Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rheoli newid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rheoli newid

Rheoli newid

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Rheoli newid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rheoli newid Sicrhau llwyddiant i bob myfyriwr ymhob lleoliad trwy newid ymarfer dosbarth

 2. Gweithgaredd ‘Does dim yn atal cyfundrefn ynghynt na phobl sy’n credu mai’r ffordd oedden nhw’n gweithio ddoe yw’r ffordd orau i weithio fori.’ Ystyriwch newid: a. y gwnaethoch ei groesawu b. nad oeddech yn ei hoffi. Sut wnaethoch chi ymateb i’r ddau newid?

 3. Ymatebion i newid • Ofn. • Ansicrwydd. • Gwrthwynebu. • Derbyn. • Ymwrthod.

 4. Beth yw newid? • Deunyddiau. • Ymagweddau addysgu. • Daliadau. • Ymddygiadau.

 5. Newidiadau cyfundrefnol sy’n parhau Ond yn bosibl pan yw unigolion yn newid eu ymagwedd a’u ymddygiad yn y lle cyntaf. (Harvard Business Review, Mehefin 2010)

 6. Rhai meddyliau am newid • Proses yw newid yn hytrach na digwyddiad. • Dydi blaengareddau ddim yn ddiben ynddynt eu hunain. • Ailadroddir blaengareddau sydd wedi methu. • Mae newid llwyddiannus wedi ei berchnogi a’i weithredu’n lleol. • Nid eich fersiwn chi o newid yw’r unig un.

 7. Pam fod newid yn methu? • Blaengareddau amhriodol. • Amseru amhriodol. • Dylunio annigonol. • Strategaeth weithredu gwallus. • Diffyg eglurder – amheuaeth. • Blaengareddau lluosog, cymhleth.

 8. Camau newid • Cychwyn. • Gweithredu. • Parhad.

 9. Proses newid y CDPau • Rhannu cyfeiriad cyffredin. • Rhannu proses gyffredin. • Cynyddu hyder. • Gweithio fel tîm agos. • Cyd-ddibyniaeth. • Arwain ar ddatblygiad staff. • Gwerthuso effaith. • Rhannu canfyddiadau. Cam 1 Cam 3 Cam 2 • Teithiau dysgu ac Ymholi gweithredol. • Treialu dulliau newydd. • Adolygu canlyniadau. • Rhannu canfyddiadau â chydweithwyr.

 10. Symud ymlaen . . . • Dyrannwch y bobl orau ar gyfer pob problem. • Newidiwch trwy weithred yn hytrach na chynllunio. • Canolbwyntiwch ar ddatblygu cynhwysedd parhaus. • Cadwch gyfeiriad trwy arweinyddiaeth dosranedig effeithiol. • Datblygu system o atebolrwydd mewnol ac allanol. • Sianelu pwysau cadarnhaol. • Adeiladu hyder cyfundrefnol trwy’r camau blaenorol.

 11. Asesu gallu eich ysgol i newid • Oes yna lawer o bobl yn eich ysgol yn anghyfforddus efo newid? • Ydi pobl neu grwpiau yn gweithredu yn unol a gweithdrefnau sydd wedi eu sefydlu’n gadarn? • A oes yna unigolion neu grwpiau dylanwadol yn rhwystro newid? • A oes yna isddiwylliannau cryf sy’n hyrwyddo gwahaniaethau? • Ydi cydweithio ymysg y gweithlu wedi lleihau yn ystod y blynyddoedd diweddar?

 12. Ymatebion cadarnhaol 0–1 Nid yw newid yn dyngedfennol ond byddai peth yn cael ei groesawu. 2–4 Amser da am newid. 5 Mae angen newid sylweddol ar eich ysgol.

 13. Felly mae newid cynaliadwy yn . . . • Cael ei greu’n fewnol yn hytrach na’i osod o’r tu allan. • Canolbwyntio ar ddysgu a deilliannau. • Gyfoethog o safbwynt blaengaredd ond yn brin o ymyrraeth. • Yn adnewyddu ei hun yn y pendraw.