Úvod do správního práva trestního - PowerPoint PPT Presentation

vod do spr vn ho pr va trestn ho n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod do správního práva trestního PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod do správního práva trestního

play fullscreen
1 / 6
Úvod do správního práva trestního
133 Views
Download Presentation
ardara
Download Presentation

Úvod do správního práva trestního

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Úvod do správního práva trestního 1. Přednáška Lucia Madleňáková

  2. Správní právo trestní • Pododvětví správního práva • Někteří autoři jej řadí do správního práva obecného, někteří jej považují za samostatné pododvětví průřezové • Zabývá se deliktním jednáním v oblasti VS • Vydělilo se z trestního práva v období policejního státu • Nekodifikované – nutnost reformy je pociťována dlouhodobě, dodnes k ní nedošlo

  3. Odpovědnost ve správním právu odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (zákon č. 82/1998 Sb.) – odpovídá SO správněprávní odpovědnost (odpovědnost za správní delikt) – odpovídá FO/PO jako pachatel

  4. Koncepce odpovědnosti primární odpovědnost – subjekt je odpovědný již za splnění primární povinnosti bez toho, aby muselo dojít k dalšímu aktu (rozhodnutí sekundární odpovědnost – odpovědnost za splnění povinnosti, která subjektu vznikne rozhodnutím po nesplnění povinnosti primární

  5. Správní delikty x soudní delikty I • Nepřesná hranice, mnohdy záleží na vůli zákonodárce, nahodilost • Vyplývá z tradice • Argumenty pro oddělení: • Přetíženost soudů • Dnes možnost postihovat PO • Trestní právo je až poslední možností

  6. Objektem je řádný výkon veřejné správy Menší závažnost Menší společenská difamace Obecnější formulování skutkových podstat Neurčité pojmy Projednávají správní orgány Pachatel: PO i FO Z nedbalosti Eticky indiferentní Celostátní evidence neexistuje Nelze uložit trest odnětí svobody Nejsou kodifikovány Řízení zahajuje SO ex offo Zásada oportunity Objektem je ochrana člověka (?) Větší závažnost Společenská difamace větší Přesné formulování skutkových podstat Ostřejší pojmy Projednávají soudy Pachatel: pouze FO Úmyslné Morálně závadné Rejstřík trestů Lze uložit trest odnětí svobody Kodifikace Řízení je zahajováno na základě obžaloby podávané státním zástupcem Zásada legality Správní delikty x soudní delikty II