1 / 15

ENERGI

ENERGI. Kulstofkredsløbet. I øjeblikket bruges kulstoflageret i undergrunden 100.000 gange hurtigere end det fyldes op. Gt = gigatonne = 10^9 metric tonnes which is the mass of one cubic kilometre of water Instead of Gt, some authors use

Download Presentation

ENERGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ENERGI

 2. Kulstofkredsløbet I øjeblikket bruges kulstoflageret i undergrunden 100.000 gange hurtigere end det fyldes op. Gt = gigatonne = 10^9 metric tonnes which is the mass of one cubic kilometre of water Instead of Gt, some authors use Pg = petagram = 10^15 grams 1 GtC corresponds to ~3.67 Gt CO2    2.12 GtC or ~7.8 Gt CO2 correspond to1 ppmv CO2 in the atmosphere. ppmv = parts per million by volume.

 3. Energiforbrug og solenergi Tabel 1. Oversigt over effektforbrug i forskellige dele af verden. Energiforbruget indbefatter energi til energiproduktion, varme, elektricitet samt transport. Efter Trinhammer, 2006.

 4. Energiforbrug og solenergi Tabel 1. Oversigt over effektforbrug i forskellige dele af verden. Energiforbruget indbefatter energi til energiproduktion, varme, elektricitet samt transport. Efter Trinhammer, 2006.

 5. Vurdering af energiform • Pris • CO2-besparelse • Ulemper

 6. Akraft Der medgår et ikke ubetydeligt CO2 udslip i forbindelse med minedrift, transport, oparbejdning m.v. Set i forhold til den samlede energiproduktion er det en ret lille mængde.

 7. Jordvarme • Solens varme oplagres i jorden, der holder sig lun året rundt. • Det er denne stabile og klimavenlige varmeenergi, som jordvarmeanlægget bruger til at give dig billig opvarmning af både boligen og dit brugsvand. http://www.energisparebolig.dk/da-DK/Jordvarme/Teknikken/Sider/Forside.aspx

 8. Varmepumper • CO2-emissionen ved anvendelse af varmepumper frem for kondenserende oliefyrsdrift reduceres mellem 32% og 40%. • SO2 og NOx-emissionen reduceres med ca. 60%

 9. Hvordan virker en solcelle? • solcelle

 10. http://www.gogis.dk/natgis/vind/grafik/WindDenmark.jpg

 11. Energibærer • Vi kan snildt dække vores energiforbrug med solceller og vindenergi og andre forny bare energikilder. • Problem: energiproduktionen af vindenergi, vandkraft og solvarme er meget svingende og er ude af takt med svingningerne i energibehovet! • Hvordan får vi energien over i bilerne? • Vi må opfinde en ny energibærer, som • erstatning for CO2.

 12. Brintsamfundet

 13. Brændselscelle • Introduktion til brændselsceller • brintteknologi

More Related