Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Y llinell amser ar gyfer newid Owen Evans PowerPoint Presentation
Download Presentation
Y llinell amser ar gyfer newid Owen Evans

Y llinell amser ar gyfer newid Owen Evans

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Y llinell amser ar gyfer newid Owen Evans

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Y llinell amser ar gyfer newid Owen Evans Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Adran Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru Kate Crabtree Pennaeth yr Is-adran Rheoleiddio a Chymwysterau, Llywodraeth Cymru

 2. Cefndir: Yr Adolygiad o Gymwysterau • Lansiwyd yr adolygiad ym mis Medi 2011 • Pryderon: cymhlethdod, eglurder, perthnasedd, gwerth, datblygiad • Bwrdd Adolygu Annibynnol • Yn seiliedig ar dystiolaeth • Yn cynnwys rhanddeiliaid • Wedi adrodd ym mis Tachwedd 2012 gyda 42 o argymhellion • Pob argymhelliad wedi’i dderbyn erbyn mis Ionawr 2013

 3. Gweledigaeth Cymwysterau sy’n cael eu deall a’u gwerthfawrogi ac sy’n bodloni anghenion ein pobl ifanc ac economi Cymru

 4. Egwyddorion • System cymwysterau cenedlaethol i Gymru • Dull annibynnol a thrylwyr o sicrhau ansawdd • Yn bodloni anghenion pob dysgwr, a’n heconomi • Addysg eang a chytbwys i bobl ifanc 14 i 16 oed • Rhaglenni dysgu cydlynol i bobl ifanc 16 i 19 oed • Llythrennedd a rhifedd yn ganolog • Cymwysterau cludadwy, sy’n cael eu parchu’n rhyngwladol • Adeiladu ar gryfderau, ar gyflymder graddol, gwrando ar dystiolaeth a rhanddeiliaid

 5. Newidiadau allweddol • Sefydlu Cymwysterau Cymru • Bagloriaeth Cymru drylwyr newydd sydd â ffocws ar sgiliau • TGAU i barhau • TGAU newydd i asesu llythrennedd a rhifedd • Safon Uwch i barhau – gyda lefel Uwch Gyfrannol (UG) cysylltiedig • Cymwysterau galwedigaethol – categorïau newydd, trefniadau porthgadw • Newidiadau i fesur perfformiad • Ymgyrch gyfathrebu bwysig – ymwybyddiaeth a hyder

 6. Cymwysterau Cymru: Beth sy'n newid? • Corff annibynnol newydd • Pwyslaisarsicrhau ansawdd a gwelliant • Ymhen amser, dyfarnu’r rhan fwyaf o gymwysterau 14 i 16, y rhan fwyaf o gymwysterau Safon Uwch ac UG, Bagloriaeth Cymru • Darparu gwybodaeth a chyngor i randdeiliaid a Llywodraeth Cymru • Y nod yw symleiddio’r system a meithrin mwy o hyder a dealltwriaeth

 7. Cymwysterau Cymru: Pryd? • Ymgynghoriad ‘Ein Cymwysterau – Ein Dyfodol’ – yn rhedeg tan 20 Rhagfyr • Swyddogion i ddadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad er mwyn i Lywodraeth Cymru gyflwyno deddfwriaeth • Yn amodol ar y ddeddfwriaeth yn pasio holl brosesau craffu’r Cynulliad, y bwriad yw: • Sefydlu’rcorffymmisMedi 2015

 8. Bagloriaeth Cymru: Beth sy'n newid? • Ffocws cadarn ar sgiliau ar gyfer dysgu a gweithio • Model diwygiedig a mwy trylwyr: • graddio • prosiectunigolmwyheriol • Asesu llythrennedd a rhifedd trwy’r TGAU newydd • Asesu sgiliau trwy ‘Heriau’ – yr un sgiliau â’r Adolygiad o’r Cwricwlwm • Dim rhaid ennill cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru • Annog pob canolfan i’w ddefnyddio ar gyfer pobl ifanc 14-19

