z klady pracovn ho pr va n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Základy pracovního práva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Základy pracovního práva - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Základy pracovního práva. Mgr. Petra Doudová. Téma dnešní přednášky. Základní zásady pracovního práva Dohody o pracích konaných mimo PP. Základní zásady pracovního práva. Zás. „co není zakázáno je dovoleno“. upraveno: § 2 odst.1 ZP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základy pracovního práva' - anitra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z klady pracovn ho pr va

Základy pracovního práva

Mgr. Petra Doudová

t ma dne n p edn ky
Téma dnešní přednášky
 • Základní zásady pracovního práva
 • Dohody o pracích konaných mimo PP
z s co nen zak z no je dovoleno
Zás. „co není zakázáno je dovoleno“
 • upraveno: § 2 odst.1 ZP
 • liberalizace v pracovněprávních vztazích od 1.1.2007 (od účinnosti nového ZP)
 • smluvní volnost stran až na níže uvedené výjimky:
  • zákon odlišnou úpravu výslovně zakazuje (absolutní zákaz)
   • výčet v ust. § 363 odst. 2 ZRUŠEN NÁLEZEM ÚS
  • pokud z povahy ustanovení ZP nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit(zákaz obecně obsahově vymezený)
   • dovozujeme z dikce příslušného ustanovení
  • ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy ES - § 363 odst.1 ZP, pokud nejde o odchýlení ve prospěch zmce(relativní zákaz – s podmínkou)
z s pr va na pr ci a svobodnou volbu povol n
Zás. práva na práci a svobodnou volbu povolání
 • upraveno - čl. 26 odst. 1 a3 LZPS
 • právo každého člověka na uplatnění vlastních schopností a jejich prostřednictvím na získávání prostředků pro uspokojení sv. živ. potřeb
 • pokyn zákonodárci, aby neomezoval občany v možnosti získávat prostředky k obživě prostřednictvím vlastní práce (takové omezení není omezení věkem!)
 • zákonné záruky upraveny v z. o zaměstnanosti, živnostenském zákoně, ZP apod.
 • obsah = triáda práv:

1.právo práci dostat(pr. získat nějaké zaměstnání)

2.právo práci si udržet(nebýt rušen ve výkonu závislé práce, leda z důvodů zákonem výsl. stanovených)

3.právo na ekonomické zabezpečení v případě, že člověk závislou práci vykonávat z vážných důvodů nemůže(v nemoci, stáří, invaliditě apod.)

 • SVOBODNÁ VOLBA POVOLÁNÍ: každý má možnost zvolit si určité povolání za předpokladu,že splňuje podmínky stanovené zákonem pro jeho výkon
z sada svobody pr ce z kaz nucen pr ce
Zásada svobody práce (zákaz nucené práce)
 • upraveno:
   • čl. 9 LZPS(výjimky: práce ukládaná podle zákona osobám ve výkonu TOS/alternativní trest,služba vyžadovaná na zákl. zákona vpřípadech živelných pohrom, nehod, kt. ohrožují životy, zdraví nebo značné maj. hodnoty…)
   • úmluvy MOP č. 29 a 105, o zákazu nucené práce

(= jakákoli práce/služba, vymáhaná na urč. osobě pod pohrůžkou trestu, a práce, kterou urč. osoba nepřijala dobrovolně)

