1 / 39

Energi

Energi. Energibruk. store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle ressurser ( ” knapphetsressurser ” ). Energiutfordringene. Nødvendig med; både reduksjon og omlegging tiltak i nye og eksisterende bygg tiltak i alle livsløpstrinn. Sektoransvar.

stormy
Download Presentation

Energi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Energi

 2. Energibruk • store utslipp • mange miljøpåvirkninger • utarming av essensielle ressurser (”knapphetsressurser”)

 3. Energiutfordringene • Nødvendig med; • både reduksjon og omlegging • tiltak i nye og eksisterende bygg • tiltak i alle livsløpstrinn

 4. Sektoransvar • Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet – og bør ta et særlig ansvar • Alle sektormyndigheter har ansvar for at tiltak og aktiviteter på eget område ikke gir unødige miljøbelastninger

 5. Tidsplanen

 6. Nye grep i 2007 • alle energiposter med (også kjøling) • regulerer nettoenergibehov • brukeravhengige data ”låses” • skjerpet kravsnivå • energikrav for frittliggende fritidsboliger

 7. Klart skille mellom: Krav til energi-forsyning Krav til energi-effektivitet

 8. Gjeldende prioritering • Krav til energieffektivitet: Først redusere energibehovet så langt som mulig • Krav til energiforsyning: Deretter dekke resterende energibehov med miljøriktige energikilder

 9. Energieffektivitet • To alternative dokumentasjonsmetoder: TEK10 Kap. 14 Energirammer Energitiltak

 10. Andel glass, vindus- og dørareal Energitiltak • maksimalt 20% av oppvarmet BRA U-verdi yttervegg • ≤ 0,18 W/ (m2 K) U-verdi tak • ≤ 0,13 W/ (m2 K) U-verdi glass/vindu/dør inkl. karm/ramme U-verdi gulv på grunn • ≤ 0,15 W/ (m2 K) TEK10 § 14-3 • ≤ 1,2 W/ (m2 K) • Fortsetter neste side –>

 11. Lekkasjetall Energitiltak • ≤ 2,5 (småhus) og ≤ 1,5 (øvrige bygg) oms pr. time ved 50 Pa trykkforskjell Varmegjenvinning av ventilasjonsluft • Boligbygning: ≥70%Øvrige bygninger: ≥80% SFP-faktor • Bolig: ≤2,5 kW/(m3/s) • Øvrige bygninger: ≤2,0 kW/(m3/s) (dag/natt) Solkontroll/andre tiltak for å unngå lokalkjøling Temperaturstyring TEK10 § 14-3 Normalisert kuldebroverdi • Småhus: ≤0,03 W/ m2 K / Andre kategorier: ≤ 0,06 W/ m2 K

 12. I praksis • Begrenset glassareal • Tykkere vegger og tak • Trelags vindu, eventuell isolering av karm/ramme eller andre produktforbedringer • Ingen utkragede betong/stål konstruksjoner uten kuldebrobryter • Nøyaktighet ved utførelse for å oppnå tett bygg • Balansert ventilasjonsanlegg med gjenvinning • Effektive ventilasjonsvifter

 13. Næringsbygg • Varmegjenvinningsgraden i ventilasjonsanlegg har økt fra 70% til 80%

 14. Energitiltaksmetoden • Gir kjennetegnene på et energieffektivt bygg • Letter tilsynsarbeidet

 15. Småhus:120 + 1600/m2 oppvarmet BRA Boligblokk: 115 Barnehager:140 Kontorbygg:150 Energirammer kWh/m2 år oppvarmet BRA Skolebygg:120 Universitet / høyskole:160 Sykehus:300 (335) Sykehjem:215 (250) Hoteller:220 Idrettsbygg:170 Forretningsbygg:210 Kulturbygg:165 Lett industri / verksteder:175 (190) Beregninger i hht. NS 3031

 16. Kontrollberegninger • NS 3031; • beregningsmetode • tabell over brukeravhengige data (”låste” inndata) • klimadata låses i kontrollberegningene

 17. Brukeravhengige data som låses Inne-temperaturer Driftstider Internlaster (varmetilskudd fra personer og utstyr) Utstyr Varmt vann Belysning

 18. Omfordeling/teknisk bytte • Mulig i begge modeller • Begrenses av minstekrav til bygningskropp

 19. U-verdi yttervegg Minstekrav • < 0,22 W/ (m2 K) U-verdi tak • < 0,18 W/ (m2 K) U-verdi gulv • < 0,18 W/ (m2 K) Lekkasjetall U-verdi glass/vindu/dør inkl. karm/ramme • < 1,6 W/ (m2 K) TEK10 § 14-5 • < 3,0 luftvekslinger pr. time ved 50 Pascal trykkforskjell

 20. To nye minstekrav – for å sikre fornuftig fasadeutforming • U-verdi for glass/vindu/dør inkl. karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA < 0,24 • Total solfaktor gt < 0,15 for glass i solbelastet fasade – med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov • Unntak for småhus

