ldv projekty prenosu inov ci toi pr prava rozpo tu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LDV – projekty prenosu inovácií (TOI) – príprava rozpočtu PowerPoint Presentation
Download Presentation
LDV – projekty prenosu inovácií (TOI) – príprava rozpočtu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

LDV – projekty prenosu inovácií (TOI) – príprava rozpočtu - PowerPoint PPT Presentation


  • 66 Views
  • Uploaded on

LDV – projekty prenosu inovácií (TOI) – príprava rozpočtu. Rus ňák Ján (jan.rusnak@saaic.sk). PRIHLÁŠKA. D.4.1 – Work package vyčíslenie aktivity úlohy subkontraktorov počet. PRIHLÁŠKA. časť E.5 Budget podávateľ označený ako “Partner 0” popísať výdavky – do 50 znakov. PRIHLÁŠKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LDV – projekty prenosu inovácií (TOI) – príprava rozpočtu' - wilma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ldv projekty prenosu inov ci toi pr prava rozpo tu

LDV – projekty prenosu inovácií (TOI) – príprava rozpočtu

Rusňák Ján

(jan.rusnak@saaic.sk)

prihl ka
PRIHLÁŠKA

D.4.1 – Work package

  • vyčíslenie aktivity
  • úlohy subkontraktorov
  • počet
prihl ka1
PRIHLÁŠKA
  • časť E.5 Budget
  • podávateľ označený ako “Partner 0”
  • popísať výdavky – do 50 znakov
prihl ka2
PRIHLÁŠKA
  • časť E.1.

Details of budget calculation,

grant

Grant

rozpočet je celok (náklady = priame + nepriame)

do 25.000 EUR – zjednodušené systémy vo všetkých fázach projektu paušálne granty

nad 25.000 EUR – založené na reálnych nákladoch

minimalne 25%

maximálne 75%

finan n a opera n kapacita i

Finančná a operačná kapacita I.

finančnej analýza žiadateľa

právna subjektivita žiadateľa:

1. verejné organizácie,

2. súkromné organizácie

finan n a opera n kapacita ii

Finančná a operačná kapacita II.

súčasťou prihlášky je aj čestné prehlásenie o tom, že žiadateľ nie je v žiadnych finančných problémoch

ostatné organizácie (nie verejné organizácie) musia predložiť spolu s prihláškou:

grant vyšší ako 25.000 EUR - kópia oficiálnej účtovnej uzávierky za posledný finančný rok

grant vyšší ako 500.000 EUR - externáa audítorská správa

finan n a opera n kapacita iii

Finančná a operačná kapacita III.

Ak výsledok hodnotenia nie je uspokojivý, NA môže:

odmietnuť prihlášku

požadovať doplnenie informácií

vyžadovať garanciu na predfinancovanie

ponúknuť zmluvu o grante bez predfinancovania

ponúknuť zmluvu o grante s platením na splátky

Finančná a operačná kapacita žiadateľa sa realizuje v prípade, ak hodnotenie projektu externými hodnotiteľmi bolo pozitívne

tvorba rozpo tu projekty prenosu inov ci

Tvorba rozpočtu – projekty prenosu inovácií

reálne náklady

platia pre ne všeobecné kritériá pre oprávnenosť nákladov

hodnotí sa všeobecný kontext, podstata a výška výdavkov

pr pustnos opr vnenos n kladov

Prípustnosť (oprávnenosť) nákladov

Všeobecné kritériá oprávnenosti nákladov(neplatia pre paušálne granty):

počas životného cyklu akcie

reálne vytvorené príjemcom (evidované v účtovníctve)

DPH len v prípade, ak žiadateľ môže preukázať, že DPH nemôže získať späť

nepr pustn neopr vnen n klady

Neprípustné (neoprávnené) náklady

kurzové straty

DPH, náklady deklarované žiadateľom a pokryté iným projektom alebo pracovným plánom, na ktorý získal grant Spoločenstva

nákupy kapitálových aktív

náklady spojené s prípravou návrhu projektu pre LLP

náklady na otvorenie a vedenie bankových účtov

náklady, ktoré vznikli v súvislosti s akýmkoľvek dokumentom požadovaným k predloženiu s prihláškou/návrhom projektu

! Tichí partneri (organizácie z iných krajín, ako sú krajiny oficiálne zapojené do LLP) sa môžu zapojiť do projektov, musia však sami znášať všetky svoje náklady (nemôžu byť financované z grantu Spoločenstva)

toi person lne n klady

TOI – personálne náklady

Ide o personálne náklady:

zamestnancov zo zákona, buď v trvalom alebo dočasnom pracovnom pomere s partnerom

dočasných zamestnancov, najatých prostredníctvom špeciálnej externej agentúry

odmeny, prémie, podiely na zisku sú vylúčené

POZOR:

Náklady, ktoré sa týkajú osôb pracujúcich na subkontrakt, patria do subkontraktov

Zamestnanci projektových partnerov nemôžu pre projekt pracovať na subkontrakt

toi cestovn a pobytov n klady i

TOI – cestovné a pobytové náklady I.

ide iba o cesty zamestnancov partnerstva

súlad so zvyčajnými postupmi partnera pri cestovných nákladoch

priamo súvisiace so špecifickými a jasne identifikovateľnými aktivitami projektu

toi cestovn a pobytov n klady ii

TOI – cestovné a pobytové náklady II.

