reviderad kvalitetsindikator f r f rskolan n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reviderad kvalitetsindikator för förskolan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reviderad kvalitetsindikator för förskolan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Reviderad kvalitetsindikator för förskolan - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Reviderad kvalitetsindikator för förskolan. ”Dagordning”. Bakgrund och syfte Områden Aspekter Nivåer Begrepp Konkretiserande exempel från indikatorn Kommentarmaterialet med konkretiserande exempel . Bakgrund och syfte. Kvalitetsindikator för de kommunala Självvärdering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reviderad kvalitetsindikator för förskolan' - gwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dagordning
”Dagordning”
 • Bakgrund och syfte
 • Områden
 • Aspekter
 • Nivåer
 • Begrepp
 • Konkretiserande exempel från indikatorn
 • Kommentarmaterialet med konkretiserande exempel
bakgrund och syfte
Bakgrund och syfte
 • Kvalitetsindikator för de kommunala
 • Självvärdering
 • Diskussion, medvetandegöra
 • Uppskattat – behov av förtydligande och förändring
 • Revidering
 • Kvalitetsarbete
fem omr den j mf r reviderade l roplanen
Fem områden- jämför reviderade läroplanen
 • Pedagogisk miljö och material
 • Skapande och andra uttrycksformer
 • Språk och kommunikation
 • Matematik
 • Naturvetenskap och teknik
 • (Bygg och konstruktion)
 • Uppföljning, utvärdering och utveckling - pedagogisk dokumentation
viktiga aspekter helhetsperspektiv
Viktiga aspekter - helhetsperspektiv
 • Leken
 • Barns inflytande
 • Föräldrasamverkan
 • Likabehandling
 • Genusperspektiv
 • Interkulturalitet
 • Helhetssyn på lärandet
 • Arbetssätt: utforskande, temainriktat
 • Dokumentation / pedagogisk dokumentation
 • Kvalitetsarbete
niv er
Nivåer
 • Sex nivåer
 • Både utveckling inom området och ökat sammanhang
 • Inga negativa beskrivningar
 • Inbegriper det positiva under lägre nivåer
 • Nivå tre uppnår läroplanens grundläggande krav – jämför kriterier för tillsyn, kvalitetsarbete samt pedagogisk verksamhet och miljö
 • Nivå fem uppfyller läroplanens alla intentioner
 • Nivå sex bidrar till ny kunskap
niv skiljande begrepp
”Nivåskiljande” begrepp
 • Vissa / till viss del
 • Medvetenhet
 • Information
 • Genomsyrar
 • Aktivt
 • Fördjupa / Utmana
 • Syfte
aspekter och begrepp
Aspekter och begrepp

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer

3. Skapande verksamhet och olika uttrycksformer är varierade, återkommande och inkluderar bygg- och konstruktionslek. Detta berikar barnens lek och används till viss del i ett temainriktatarbetssätt. Barnen har möjlighet att själva utveckla sina förmågor med detta vilket ökar deras inflytande. Det finns även tillgång till IKT på förskolan. Föräldrarna är informerade om vilka aktiviteter som förekommer. Medvetenhetfinns om att genusperspektiv, likabehandling och kulturella variationerbör påverka detta. Det finns viss dokumentation som kan användas för att utveckla skapande verksamhet och andra uttrycksformer utifrån de mål verksamheten har.

aspekter och begrepp1
Aspekter och begrepp

Skapande verksamhet och olika uttrycksformer

 • Skapande verksamhet och olika uttrycksformer fördjupas, bidrar till barnens kreativitet och används aktivt i ett utforskande och temainriktat arbetssätt. IKT är tillgängligt för barnen och används delvis i olika aktiviteter. Arbetet sker med ett genusperspektiv och ett likabehandlingsperspektiv samt med ett interkulturellt förhållningssätt. Föräldrarna är informerade om syftet med detta. Dokumentation av arbetet med skapande verksamhet och andra uttrycksformer är underlag för diskussioner och blir till viss del en pedagogisk dokumentation. Den bidrar även till utvärderingen av hur arbetet på det är området kan utvecklas och i vilken mån detta skapar förutsättningar för att uppfylla målen för verksamheten. Barn och föräldrar är till viss del delaktiga i den processen.
kommentarmaterial
Kommentarmaterial
 • Inledning med förklaringar, förskolechefens ansvar och kopplingar till kvalitetsarbete
 • Beskrivning utifrån de sex nivåerna med tydligare struktur;

