1 / 15

Opakovanie

Opakovanie. Prednáška 10. Matice - teória. Funkcie - teória. Čo je funkcia?. Viacero príkazov zabalených v jednom balíku Po zavolaní funkcie sa vykonajú všetky príkazy v „balíku“ Do funkcie „balíme“ príkazy, ktoré používame v kóde opakovane šetríme počet riadkov zdrojového kódu

marilu
Download Presentation

Opakovanie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Opakovanie Prednáška 10

 2. Matice - teória

 3. Funkcie - teória

 4. Čo je funkcia? • Viacero príkazov zabalených v jednom balíku • Po zavolaní funkcie sa vykonajú všetky príkazy v „balíku“ • Do funkcie „balíme“ príkazy, ktoré používame v kóde opakovane • šetríme počet riadkov zdrojového kódu • šetríme čas – opravy či zmeny vykonávate na jednom mieste • Funkcia môže, ale nemusí mať vstupovú hodnotu • Ak ju má, tak vždy je to práve jedna (ak treba viac, pointre) • Lokálne premenné majú platnosť iba v rámci funkcie • Funkcia by mala vykonávať vždy iba jednu úlohu • Funkcia by mala byť ľahko pomenovaná dvoma, troma slovami. Ak sa vám nedarí nájsť taký názov, tak v nej pravdepodobne robíte viac úloh a nie len jednu

 5. Funkcia bez návratovej hodnoty

 6. Funkcia s návratovou hodnotou

 7. Funkcia bez parametrov a s návratovou hodnotou

 8. Funkcia volaná z funkcie

 9. Funkcia s parametrami a s návratovou hodnotou

 10. Pole vo funkcii

 11. Rekurzívna funkcia • Funkcia, ktorá volá samu seba

 12. Faktoriál rekurzívne

More Related