Financi n sociaal domein
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Financiën Sociaal Domein. VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013. Globale inhoud. Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie. Decentralisatie Sociaal Domein (1). “Bouwen op de eigen kracht van burgers”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - udell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Financi n sociaal domein

Financiën Sociaal Domein

VNG

Expertisecentrum Gemeentefinanciën

Hans Giesing

november 2013


Globale inhoud
Globale inhoud

 • Algemene uitgangspunten drie decentralisaties

 • Werk

 • Jeugd

 • Wmo

 • Financieel

 • Vragen / discussie


Decentralisatie sociaal domein 1
Decentralisatie Sociaal Domein (1)

 • “Bouwen op de eigen kracht van burgers”

 • Motto: één gezin, één plan, één regisseur

 • Decentralisatie naar gemeenten:

  • Participatiewet (Wet Werken naar Vermogen)

  • Delen uit de AWBZ

  • Jeugdzorg

 • Zelfredzaamheid faciliteren en stimuleren; steun alleen voor wie het niet zelf en in eigen omgeving kan regelen en organiseren


Decentralisatie sociaal domein 2
Decentralisatie Sociaal Domein (2)

 • Regeerakkoord Rutte-Asscher:

  • Gemeenten

   • Leveren integraliteit

   • Leveren maatwerk

   • Spelen in op rol sociaal netwerk

  • Eén persoon (waar het kan) begeleidt en ondersteunt op basis van integraal plan

  • Uitvoeringskracht gemeenten vergrotenParticipatiewet
Participatiewet

 • Vervangt Wet Werken naar Vermogen

 • Integreert:

  • Wet Werk en Bijstand (WWB)

  • Wet sociale werkvoorziening (WSW) en

  • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

 • Eén samengevoegd, ontschot budget!

 • Totaal in 2015 ca 2,9 mld (aflopend naar 1,2 mld in 2050 (uitstroom)


Wajong
Wajong

 • Per 2015 alleen nog voor

  • wie volledig en

  • duurzaam geen arbeidsvermogen bezit

 • Zittend bestand Wajong wordt herkeurd

 • Mensen mét arbeidsvermogen: Gemeente biedt uitkering en/of ondersteuning re-integratie


Werkvoorziening
Werkvoorziening

 • Per 2015 (ipv 2014) geen nieuwe instroom WSW

 • Werkgevers marktsector garant voor toenemend aantal extra banen

 • Geen loondispensatie maar loonkostensubsidie

 • Plaatsing werkgever als productiviteit <80% & niet-aangewezen op beschut werk;

  • Verschil WML en loonwaarde: overheid

  • Verschil CAO en WML: bedrijf

 • Gemeenten creëren 30.000 beschutte plekken
Afbouw sociale werkvoorziening
Afbouw sociale werkvoorziening

 • Afbouw (fictieve) sw-subsidie in participatiebudget van € 25.900 naar € 22.700 per plek in 6 jaar

 • Beperkte mogelijkheden afbouw kosten

  • Tot 80% kosten hangen samen met CAO (lonen, pensioenen, etc)

  • CAO wordt niet goedkoper, herschikking van posten

 • Bedrijfsvoering kan goedkoper, maar heeft zijn limiet

  • Besparen op begeleiding en overhead

  • Ander profiel Sw bedrijf


Financi le aandachtspunten
Financiële aandachtspunten

 • Risico’s wsw

  • Afbouw van de sociale werkvoorziening

  • Loon- en prijscompensatie

  • Pensioenkosten WSW

 • Duurzaamheid loonkostensubsidies

 • Arbeidsovereenkomst beschut werk

 • Hoogte uitvoeringskosten

 • Efficiencykorting oplopend tot 290 mln struc.

 • Vangnet IAU door Rijk gefinancierd


Sociale werkvoorziening
Sociale werkvoorziening

Zorgen om gebieden met veel sw’ers (2018)

102 gemeenten

Geen middelen over voor reguliere re-integratie,

totale gebundelde budget gaat op aan zittend bestand SW

171 gemeenten

Meer dan 50% van re-integratiemiddelen gaat op aan zittend bestand SW

135 gemeenten

Meer dan 50% re-integratiemiddelen beschikbaar voor

Ondersteuning anders dan WswHoofdlijn stelselwijziging
Hoofdlijn stelselwijziging

 • Doelen transitie:

 • Preventie en uitgaan eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid jeugdigen en ouders

 • Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door opvoedkundig klimaat te versterken

 • Eerder juiste hulp op maat om beroep op dure gespecialiseerde hulp te vermijden

 • Integrale hulp aan gezinnen (één gezin, één plan, één regisseur)

 • Meer ruimte voor professionals


Taakuitbreiding gemeenten
Taakuitbreiding gemeenten

 • Provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg

 • Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg)

 • Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen

 • Zorg jeugdigen met verstandelijke beperking

 • Begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf

 • GGZ in kader jeugdstrafrecht (forensische zorg)

 • Uitvoering jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering


Macrobudget
Macrobudget

 • Kortingen:

  • Rutte I - 300 mln.

  • Rutte II - 150 mln.

  • Correcties PGB maatregel - 70 mln.