Tänkande kring det pedagogiska uppdraget, det demokratiska uppdraget och uppdraget att samverka med föräldrarna

 • Syn på barn, kunskap och lärande
 • Vanliga konsekvenser och kännetecken för organisation och arbetssätt
 • Beskrivning av kvalitetsarbetet
 • Beskrivning av uppnående av läroplanen, krav på stöd och handlingsplan för nivå 1-2, brist i tillsynen
strukturen i kommentarmaterialet niv 3
Strukturen i kommentarmaterialet Nivå 3
 • Arbetslagets tänkande om det pedagogiska uppdraget 

Omsorg och lärande anses höra samman. Kunskap anses finnas i olika former, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa bör hänga samman på ett meningsfullt sätt och leken bidrar till detta. Barn kan lära på olika sätt även om barnen i huvudsak återskapar kunskap. Barns tankar och erfarenheter kan till viss del ligga till grund för verksamheten och i dessa sammanhang förväntas barnen vara aktiva.

 • Arbetslagets tänkande om det demokratiska uppdraget 

Barn ska ha inflytande i praktiska situationer och delvis över innehållet i verksamheten. Värdegrundsfrågor anses som viktiga och formuleras så att de kan omsättas i verksamheten. Man bör ta hänsyn till olikheter och möten mellan barn uppmuntras.

 • Arbetslagets tänkande om uppdraget att samarbeta med föräldrar

Föräldrarna bör få information på olika sätt om sitt barn och om hur verksamheten är upplagd. Deras åsikter bör efterfrågas på olika sätt och i olika forum och till viss del användas för att utveckla verksamheten.

strukturen i kommentarmaterialet niv 31
Strukturen i kommentarmaterialet Nivå 3
 • Vanliga konsekvenser och kännetecken

Förskolans verksamhet innehåller läroplanens olika områden och har en medveten organisation. Personalen har kunskaper i såväl ämnesområden som pedagogiska verktyg och arbetssätt. Arbetet sker till viss del med ett temainriktat arbetssätt. Barnens lek respekteras och berikas av den övriga verksamheten. Barnens olikheter, erfarenheter och intressen påverkar delvis verksamheten. Barnen har möjlighet att vara aktiva i sitt lärande och får möjlighet att lära tillsammans. Arbetslaget har ett professionellt förhållningssätt till föräldrarna som informeras om verksamhetens innehåll och deras åsikter efterfrågas.

Kvalitetsarbetet innebär att verksamheten genom en analys av sin måluppfyllelse identifierar sina utvecklingsområden. Utifrån dessa tas utvecklingsinsatser fram och förväntade effekter formuleras. Det finns en struktur för när planering och utvärdering sker och till viss del vem som ansvarar för vad. Uppföljningen består av viss dokumentation från verksamheten och anteckningar från möten och samtal med föräldrarna, även resultat från föräldraenkät används som underlag. Utvärderingen riktas mot utvalda områden och prioriterade utvecklingsinsatser.

Läroplanen är underlag för planeringen av verksamheten, denna nivå uppfyller därmed läroplanens uppdrag på ett grundläggande sätt.

arbete med indikatorn
Arbete med indikatorn
 • Minst en gång per år för de kommunala
 • Underlag för utvärdering och analys
 • Indikatorn på webben
 • Materialet finns på www.stockholm.se/ef
 • work-shop