Download
politika eur pskej nie v jazykovom vzdel van v chodisk a perspekt vy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE V JAZYKOVOM VZDELÁVANÍ - východiská a perspektívy PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE V JAZYKOVOM VZDELÁVANÍ - východiská a perspektívy

POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE V JAZYKOVOM VZDELÁVANÍ - východiská a perspektívy

121 Views Download Presentation
Download Presentation

POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE V JAZYKOVOM VZDELÁVANÍ - východiská a perspektívy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. POLITIKA EURÓPSKEJ ÚNIE V JAZYKOVOM VZDELÁVANÍ- východiská a perspektívy PhDr. Ivan Hromada generálny riaditeľ sekcie európskej integrácie MŠ SR Seminár “Jazykové vzdelávanie vo vzdelávacích programoch Európskej únie Socrates a Leonardo da Vinci” Bratislava, 26. september 2005

  2. Európska únia – mnohojazyčnosť a mnohokultúrnosť (20 oficiálnych jazykov, približne 60 regionálnych jazykov, jazykov menšín a prisťahovalcov) • Jazyky – základná zručnosť všetkých Európanov nevyhnutná pre: • komunikáciu (práca, obchodovanie, štúdium, cestovanie) • - porozumenie (tolerancia, solidarita)

  3. Politické východiská • Lisabonská stratégia: Európa - najdynamickejšia a najkonkurencieschopnejšia ekonomika na svete do roku 2010, rok 2005: reštart Lisabonskej stratégie – agenda zamestnanosti a rastu • Európsky rok jazykov 2001 – záverečná spáva • Európsky parlament (december 2001): rezolúcia - výzva na aktivity na skvalitnenie jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti • Rada pre vzdelávanie (február 2002): rezolúcia - členské štáty musia podniknúť konkrétne kroky na skvalitnenie jazykovej rôznorodosti a jazykového vzdelávania; Európska komisia predloží návrh akčného plánu

  4. Politické východiská • Európska rada v Barcelone (marec 2002): aktivity na skvalitnenie jazykového vzdelávania sú nevyhnutné; vyučovanie 2 cudzích jazykov od útleho veku dieťaťa s cieľom, aby každý občan EÚ dokázal komunikovať aj v dvoch cudzích jazykoch • Európska komisia vypracovala pracovný dokument „Podpora jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti“ (november 2002) – konzultačný materiál pre verejnú diskusiu • Akčný plán jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti (Európska komisia, 27. júl 2003): • stanovil kontext a hlavné politické ciele, identifikoval 3 oblasti, ktoré sú v centre pozornosti: široké informovanie o výhodách celoživotného jazykového vzdelávania pre všetkých občanov, skvalitnenie vyučovania jazykov, vytvorenie priaznivejšieho prostredia pre jazykové vzdelávanie • konkrétne návrhy aktivít na európskej úrovni (45 akcií) na skvalitnenie jazykového vzdelávania a rôznorodosti

  5. Podpora multilingvalizmu doteraz realizovaná prostredníctvom • programov Socrates a Leonardo da Vinci • programu Mládež • projektov družobných miest • Európskej dobrovoľníckej služby • programu Kultúra • Európskeho sociálneho fondu • financovania štúdií zameraných na jazykové vzdelávanie a jazykovú rôznorodosť • podpory Európskeho úradu pre menej používané jazyky v Dubline a malých sietí univerzít, ktoré realizujú výskum menej používaných jazykov

  6. Dokument: „Vzdelávanie a odborná príprava v Európe: rozličné systémy, spoločné ciele pre rok 2010 – Pracovný plán budúcich cieľov systémov vzdelávania a odbornej prípravy“ prijatý Radou dňa 14. 2. 2002, ktorý vytyčuje 13 cieľov k trom strategickým úlohám v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy; Cieľ 3.3 – Skvalitniť učenie sa cudzích jazykov

  7. Vytvorenie pracovnej skupiny jazykových expertov pri Európskej komisii (2002) pre napĺňanie Cieľa 3.3 Skvalitnenie učenia sa cudzích jazykov – fórum na výmenu národných skúseností a výmenu príkladov dobrej praxe • Pracovná skupina už vypracovala politické odporúčania pre členské štáty v oblasti jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti

  8. Na základe odporúčaní expertnej jazykovej skupiny vznikli tieto konkrétne návrhy • tvorba a implementácia národných stratégií • tvorba Európskych indikátorov jazykových kompetencií • kvalitnejšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov (tvorba Spoločného profilu vzdelávania učiteľov cudzích jazykov) • vyučovanie jazykov od útleho veku dieťaťa • podpora obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL) • rozvoj akademickej pôdy pre multilingvalizmus • zastúpenie jazykového vzdelávania a jazykovej diverzity v novej generácii programov

  9. Táto pracovná skupina pokračuje od jari 2005 v rámci „spolupráce v clusteroch“ v rámci clustera kľúčové kompetencie • Výzva Európskej komisie k členským štátom na predloženie národných správ o plnení úloh stanovených v Akčnom pláne (predloženie správ v roku 2007) • Európska komisia vytvorí malú vysokokvalifikovanú pracovnú skupinu pre multiligvalizmus, ktorá jej pomôže pri analýze národných správ • Európska komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade nový dokument o multilingvalizme v Európskej únii

  10. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ.