Porada ekonom p sp vkov ch organizac vykon vaj c ch innost kol a kolsk ch za zen
Download
1 / 34

PORADA EKONOMU pr spevkov ch organizac vykon vaj c ch cinnost kol a kolsk ch zar zen - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

PORADA EKONOMŮ příspě vkových organizací vykonávajících č innost škol a školských za ř ízení. Oddělení financování škol Odbor školství, mládeže a sportu Květen 2007. R OZPOČET PRO ROK 2007. Př ísp ě vky na provoz na rok 2007 v souhrnu navýšeny o 5 % oproti schválenému rozpo č tu 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PORADA EKONOMU pr spevkov ch organizac vykon vaj c ch cinnost kol a kolsk ch zar zen ' - ura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Porada ekonom p sp vkov ch organizac vykon vaj c ch innost kol a kolsk ch za zen l.jpg
PORADA EKONOMŮ příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení

Oddělení financování škol

Odbor školství, mládeže a sportu

Květen 2007


R ozpo et pro rok 2007 l.jpg
ROZPOČET PRO ROK 2007

 • Příspěvky na provoz na rok 2007v souhrnu navýšeny o 5 % oproti schválenému rozpočtu 2006.

 • Z návrhu základny pro rozpočet jednotlivých organizací vyloučeny veškeré mimořádné vlivy, v důsledku kterých byla provedena úprava rozpočtu v průběhu roku 2006.

 • Navržena individuální posílení rozpočtu z finančních prostředků, které v odvětví školství zůstaly po realizaci převodů zřizovatelských kompetencí ke střediskům volného času z kraje na obce.

 • Rozpočet gymnázií byl pro rok 2007 opět stanoven normativním způsobem financování provozních nákladů.


Rozpis p m ch n klad l.jpg
ROZPIS PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

 • Rozpočet přímých nákladů schválen radou kraje 4. 4. 2007

 • Ke dni 23.-24. 4. 2007 odeslány prostředky na přímé náklady na vzdělávání na celé období 1. pololetí roku 2007

 • Prostředky na přímé náklady na vzdělávání budou školám nadále zasílány čtvrtletně.

 • Nutno zvážit plánování termínu výplat.Doporučujeme termíny až po 1. týdnu v měsíci – v opačném případě vznikají problémy zejména na začátku kalendářního roku.


Rezerva a finan n pl ny l.jpg
REZERVA a FINANČNÍ PLÁNY

 • Na provoz příspěvkových organizací zůstalo nerozepsánocelkem 5,574 mil. Kč.

 • Velká část je již blokována na avizované úpravy

  (stěhování,nájmy apod.) .

 • Volné zdroje jsou minimální.

 • Finanční plány zpracovat na základě rozpisu závazných ukazatelů platných k 4. 4. 2007. Termín 17. 5. 2007.


Odpisy a odvod z investi n ho fondu l.jpg
ODPISY a ODVOD Z INVESTIČNÍHO FONDU

 • Upřesněn postup při odepisování technického zhodnocení majetku - dokončené technické zhodnocení majetku zvyšuje jeho pořizovací cenu.

  (podrobně viz „Zásady“ Čl. 10, odst. 28)

 • Dle Českého účetního standardu č. 512, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek bodu 4.8. se odpisy zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 • Odpisy se účtují měsíčně.


Vy len n sti p sp vku na provoz elov ur en ho na odpisy l.jpg
Vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy

 • PO zřízené krajem nemohly v rámci daňového přiznání uplatnit jako „výdaj“ náklady na účetní odpisy svěřeného majetku.

 • Nejsou-li odpisy účelově určeny nebo dojde-li k jejich podhodnocení, musí PO zvýšit výsledek hospodaření o rozdíl mezi skutečnou výši odpisů a účelově stanoveným příspěvkem na odpisy jako o daňově neuznatelné výdaje a může se dostatdo daňové povinnosti.

 • Z tohoto důvodu došlo již v roce 2006 následně i v roce 2007 k vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy.

 • Předpokládáme, že v závěru roku bude možné upravit tuto částku dle aktuální výše odpisů organizace.

 • Organizace byly upozorněny, že v případě nedosažení stanovené výše odpisů, budou nuceny tento příspěvek vrátit. Přesto činily vratky 34 tis. Kč.


