1 / 9

Povrch kocky Nárys, bokorys a pôdorys telies - opakovanie

Povrch kocky Nárys, bokorys a pôdorys telies - opakovanie . Mgr. Z. Burzová. Kontrola DÚ: str. 81/5 A) B) C) D) N N N N B B B B P P P P. Opakovanie: Percentá 1. Vypočítaj 35 % z 520 kg

laksha
Download Presentation

Povrch kocky Nárys, bokorys a pôdorys telies - opakovanie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Povrch kockyNárys, bokorys a pôdorys telies - opakovanie • Mgr. Z. Burzová

  2. Kontrola DÚ: str. 81/5 A) B) C) D) N N N N B B B B P P P P

  3. Opakovanie: Percentá 1. Vypočítaj 35 % z 520 kg 2. Do základnej školy chodí 780 žiakov, z čoho je 45% chlapcov. Koľko chlapcov a koľko dievčat chodí do tejto školy? 3. Televízor stál 600 €. O mesiac zdražel o 7%. Urč jeho novú cenu po zdražení. 4. Z vkladu 200 € bol úrok za jeden rok 18 €. Aká bola ročná úroková miera v percentách? 5. Vypočítaj 8 ‰ z 6 500 ml Výsledky: 182 kg; 351 ch., 429 d.; 642 € TV; 9 %; 52 ml

  4. Znázorni nárys, bokorys a pôdorys tejto stavby NárysBokorysPôdorys

  5. Povrch kocky tvorí 6 štvorcových stien 1. Vypočítaj povrch kocky s hranou dlhou 3 cm. a = 3 cm S = ? cm2 S = 6. a . a S = 6 . 3 .3 S = 6. 9 S = 54 cm2 Povrch kocky je 54 cm2 . S = 6.a. a Vzorec na výpočet povrchu kocky

  6. Vypočítaj povrch kocky s hranou dlhou: a) 5 cm b) 8 cm c) 4,2 cm a=5cm a=8cm a=4,2cm S=? S = ? S = ? S = 6.a.aS = 6.a.aS = 6.a.a S = 6.5.5 S = 6.8.8 S = 6.4,2.4,2 S = 6. 25 S = 6.64 S = 6.17,64 S = 150cm2S = 384cm2S =105,84cm2

  7. Vypočítaj povrch kocky s hranou dlhou: • 14 dm b) 8,5 m c) 0,23 m S = 1176 dm2 S = 433,5 m2 S = 0,3174 m2

  8. Samostatná práca : 1. Vypočítaj povrch kocky s hranou dlhou 9m. 2. Narysuj kváder – nadhľad zľava s rozmermi a=5cm, b=3cm, c = 6 cm 3. Zaznač nárys, bokorys a pôdorysstavby

  9. 1. Vypočítaj povrch kocky, ak hrana meria: a) 7cm b) 6,2m c) 0,14dm 2. Narysuj obraz kvádra s rozmermi 3cm, 4 cm, 6 cm. 3.

More Related