Från traditionell kommunal verksamhet
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 330 Views
 • Uploaded on

Från traditionell kommunal verksamhet till Intraprenad. På vilken grund vilar vår traditionella kommunala förvaltning?. Hierarkiska organisationer Den vanligaste organisationsmodellen i det västerländska samhället är den hierarkiska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - salena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


P vilken grund vilar v r traditionella kommunala f rvaltning

Hierarkiska organisationer förvaltning?

Den vanligaste organisationsmodellen i det västerländska samhället är den hierarkiska.

Det var Max Webers vetenskapliga utläggningar om byråkratins fördelar som fick företag och förvaltningar att systematiskt organisera sin verksamhet efter dessa principer.

En av grundtankarna är att var och en som arbetar i organisationen skall ha en avgränsad och väldefinierad uppgift att sköta. Detta system passar mycket väl för en arbetsdelning enligt Taylors löpande-band-principen.

Instruktioner och arbetsuppgifter erhålls från den som är närmast överordnad, vars uppgift är att beordra de som är närmast underställda. Organisationen är ordnad uppifrån och ned i en eller flera linjer.


Max weber
Max Weber förvaltning?

 • Sociolog, ekonom, filosof och professor från Tyskland född 1864 död 1920

 • Skapade den byråkratiska skolan inom organisationsteorin

 • Dog för 86 år sedan…


Byr krati

Byråkrati förvaltning?

”Byråkratin är det enda sättet att effektivt organisera ett stort antal människor och därför kommer byråkratin med nödvändighet att växa med den ekonomiska och politiska utvecklingen. ”

Max Weber


Linjestabs organisation den administrativa skolan
Linjestabs organisation förvaltning?Den administrativa skolan

 • Det var fransmannen Henri Fayol som utvecklade denna idé.

 • Organisationen är hierarkiskt uppbyggd med ledningen för sig och de arbetande längst ner.

 • Det ska finnas en kompetent stab som hjälper cheferna.

 • De staberna ska innehålla specialister inom alla tänkliga områden och ge råd till cheferna som hela tiden bär det yttersta ansvaret.


Human relation

Human Relation förvaltning?

Human Relation–skolan växte fram under mellankrigstiden och hävdade psykologiska och sociala faktorers betydelse för arbetstillfredsställelsen, motivationen och prestationen.

Behov som att ha ett intressant arbete som erbjuder utmaningar och personlig utveckling framhölls för att göra en god arbetsinsats och för arbetets mening. 

Kritiken låg i individens maktlöshet som en kugge i stora byråkratier och hårt styrda produktionssystem och att materiella belöningar inte nödvändigtvis var de viktigaste.

Vidare ansåg man att rationalitet och produktivitet skedde på bekostnad av känsloliv.

Arbetet blev fragmenterat, rutinbetonat, understimulerande, meningslöst och socialt isolerat.

Lennerlöf, 1991


Chefer i flera lager

Chefer i flera lager förvaltning?

”Ett öppet klimat med bra kommunikation är ett måste för att en organisation ska vara effektiv. Men ändå minskas effektiviteten genom omständliga chefshierarkier. – Hierarkier fungerar inte längre i dagens samhälle. Det finns inte längre tid att gå igenom alla olika led som krävs, om man ska kunna fatta viktiga beslut snabbt.

Öppenheten motarbetas av hierarkier och på en del företag bestraffas till och med den som försöker kommunicera effektivt genom att gå förbi den rådande hierarkin.

Jag tror att det handlar om en generationsfråga där den gamla sortens chefer måste förstå att det behövs andra arbetsformer än de som de själva är vana vid. – Det är i mångt och mycket för att vi lever kvar i hierarkier som vi har problem med kommunikation på dagens arbetsplatser. Hierarkiernas själva struktur är ett hinder för öppenhet.”

Christina Franzén VD för Näringslivets ledarskapsakademi


Decentralisering

Decentralisering förvaltning?

Decentralisering innebär att ansvar och befogenheter förs ut i organisationen.

Syftet är att minska behovet av kontroll och detaljstyrning samt att föra organisationen närmare kunderna.


F rdelar med decentralisering

Fördelar med decentralisering förvaltning?

Ökad flexibilitet gentemot förändringar på marknaden.

Ökad kostnadsmedvetenhet och lönsamhetstänkande på verksamhetsnivå.

Stimulerad kreativitet och idéutveckling i och med

decentraliseringsprocessen.

Kommunikationen underlättas och chansen att informationen är korrekt ökar.

Styr- och kontrollfördelar genom indelningen i självständiga helheter.

Personalrekryteringsfördelar genom skapandet av intressanta och utvecklande arbetsuppgifter.