 9. Bagloriaeth Cymru: Sgiliau • Llythrennedd • Rhifedd • Cynllunio a Threfnu • Effeithiolrwydd personol • Meddwl yn feirniadol a datrys problemau • Creadigrwydd ac arloesedd • Llythrennedddigidol

 10. Bagloriaeth Cymru: Pryd? • Wedi cyflwyno system raddio eleni arLefel Uwch • Hysbysu’r grŵp llywio a gweithgorau am y model newydd • Datblygu model lefel uchel a chytuno arno • Yr arolwg i randdeiliaid yn fyw – yn rhedeg tan 20 Rhagfyr 2013 • Cam nesaf: datblygu manwl, gweithlu/cefnogaeth/CPD • Manylebau ar gael yn Hydref 2014 • Addysgu’r model newydd am y tro cyntaf ym mis Medi 2015 • Gwerthuso’r model newydd o 2016 ymlaen

 11. Cymwysterau Galwedigaethol: Beth sy'n newid? • Mabwysiadu categorïau Ewropeaidd: • Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol Cychwynnol neu Barhaus (IVET/CVET) • Dim ond IVET ar gael cyn-16 • Datblygu IVET generig newydd ar gyfer CA4 • Porthgadw cryfach • Perthnasedd, gwerth, pwrpas, datblygiad • Cyrff sector i wirio perthnasedd • Model Bagloriaeth Cymru yn rhoi statws cyfartal

 12. Cymwysterau Galwedigaethol: Pryd? • Categorïo IVET/CVET wedi’i gwblhau • Dim ond IVET fydd ar gael cyn-16 oed o 2014 ymlaen • Porthgadw – Grŵp CyswlltAdAS/Sefydliad Dyfarnu wedi’i sefydlu • Paneli Cynghori ar Gymwysterau Sector Peilot yn cael eu sefydlu • Y Paneli i ystyried yr angen am IVET generig

 13. TGAU: Beth sy'n newid? • TGAU diwygiedig mewn Saesneg Iaith a Chymraeg Iaith (Gyntaf) – mwy o sicrwydd o ran llythrennedd • DauTGAU mathemateg newydd – mwy o sicrwydd o ran rhifedd • Cysylltiadau agosâ’rFframwaithLlythrennedd a Rhifedd – datblygu ar ddisgwyliadau CA3 • TGAU newydd mewn pynciau eraill i gynnwys llythrennedd a rhifedd sy’n benodol i bwnc • Symud tuag at un set - un fanyleb fesul pwnc Ond byddwn ni’n: • Cadw TGAU – a chyrsiau modiwlar lle bo’n briodol • Caniatáu asesiadau, haenu a chyrsiau byr wedi’u rheoli – lle gellir eu cyfiawnhau

 14. TGAU: Pryd? • Grwpiau cynllunio strategaeth a phwnc wedi’u sefydlu • TGAU newydd cyntaf yn cael eu datblygu gyda grwpiau arbenigol • Egwyddorion cynllunio drafft wedi’u datblygu ar gyfer y TGAU newydd • Yr arolwg i randdeiliaid nawr yn fyw – yn rhedeg tan 20 Rhagfyr 2013 • Datblygu ac ymgynghori pellach yn 2014 • Manylebau ar gael yn Hydref 2014 • Adnoddau a CPD ar gael o 2014 ymlaen 2014

 15. TGAU: Pryd? • Addysgu TGAU Saesneg/Cymraeg a mathemateg newydd am y tro cyntaf yn 2015 • Addysgu’r gyfran nesaf o TGAU diwygiedig o fis Medi 2016 ymlaen(y rhester derfynol i'w chadarnhau)

 16. Safon Uwch: Beth sy’n newid? • Cynnwys newydd ar gyfer sawl Safon Uwch o 2015 ymlaen (Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon) • Er bydd y cynnwys yr un peth â chynnwys Lloegr a Gogledd Iwerddon lle bynnag y bo’n bosibl, byddwn yn caniatáu amrywiaeth i fodloni anghenion yng Nghymru • Hawl i ailsefyll pob modiwl unwaith gyda’r marc gorau yn cyfrif Ond byddwn ni’n: • Cadw Safon Uwch • Cadw Safon UG fel cymwysterau cysylltiedig • Adolygu pwysoliadau perthynol cydrannau UG ac A2 Safon Uwch

