Josip jankovi anita begi mostar bosna i hercegovina 20 23 listopada 2010 godine
Download
1 / 18

SOCIJALNI RAD PARADIGMA ODR IVOG RAZVOJA DRU TVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

I. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“. Josip Janković Anita Begić Mostar, Bosna i Hercegovina, 20. – 23. listopada 2010. godine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOCIJALNI RAD PARADIGMA ODR IVOG RAZVOJA DRU TVA' - wallis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Josip jankovi anita begi mostar bosna i hercegovina 20 23 listopada 2010 godine

I. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

„Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti

– profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava“

Josip Janković

Anita Begić

Mostar,

Bosna i Hercegovina, 20. – 23. listopada 2010. godine

SOCIJALNI RAD PARADIGMA ODRŽIVOG RAZVOJA DRUŠTVA


Koncept odr ivog razvoja
KONCEPT ODRŽIVOG RAZVOJA

Osnovni koncept održivog razvoja dolazi iz područja biologije kao i neke druge velike ideje i teorije tijekom 20. stoljeća (OTS);

 • Globalni koncept na konferenciji UN-a u Shtockholmu 1972. kao odgovor na problem pogoršanja životne sredine;

 • UN-ova komisija dala je 1987. prvu definiciju održivog razvoja, pod vodstvom Gro Harlem Brundtland, nekadašnje norveške premijerke:

  "Odgovoriti na zahtjeve današnje generacije, a da se pri tome ne unište mogućnosti da buduće generacije odgovore na svoje zahtjeve.“


Socijalni rad i odr ivi razvoj
Socijalni rad i održivi razvoj

Znanost i praksa socijalnog rada promoviraju:

- socijalnu promjenu,

- rješavanje problema u međuljudskim

odnosima,

- osnaživanje i oslobađanje ljudi u stremljenju

blagostanju.

Socijalni rad intervenira u točkama gdje čovjek stupa u

interakciju sa svojim okruženjem:

- preveniranjem nastanka štete,

- njenim otklanjanjem.


Osnova implementacije koncepta
Osnova implementacije koncepta

Osnovna smjernica za socijalni rad u održivom razvoju je

njegovo određenje kao profesionalne aktivnost i koja

sudjeluje u procesu zaštite, osnaživanja i uključivanja u

društvo osoba: - koje su mete represije,

- u stanju vulnerabilnosti,

- na margini društva ili na putu prema njoj.

Problemi u implementaciji koncepta održivosti pripisuju

se: - sukobu boraca za zaštitu životne sredine i

zajednice biznismena,

- siromaštvu, bolesti i nejednakosti u velikom

dijelu svijeta.


Magi ni trokut odr ivog razvoja hessle 2005
Magični trokut održivog razvoja(Hessle,2005.)

Ekološka ravnoteža

Ekonomska sigurnost Socijalna pravda


Prevencija osnova odr ivog razvoja
PREVENCIJA OSNOVA ODRŽIVOG RAZVOJA

 • U okviru teorije i prakse socijalnog rada prevencija je condicio sine quanon promišljanja i djelovanja bilo kao:

  - primarna, sekundarna, tercijarna;

  - opća;

  - ciljana;

  - situaciona.

 • U samoj ideji SOCIJALNOG RADA ideja je „pomoć do samopomoći“ koja inkorporira i PREVENCIJU put do ostvarenja ODRŽIVOG RAZVOJA!


Odre enje prevencije
Određenje prevencije

 • Prevenciju je moguće odrediti kao složeni sustav mjera, aktivnosti i kontinuiranog napora usmjerenih otklanjanju rizičnih činitelja i/ili posljedica njihovog djelovanja, jačanja zaštitnih na svim razinama, područjima i ključnim točkama s ciljem osiguranja kvalitetnog rasta, razvoja, prilagodbe i sazrijevanja novih naraštaja u sigurne, prilagođene, uspješne i sretne, a samim tim i zdrave ljude.

  (Janković, 2006)


Strategija prevencije pup djece i mladih u kontekstu odr ivog razvoja dru tva primjer hrvatske
STRATEGIJA PREVENCIJE PUP DJECE I MLADIH U KONTEKSTU ODRŽIVOG RAZVOJA DRUŠTVA (primjer Hrvatske)

Opći CiljStrategije je:

osigurati minimalne uvjete potrebne za kvalitetan, uspješan i zdrav rast i razvoj novih naraštaja,

otkloniti: - činitelje rizika odgovorne za nastajanje

poremećaja u ponašanju,

- nastale poremećaje u ponašanju i njihove

posljedice.