Odvod do rozpo tu kraje odvod z investi n ho fondu l.jpg
Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu

Odvod z odpisů byl pro rok 2007 navržen odlišně oprotipředchozímu roku – tj. byl stanoven progresivně podle výše odpisů jednotlivého majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 4, 5 a 6, a to:

 • ve výši 25 % u majetku, jehož roční účetní odpis je do 200 tis. Kč včetně,

 • ve výši 50 % u majetku, jehož roční účetní odpis je v rozmezí 200 tis. - 1 mil. Kč včetně,

 • ve výši 75 % u majetku, jehož roční účetní odpisy přesahují částku 1 mil. Kč.

  Výsledný odvod byl stanoven ve výši součtu jednotlivých odvodů stanovených podle uvedených kritérií a zaokrouhlen na tisíce Kč.


Zm ny v paragrafech l.jpg
ZMĚNY V PARAGRAFECH

 • Novelizace vyhlášky č. 323/2002, o rozpočtové skladbě.


Zm na elov ch znak l.jpg
ZMĚNA ÚČELOVÝCH ZNAKŮ

Dle novely vyhlášky č. 16/2001 Sb. (vyhláška č. 22/2007 Sb.) dochází od 1. 1.2007 u příjmů a výdajůspolufinancovaných z rozpočtu EU k rozšíření struktury účelových znaků (ÚZ).

ÚZ má nyní 8 míst (rozšířené o 3 místa vlevo) např. ÚZ 09133439

Dochází k rozlišení:

1) podle nástroje(první dvě místa vlevo):

např. operační program rozvoj lidských zdrojů v rámciprogramovacího období 2004 až 2006 má dvojčíslí 09

2) podle zdrojů financování (třetí místo vlevo):

 • ze státního rozpočtu - 25 % - ÚZ 09133439

 • prostředky EU - 75% - ÚZ 09533439

  Organizace, kterých se změna dotkne, budou mít toto zohledněnov přílohách ke Sdělení závazných ukazatelů.


Finan n vypo d n se st tn m rozpo tem l.jpg
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

Nevyužité dotace ze SR v tis. Kč


Pod l jednotliv ch nevyu it ch dotac ze sr za po kraje v tis k l.jpg
Podíl jednotlivých nevyužitých dotací ze SR za PO kraje (v tis. Kč)

CELKEM NEVYUŽITO 1 480

 • Ostatní účelové dotace 519

 • Projekty romské komunity 509

 • Přímé náklady 296

 • SIPVZ neinvestice 156Finan n vypo d n s rozpo tem kraje v tis k l.jpg
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROZPOČTEM KRAJE (v tis. Kč) PO kraje (v tis. Kč)

Nedočerpáno celkem 305

z toho:

 • dokrytí nákladů na osobní asistenci 15

  4 organizace

 • mimořádné dotace (zapojení rezervy) 251

  7 organizací

 • účelový příspěvek na odpisy 34

  10 organizací

 • dotace EVVO a program LEONARDO 5

  2 organizace


Nej ast j chyby p i finan n m z tov n l.jpg
Nejčastější chyby při finančním zúčtování PO kraje (v tis. Kč)

 • Používání mezer, teček a označení Kč v jednotlivých buňkách tabulek,přidávání řádků do sumarizovaných tabulek.

 • Neaktualizované názvy organizací na fakturách– doporučujeme zkontrolovat, zda máte všude nahlášené nové názvy.

 • Používání úředního razítka se státním znakem v běžném písemném styku. (informace k používání kulatého razítka s malým státním znakemzveřejněna na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v části - Informace pro školy).

 • U dotací s použitelností i v následujícím roce, je nutno nevyčerpané prostředky časově rozlišovat, nelze vytvářet z nepoužité dotace zisk.

 • U předpisu dotací/finančních darů od obcí je třeba dobře prohlédnout smlouvu - pokud je napsáno příspěvek nebo dotace, je nutno účtovat na 691, až v ostatních případech na finanční dar (účtuje se na 648 30).


Slide15 l.jpg

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006 PO kraje (v tis. Kč)

Výsledky hospodaření za PO kraje 20,5 mil. Kč

z toho: hlavní činnost 7,5 mil. Kč

doplňková činnost 13 mil. Kč

197 PO vykázalo zlepšený výsledek hospodaření

49 PO dosáhlo vyrovnaného hospodaření

Provedeno šetření naplňování požadavků, vyplývajících z vyhlášky č.410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízenía provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.Rozd len v sledku hospoda en l.jpg
ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ PO kraje (v tis. Kč)

 • Z výkladu MF uvedeného ve Zprávě MF ČR Č. 4/2006 vyplývá, že v případě kladného hospodářského výsledku, musí být podle zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů učiněn nejprve odvod do fondu odměn alespoň v minimální výši.

