Opakovanie 5. ročník - PowerPoint PPT Presentation

opakovanie 5 ro n k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opakovanie 5. ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opakovanie 5. ročník

play fullscreen
1 / 27
Opakovanie 5. ročník
399 Views
Download Presentation
wayne-norman
Download Presentation

Opakovanie 5. ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opakovanie 5. ročník rozprávky, prídavné mená, opisný slohový postup

 2. Z písmen utvorte literárne pojmy. N R O N S E N O S P Z P R Á V R K A Ó Z A

 3. NonsensRozprávkaPróza

 4. Zakrúžkujte správne tvrdenie. Rozprávky podľa obsahu sa členia na: A fantastické, umelé, realistické B fantastické, ľudové, umelé C fantastické, zvieracie, realistické D umelé, zvieracie, ľudové

 5. c/ fantastické realistické zvieracie

 6. K rozprávke dopíšte meno autora. Pamodaj šťastia _________________________________ Nepodpísaná rozprávka__________________________ Škaredé káčatko_________________________________ Ako sa Kubo stratil_______________________________

 7. Milan RúfusĽubomír FeldekHansChristianAndersenMiroslav Válek

 8. Doplňte jotu a ypsilon. Napíšte názov rozprávky a meno autora. Sedím pri písacom stroji, je letná noc. Po neďalekej trati ide nočn___ rýchlik. Rušňovodič zahv___zda a spomal___. Pri oknách stoja cestujúci. A akí sú to cestujúci! Samí rozprávkov___. Star___ znám___ z krásn__chrozprávkov___ch kníh. A počúvajú klepkanie môjho písacieho stroja a rozprávajú sa.

 9. nočnýzahvízda, spomalírozprávkovístarí, známiz krásnych, rozprávkových

 10. Ktoré tvrdenia neplatia o rozprávkach? A existuje trojstupňová gradácia B hlúposť vyhráva nad múdrosťou C dobro bojuje so zlom D všetci sú rovnakí E rozprávky píšu len autori

 11. BDE

 12. Čo do radu nepatrí? Aepika, lyrika dráma, povesť B povesť, rozprávka, rým, bájka C Válek, Moravčík, Andersen, Rúfus D strofa, rým, hádanka, verš

 13. A povesťB rýmC MoravčíkD hádanka

 14. DOPLŇTE SPRÁVNE SLOVÁ DO POUČKY. Filmová rozprávka patrí (k prozaickým, dramatickým) ______________________________ žánrom. Vo filme sa spája (obraz, tanec, reč, hudba, spev, zvukové efekty, mimika). ____________________________________________________________________________________________________________________

 15. dramatickýmobraz, hudba, reč, zvukové efekty

 16. Doplňte vzor k prídavnému menu. O červenej sliepočke______________________________ V bábkovom divadle______________________________ Krajší film_______________________________________ Veterný kráľ _____________________________________

 17. peknýpeknýcudzípekný

 18. Odhaľte v texte 3 postavy z rozprávok. Postavil sa ku bosej spolužiačke. Hovorili o spolužiakovi, ktorý jej skryl papuče. To bude hromobitie, keď sa to dozvie triedna učiteľka.

 19. Kubo, Viktor, Hrom

 20. Odhaľte mená spisovateľov. _________________________ ___________________________

 21. Milan Rúfus

 22. Ľubomír Feldek

 23. Odhaľte mená spisovateľov. _________________________ __________________________

 24. HansChristianAndersen

 25. Štefan Moravčík

 26. Opíšte obrázok.

 27. Zdroje: www.google.sk www.wikipedia.sk www.osobnosti.sk www.slovenskyjazyk.com www.koreja.wbl.sk