   • § 13 odst.1 ZP, tzv. zásada svobody pracovní smlouvy (sml. volnosti)
 • pracovněpr. vztah může vzniknout jen se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatele + obsah je věcí dohody stran(prolínání se zás.“co není zakázáno je povoleno“)
 • X omezena možnost sjednání některých prac. podmínek (veřejnopr. zásahy státu: zákazy někt. prací ženám či mladistvým, omezení délky prac. doby, určení přestávek v práci,...)
 • → smysl: zabezpečení min. pracovních podmínek
 • prolomení zásady svobody práce připuštěno jen v případech, kdy existuje obecný zájem na max. ochraně určitých skupin zaměstnanců
z sada rovn ho zach zen z kaz diskriminace
Zásada rovného zacházení (zákaz diskriminace)
 • upraveno:
  • obecně: čl. 3 LZPS
  • mez. úmluvy:
   • Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
   • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
   • Mez. pakt o občanských a politických právech, Mez. pakt o hospodářských, sociálních a kult. právech, Úmluva o právech dítěte
   • Rada Evropy: Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (čl. 14)
   • Evropská sociální charta
   • MOP: Úmluva č. 111 o zákazu diskriminace zaměstnání a povolání
   • Amsterodamská smlouva (čl. 141 ex 119)-rovná odměna za práci, rovné zacházení
  • směrnice ES (přímý horizontální účinek - § 363 odst.1 ZP)
   • směrnice Rady č.76/207/EHS o realizaci rovného zacházení pro muže a ženy
   • Směrnice o provedení zásady stejné odměny pro muže a ženy
  • §§ 13 odst.2, 16, 17 ZP
  • zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon
  • služební zákon (z.č.218/2002 Sb.); z. o zaměstnanosti (z.č.435/2004 Sb.)
z kaz diskriminace pokra
Zákaz diskriminace –pokrač.
 • princip rovného zacházení se všemi zaměstnanci a zákazu jakékoliv diskriminace (zvýhodnění/znevýhodnění) z důvodů rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru
 • povinnost zaměstnavatele zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky(včetně odměňování za práci a jiných peněžních plnění), o odbornou přípravua o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání
 • Odkaz na zvláštní právní předpis – zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) – mj. stanoví, co se rozumí pod pojmy: přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné
z kaz diskriminace pokra1
Zákaz diskriminace - pokrač.

Za nerovné zacházení (diskriminaci) se nepovažuje:

  • rozlišování, které stanoví ZP nebo zvláštní právní předpis nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává, a který je pro výkon této práce nezbytný
   • tento důvod musí představovat podstatný a rozhodující požadavek pro výkon sjednané práce,
   • cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený.
  • opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby k určité skupině z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru

(Ve věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání nesmí tato opatření vést k upřednostnění osoby, jejíž kvality nejsou vyšší pro výkon zaměstnání nebo povolání, než mají ostatní současně posuzované osoby)

 • § 133a OSŘ: tzv. obrácené (respektive dělené) důkazní břemeno; oběti diskriminace požívají procesní výhody – cit.: „Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“
ostatn z sady prac pr
Ostatní zásady prac.pr.
 • Zásada svobody sdružování k ochraně hosp. a soc. zájmů
  • Úprava:
   • čl. 27 odst. 1-3 LZPS + úmluvy MOP; § 15 ZP
  • chápána především jako realizace práva na vytváření odborových organizací
  • je ale třeba ho přiznat i zaměstnavatelům, kteří se za stejným účelem sdružují do svazů
 • Zásada úplatnosti vykonávané práce
  • upraveno:
   • čl. 28 LZPS: Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. (relativní pojem spravedlivá odměna)
   • úmluvy MOP (např. č. 95 a 100)
  • výkon práce v pracovněprávním vztahu je vždy odměňován
ostatn z sady prac pr1
Ostatní zásady prac.pr.
 • Další zásady obsažené v § 13 ZP
  • Koncipovány zejm. jako povinnosti zaměstnavatele
  • zákaz přenosu rizika z výkonu závislé práce na zmce
  • informační povinnost zmle vůči zmcům
  • zákaz ukládání peněžních postihů zmci za porušení povinností vyplývajících z prac.pr. vztahu (např. pokuty) (výjimkou – NŠ)
  • zákaz zajištění závazku zmce vůči zmli (výjimka – konkurenční doložky, srážky z příjmů)
  • omezení dočasného přidělení zmce k výkonu práce u jiné PO či FO (výjimka – agenturní zaměstnávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace)

pracovn pr vn vztahy1
Pracovněprávní vztahy
 • Právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli - § 1 písm.a) ZP (užší vymezení) -tzv. individuální pr.vztahy
 • Společenské vztahy týkající se pracovního práva a bezprostředně související s vymezením předmětu pracovního práva (širší vymezení)

Základní D r u h y :

1) Individuální(viz výše - užší vymezení prac.-pr. vztahů)

  • Základní: – pracovní poměr

– dohody o pracích konaných mimo PP

(dohoda o provedení práce, doh.o pracovní činnosti)

  • Související – odpovědnostní vztahy

(náhrada škody, dohoda o srážkách ze mzdy,

odpovědnost při prac. úrazech a nem. z povolání),

– kontrolní vztahy zabezpečení práva na zaměstnání, . . .

