Download
1 / 25

Revisionen i JLL - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

Revisionen i JLL. 6 revisorer = antalet partier i fullmäktige Har eget revisionskontor (4 tjänstemän varav 3 certifierade kommunala revisorer ) - biträde som granskar och ger administrativ service - upphandlar revision ca 10% Kansliet i Göviken Sammanträder ca 1 gång per månad - heldagar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Revisionen i JLL' - burt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Revisionen i jll
Revisionen i JLL

 • 6 revisorer = antalet partier i fullmäktige

 • Har eget revisionskontor (4 tjänstemän varav 3 certifierade kommunala revisorer )

  - biträde som granskar och ger administrativ service

  - upphandlar revision ca 10%

 • Kansliet i Göviken

 • Sammanträder ca 1 gång per månad - heldagar


Vad styr och reglerar revisionen
Vad styr och reglerar revisionen?

 • Författningar

  - Kommunallagen (KL)

  - ABL, stiftelselag m fl

 • Lokala beslut och föreskrifter

  - Revisionsreglemente

  - Direktiv för samordnad revision m fl

 • God revisionssed

 • Revisorernas egna styrdokument

  - Arbetsordning

  - Revisionsplan


God revisionssed
God revisionssed

Beskriver uppdraget som förtroende-vald revisor


Huvudsakliga f r ndringar
Huvudsakliga förändringar

 • Den kommunala revisionen – ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument mer och tydligare om hur detta synliggörs

 • Innebörden av att granska ändamålsenlighetbreddaduttolkning, främstavseendeverksamhetenseffekter

 • Revisorernasoberoende – faktisktochsynbarttydligareochmerpraxisorienteradinnebördAnsvarsprövningfördjupadtillämpningavgrunderochgradering - meromprocessen

 • Revision vidalternativadriftformeruttolkningavvadochhurrevisorernakangranska

 • Riskbedömning- utveckladochmerpraxisnärabeskrivningInnebördenavattgranskaomräkenskapernaärrättvisande


Den kommunala revisionen i sitt sammanha ng
Den kommunala revisionen i sitt sammanhang

 • Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt

  kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen och pröva ansvarstagandet.

 • Med sin granskning bidrar revisorerna till att värna och utveckla demokrati, rättsäkerhet och effektivitet. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna.Uppdrag med f rtroende
Uppdrag med förtroende

 • Kommunalt förtroendeuppdrag – förtroendevald revisor

  - Skall ge underlag för fullmäktiges ansvarprövning

 • Önskvärd kompetens

  - God politisk förankring

  - Erfarenhet av kommunala förtroendeuppdrag

  - Kunskap om den kommunala miljön

  - Stor integritet

 • Myndighet

  - Saklighet och opartiskhet


Oberoende och objektivitet
Oberoende och objektivitet

 • Det faktiska oberoendet markeras och beaktas genom valbarhets- och jävsregler

 • Oberoendet i förhållande till uppdragsgivaren och till dem som granskas upprätthålls genom rätten att:

  - Självständigt välja vad som skall granskas

  - Självständigt välja angreppssätt och sakkunniga för granskningens genomförande

  - Självständigt göra analys och bedömningar och framföra dessa

 • Revisorernas budget – oberoende budgetberedning

 • Revisorerna agerar inte partipolitiskt!Ppenhet och kommunikation
Öppenhet och kommunikation

Revisorerna är del av den offentliga verksamheten.

Samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter.

- Offentlighetslagstiftningen

- Förvaltningslagen

 • Kommunikation med uppdragsgivaren, fullmäktige

  - Överläggningar

  - Skriftlig rapportering

  - ”Revisorernas dialog”

 • Kommunikation med landstingsstyrelsen, övriga nämnder och beredningar

 • Kommunikation med partigrupperna

 • Kommunikation med medborgarna och media


Revisorernas uppgifter kl 9 kap 9 9a
Revisorernas uppgifter, KL 9 kap 9-9a §

 • ”Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssedall verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer och lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de företagen.

 • Revisorerna prövar

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,

 • om räkenskaperna är rättvisande och

 • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.”