Cestovné náklady:

reálne náklady – efektívnosť

osobný automobil - v odôvodnených prípadoch

Pobytové náklady (ubytovanie, strava a miestne cestovné náklady)

len zamestnanci, ktorí participujú na projekte

EK stanovila maximálne denné limity,

interné pravidlách partnerských organizácií, (dôkaz účasti a prenocovanie je nutný)

toi n klady na vybavenie

TOI – náklady na vybavenie

nákup, zapožičanie alebo prenajatie vybavenia

iba ak je špecifické a potrebné pre dosiahnutie cieľov projektu/akcie

verejné obstarávanie ako pri subkontraktoch

pomerná časť odpisovej hodnoty vybavenia, ktorá je v súlade s trvaním akcie a pomerom skutočného používania pre účely akcie

POZOR: všetko vybavenie, ktoré sa vzťahuje na administráciu projektu (t.j. počítače a notbooky, atď.) a všetko vybavenie zakúpené pred začatím projektu je zahrnuté do nepriamych nákladov

toi n klady subkontrakty i

TOI – náklady subkontrakty I.

len ak sa aktivita vykonáva treťou stranou (dodávateľom) – externým orgánom, úradom, organizáciou, jednotlivcom (ak ide o samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú v súlade s národnou legislatívou zodpovedné za odvádzanie všetkých povinných odvodov a ak nie sú zamestnané žiadnou partnerskou organizáciou)

riadenie a celková administrácia projektu nesmie byť realizovaná subdodávkou

žiadateľ musí podpísať zmluvu so subdodávateľom, ktorý ponúka najlepšiu cenu za najlepšiu kvalitu = potreba verejného obstarávania

toi n klady subkontrakty ii

TOI – náklady subkontrakty II.

Verejné obstarávanie:

subkontrakt nižší ako 12.500 EUR – preukázanie faktúry

subkontrakt 12.500 – 25.000 EUR – najmenej traja účastníci obstarávania

subkontrakt 25.000 – 60.000 – najmenej 5 účastníkov obstarávania

subkontrakt vyšší ako 60.000 EUR – podľa národných pravidiel o verejnom obstarávaní

POZOR: limit maximálne 30% z celkových priamych nákladov na projekt

toi in n klady i

TOI – iné náklady I.

aj náklady na produkciu výstupov

preklady = slovníky

cestovné náhrady tretím stranám

autorské práva a iné duševné vlastníctva

fotokópie – produkty

toi in n klady ii

TOI – iné náklady II.

POZOR:

nepatria sem náklady, ktoré sa realizujú prostredníctvom subkontraktov (tretích strán)

oprávnené sú len náklady, ktoré vznikli samotným partnerom

nepatria sem náklady týkajúce sa administrácie projektu (náklady na kopírovanie, papier, atď.), ktoré patria do nepriamych nákladov

toi nepriame n klady

TOI – nepriame náklady

paušálna suma,

maximálne 7% z celkovej sumy priamych oprávnených nákladov

neprípustné, ak žiadateľ počas obdobia už získal prevádzkový grant od Európskej komisie

fotokópie – bežná prevádzka

toi finan n tabu ky

TOI - finančné tabuľky

všetky sumy uvádzať v EUR a v celých číslach

príjmy a výdavky projektu musia byť rovnaké

rozpočet musí jasne uvádzať zdroje a sumy, ktoré získal alebo o ktoré žiada pre daný projekt z iných finančných zdrojov Spoločenstva v tom istom finančnom roku

vypĺňajú sa len “ružové” kolónky

toi n klady na vybavenie odpisy

TOI – náklady na vybavenie -odpisy

celková odpisová sadzba je založená na dĺžke projektu (napr. ak podľa národných pravidiel odpisovania sa položka odpisuje 4 roky, ročná odpisová sadzba je 25%, potom sa môže v projekte uplatniť odpis za dva roky, t.j. 50%)

ak je vybavenie prenajaté, v stĺpci d sa musí uviesť 100%

toi po vyplnen finan n ch tabuliek

TOI – po vyplnení finančných tabuliek:

skontrolovať, či sú všetky údaje správne vyplnené

toi krit ri hodnotenia rozpo tu

TOI – kritériá hodnotenia rozpočtu

požadovaná suma zodpovedá očakávaným výsledkom

súlad s celkovým pracovným plánom

súlad s aktivitami plánovanými v každej pracovnej fáze

adekvátne rozdelenie rozpočtu medzi partnerov podľa ich úloh a aktivít

finančný záväzok partnerov (v súhlasnom liste)

reálnosť rozpočtu

Pri personálnych nákladoch sa hodnotí:

konzistentnosť ľudských zdrojov s plánovanými aktivitami v každej pracovnej fáze

personálne náklady sú adekvátne/podhodnotené/nadhodnotené

primeranosť plánovaných pracovných kategórií pre každú aktivitu

požadované personálne náklady zodpovedajú skutočným platom v príslušnej partnerskej organizácii

plánované ľudské zdroje sú v súlade s jednotlivými pracovnými fázami a rozdelením úloh v rámci partnerstva; primeranosť ich výšky k celkovému rozpočtu