Kommundialogen gonblicksbilder och sikter om sjukv rden i norrbotten
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Kommundialogen – ögonblicksbilder och åsikter om sjukvården i Norrbotten. Här redovisas ett brett urval av synpunkter och åsikter som framförts under de 41 dialogmöten som genomförs under april till och med maj 2010 under följande rubriker Kommunala röster om samverkan Psykisk ohälsa - allmänt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - orinda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommundialogen gonblicksbilder och sikter om sjukv rden i norrbotten
Kommundialogen – ögonblicksbilder och åsikter om sjukvården i Norrbotten

Här redovisas ett brett urval av synpunkter och åsikter som framförts under de 41 dialogmöten som genomförs under april till och med maj 2010 under följande rubriker

 • Kommunala röster om samverkan

 • Psykisk ohälsa - allmänt

 • Psykisk ohälsa – yngre

 • Vård- och utskrivningsplanering

 • Ifrågasatta resor

 • Ris och ris

 • Folkhälsoarbete

 • Distansöverbryggande lösningar

 • Glesbygdsfrågor

 • Personalförsörjning

 • Önskemål om nya eller utökade verksamheter

 • Diverse synpunkter

 • Frågor och påståenden

 • Synpunkter på begreppet närsjukvård

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

1


Kommunala r ster om samverkan
Kommunala röster om samverkan sjukvården i Norrbotten

 • Vi saknar samråd på politisk nivå där vi kan diskutera vad-frågor

 • Vi saknar kontinuerligt information om gemensamma resurser, exvis om de barnhälsovårdspsykologer som finns i primärvården

 • I stort sett fungerar samverkan bra

 • Samverkan bygger på respekt för varandras kompetens- och ansvarsområden. Läkarnas övertramp (bedömningar som kommunen ska göra) skapar problem

 • Läkare tror sig kunna avgöra vilka ändringar som behövs i bostaden

 • Norrbus, trögt i början men lyckad gemensam utbildning, ett klart lyft

 • Respekt för olika roller är centralt, vi ska inte ifrågasätta den andra huvudmannens kompetens eller resurser

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

2


Kommunala r ster om samverkan1
Kommunala röster om samverkan sjukvården i Norrbotten

 • Ibland svårt att samverka pga landstingets indelning i divisioner

 • Samverkan fungerar bra på fältet, fungerar bra med utskrivningsklara patienter

 • Vackra ord om samverkan som klingar ihåligt

 • Vi saknar en naturlig lokal motpart på landstingssidan som vi kan utveckla dialogen med

 • Både politiken och tjänstemannanivån behöver samverka bättre. Landstinget ligger dåligt till

 • Stora förhoppningar kring Norrbus

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

3


Kommunala r ster om samverkan2
Kommunala röster om samverkan sjukvården i Norrbotten

 • OBS-platsdebatten väl känd, vi tycker inte att de skötts på ett bra sätt

 • Svårt känna entusiasm för dialog efter OBS-beslutet

 • Skattebetalarna struntar i vem som gör vad, vi måste utgå från det

 • Vi har ett ställningskrig där alla jobbar efter sin världsbild. Primärvården pekar med hela handen och säger – det här måste ni göra

 • Vi pratar inte samma språk, vad är egenvård, var är hemsjukvård

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

4


Kommunala r ster om samverkan3
Kommunala röster om samverkan sjukvården i Norrbotten

 • Diskussionen/bråken kostar ofta mer än åtgärden i sig

 • Samverkan har diskuterats de senaste 20-30 åren men inget radikalt har hänt

 • Mycket bra samverkan med landstinget, öppen och bred dialog. Finns dock alltid förbättringsutrymme

 • Samarbetet mellan distriktssköterskor och hemtjänstpersonal fungerar bra, lokala samverkansmöten också bra

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

5


Kommunala r ster om samverkan4
Kommunala röster om samverkan sjukvården i Norrbotten