Odre enje pojma poreme aji u pona anju
Određenje pojma „poremećaji u ponašanju" ODRŽIVOG RAZVOJA DRUŠTVA

Poremećaji u ponašanju su: Složeni skup funkcioniranja i ponašanja djece i mladih, koja u određenoj sredini i vremenu značajno odstupaju od normi te sredine, a predstavljaju nevoljni odgovor na djelovanje činitelja rizika, kojima su djeca i mladi izloženi duže vrijeme, najprije kao obavijest okolini o prisustvu i intenzitetu rizičnih uvjeta rasta i razvoja, a kasnije kao odgovor na njih, izraz usklađivanja svog funkcioniranja s danim uvjetima, novi rizik za dijete i okolinu. (Janković, 2006.)


Rizi ni i za titni initelji u razvoju poreme aja u pona anju
Rizični i zaštitni činitelji u razvoju poremećaja u ponašanju

 • Rizični čimbenici (Coie i dr., 1993., Kirby i Fraser, 1997., prema Bašić 2001.) definiraju se kao: bilo koji utjecaji koji povećavaju vjerojatnost prvog pojavljivanja poremećaja, napredovanja prema vrlo ozbiljnom stanju te podržavanju problematičnih uvjeta ponašanja. Rizični čimbenici odnose se podjednako na one iz područja prenatalnog i biološkog do širokih okolnosti i uvjeta života koji pogađaju djecu.

 • Zaštitne čimbenike predstavlja sve ono što djeluje na smanjenje rizika za pojavu poremećaja (ovdje PUPa, asocijalnog i antisocijalnog ponašanja mladih).


Posebni ciljevi dr avne strategije rh
Posebni ciljevi državne strategije RH: ponašanju

 • Unaprijediti sustave kojima će se u najvećoj mjeri suzbijati nastanak rizičnih činitelja odgovornih za pojavu poremećaja u ponašanju.

 • Poticati izgradnju, razvoj i širenje činitelja zaštite.

 • Razvijati, organiziranje i usustavljivanje mreže preventivnih aktivnosti.

 • Potaknuti uspostavu i primjenu programa prevencije na razinama lokalne zajednice, općine, grada, županije i države.

 • Osigurati evaluacije svih programa.


Klju ne pretpostavke primjene strategije prevencije pup djece i mladih rh
Ključne pretpostavke primjene Strategije prevencije PUP djece i mladih RH

 • Odluka o važnosti novih naraštaja u pogledu:

  - brige za ljudske resurse/ kapital u smislu održivog

  razvoja društva/,

  - u odnosu prema vlastitoj djeci.

 • Ustanoviti vladino interdisciplinarno stručno tijelo za:

  -praćenje provedbe,

  - kretanje PUP,

  -stalni razvoj i unapređivanje strategije.

 • Utvrditi: ključne točke, razine zahvaćanja i prevencijeLokalna zajednica u prevenciji pup u kontekstu odr ivog razvoja dru tva
Lokalna zajednica u prevenciji PUP u kontekstu održivog razvoja društva

 • Uspostaviti općenito bolje životne i komunikacijske uvjete u lokalnim zajednicama

 • Razviti poticajne programe za različite skupine,

 • Potaknuti prihvaćanje modificiranih modela rješavanja konflikata osobito unutar obitelji i socijalnih mreža

 • Potaknuti promjenu načina rada kako socijalnih tako i korekcijskih ustanova


Uloga kolskog socijalnog rada u prevenciji pup djece i mladih
Uloga školskog socijalnog rada u prevenciji PUP djece i mladih

Izvori rizika vezani uz:

- Obiteljsku situaciju koju karakteriziraju obiteljski problemi i

konflikti;

- neadekvatno ponašanje roditelja kao modela, ovisnost

roditelja, siromaštvo i sl.;

- školu kao instituciju, a to su uspjeh, problemi s disciplinom,

nedovoljna privrženost školi i sl.;

- Individualne karakteristike djeteta , okupiranost

delinkventnim ponašanjem, povezanost s delinkventnim vršnjacima, biološke determinante i drugo (Wiliams, Ayers, Artur, 1997, prema Bašić i Janković, 2000.).


Shema 2 podru ja rada kolskog socijalnog radnika
Shema mladih2. Područja rada školskog socijalnog radnika

Dijete

Suradnja

Školski socijalni radnik

Obitelj

Lokalna zajednica


Z aklju ci
Z mladihaključci

 • Razvoj mora poslužiti potrebama ljudi, a posebno onih koji su u situaciji siromaštva, marginalizacije i isključenosti iz društva.

 • Potreban je kontinuiran, profesionalno i znanstveno utemeljen rad na suzbijanju i uspješnom suočavanju s rizičnim činiteljima svih građana kroz njihov stalni rast, razvoj i osnaživanje te na stalnom unapređenju kvalitete života kao važne komponente opće prevencije.

 • Socijalni rad sa svojim ciljevima, vrijednosnim određenjima, sustavima izučavanja i djelovanja, metodama i tehnikama već je od svog uspostavljanja kao posebnog znanstvenog i djelatnog područja, suštinski uklopljen u filozofiju održivog razvoja društva na svim razinama i to ne samo deklarativno nego i djelatno.ad