Utöver dessa fördelar erhålls även två viktiga effekter:

Främjande av lärande och kunskapsutveckling på verksamhetsnivå.

Stimulerar och befrämjar handling och aktivitet på verksamhetsnivån.


Nackdelar med decentralisering

Nackdelar med decentralisering: förvaltning?

En ökad arbetsbelastning och noggrann kontroll gör att de lokala enheterna bara hinner uppmärksamma akuta och kortsiktiga problem.

Lokala chefer mister överblick och omvärldsbevakning.

Möjligheterna till tvärkontakter minskar eftersom enheterna är väl

avgränsade från varandra.

Den lilla enheten saknar ekonomiska resurser för utvecklingsprojekt.

Enheten vill inte driva egna utvecklingsprojekt men drar gärna nytta av andras.

Enheten klarar inte risktagande.

Små enheter har svårt att locka specialister vilka ofta ställer krav på

utmaningar och karriär.


Sverige r 2006
SVERIGE förvaltning?År 2006


Tillh righet

TILLHÖRIGHET förvaltning?

” Människor i dag söker efter arbetsplatser där de kan ha ett personligt engagemang, inte abstrakta företeelser som kommuner eller landsting”

Jan Wallenberg forskare Arbetslivsinstitutet


Vad r en intraprenad
Vad är en intraprenad förvaltning??


P vilken grund vilar v r traditionella kommunala f rvaltning

En självstyrande enhet som upprättat en överenskommelse med ansvarig nämnd.

Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan ansvarig nämnd och enhet.

Överenskommelsen reglerar samtligas åtaganden.

Kvalitet och ekonomi är tydligt formulerat.

Plattare organisation, ger kortare beslutsvägar samt att detta för medborgaren närmare besluten.

De anställda har fler arbetsuppgifter.

Ekonomin är allas angelägenhet vid enheten.


Definition av en intrapren r

Definition av en intraprenör med ansvarig nämnd.


P vilken grund vilar v r traditionella kommunala f rvaltning

Karakteriseras som en tänkare, praktiker, planerare och en arbetare

Vill inte bara göra de dom blir tillsagda utan vill själva komma med förslag och lösningar

Vill ta stort ansvar, har stort intresse för sitt arbete, vill jobba hårt, har förmåga att delegera och låta andra växa med sina uppgifter

Arbetar inom en organisation men ofta på ett lite annorlunda sätt än de övriga i samma organisation

Drivande person som ofta har en massa innovativa lösningar, vågar pröva nya vägar, är inte rädd att misslyckas

Denna person tappas ofta till privata sektorn om inte egenskaperna tas till vara

Känner sig ofta kvävd i en traditionell kommunal verksamhet


P vilken grund vilar v r traditionella kommunala f rvaltning

Forts. från föregående sida arbetare

Processar för att finna möjligheter oberoende resurser som finns till förfogande

Viktigt att göra nya saker och skilja sig från mängden

Skapar trevlig miljö och god service

Självförverkligande står högt upp på listan

Har en vilja att stanna inom organisationen, accepterar organisationens mål

Kaxig, vågar sticka ut hakan


Alla individers egenskaper skapar tillsammans ett intrapren rskap
Alla individers egenskaper arbetareskapar tillsammans ett intraprenörskap


Plus med intraprenader

Plus med intraprenader arbetare

Kortare beslutsvägar / Plattare organisation

Större påverkansgrad för de anställda

Gladare personal som orkar mer

Visioner, kreativitet och idérikedom

Ansvarstagande och delaktighet leder till motivation, tillfredsställelse och högre arbetsprestation

Större inflytande gör att man vill stanna längre på sin arbetsplats

Lägre sjuktal


P vilken grund vilar v r traditionella kommunala f rvaltning

 • Bättre ekonomi arbetare

 • Satsar ofta på rätt saker, vilket kan leda till

  god ekonomi

 • Kan anpassa utbildningar efter enhetens

  behov

 • Ökad kunskap och kompetens

 • Tydlighet

 • Ökad kommunikation och öppenhet

 • Kan bli ledande inom ”sitt” verksamhetsområde


Minus med intraprenader

Minus med intraprenader arbetare

Högre arbetsbelastning.

Vid start kan osäkerhet om ledarskap och nya anställningsförhållanden uppstå.

Tar mycket plats från andra i kommunen, som kan komma i skymundan.

Kan bli problem att skriva avtal, eftersom det kan skilja sig från det traditionella arbetssättet som finns i de övriga enheterna.

Kan uppstå klyftor i arbetsgruppen vid start om inte alla är eniga.

Otryggt, eftersom man vet vad man har men inte vad man får.

Förändringsarbete, ökade krav, ny kunskap, personlig utveckling tär på krafterna.