 • PO doporučen příděl do fondu odměn následovně:

  - organizacím se stavem fondu odměn k 31.12.2006 ve výši do 20 tis. Kč bylo doporučeno přidělit 60% z VH,

  - u ostatních organizací navržena minimální výše 1 tis. Kč.

 • Proveďte opravy haléřového vyrovnání výsledků hospodaření minulých let.


V ro n zpr va zpr va l.jpg

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok PO kraje (v tis. Kč)

(dále jen „Výroční zpráva“)

podle ustanovení § 10 školskéhozákona má povinnost zpracovat ředitel školy.

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

(dále jen „Zpráva“)

zpracovávaná dle části šesté „Zásad..“

Není výroční zprávou podle školského zákona.

VÝROČNÍ ZPRÁVA & ZPRÁVA


Zpr va l.jpg
ZPRÁVA PO kraje (v tis. Kč)

 • Ve „Zprávě“ jsou začleněny rozbory hospodaření, jež jsou požadovány dle směrnice MŠMT k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC (vyplývá z § 165 školského zákona).

 • Školská rada se k rozborům hospodaření podle § 165 školského zákona vyjadřuje a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a školský zákon nestanoví žádný termín.

 • „Zpráva“obsahuje jen údaj o jejím projednání nebo termín, kdy byla (bude) předána školské radě k vyjádření.

 • Nově musí být se „Zprávou“ prokazatelně seznámeni zaměstnanci příspěvkové organizace.


V ro n zpr va l.jpg
VÝROČNÍ ZPRÁVA PO kraje (v tis. Kč)

 • Na oddělení rozvoje vzdělávání proběhla kontrola „Výročních zpráv“.

 • Zpracovány v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. a dosahují dobré úrovně.

 • Často chybí základní údaje o hospodaření školy.

 • Nejzávažnějším zjištěným nedostatkem bylo porušování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů uváděním osobních údajů:

 • kopie vysvědčení

 • jména učitelů v souvislosti s délkou jejich praxe

 • jména a příjmení žáků a jejich tělesné postižení

 • jména žáků v souvislosti s jejich klasifikací, apod.


Osobn asistence l.jpg
OSOBNÍ ASISTENCE PO kraje (v tis. Kč)

 • Dnem 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Dle přechodných ustanovení tohoto zákona je možnost poskytovat osobní asistenci do 30. 6. 2007 bez registrace.

 • Příspěvkovým organizacím kraje na tento účel poskytnutyna období 1. pololetí 2007 finanční prostředky ve výši 1.748,6 tis. Kč.

 • Vyúčtování proběhne po 30. 6. 2007.

 • Osobní asistence je i nadáleodlišná od asistence pedagogické. V současné doběje v Poslanecké sněmovně projednávána novela školského zákona, na jejímž základě by mohli osobní asistence zajišťovat i asistenti pedagoga.


Osobn asistence22 l.jpg
OSOBNÍ ASISTENCE PO kraje (v tis. Kč)

Zajištění osobní asistence ve školách a školských zařízeních :

 • Osobní asistenci zajišťuje registrovaný poskytovatel soc. služeb,právnická osoba nebo fyzická osoba.  

 • Škola nebo školské zařízení může požádat o registraci dle zákona o sociálních službách a o rozšíření okruhu doplňkové činnosti a stát se poskytovatelem sociálních služeb. Osobní asistenti jsou pak její zaměstnanci a vztahují se na ní při zajišťování této služby všechna ustanovení zákona o sociálních službách.

 • Osobní asistenci zajišťuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba žijící s osobou pobírající příspěvek na péči ve společné domácnosti, od které se nevyžaduje registrace. Možnost působení této osoby ve škole nebo školském zařízení je na dohoděředitele a osoby.


Poji t n pro p pad v n ho zran n nebo smrti ka l.jpg
Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka

 • PO jsou ve většině případů pojištěny na všechny činnosti školy nebo školského zařízení uvedené ve zřizovací listině, a to na území ČR (část pojistných smluv se vztahuje na území Evropy).