 • Gott samarbete med vårdcentralen

 • Kommunen upplever inte tillräckligt god vilja till samverkan från vårdcentralens sida

 • Bra samarbete med vårdcentralen kring personer med missbruksproblem

 • När gränssnitten är otydliga blir kommunen gisslan och står oftast med ”Svarte Petter”

 • På det stora hela fungerar det ganska bra

 • Ibland är vi långt ifrån varandra; oacceptabelt att läkare remitterar till särskilt boende

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

6


Kommunala r ster om samverkan5
Kommunala röster om samverkan sjukvården i Norrbotten

 • Samarbetet mellan distriktssköterskor och hemtjänstpersonal fungerar inte problemfritt trots regelbundna träffar

 • Samverkan med primärvårdens regionchef fungerar inte som vi vill

 • Vi måste rigga upp en samverkansorganisation med klara rutiner som inte är personbunden

 • Efterlyser bättre dialog inför planerade/beslutade förändringar, t ex bassängavtalet

 • För det mesta fungerar det bra men gränsdragnings-problematiken finns

 • Stolta över familjens hus, väl fungerande BUP

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

7


Psykisk oh lsa allm nt
Psykisk ohälsa - allmänt sjukvården i Norrbotten

 • Saknar mellanvård, patienterna skrivs ut för snabbt från psykiatrin

 • Går det inte att följa upp patienter bättre inom psykiatrin

 • Beteendevetare borde vara en viktig resurs inom närsjukvården

 • Många som fått sluten psykiatrisk vård klagar på miljön

 • Signaler till kommunen fungerar inte särskilt bra när föräldrar har psykisk ohälsa

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

8

8


Psykisk oh lsa allm nt1
Psykisk ohälsa - allmänt sjukvården i Norrbotten

 • Prioritera psykiatrin, inför mellanvårdsnivå i hela länet

 • Viktigt med insyn även i psykiatrin, personer faller mellan stolarna

 • Samarbetet med psykiatrin fungerar inte

 • Missbruksvården fungerar inte, ingen tar ansvar, inget händer

 • Personer med funktionshinder och psykiskt sjuka far illa inom vården

 • Psykisk ohälsa hos äldre ett växande problem

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

9

9


Psykisk oh lsa allm nt2
Psykisk ohälsa - allmänt sjukvården i Norrbotten

 • Vi får vänta otroligt länge på att psykiatrin ska skriva intyg som behövs för den fortsatta vården

 • Psykiatrin fungerar inte bra

 • Psykiatrin fungerar över huvud taget inte

 • Psykiatrin en sluten kokong

 • Psykiatrin ger bra handledning till kommunerna

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

10

10


Psykisk oh lsa allm nt3
Psykisk ohälsa - allmänt sjukvården i Norrbotten

 • Svårt för asylsökande att kontakta psykiatrin, skamligt i många kulturer

 • Sunderbyn – vårdplanering för pyskiskt sjuka fungerar inte alls

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

11

11


Psykisk oh lsa yngre
Psykisk ohälsa - yngre sjukvården i Norrbotten

 • Svårt för ungdomar med psykisk ohälsa få stöd men lyckas man är den ofta bra

 • Stora brister i vården av anorektiker

 • Filmens Jenny – vi får allt fler unga med ohälsa

 • Dramatisk ökning av unga kvinnor med psykisk ohälsa

 • Samarbete kring barn och unga fungerar ganska bra. Viktigt att fortsätta arbetet med att implementera Norrbus

 • Tidig upptäckt viktigt, viktigt stäkra unga flickors självkänsla och självförtroende

 • BUP finns inte i vår kommun, en stor brist

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

12

12


Psykisk oh lsa yngre1
Psykisk ohälsa - yngre sjukvården i Norrbotten

 • Psykisk ohälsa hos unga kvinnor ett problemområde

 • Oro över psykisk ohälsa, speciellt bland ungdomar. Svårare att söka i mindre kommuner, sämre tillgång till specialisthjälp