Landstingsverksamhet med externa utf rare
Landstingsverksamhet med externa utförare

Revisorerna granskar även:

 • Bostadsbolaget

 • Länstrafiken

 • Jamtli

 • Almi Mitt

 • Finsamförbund

 • Norrtåg

 • Norrlandstingens regionförbund

 • Regionförbundet i Jämtlands länBed mning av risk och v sentlighet
Bedömning av risk och väsentlighet

 • Underlag

 • fullmäktiges uppdrag, mål och riktlinjer till styrelser och nämnder

 • revisorernas kunskap om verksamheten

 • bevakningslistor

 • tidigare granskningar, hearings, verksamhetsbesök

 • omvärldsanalyser, riskbedömningar och andra utredningar

 • Identifiera

 • hinder, hot, brister och risker i verksamheten

 • Bedöma och värdera

 • konsekvenser av och sannolikhet för att hinder, hot, brister blir verklighetHur g r vi
Hur gör vi?

 • Revisionskontoret tar fram utgångspunkter och förbereder planeringsmöte

 • Planeringsmöte - i mitten av november

  - revisionens inriktning

  - hearings, verksamhetsbesök, förstudier

  - förslag till fördjupade granskningar, inkl prioritering

 • Bearbetning

  - dialog med uppdragsgivaren – fullmäktiges ledamöter

  - dialog med förvaltningen

  - resursberäkning – hur långt räcker anslaget/budget

  - utveckling (revisionsfrågorna) och tidplanering

 • Revisionsplan för det kommande året fastställs - decembersammanträdet


V r revisionsplan all verksamhet rligen
Vår revisionsplan ”All verksamhet årligen”

Revisionens inriktning

Basgranskning

 • landstingsplan, beslutsunderlag och beslut (möteshandlingar och protokoll) samt andra grundläggande styrdokument

 • hearings

 • verksamhetsbesök

 • delårs- och årsredovisning

  Förvaltningsrevision

  Redovisningsrevision

 • förstudier

 • fördjupade studier

 • uppföljning av tidigare studier


Rapportering
Rapportering

Rapportering (enskilda granskningsinsatser)

 • yrkesrevisorerna, skriftlig och muntlig rapport

 • revisorerna, (missiv-) skrivelse

 • underhandsinformation till förvaltningsledning

 • rapportsammandrag

 • revisorernas ”dialog”

 • överläggningar med landstingsstyrelsen, andra nämnder,

  beredningar (initiativrätten)

 • överläggningar med förvaltningen/verksamhetsansvarigaAnsvarspr vning
Ansvarsprövning

 • Med resultatet av årets granskningar som grund prövar revisorerna om styrelse och nämnder har fullgjort sitt uppdrag

 • Revisorerna bedömer om anmärkning ska riktas och om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller avstyrkas

 • Revisorernas uppfattning i ansvarsfrågan förmedlas till fullmäktige i form av ett särskilt uttalande i revisions-berättelsen.


Ansvarspr vningen
Ansvarsprövningen

Revisorerna bedömer självständigt och objektivt om de ska rikta anmärkning och/eller avstyrka ansvarsfrihet.

Anmärkning

 • Vid allvarliga brister men där konsekvenserna inte bedöms vara så stora att det finns behov av att avstyrka ansvarsfrihet

  Avstyrkt ansvarsfrihet

 • Vid väsentliga och uppenbara brister i styrelsens eller nämnders ansvarstagande ett år eller när tidigare påtalade brister inte förbättrats.


Behandling i fullm ktige
Behandling i fullmäktige

 • Fullmäktige ska ta aktiv ställning i ansvarsfrågan

 • Fullmäktige har en exklusiv rätt att besluta och deras ställningstagande kan bli ett annat än revisorernas.

 • Anmärkning eller förslag om avstyrkt ansvarsfrihet

  - fullmäktige skall inhämta förklaring

  - en anmärkning från revisorerna kvarstår alltid

  - fullmäktige kan inte genom beslut ta bort en anmärkning/avstyrkt ansvarsfrihet

  - fullmäktige kan rikta egen anmärkning även om revisorerna inte gjort det.