1 / 17

ENERGI

ENERGI. Kilde: Evig energi - brændselsceller og brintsamfundet, fysikforlaget 2005. Kulstofkredsløbet. I øjeblikket bruges kulstoflageret i undergrunden 100.000 gange hurtigere end det fyldes op. Brændstofreserver.

dooley
Download Presentation

ENERGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ENERGI

 2. Kilde: Evig energi - brændselsceller og brintsamfundet, fysikforlaget 2005

 3. Kulstofkredsløbet I øjeblikket bruges kulstoflageret i undergrunden 100.000 gange hurtigere end det fyldes op.

 4. Brændstofreserver a) Pånær angivelserne for Solen stammer oplysningerne i denne søjle fra Vagn O. Jensen, Naturens Verden 4/99.

 5. Energiforbrug og solenergi Tabel 1. Oversigt over effektforbrug i forskellige dele af verden. Energiforbruget indbefatter energi til energiproduktion, varme, elektricitet samt transport. Efter Trinhammer, 2006.

 6. Energiforbrug og solenergi Tabel 1. Oversigt over effektforbrug i forskellige dele af verden. Energiforbruget indbefatter energi til energiproduktion, varme, elektricitet samt transport. Efter Trinhammer, 2006.

 7. Vurdering af energiform • Pris • CO2-besparelse • Ulemper

 8. Akraft Der medgår et ikke ubetydeligt CO2 udslip i forbindelse med minedrift, transport, oparbejdning m.v. Set i forhold til den samlede energiproduktion er det en ret lille mængde.

 9. Jordvarme • Solens varme oplagres i jorden, der holder sig lun året rundt. • Det er denne stabile og klimavenlige varmeenergi, som jordvarmeanlægget bruger til at give dig billig opvarmning af både boligen og dit brugsvand. http://www.energisparebolig.dk/da-DK/Jordvarme/Teknikken/Sider/Forside.aspx

 10. Varmepumper • CO2-emissionen ved anvendelse af varmepumper frem for kondenserende oliefyrsdrift reduceres mellem 32% og 40%. • SO2 og NOx-emissionen reduceres med ca. 60%

 11. Hvordan virker en solcelle? • solcelle

 12. http://www.gogis.dk/natgis/vind/grafik/WindDenmark.jpg

 13. Energibærer • Vi kan snildt dække vores energiforbrug med solceller og vindenergi og andre fornybare energikilder. • Problem: energiproduktionen af vindenergi, vandkraft og solvarme er meget svingende og er ude af takt med svingningerne i energibehovet! • Hvordan får vi energien over i bilerne? • Vi må opfinde en ny energibærer, som er statning for CO2.

 14. Brintsamfundet

 15. Brændselscelle • Introduktion til brændselsceller • brintteknologi

More Related