 21. Regneeksempler

 22. Fritidsboliger • < 50 m2 : Ingen krav • < 150 m2 : Kun minstekrav • ≥ 150 m2 : Krav som småhus

 23. U-verdi yttervegg LAFT – kun egne minstekrav • ≥ 8 tommer laft U-verdi tak • < 0,13 W/ (m2 K) U-verdi gulv på grunn • < 0,15 W/ (m2 K) U-verdi vindu/dør inkl. karm/ramme • < 1,4 W/ (m2 K) • Helårsbolig TEK10 § 14-6

 24. U-verdi yttervegg LAFT – kun egne minstekrav • ≥ 6 tommer laft U-verdi tak • < 0,18 W/ (m2 K) U-verdi gulv på grunn • < 0,18 W/ (m2 K) U-verdi vindu/dør inkl. karm/ramme • < 1,6 W/ (m2 K) • Fritidsbolig ≤ 150 m2 TEK10 § 14-6

 25. Hvorfor krav til energiforsyning? • Redusere klimagassutslippene • Øke forsyningssikkerheten • Frigjøre elektrisitet

 26. Energiforsyning • § 14-7 • Ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast • Bygninger over 500 kvm: minimum 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler • Bygning inntil 500 kvm: minimum 40 % av varmebehovet skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler For boligbygninger: Unntak fra hovedregelen ved lavt samlet varmebehov eller ved merkostnader over livsløpet. Unntaket forutsetter installering av lukket ildsted for biobrensel i boenheter over 50 kvm, med mindre bygningen tilfredsstiller passivhus-nivå. TEK10 § 14-7

 27. Hvorfor fokus på varmeløsninger? • Elektrisitet er for verdifull for bruk til varmeformål • Vi har rikelig tilgang på varmeenergi • Byggherre/prosjekterende har reell valgmulighet

 28. Foretrukne varmeløsninger • Solfanger • Fjernvarme og nærvarme • Biokjel • Pelletskamin • Vedovn • Alle typer varmepumper • Biogass • Ulike løsninger i kombinasjon

 29. Fjernvarme • TEK10: Dersom tilknytningsplikt er fastsatt i planbestemmelsene, skal bygningen utstyres med varmeanlegg som kan utnytte fjernvarmen • Ny PBL: Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at annet alternativ er miljømessig bedre TEK10 § 14-8

 30. Særskilte bygninger • Uoppvarmet areal => ingen energikrav • Lokaler med varmeoverskudd pga. prosesser => ingen energikrav • Lav innetemperatur => reduserte energikrav • Bygninger under 30 m2– kun minstekrav

 31. Energikravene gjelder også for: • Alle tilbygg/påbygg/underbygg – uansett størrelse • Eksisterende bygg (Pbl §20-1): • Kravene gjelder for tiltak som innebærer vesentlige endringer eller vesentlig reparasjoner • Kravene gjelder ikke for mindre omfattende arbeider

 32. Videreutvikling av TEK • Mål: nivå for passivhus fra 2015 og nesten null-energi fra 2020 ? • Økt fokus på installasjonstekniske tiltak • Nye kravsnivå må avstemmes mot neste generasjons dagslyskrav, luftskiftekrav m.m. • Energikrav skal ikke gå på bekostning av andre viktige kvaliteter • Krav til varmeløsninger må sees i lys av betydelig redusert varmebehov

 33. Passivhusstandard for boligbygninger NS 3700 • Oppvarmingsbehov: ca. 15 kWh/m² år • Noe høyere for boligbygning ≤ 250 m² • Noe høyere for bygninger med årsmiddel utetemperatur ≤ 6,3 grader C • Passivhus-standard for næringsbygg under utarbeidelse (NS 3701)

 34. Typisk passivhus-løsning • Varmeisolering • Ca. 40 cm i vegg • Ca. 45 - 50 cm i skråtak • Ca. 50 cm i flatt tak • Ca. 35 cm i gulv på grunn • Vinduer/dører • U = 0,80 W/(m²K) • Ventilasjon • 82 % varmgjenvinning • Enkelt varmeanlegg

 35. Virkemidler som supplerer energikravene • NVEs energimerkeordning • ENOVAS støtteprogram og Husbankens låneordning

 36. Hvordan sikre etterlevelse av energikravene? • Enklere regelverk / klarere tolkninger • Uavhengig kontroll • Økt kommunal tilsynsaktivitet (fra 01.01.2013)

 37. Tilsyn med energikrav • Stedlig tilsyn • (U-verdier, glassareal, kuldebroer, styringssystem, solskjerming ) • Dokumenttilsyn • (beregning/ inndata/ låste data)

 38. TETTHET - ingen uønskede luftlekkasjer • Uavhengig kontroll av lufttetthet i nye boliger (fra 01.07.2012) • Egnet parameter for kontroll. Forteller mye om kvalitetsnivået generelt – særlig håndverksmesssig kvalitet

 39. Utfordringer • Stort opplæringsbehov i hele næringen • Behov for oppgradering av eksisterende bygningsmasse • Samordne regelverk (TEK-krav, merkeordninger, støtteordninger)

More Related