • Dyslexie • NLD • Anders

  18. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL - Effecten van zorg • Uitblijven van effecten van zorg gedurende twee vooraf afgesproken handelingsplanperiodes • PCL vraagt de laatste 2 handelingsplannen, met effect van zorg • PCL vraagt didactische stamkaart

  19. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • PCL • Individuele afweging • Beredeneerde afwijking mogelijk En: Second opinion, bijv. bij zorginstellingen IB-er uitnodigen en/of ouders Observatieplaatsing SBO Collegiaal overleg met REC

  20. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. • De SBO-aanvraag: A. ouderformulier: de ouder vraagt aan! B. onderwijskundig rapport: Kern: - wat is het probleem (vraag 1 uit OR) - wat is er aan gedaan: o.a. handelingsplannen en de effecten hiervan (vraag 2) - en waarom steunt de school de aanvraag (vraag 3)

  21. IB studiedag 3-10-2006WSNS Eindhoven e.o. • PCL De verplichte bijlagen; Standaard • Aanvraagformulier ouders • Rapportage psychologisch onderzoek (o.a. IQ) niet ouder dan 2 jaar • Didactische stamkaart • Recente handelingsplannen. Niet ouder dan 1 jaar • Samenvattend chronologisch overzicht op hoofdpunten (relevante gebeurtenissen en –samenvattend- zorgoverleg sinds deze leerling op school kwam.

  22. IB studiedag 3-10-2006WSNS Eindhoven e.o. • PCL De verplichte bijlagen; Indien van toepassing: • Bij sociaal emotionele problemen gestandariseerde gedragsgegevens, b.v. SCHOBL, CBCL, VISK. Niet ouder dan 1 jaar. • Bij aanmelding peuters, informatie vanuit: Eindhovens Peuter Kleuter Volgsysteem (kaart peuterspeelzaal) of Pyramide (peuterobservatielijst) of Kaleidoskoop; KOR (kleuter observatie en registratie instrument)

  23. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. Wat na ontvangst beschikking: - ouders melden aan bij SBO-school - start op SBO kan: per begin schooljaar per 1 januari per 1 april • PS voor het SWV is nu geen wachtlijst!

  24. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. SWV Eindhoven e.o.: 4 SBO-scholen Salto: -Jan Nieuwenhuizenschool -De Vijfkamp SKPO: -De Reis van Brandaan: 3 lokaties: Kanunnikensven, Lupinestraat, Kronehoefstraat -Petraschool

  25. IB studiedag 3-10-2006 WSNS Eindhoven e.o. Leerling met rugzak kiest niet voor SO? -kan basisschool met rugzak wel? -kan SBO met rugzak toch? Werkwijze PCL: -ouders nemen contact met BAO; evt. met SBO -SBO gaat na of school dit kan -SBO informeert PCL dat het kan -PCL geeft beschikking af

  26. IB studiedag 3-10-2006WSNS Eindhoven e.o. • PCL • Contact: Odysseuslaan 2 5631 JM Eindhoven 040-296 87 87 h.maas@wsns-eindhoven.nl www.wsns-eindhoven.nl

  27. IB studiedag 3-10-2006 • Vragen? • Routing dossier • Negatief PCL besluit • De BSH aanvraag • Adviesfunctie