2) Kolektivní(vznikají při sjednávání pracovních podmínek v kolektivní smlouvě)

pracovn pom r
Pracovní poměr
 • Vznik:
  • na základě PRACOVNÍ SMLOUVY(nejčastěji)
  • JMENOVÁNÍM (pouze v případech stanovených v § 33 odst.3 ZP

- v podnikatelské sféře již vznik PP na základě jmenování není možný!

- takto dříve (za účinnosti starého ZP) založené prac.poměry se považují za PP založené na základě pracovní smlouvy

Pozn.: Dle stávající právní úpravy již PP volbou nevzniká; Ta může být max.považována za předpoklad před sjednáním prac.smlouvy - § 33/2 ZP.

 • Prvky PP:
  • Subjekty – zaměstnanec x zaměstnavatel (právní subjektivita; způsobilost k pr.úkonům)
  • Objekt – závislá práce (§ 2 odst.4 ZP)
  • Obsah – vzájemná práva a povinnosti subjektů pracovního práva
dohody o prac ch konan ch mimo pp
Dohody o pracích konaných mimo PP
 • Upraveny v části třetí ZP (§ 74 – 77)
 • Jen výjimečně – přednost by měl mít pracovní poměr
 • Bez povinnosti rozvrhnout pracovní dobu
 • Až na výjimky pro ně platí obdobná úprava jako pro výkon práce v pracovním poměru
  • Výjimky:
    • Odstupné dle § 67 a 68 ZP
    • Pracovní doba a doba odpočinku
    • Překážky v práci na straně zmce
    • Skončení pracovního poměru
    • Odměna z dohody o práci konané mimo pracovní poměr (dále jen “odměna z dohody“)
 • Rozeznáváme:
  • Dohoda o provedení práce
  • Dohoda o pracovní činnosti
dohoda o proveden pr ce
Dohoda o provedení práce
 • Sjednaný rozsah práce – max. 150 h/kal.rok (dle starého ZP 100 h/r)
  • u jednoho zmce a zmle se sjednaný rozsah práce v rámci kalendářního roku sčítá
 • Forma – písemná, ústní i konkludentní
 • Náležitosti:
  • Sjednaná práce (většinou individuální úkol)
  • Rozsah práce (do 150 h)
  • Odměna z dohody - tato odměna musí být přiměřená; za 1h nesmí být nižší než stanovená min.mzda
dohoda o pracovn innosti
Dohoda o pracovní činnosti
 • Sjednaný rozsah práce
  • Co do celkového počtu hodin za kal.rok není nijak omezen
  • V průměru max.polovina stanovené týdenní pracovní doby
 • Písemná forma – pod sankcí neplatnosti
 • Obligatorní náležitosti:
  • Sjednaná práce,
  • Sjednaný rozsah pracovní doby (podle ní náleží náhrada mzdy z důvodu nemoci – od účinnosti nového zák. o nemocenském – 1.1.2009)
  • Doba, na kterou se dohoda uzavírá
 • Fakultativní náležitosti
  • Lze sjednat nárok na dovolenou na zotavenou, popř. jiné důležité osobní překážky v práci zmce (U DPP toto není možné!)
  • Místo výkonu práce
  • Odměna z dohody (platí to samé jako u DPP)
  • Způsob zrušení smlouvy
 • Zrušení DPČ:
  • Způsobem upraveným v DPČ (omezení u okamžitého zrušení DPČ – lze sjednat jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit PP)
  • Není-li způsob zrušení sjednán: - Dohodou

- Výpovědí (i bez uvedení důvodu, 15denní výp. doba)