 • Fånga upp ungdomarna tidigt

 • Saknar ungdomsmottagning

 • Ungdomar mår generellt sett bra, viktigt med hälsosamtal i skolan

 • Ungdomsmottagning som fungerar bra

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

13

13


Psykisk oh lsa yngre2
Psykisk ohälsa - yngre sjukvården i Norrbotten

 • Många ungdomar far illa

 • Vill öka antalet timmar på ungdomsmottagningen men landstinget backar inte upp

 • Vi skulle behöva en familjecentral

 • Vi glömmer nästan alltid skolhälsovården, sällan med i diskussionen

 • Goda exempel från skolhälsovården, t ex hälsosamtal

 • Norrbussamarbetet fungerar inte på grund av frånvaron av BUP

 • Viktig samordna stödet runt barnen, stora besparingar finns att göra

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

14

14


V rd och utskrivningsplanering
Vård- och utskrivningsplanering sjukvården i Norrbotten

 • Betydligt snabbare utskrivning från Sunderbyn än t ex Gällivare

 • Brister i den information som den slutna vården lämnar till primärvården

 • Sjukhusen vill skriva ut så tidigt som möjligt, kommunerna vill ha tid att förbereda stöd

 • Vårdplaneringen måste bli stabilare

 • Patienter skrivs ut från sjukhus för att sedan dö efter ett par, tre dagar; det är omänskligt

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

15

15


V rd och utskrivningsplanering1
Vård- och utskrivningsplanering sjukvården i Norrbotten

 • Inte bra när palliativa patienter hamnar på ett vård- och omsorgsboende för att sedan dö ett antal dagar eller veckor senare

 • Vårdplaneringen fungerar inte, speciellt inte för kunder med personlig assistent

 • Samordnad individuell planering; kartläggning pågår – mycket positiv respons från såväl kommun som landsting

 • Utskrivningsplaneringen från sjukhus är inte bra, fasta rutiner saknas

 • Vårdplanering/Meddix fungerar inte som det ska

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

16

16


Ifr gasatta resor
Ifrågasatta resor sjukvården i Norrbotten

 • Hemskickad med bårtaxi efter svår operation; höll på att stryka med

 • Bättre att doktorn kommer till patienten än att många patienter måste komma till doktorn för besök som endast tar några minuter

 • Reumatiker Sunderbyn – bra exempel på hur specialisterna kan åka ut i länet

 • Transporterna Kiruna – Sunderbyn inte bra, tågvärdinna som hjälper de gamla vore bra, alt busstransporter

 • Besökstiderna ibland helt orimliga i förhållande till kommunikationerna

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

17

17


Ifr gasatta resor1
Ifrågasatta resor sjukvården i Norrbotten

 • Varför kan inte specialisterna komma till oss, särskilt hörsel och synvård för äldre

 • Vi har för litet underlag för att få ut specialister. Vi kommer inte ifrån resorna men reselogistiken kan göras bättre

 • Dålig samordning vid sjukhusbesök, borde finnas en samordningscentral

 • Ibland tas väldigt konstiga transportbeslut, som om man inte vet var kommunen ligger

 • Stor oförståelse om länets geografi

 • Specialister som besöker primärvården bör utvecklas vidare för att patienter ska slippa långa och tröttande resor

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

18

18


Ifr gasatta resor2
Ifrågasatta resor sjukvården i Norrbotten

 • Speciellt äldre handikappade upplever de långa resorna som ett bekymmer

 • Gamla som måste resa långt till sjukhus blir bara sämre

 • Bättre samordning av sjukhusbesök, många ska besöka flera ställen

 • För 10 år sedan fanns specialistmottagningar; barn, hörsel, syn, gyn, pacemaker

