tudijn odbor oa bilingv lne t dium n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Študijný odbor OA – bilingválne štúdium PowerPoint Presentation
Download Presentation
Študijný odbor OA – bilingválne štúdium

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Študijný odbor OA – bilingválne štúdium - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Študijný odbor OA – bilingválne štúdium. Päťročný študijný odbor 6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium je zameraný na jazykové odborné vzdelávanie v anglickom jazyku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Študijný odbor OA – bilingválne štúdium' - uriah-cameron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tudijn odbor oa bilingv lne t dium
Študijný odbor OA – bilingválne štúdium
 • Päťročný študijný odbor 6317 6 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium je zameraný na jazykové odborné vzdelávanie v anglickom jazyku.
 • Okrem všeobecnovzdelávacieho a odborného základu v slovenskom jazyku ponúka žiakom rozsiahle štúdium cudzieho jazyka a bilingválne vzdelávanie v odborných predmetoch.
charakteristika obsahu vzdel vania
Charakteristika obsahu vzdelávania
 • Vzdelávanie v bilingválnom odbore umožňuje žiakom získať vedomosti v slovenskom a anglickom jazyku a osvojiť si odbornú terminológiu v anglickom jazyku na úrovni C1.
 • Štúdium dáva vysoké predpoklady na uplatnenie sa v praxi a pre vysokoškolské štúdium u nás aj v zahraničí.
predpoklady pre t dium v bilingv lnom odbore t dia
Predpoklady pre štúdium v bilingválnom odbore štúdia
 • A) Úspešné ukončenie 8. alebo 9. ročníka ZŠ.
 • B) Splnenie kritérií prijímacích skúšok – talentových skúšok z anglického jazyka.
 • C) Veľmi dobré vzdelávacie výsledky na ZŠ.
krit ri na prij macie sk ky
Kritériá na prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky - talentové

 • Úspešné zvládnutie talentových skúšok z anglického jazyka – písomný test.
 • Kritériá:

Celkový počet bodov z písomného testu........40

Oblasti hodnotenia :

- čítanie s porozumením

- posluch s porozumením

- gramatika

- slovná zásoba

Žiak splnil kritériá talentových skúšok ak získal minimálne 16 bodov

vzdel vacie v sledky na z
Vzdelávacie výsledky na ZŠ
 • A) ak sa žiak hlási z 8. ročníka - na výročnej klasifikácii za 6. a 7. ročník a polročnej klasifikácii za 8. ročník nemôže mať horšiu známku ako chválitebný

B) ak sa žiak hlási z 9. ročníka - na výročnej klasifikácii za 7. a 8. ročník a polročnej klasifikácii za 9. ročník nemôže mať horšiu známku ako chválitebný

predmety ktor sa hodnotia za 8 aj 9 ro n k
Predmety, ktoré sa hodnotia za 8. aj 9. ročník
 • SJL, MAT, CUJ, DEJ, ZEM
 • Žiak z uvedených predmetov nesmie mať horšiu známku ako chválitebný
 • a súčasne priemer známok z uvedených predmetov za jednotlivé klasifikačné obdobia nie je horší ako 1,8.
bodovanie
Bodovanie
 • Bodovanie výsledkov zo základnej školy

– berie sa do úvahy súčet priemerov za všetky tri klasifikačné obdobia:

 • Do 3,6 ................40 bodov
 • Od 3,61 – 4,2......30 bodov
 • Od 4,21 - 4,8......20 bodov
 • Od 4,81 - 5,4 .....10 bodov
celkov v sledky prij mac ch sk ok
Celkové výsledky prijímacích skúšok
 • O prijatí žiaka na štúdium na odbor obchodná akadémia – bilingválne štúdium rozhoduje

vyšší súčet bodov z talentových skúšok

a výsledkov zo základnej školy.

 • Z uvedených výsledkov sa spracuje tabuľka.
 • V prípade rovnosti bodov bude prijatý žiak, ktorý má lepšie výsledky z talentových skúšok.
predmety v u ebnom pl ne oa a oa bilingv lne t dium
Predmety v učebnom pláne OAa OA – bilingválne štúdium

Odborné predmety

 • daňová sústava
 • bankovníctvo
 • teória a riadenie projektov
 • cvičná firma
 • jazyková obchodná príprava - ANJ
 • manažment, marketing – aj v ANJ
 • aplikovaná informatika
 • personalistika – aj v ANJ
 • cvičenia z matematiky
 • konverzácia v cudzom jazyku – ANJ, NEJ

Voliteľné predmety

podniková ekonomika - aj v ANJ

hospodárska geografia

informatikaúčtovníctvocestovný ruch – aj v ANJ

právna náuka - aj v ANJ

administratíva – aj v ANJ

hospodárske výpočty a štatistikamakroekonómia - aj v ANJ

tovaroznalectvoekonomické cvičeniaspoloč. komunikácia – aj v ANJ

prax

rozpis t dia
Rozpis štúdia
 • 1. ročník:

- jazyková príprava v rozsahu 20 hodín týždenne

- všeobecno-vzdelávacie predmety – SJL, MAT, DEJ, BIE, ETI/NAB, INF

Ďalšie ročníky: vyučovanie ANJ v rozsahu 6 hodín týždenne – príprava na štátne skúšky z ANJ.

Vyučovanie minimálne troch odborných predmetov v anglickom jazyku.

ukon ovanie t dia
Ukončovanie štúdia

4. ročník:

 • Maturitná skúška zo SJL

5. ročník:

 • Praktická časť odbornej zložky MS –

v slovenskom jazyku

 • Teoretická časť odbornej zložky (ekonomika) –

v anglickom jazyku

 • Maturitná a štátna skúška z ANJ