Sundsvalls kommunala förskolor och skolor - PowerPoint PPT Presentation

sundsvalls kommunala f rskolor och skolor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sundsvalls kommunala förskolor och skolor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sundsvalls kommunala förskolor och skolor

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Sundsvalls kommunala förskolor och skolor
157 Views
wynona
Download Presentation

Sundsvalls kommunala förskolor och skolor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sundsvalls kommunala förskolor och skolor Sveriges bästa skola 2021

 2. Sveriges bästa skola 2021 Vårt mål är att ge Sundsvalls barn Sveriges bästa skola. Genom att lära oss av de allra bästa och se till att skolan har tillräckliga resurser, kan vi nå dit. År 2021 ska vi vara där.

 3. Kommunfullmäktiges mål ”Skolan och utbildningsprocessen ska i en trygg och skolutvecklande skolmiljö med fokus på ökade kunskaper ge eleverna förutsättningar att utveckla sin fulla potential.”

 4. Kännetecken Enligt kommunfullmäktige finns ett antal punkter som barn- och utbildningsförvaltningen ska kännetecknas av: • Tydlighet och ansvar • Kvalitet • Hållbar utveckling • Valfrihet och mångfald • Jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter

 5. För- och grundskolan i Sundsvall 87 kommunala förskolor 10 fristående förskolor 42 kommunala grundskolor 6 fristående grundskolor Enligt närhetsprincipen har alla elever rätt till plats vid en kommunal skola som ligger nära bostaden.

 6. Gymnasieskolan i Sundsvall 1 kommunal gymnasieskola 9 fristående gymnasieskolor Den kommunala gymnasieskolan Sundsvalls gymnasium består av två skolområden – Hedbergska och Västermalm. Sundsvalls gymnasium har Sundsvalls största programutbud med 15 program och 20-talet inriktningar.

 7. Gemensamma verksamheter i Sundsvall Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för följande gemensamma verksamheter i Sundsvall: • Modersmålscentrum • Välkomsten • Elevhälsan • Stöd- och utvecklingsteamet • Särskolan • Föräldramottagningen • Ungdomsrådgivningen • Praktikpool • Kulturskolan • Komtek • Verksamhetsförlagd utbildning • AV-media • Skoldatateket • Komut • Modellskolor • Utveckla förskolan inifrån • Leda det Gemensamma Lärandet (LGL)

 8. Organisationsbild: Barn- och utbildningsnämnden SkoldirektörTommy Nilsson Barn- och utbildningskontor SkolområdescheferFörskola / Grundskola Administrativt stöd Kenneth SteinerBitr. skoldirektör StabAgneta ÖgrenStabschef HR-enhetAnita ThorénHR-chef EkonomienhetUlf FrykbergEkonomichef Alnö-Ljustadalen Ingrid Wallin Bergsåker-Liden Roy Resare Haga Maria Östman-Bergqvist Höglunda-Montessori Thomas Wiman Katrinelund Ing-Marie Åslund Matfors-Stöde Ann-Catrin Bjurestam Njurunda Per Frost Skolområdeschefer Centrum för kunskapsbildning Elevhälsa Lars Karlstrand Skolutveckling Eva Jönsson Sundsvalls gymnasium Hedbergska skolan Marcus Nordenberg Västermalms skola Judith Nelvig

 9. Mål för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor Trygghet I Sundsvalls kommunala förskolor och skolor råder nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling Utvecklande skolmiljö Sundsvalls kommunala förskolor och skolor har en utvecklande lärmiljö. Utveckla sin fulla potenital I Sundsvalls kommunala förskolor och skolor får barn och elever utveckla sin fulla potential och förmåga Barn och elevinflytande I Sundsvalls skolor råder starkt barn- och elevinflytande Stödprocesser I Sundsvalls kommunala förskolor och skolor har vi en effektiv resursanvändning

 10. Mål för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor Kunskaper Förskolans mål: • Den pedagogiska verksamheten genomförs så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin språkliga och matematiska förmåga samt sin förståelse för naturvetenskap och teknik Grundskolans mål: • Att alla elever i grundskolan når målen i alla ämnen • Att alla elever i behov av stöd når målen • Att inga elever har ogiltig frånvaro

 11. Mål för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor Kunskaper Gymnasieskolans mål: • Eleverna får sitt förstahandsval till gymnasieskolan • Alla elever har grundläggande behörighet till universitet och högskola • Alla elever har slutbetyg inom 4 år • I Sundsvalls gymnasium ökar elevernas närvaro • Sundsvalls gymnasium och näringslivet har en lärande samverka

 12. Mål för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor Personal Hälsa I Barn- och utbildningsförvaltningen har vi en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som kännetecknas av öppenhet, delaktighet och ansvar vilket leder till ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro Ledares möjlighet att utföra sitt uppdrag: Ledarskapsindex – ledarenkäten Nöjda medarbetare: Medarbetarindex – medarbetarenkäter

 13. Mål för Sundsvalls kommunala förskolor och skolor Kompetens • I Sundsvalls kommunala förskolor och skolor är förskollärare och lärare legitimerade. • I grundskolan och gymnasieskolan är lärarna behöriga i de ämnen och för de åldrar de undervisa.

 14. Vi gör det goda livet möjligt!Alltid bästa möte för fortsatt lärande! Vision: Värdegrund Mod Öppenhet Helhetssyn Nyckelord Lärande Relation Möten Utifrån vision, värdegrund och nyckelord kan varje verksamhet i barn- och utbildningsförvaltningen skapa sin egen vision.

 15. Skoldirektör Tommy Nilsson är ytterst ansvarig över förskola, grundskola, särskola och gymnasieskolan i Sundsvalls kommun. Skoldirektörens uppdrag är att leda, utveckla, ansvara och samordna utbildningsuppdraget.

 16. Vill du veta mer om Sundsvalls kommunala förskolor och skolor? Kolla in vår hemsida:www.sundsvall.se/utbildningochforskola