 • Resor för många äldre besvärliga, besöken bör samordnas bättre

 • Vården fungerar mycket bra men resorna tärande för äldre personer

 • Väldigt jobba resor till Sunderbyn för många äldre reumatiker

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

19

19


Ris och ros
Ris sjukvården i Norrbotten och ros

 • Svårt få rätt behandling oavsett orsak, blir inte lättare när man blir äldre

 • Vårdcentralerna måste bli bättre på att följa upp patienter som t ex haft hjärtinfarkt

 • Neurologin eftersatt i hela Sverige, stort glapp mellan Sunderbyn och kommunerna – träning och rehabilitering oerhört viktigt

 • Överbeläggningar i Sunderbyn ett ständigt problem, Luleå/Boden har den lägsta tillgången på vårdplatser i länet

 • Nästan omöjligt för äldre att få en remiss

 • Många äldre blir förvirrade av återuppringningssystemet

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

20

20


Ris och ros1
Ris sjukvården i Norrbotten och ros

 • Svårt få tag i doktorer, vi tvingas ta äldre patienter till akuten där de får vänta i många timmar

 • Barnsjukvården befinner sig i fritt fall

 • Frustration över bemanning på vårdcentralen på kvällen

 • Ingen eftervård inom primärvården efter kranskärlsoperation

 • Rehabiliteringen för patienter med hjärt/kärl-sjukdomar har blivit sämre

 • Bristande samordning med kommunen vid utskrivning av bla PCI-patienter

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

21

21


Ris och ros2
Ris sjukvården i Norrbotten och ros

 • Ständiga sparbeting

 • Sjukhusen skriver ut patienter och läkemedel utan att förstå verkligen som patienterna hamnar i

 • Vårdcentralens läkare borde ha bättre kompetens inom reumatologin

 • Läkare drar sig många gånger för att remittera till specialist med motiveringen ”Du vet väl att Du är för gammal”

 • Rehabilitering saknas i stor utsträckning

 • Geriatrisk kompetens har urholkats sedan Ädelreformern 1992

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

22

22


Ris och ros3
Ris sjukvården i Norrbotten och ros

 • Rehabiliteringen utanför sjukhusen fungerar inte

 • Landstinget har dålig kompetens om människor med funktionshinder i kombination med demenssjukdom

 • Landstinget har en föråldrad syn på hjälpmedel

 • Oerhört bristfällig läkarmedverkan i SÄBO

 • Distriktssköterskorna behöver vara tillgängliga i större omfattning

 • Resurserna för rehabilitering i primärvården och i kommunernas särskilda boenden är otillräckliga

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

23

23


Ris och ros4
Ris och sjukvården i Norrbottenros

 • Rehabilitering på sjukhus fungerar ofta mycket bra

 • Jag har opererats 27 gånger, vi har en helt fantastisk vård

 • Duktig personal på sjukhuset

 • Vårdcentralen är bra på att remittera till specialister på sjukhus

 • Den som varit sjuk och fått vård vet att vi har en bra sjukvård i Norrbotten

 • Ambulansverksamheten fungerar bra

 • Vårdcentralen fungerar fantastiskt bra

 • Mycket positivt bemötande

 • OBS-platserna mycket värdefulla

 • Vården fungerar överlag bra, liten kommun med god samverkan

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

24

24


Ris och ros5
Ris och sjukvården i Norrbottenros

 • Vi är oerhört nöjda med läkarmedverkan i särskilda boenden och läkemedelsgenomgångar

 • Positiva erfarenheter av samverkan mellan kommunen och landstinget

 • Den palliativa vården fungerar bra

 • Jouren fungerar bra

 • Mycket bra omhändertagande vid stroke

 • Bra demensteam

 • Hudkliniken Sunderbyn fungerar mycket bra

 • VAS-systemet är fantastiskt

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

25

25


Ris och ros6
Ris och sjukvården i Norrbottenros

 • Ambulanspersonalen är toppen

 • Mammografibussen som kommer ut är mycket bra

 • Mitt i alla klagande och gnällande ska vi komma ihåg att vi i Norrbotten förmodligen har världens bästa sjukvård

