1 / 13

Rheoli newid

Rheoli newid. Sicrhau llwyddiant i bob myfyriwr ymhob lleoliad trwy newid ymarfer dosbarth. Gweithgaredd. ‘Does dim yn atal cyfundrefn ynghynt na phobl sy’n credu mai’r ffordd oedden nhw’n gweithio ddoe yw’r ffordd orau i weithio fori.’ Ystyriwch newid: a. y gwnaethoch ei groesawu

urit
Download Presentation

Rheoli newid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rheoli newid Sicrhau llwyddiant i bob myfyriwr ymhob lleoliad trwy newid ymarfer dosbarth

 2. Gweithgaredd ‘Does dim yn atal cyfundrefn ynghynt na phobl sy’n credu mai’r ffordd oedden nhw’n gweithio ddoe yw’r ffordd orau i weithio fori.’ Ystyriwch newid: a. y gwnaethoch ei groesawu b. nad oeddech yn ei hoffi. Sut wnaethoch chi ymateb i’r ddau newid?

 3. Ymatebion i newid • Ofn. • Ansicrwydd. • Gwrthwynebu. • Derbyn. • Ymwrthod.

 4. Beth yw newid? • Deunyddiau. • Ymagweddau addysgu. • Daliadau. • Ymddygiadau.

 5. Newidiadau cyfundrefnol sy’n parhau Ond yn bosibl pan yw unigolion yn newid eu ymagwedd a’u ymddygiad yn y lle cyntaf. (Harvard Business Review, Mehefin 2010)

 6. Rhai meddyliau am newid • Proses yw newid yn hytrach na digwyddiad. • Dydi blaengareddau ddim yn ddiben ynddynt eu hunain. • Ailadroddir blaengareddau sydd wedi methu. • Mae newid llwyddiannus wedi ei berchnogi a’i weithredu’n lleol. • Nid eich fersiwn chi o newid yw’r unig un.

 7. Pam fod newid yn methu? • Blaengareddau amhriodol. • Amseru amhriodol. • Dylunio annigonol. • Strategaeth weithredu gwallus. • Diffyg eglurder – amheuaeth. • Blaengareddau lluosog, cymhleth.

 8. Camau newid • Cychwyn. • Gweithredu. • Parhad.

 9. Proses newid y CDPau • Rhannu cyfeiriad cyffredin. • Rhannu proses gyffredin. • Cynyddu hyder. • Gweithio fel tîm agos. • Cyd-ddibyniaeth. • Arwain ar ddatblygiad staff. • Gwerthuso effaith. • Rhannu canfyddiadau. Cam 1 Cam 3 Cam 2 • Teithiau dysgu ac Ymholi gweithredol. • Treialu dulliau newydd. • Adolygu canlyniadau. • Rhannu canfyddiadau â chydweithwyr.

 10. Symud ymlaen . . . • Dyrannwch y bobl orau ar gyfer pob problem. • Newidiwch trwy weithred yn hytrach na chynllunio. • Canolbwyntiwch ar ddatblygu cynhwysedd parhaus. • Cadwch gyfeiriad trwy arweinyddiaeth dosranedig effeithiol. • Datblygu system o atebolrwydd mewnol ac allanol. • Sianelu pwysau cadarnhaol. • Adeiladu hyder cyfundrefnol trwy’r camau blaenorol.

 11. Asesu gallu eich ysgol i newid • Oes yna lawer o bobl yn eich ysgol yn anghyfforddus efo newid? • Ydi pobl neu grwpiau yn gweithredu yn unol a gweithdrefnau sydd wedi eu sefydlu’n gadarn? • A oes yna unigolion neu grwpiau dylanwadol yn rhwystro newid? • A oes yna isddiwylliannau cryf sy’n hyrwyddo gwahaniaethau? • Ydi cydweithio ymysg y gweithlu wedi lleihau yn ystod y blynyddoedd diweddar?

 12. Ymatebion cadarnhaol 0–1 Nid yw newid yn dyngedfennol ond byddai peth yn cael ei groesawu. 2–4 Amser da am newid. 5 Mae angen newid sylweddol ar eich ysgol.

 13. Felly mae newid cynaliadwy yn . . . • Cael ei greu’n fewnol yn hytrach na’i osod o’r tu allan. • Canolbwyntio ar ddysgu a deilliannau. • Gyfoethog o safbwynt blaengaredd ond yn brin o ymyrraeth. • Yn adnewyddu ei hun yn y pendraw.

More Related