 17. Safon Uwch: Pryd? • Grŵp strategaeth wedi’i sefydlu • Y polisi wedi’i gyhoeddi – ailsefyll, asesiadau mis Ionawr, Safon UG • Arolwg i randdeiliaid nawr yn fyw – yn rhedeg tan 20 Rhagfyr • Dim cyfleoedd asesu ym mis Ionawr ar gyfer Safon Uwch na Safon UG ar ôl mis Ionawr 2014 • Amserlen heriol ar gyfer ailddatblygu Safon Uwch ar gyfer 2015 ar draws y DU • Y nod yw sicrhau bod y manylebau diwygiedig ar gael erbyn Hydref 2014 • Adnoddau a CPD ar gael o Hydref 2014 ymlaen 2014

 18. Sgiliau Hanfodol: Beth sy'n newid? • Ni fyddcymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru: • Yn cael eu defnyddio cyn-16 oed (ac eithrio Lefel Mynediad) • Yn ofynnol ar gyfer Bagloriaeth Cymru • Bydd y cymwysterau Sgiliau Hanfodol diwygiedig newydd • ar gael ar gyfer ôl-16 oed • Yn cynnwys cymwysterau Llythrennedd Digidol newydd • Yn cynnwys sgiliau cyflogadwyedd newydd (y Sgiliau Allweddol Ehangach gynt) • yn cynnwys asesiadau mwy cadarn

 19. Sgiliau Hanfodol: Pryd? • Cymhariaeth o amrywiaeth o fframweithiau sgiliau wedi’i chwblhau • Set o feysydd sgiliau wedi’i ddatblygu – wedi’i alinio â chynigion yr adolygiad o’r cwricwlwm • Yr un set o sgiliau i ffurfio craidd Bagloriaeth Cymru • Gwaith i ddatblygu setiau newydd o gymwysterau ar y gweill • Y grŵp llywio a’r gweithgorau yn cynghori • Cymwysterau newydd i gael eu treialu yn • Cymwysterau newydd ar gael i’w defnyddio yn 2015

 20. Mesur Perfformiad: Beth sy’n newid? • CyfnodAllweddol 4 • Dim un cymhwyster gwerth mwy na 2 TGAU • Mesurau Bagloriaeth Cymru i ddisodli mesurau trothwy • Gwaith pellach i ystyried mesurau a’u defnydd/pwysoliad wrth adrodd ayyb • Materion cofrestru yn gynnar i gael eu datrys • Ôl-16: • Mesurau cyson ar draws pob sector

 21. Mesur Perfformiad: Pryd? • Sefydlu gweithgor • Cyhoeddi newidiadau ar gyfer adrodd • Gwaith datblygu pellach yn 2014 • Cyhoeddi’r canlyniad erbyn Haf 2014 • Cyfwerthedd newydd ar gyfer adrodd yn 2016 (2 TGAU ar y mwyaf) • Cyflwyno mesurau Bagloriaeth Cymru, adrodd yn 2017 • Mesurau ôl-16 i gael eu hystyried drwy prosiect i ddatblygu mesurau cyson ar draws sectorau

 22. Camau nesaf • Dadansoddi’r ymatebion i’r arolwg a’r ymgynghoriad • Sioeau teithiol i reolwyr, Gwanwyn 2014 • Datblygu manylebau • Datblygu Datblygiad Proffesiynol Parhaus/ adnoddau dysgu/ cefnogaeth • Dadansoddi’r goblygiadau o ran y gweithlu • Deunyddiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus a digwyddiadau o Hydref 2014 ymlaen

 23. Rhagor o wybodaeth Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar y wefan newydd www.cymwysteraucymru.org