1 / 15

BEZPIECZNA SZKOŁA

BEZPIECZNA SZKOŁA. Profilaktyka jako element przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży. Profilaktyka.

yeva
Download Presentation

BEZPIECZNA SZKOŁA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BEZPIECZNA SZKOŁA Profilaktyka jako element przeciwdziałania negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży

 2. Profilaktyka Działania profilaktyczne realizowane przez Policję odgrywają wiodącą rolę w tworzeniu lokalnych i ponadlokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania zjawiskom „negatywnym”, w których gwałtownie wzrasta udział dzieci i młodzieży. Agresja, przemoc, uzależnienia, wagary, kradzieże…, Tarnowska policja oprócz prowadzonych czynności w zgłoszonych sprawach prowadzi szeroko zakrojone działania profilaktyczne na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodziców.

 3. Profilaktyka Główne celei zadania działań profilaktycznych • Ograniczenie liczby czynów karalnych popełnianych przez nieletnich; • Budowanie wewnątrz szkoły nowoczesnego i sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy i agresji; • Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw antyprzemocowych; • Ograniczanie zjawisk patologicznych • Wspieranie rodziców w przeciwdziałaniu patologii;wśród nieletnich; • Zapoznanie młodzieży z zagrożeniami wynikającymi ze strony sekt oraz istniejących grup nieformalnych; • Zapoznanie młodzieży z zagrożeniami jakie niesie internet ; • Upowszechnianie wiedzy o negatywnych skutkach używania środków odurzających i alkoholu ; • Promowanie wizerunku Policji jako instytucja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom społecznym .

 4. Profilaktyka Sposób realizacji: • Prowadzenie stałej współpracy ze szkołami; • Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych na terenie szkół; • Utrzymywanie stałego kontaktu z pedagogami szkolnymi; • Prowadzenie poradnictwa wychowawczego oraz udział w zespołach wychowawczych; • Stałe i bieżące realizowanie spotkań profilaktycznych w szkołach z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami i rodzicami; • Podejmowanie natychmiastowych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia; • Realizowanie różnego rodzaju konkursów dla młodzieży w ramach prowadzonej profilaktyki; • Udział w festynach i imprezach organizowanych przez szkoły i władze samorządowe;

 5. Programy • „Unikanie zagrożeń ” • „Uwaga zagrożenie" • „Dzielnicowy przyjacielem szkoły” • „Zagrożenie w sieci – profilaktyka, reagowanie” • „Narodowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” • „Krajowy program przeciwdziałania narkomanii „

 6. UNIKANIE ZAGROŻEŃ

 7. „UNIKANIE ZAGROŻEŃ”podzielony jest na trzy podstawowe grupy Program obejmuje następujące podtematy: • Szkoły Podstawowe – bezpieczna droga do szkoły, zachowanie w stosunku do obcych, bezpieczne wakacje, ferie, wychowanie komunikacyjne ……… i inne; • Gimnazja – odpowiedzialność prawna nieletnich z kw i kk w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich, przeciwdziałanie patologiom alkoholizm , narkomania ; • Szkoły Ponadgimnazjalne - odpowiedzialność prawna nieletnich z kw i kk w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz profilaktyka uzależnień.

 8. UWAGA ZAGROŻENIE

 9. „NARODOWY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

 10. „KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII „

 11. „DZIELNICOWY PRZYJACIELEM SZKOŁY „

 12. „DZIELNICOWY PRZYJACIELEM SZKOŁY W ramach programu dzielnicowi : • prowadzą spotkania (prelekcje); • Prowadzą badania ankietowe; • przygotowują i omawiają wyniki ankiet w ramach zebrań z rodzicami i radami pedagogicznymi; • pełnią dyżury w jednostkach jak również w szkołach; • uczestniczą w zebraniach, konsultacjach dla rodziców, • biorą czynny udział w akademiach, piknikach, festynach. Program skierowany jest równolegle do :

 13. „ZAGROŻENIA W SIECI, PROFILAKTYKA, REAGOWANIE „

 14. „ZAGROŻENIA W SIECI, PROFILAKTYKA, REAGOWANIE „ Prowadzone działania obejmują trzy płaszczyzny funkcjonujące w szkole: nauczycieli

 15. „ZAGROŻENIA W SIECI, PROFILAKTYKA, REAGOWANIE „ • W trakcie szkoleń funkcjonariusze przekazują wiedzę dotyczącą m. in.: • Działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa w Internecie • Problematyki cyberprzestępczości – nowych trendów • Problematyki szkodliwych i nielegalnych treści w Internecie – współpracy z Policją • Pomocy dzieciom ofiarom zagrożeń online

More Related