 • Väl fungerande sjukhus som vi är stolta över

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

26


Folkh lsoarbete
Folkhälsoarbete sjukvården i Norrbotten

 • Mycket att vinna på att samordna folkhälsoarbetet

 • Korpen kan spela en viktig roll för positiv livsstil, kan inte landstinget stötta det

 • Positiva erfarenheter av trädgårdsarbete för rehabilitering av långtidssjuka

 • Aktörer utanför landstinget kan göra nytta; föreningar och hälsoföretag

 • Gemensamt ansvar för landstinget och kommunerna

 • Problemområden; fetma, psykisk ohälsa unga kvinnor, hög alkoholkonsumtion

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

27

27


Folkh lsoarbete1
Folkhälsoarbete sjukvården i Norrbotten

 • Viktigt nå föräldrarna för att barn och ungdomar ska utveckla ett sunt förhållande till mat

 • Företagshälsor och andra som arbetar förebyggande måste återaktiveras

 • Folkhälsoarbetet saknar kontinuitet, insatserna blir ofta dagsländor

 • Primärvården borde göra strategiska planer för livsstilsfrågor och dra igång riktade insatser

 • Mera engagemang från landstingets sida ifråga om rökning och motion

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

28

28


Folkh lsoarbete2
Folkhälsoarbete sjukvården i Norrbotten

 • Friskvård viktigt, tickande fetmabomb; kommunerna och landstinget måste samarbeta

 • Folkhälsoarbete kräver tvärsektoriell samverkan

 • Glöm inte egenansvaret

 • Använd fysisk aktivitet på recept

 • NLL har satsat på centrala tjänster för folkhälsa, saknar samarbetsyta med kommunen

 • Äldres hälsa, viktig arbeta med läkemedelsgenomgångar

 • Friskvård, vi måste börja med de små

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

29

29


Distans verbryggande l sningar
Distansöverbryggande lösningar sjukvården i Norrbotten

 • E-hälsa kan skapa trygghet hos äldre

 • KBT via internet ett exempel på hur vården förnyas med hjälp av tekniken

 • Varför nyttjas inte senaste teknik bättre för att stödja hälso- och sjukvård i glesbygd

 • I framtiden allt mer på distans, läkaren kan lika gärna sitta i Umeå eller på Karolinska

 • Tekniska lösningar framöver, inte minst för att minska resorna

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

30

30


Distans verbryggande l sningar1
Distansöverbryggande lösningar sjukvården i Norrbotten

 • Teknisk utveckling kommer att möjliggöra distanskonsultationer med specialister i Sunderbyn

 • Ständigt prat om e-hälsa och fantastiska projekt men det tycks vara svårt att föra ut det i praktisk vardag

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

31


Glesbygdsfr gor
”Glesbygdsfrågor” sjukvården i Norrbotten

 • Vad händer med dsk-mottagningen och vårdcentralen; varför kan man inte utveckla verksamheten, lokaler finns?

 • I väntan på ambulans måste lösas

 • Viktigt med närsjukvård i glesbygd

 • Närsjukvård ska vara nära och praktisk, öppna den nedlagda dsk-mottagningen

 • OBS-platserna mycket viktiga för oss

 • Var rädd om dsk-mottagningarna i byarna, de betyder oerhört mycket

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

32

32


Glesbygdsfr gor1
”Glesbygdsfrågor” sjukvården i Norrbotten

 • OBS-platser viktiga

 • OBS-platser mycket värdefulla

 • Tryggheten är vårdcentralen

 • Problematiskt när läkare inte finns på vårdcentralen efter 1700

 • Distriktssköterskemottagningarna i glesbygd är jätteviktiga

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

33

33


Personalf rs rjning
Personalförsörjning sjukvården i Norrbotten

 • Viktigt med ordinarie läkare, inte stafetter

 • Hur klarar man kompetensförsörjningen i framtiden

 • Relativt bra demografisk utveckling jämfört med andra kommuner i Norrbotten

 • Hur ska vi arbeta för att få flera fasta läkare till Norrbotten

 • Hur ska vi lösa den stora bristen på ordinare allmänspecialister

 • Var rädda om ST-läkarna, arbeta i team

 • Fler geriatriker behövs i framtidens närsjukvård, kan vi internutbilda andra specialister