 • Resterend macrobudget:

  • Circa € 3,5 mld (grotendeels prijspeil 2012)

 • Toets door Algemene Rekenkamer afgerond

 • Tweede toets op definitief budget 2014 volgt nog


Verdeelmodel
Verdeelmodel

 • Verdeling 2015 via historisch budget

 • Woonplaatsbeginsel centraal

  • Inschrijving gezagdrager in GBA

  • Tenzij voogdij is overgedragen aan professional van gecertificeerde instelling

   -> feitelijke verblijfsplaats kind

 • Eind november of begin december:

  • nieuwe, verbeterde ‘tussenstand’ macrobudget en

  • verdeling via website www.voordejeugd.nl

 • Mei 2014 definitief?Regeerakkoord en wmo
Regeerakkoord en Wmo

 • Afbouw AWBZ

 • Wet langdurige Zorg

 • Begeleiding individueel (thuis) en groep (dagbesteding) naar gemeenten

 • Verpleging naar zorgverzekeraars (Zvw)

 • RA bevatte ook

  • voornemen Persoonlijke Verzorging naar gemeenten te decentraliseren

  • Gemeenten regelen tegemoetkoming kosten chronisch zieken en gehandicapten (WTCG)


Recente ontwikkelingen brief hlz
Recente ontwikkelingen (brief HLZ)

 • Persoonlijke verzorging niet naar Wmo maar naar Zorgverzekeraars (Zvw) (ca 2 mld.)!

 • WTCG blijft deels fiscaal: (oplopend) € 268 mln naar gemeenten: nog besluitvorming Tweede Kamer!

 • ‘Snijvlakverlies’

 • VNG schort samenwerking op

 • tot BALV 29 november


Macrobudgetten
Macrobudgetten

 • Taakstellingen:

  • Begeleiding: was: 1,7 mld (-25%)

  • Huishoudelijke hulp : 0,46 mld (-40%)

 • Wordt nog getoetst door ARK

 • Resteert nieuwe WMO totaal 8,7 mld.

 • ca. 3,7 mld. nieuw geld

 • ca. 5 mld. bestaande budgetten (IU en AU) en deel cluster maatschappelijke zorg in GF (ex wvg en ex welzijnswet).

 • Opname in sociaal deelfonds?


Wmo wordt ook
Wmo wordt ook

 • Beschermd wonen (1 mld) : centrum gemeenten.

 • MEE naar gemeenten (175 mln).

 • Mantelzorgcomplinent/waardering (100 mln).

 • Kortdurend verblijf (ook jeugd).


Persoonsgebonden budget
Persoonsgebonden budget

 • Conceptwet nieuwe WMO: Artikel 2.3.6: PGB

 • College moet cliënt op mogelijkheid PGB wijzen

 • Verordening regelt de voorwaarden, waaronder op welke wijze de hoogte van persoonsgebonden budget wordt vastgesteld

 • Betaling en budgetbeheer via SVB

 • College kan weigeren als maatwerkvoorziening goedkoper is dan verkrijging via PGBFinanci n
Financiën

 • Voor taken Werk, Zorg en Jeugd, komt (deels nieuw) ontschot budget via ‘sociaal deelfonds’

 • Totaal circa € 10 miljard

 • Betekent circa 25% van gemeentebegroting

 • Horizontale verantwoording: College legt alleen verantwoording over besteding af aan Raad.

 • Rijk zal vragen om informatie over resultaten (systeemverantwoordelijkheid).


Sociaal deelfonds
Sociaal Deelfonds

 • In Wet op het sociaal deelfonds

 • Integratie-uitkering in gemeentefonds

 • Horizonbepaling van drie jaar

 • I-deel WWB blijft buiten deelfonds

 • Maar (tijdelijk) bestedingsverplichting aan SD

 • Budget is vrij te besteden binnen sociaal domein, maar niet daarbuiten!

 • Monitoring vindt plaats via straks verbeterde Informatie voor derden (IV-3)Sociaal deelfonds1
Sociaal Deelfonds

 • Bestedingsvoorwaarde!

 • Onderbesteding moet blijken uit IV3:

  • kan aanleiding zijn voor nader onderzoek

  • vervolgens bestuurlijk overleg

  • mogelijk aanwijzing om besteding op peil te brengen

  • Ultieme sanctie: uitbetaling opschorten

 • Na drie jaar in Algemene Uitkering?


Kortingen doen pijn
Kortingen doen pijn

 • Tegelijk met decentralisaties flinke kortingen:

  • Werk: € 1,8 miljard

  • Wmo : € 1,7 miljard (op ex AWBZ taak begeleiding en 465 (huishoudelijke hulp) + effect extramuralisering (nog) niet correct gecompenseerd

  • Jeugdzorg: € 450 mln en correcties

 • Niet op te vangen door te blijven bieden wat we altijd boden op de manier die we altijd deden: kiezen is nodig!

 • Enkele mogelijkheden: schaalvoordelen samenwerking benutten, efficiënter inkoop, toegang beperken en voorzieningen beperken!


Financi le vervolgvraagstukken
Financiële vervolgvraagstukken

 • Toereikend macrobudget (is het genoeg)

 • Bestedingsvrijheid (binnen sociaal domein)

 • Verantwoordingsbureaucratie beperken

 • Indexatie na 2015 (blijf het genoeg?)

  • Volume- en prijsontwikkelingen

 • Adequate verdeling over gemeenten

  • Toereikend per gemeente

  • Geen ‘slecht’ gedrag belonen

  • Herverdeel effecten (max € 15 pipj?)

 • Uitvoeringskosten en invoeringskosten


Tot slot
Tot slot

Nog vragen?

Laatste nieuws op onze website

www.vng.nl

VNG Gemeentefinanciën op Twitter:

@VNGgemfinancien