1 / 10

Energi

Energi. Var kommer energin ifrån Vad är energiprincipen Vilka olika typer av energiformer finns det Vad är växthuseffekten. Energiprincipen. All energi kommer från solen Denna energi kan omvandlas till olika former

chick
Download Presentation

Energi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Energi • Var kommer energin ifrån • Vad är energiprincipen • Vilka olika typer av energiformer finns det • Vad är växthuseffekten

  2. Energiprincipen • All energi kommer från solen • Denna energi kan omvandlas till olika former • Energiprincipen säger att; den inte kan skapas eller förstöras. Endast omvandlas till andra energiformer.

  3. Kemisk energi • Kan bilda värmeenergi och ljusenergi. • Finns i en tändsticka, utegrill. • Växter bygger näringsämnen genom fotosyntesen då de fångar solljus • Kroppen omvandlar kemisk energi till värme och rörelseenergi då vi äter.

  4. Rörelseenergi • Allt som rör sig har rörelseenergi • En bil tex omvandlar kemiska energin i bensinen till rörelse och värmeenergi.

  5. Elektrisk energi • Samhället har energiverk • Där omvandlar man olika sorters energi till elektrisk energi. • Det kan vara läges energi hos vatten, kemiska energi, rörelseenergi. • Den elektriska energin skickas ut till konsumenterna via kraftledningar. • Ett vanligt batteri omvandlar kemisk energi till elektrisk energi.

  6. Ljud- och ljusenergi • Ljudenergi(akustisk) är ljudvågor som rör sig i luften. • Ljusenergi är atomers rörelser i den olika atomskalen som skapar ljus

  7. Elastisk energi • Saker som är töjbara på ngt sett kan skapa denna • När man böjer dessa tillför man energi som lagras. • Då man släpper denna ”böj” så omvandlas det till rörelseenergi

  8. Värmeenergi • Allt blir till slut värme • Mycket svår att lagra

  9. Växthuseffekten • All värme vill lämna jorden • Stängs dock in av atmosfären till vis del • Detta är det som gör att vi kan ha en jämn temperatur på jorden • Det som stoppar värmen är främst koldioxid, vattenånga och metan(dessa kallas växthusgaser)

  10. Växthuseffekten • När man förbränner fossila bränslen ökar mängden växthusgaser i atmosfären • Detta gör att mer värme stannar kvar på jorden • Detta förändrar villkoren för liv på jorden som vi känner det.

More Related