 • Distriktssköterskor bör få förskrivningsrätt, tillsammans med sjukgymnaster, kuratorer etc kan de avlasta distriktsläkarna

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

34

34


Personalf rs rjning1
Personalförsörjning sjukvården i Norrbotten

 • Allt färre ska vårda allt fler, ekvationen går inte ihop

 • Friska 65-75-åringar en slumrande resurs som borde tas till vara

 • Vi tror på en hygglig befolkningsutveckling i vår kommun

 • Stor oro för rekryteringen av allmänläkare

 • Problemet med stafettläkare

 • Kommun, landsting och näringsliv borde ha en gemensam strategi för att få unga att stanna eller återvända efter utbildning

 • Omvårdnadsutbildning lockar få, kommer inte att klara av att täcka framtidens behov

 • Problem att primärvården är uppbyggd på stafettläkare

 • En del stafettläkare fungerar mycket bra

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

35

35


Personalf rs rjning2
Personalförsörjning sjukvården i Norrbotten

 • Vi måste utbilda tillräckligt med läkare

 • Antalet sökande till omvårdnadsprogrammet har ökat

 • Stafettläkarsystemet måste avskaffas

 • Stafettläkare ett elände, många kan inte ens prata svenska

 • Inga problem att rekrytera personal till kommunen

 • Stafettläkeri ger ingen kontinuitet, stoppa detta otyg

 • Vi måste bli bättre på att ta tillvara invandrares kompetens

 • Vi har inga stora pensionsavgångar den närmaste tiden som vi inte kan ersätta, inga problem att få vikarier

 • Frivilligorganisationer måste engageras i äldreomsorgen för att stötta upp aktivitetssidan

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

36

36


Nskem l om utvecklade eller nya verksamheter
Önskemål om utvecklade eller nya verksamheter sjukvården i Norrbotten

 • Dagsjukvård

 • Hospiceenhet

 • Lasarettsanknuten hemsjukvård

 • Screening av benskörhet

 • Mellanvårdsform för psykiskt sjuka

 • VIP-intag på sjukhuset för palliativa patienter

 • Ta fram ny version av egenvårdsboken

 • Bättre uppföljning av patienter med demenssjukdom

 • Äldremottagning

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

37

37


Nskem l om utvecklade eller nya verksamheter1
Önskemål om utvecklade eller nya verksamheter sjukvården i Norrbotten

 • Vårdkoordinatorer

 • Smärtläkare

 • Hot-line mellan äldrevården och vårdcentralen

 • Regelbundna hälsokontroller för äldre

 • Behov av mellanvårdsplatser

 • Direktinskrivning från primärvården till sjukhus

 • Fler geriatriker

 • Geriatriker på vårdcentralerna

 • Lokal patientombudsman

 • Alternativa behandlingsmetoder

 • Folkhälsoenhet på vårdcentralen tillsammans med kommunen

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

38

38


Diverse synpunkter
Diverse synpunkter sjukvården i Norrbotten

 • Låt staten och kommunerna sköta vården, lägg ner landstingen

 • Utflyttning, åldrande befolkning, försämrad skattekraft – hur klarar vården det?