 • Procentuálně nejvyššího zastoupení mezi pojišťovnami dosáhla Kooperativa, pojišťovna, a.s. adále Česká pojišťovna, a.s.

 • Maximální pojistné plnění, které pojišťovna organizaci poskytne k odškodnění jedné škodní událostise pohybuje v rozmezí od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.


Poji t n pro p pad v n ho zran n nebo smrti ka24 l.jpg
Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka

Částka, kterou organizace ročně hradí za sjednané úrazové pojištění žáků – celková roční výše pojištění:


Poji t n pro p pad v n ho zran n nebo smrti ka25 l.jpg
Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka

Přehled četnosti pojistných událostí na PO:


Pohled vky l.jpg
POHLEDÁVKY žáka

Dle zřizovací listiny je organizace oprávněna upustit od vymáhání pohledávky, jde-li o pohledávky do výše 20 tis. Kč v jednotlivém případě.

V ostatních případech organizace

žádá zřizovatele

o souhlas s upuštěním od vymáhání pohledávky.

Informaci o zániku pohledávkypodává organizace v případech kdy:

·dojde k výmazu dlužníka z obchodního rejstříku

·na dlužníka byl konkurs prohlášen, proběhl a bylo vydáno rozvrhové usnesení, podmínkou je, aby předmětná pohledávka byla do konkursu přihlášena.


Pohled vky27 l.jpg
POHLEDÁVKY žáka

 • K odpisu pohledávky by mělo dojít dnem výmazu dlužníka z obchodního rejstříku, v případě rozhodnutí soudu dnem nabytí právní moci.

 • V případě zániku pohledávky musí být pohledávka vždy odepsaná.

 • Součástí informace o zániku pohledávky je upozornění na možnost vykázání záporného výsledku hospodaření.

 • Pokud organizace předkládá souhlas s upuštěním nebo informaci o zániku pohledávky, spolupracuje s pracovníkem oddělení financování škol OŠMS a současně je nutné projednání s právníkem.


Dota n programy l.jpg
DOTAČNÍ PROGRAMY žáka

Poskytnuto:

Na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 907 000 Kčna rok 2007

Dopis k vyúčtování i se závazným rozpočtem obdrží organizacedo 20.5.2007.

Nutno seřídit Podmínkami pro poskytování dotacíplatnými od 22.12.2005 (usn. ZK 8/758/1)


Dota n programy29 l.jpg
DOTAČNÍ PROGRAMY žáka

Programy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy aosvěty ve školách a školských zařízeních na školní rok 2007/08

Dne 6. 4. 2007 byla uzávěrka žádostí

Schválení dotací bude projednáváno v ZK dne 28.6.2007

Tento program se řídí novými Podmínkami pro poskytování

dotací ze dne 21.12.2006(usn. ZK 15/1288/1).


Poru en rozpo tov k zn za obdob od 1 1 do 31 12 2006 l.jpg
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ žáka(za období od 1. 1. do 31. 12. 2006)

POČET UKONČENÝCH KONTROL u PO

(tj. po ukončení námitkového řízení) 76

zjištěno porušení rozpočtové kázně 29

bez odvodu do rozpočtu kraje (62 %) 47


D vody poru en rozpo tov k zn l.jpg
DŮVODY PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ žáka

Oblast FKSP:

 • úhrada rekreace ve výši příspěvku, rekreace v době, kdy zaměstnanec nečerpá dovolenou,

 • nákup smutečních kytic, potravních doplňků namísto vitamínů, alkohol

 • vybavení kanceláří nábytkem z důvodu „zlepšení pracovního prostředí“

  Přímý ONIV:

 • nákup spotřebního materiálu,

 • úhrada časově rozlišovaných nákladů (předplatné časopisů)

  Investiční fond:

 • úhrada oprav automobilů, kopírek apod.

  Na základě výkladu MF není od března 2005 považováno za porušení rozpočtové kázně nesprávné platové zařazení zaměstnance, poskytnutí příplatků v nesprávné výši apod.


Odvody do rozpo tu kraje stav k 31 12 2006 l.jpg
ODVODY DO ROZPOČTU KRAJE žáka(stav k 31. 12. 2006)

CELKEM 882.533,50 Kč

Odvod 696.277,50 Kč

- z toho úleva 322.501,90 Kč

Penále 186.256 Kč

- z toho úleva 131.455 Kčad