 • Borde inte landstinget placera ut hjärtstoppapparater

 • Anhörigas situation måste uppmärksammas, behöver bättre stöd

 • 75% av äldreomsorgen sköts av make/maka men det ska egentligen vara ett komplement, inte tvärtom

 • Viktigt med avlastning av anhöriga

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

39

39


Diverse synpunkter1
Diverse synpunkter sjukvården i Norrbotten

 • Speciella behov och förutsättningar på grund av många inflyttande med finskt ursprung; tvåspråkig kommun

 • Utveckla samarbetet över gräsen, finsk sjukvård som en tillgång

 • Stor samisk befolkning med speciella krav

 • Höftoperationer, benbrott osv kan mycket väl centraliseras så att vi får sjukvård i kommunerna

 • Blir man akut sjuk är man beredd att åka långt

 • Prioritera kärnverksamheten, spara på annat

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

40

40


Diverse synpunkter2
Diverse synpunkter sjukvården i Norrbotten

 • Lägg ner några av de små sjukhusen, skulla spara miljardbelopp som kan läggas på närsjukvården.

 • Stor oro för utvecklingen av primärvården på grund av vårdvalets ersättningssystem

 • De som inte kan prata för sig får sämre vård

 • Beslutsvägarna för långa inom vården

 • Viktigt med lokal kompetens i fråga om astma/allergri – räcker med en duktig sköterska

 • Övertro att vi ska kunna ha många specialister lokalt, reser gärna långt för att få den bästa vården

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

41

41


Diverse synpunkter3
Diverse synpunkter sjukvården i Norrbotten

 • Kvalitetsaspekten central, inte bara en fråga om fysisk närhet

 • Vad är det för vits med närsjukvård när landstinget lagt ner distriktssköterskemottagningen

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

42


Fr gor och p st enden
Frågor och påståenden sjukvården i Norrbotten

 • Är ryktet att reumatologen ska läggas ner sant

 • Kommer bassängträningen att försvniaa

 • Hur sköts medicineringen av äldre, de verkar kunna få hur mycket läkemedel som helst

 • 3000 gamla dör av fallskador varje år, felmedicinering är orsaken

 • Kommer sjukhuset att monteras ner och bli en vårdcentral till slut

 • Varför får inte äldre ligga kvar någon extra natt efter PCI

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

43

43


Fr gor och p st enden1
Frågor och påståenden sjukvården i Norrbotten

 • Varför skickat hjärtpatienter till Gällivare och inte till Sunderbyn

 • Ska vi förbättra närsjukvården och samtidigt dra ner, hur går det ihop

 • Varför har utlandsresorna för reumatiker tagits bort

 • Hur hantera anhöriga på ett bra sätt

 • Var har våra duktiga internmedicinare tagit vägen – hur förhindra att alla blir allt mer specialiserade

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

44

44


Fr gor och p st enden2
Frågor och påståenden sjukvården i Norrbotten

 • Varför följs inte handlingsöverenskommelserna (HÖK) inom diabetesvården

 • Varför står det inte i kallelsen till sjukhuset att man får ta med följeslagare

 • Varför kan inte andra utanför sjukvården i länet få tillgång till journalen

 • Är det sant att intensiven ska läggas ner

 • Jag har min läkare på sjukhuset, varför måste jag gå omvägen via vårdcentralen

 • Varför finns inte lungröntgen i Gällivare

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

45

45


Fr gor och p st enden3
Frågor och påståenden sjukvården i Norrbotten

 • Hur tänker landstinget kring strukturfrågorna

 • Törs politikerna fatta beslut om neddragningar i sjukhusvården för att behålla eller öka resurserna i närsjukvården

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

46


Synpunkter p begreppet n rsjukv rd
Synpunkter på begreppet närsjukvård sjukvården i Norrbotten

 • Hur ska närsjukvård definieras när vården blir allt mer specialiserad

 • Hur definieras det med hänsyn till olika förutsättningar i länet

 • Tillgänglighet, närhet och trygget måste vara grunden

 • Trygghet är ledordet; sällansjukvård behöver koncentreras för att garantera kvalitet

 • Vad menas egentligen

 • Vad är det för skillnad på närsjukvård och primärvård

 • Handlar det om att lägga ner sjukhus

 • Närsjukvård – finns det någon som inte är prioriterad?

Projekt Närsjukvård 2010-06-02

47

47